Dr. Mirsad Abazovic

Download Report

Transcript Dr. Mirsad Abazovic

UNIVERZITET U SARAJEVU
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije
POVIJEST OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE –
BOSANSKOHERCEGOVAČKI DISKURS
Mirsad D. Abazović, Phd
[email protected]
PRISTUP PROBLEMU
• Da li je sadašnje doba kraj povijesti ili se povijest
ponavlja?
• Nije kraj povijesti
• Povijest je i dalje “učiteljica života”
• Problem je u shvatanju lekcija iz povijesti
• Problem je: da li ima više dobrih ili loših učenika
• Problem je: ima li se objektivan ili manipulatorski
odnos prema povijesnim činjenicama
PRISTUP PROBLEMU
• Obavještajna djelatnost je pratilac čovječanstva od
najstarijih vremena – od prve podjele na zasebne
društvene grupe; od pojave tajne
• Kako se čovječanstvo razvijalo tako se razvijala i
obavještajna djelatnost
• Područja, težišta i mete obavještajnog rada mijenjali
su se saobraženo stepenu i modalitetama razvoja
• U skladu s tim mijenjali su se metodi i sredstva rada
• Pored klasične djelatnosti, obavještajne službe su
počele provoditi i tzv. Neobavještane aktivnosti
• U moderno doba težišta su gotovo neprepoznatljiva
u odnosu na viševjekovnu praksu
TRADICIONALISTI I MODERNISTI
• Najveće promjene nastaju usljed “sukoba”
tradicionalista i modernista
• Obavještajna djelatnost nije više samo “rezervirana”
za vojno-odbrambenu sigurnost
• Nikad ne dovodeći u pitanje vojno-odbrambenu
sigurnost, sigurnost se nužno proširila i na
•
•
•
•
Političku sigurnost
Društvenu sigurnost
Ekonomsku sigurnost
Ekološku sigurnost
• To su polja angažmana i obavještajnih sužbi
NOVIJA POVIJEST OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI BiH KROKI
“Kakva nam je povijest, dobro se sijedi i ne rađamo” (Derviš
Sušić)
• Od završetka Drugog svjetskog rata pa do osamostaljenja
Bosne i Hercegovine, pod raznim nazivima i u različitoj
organizacionoj strukturi funkcionirale su OZNA, UDBA, SDB,
VOS i KOS
• Bile su to vrlo profesionalne, ali ideologizirane i politizirane
službe, u funkciji totaltarnog sistema
• Pod uticajem unutrašnjih i vanjskih faktora transformirale su
se, a najveće povjerenje je režim imao u vojne službe
NOVIJA POVIJEST OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI BiH KROKI
• Tokom rata 1992 – 1995. došlo je do opće destrukcije
bosanskohercegovačkog društva i države pa i obavještajnog sektora
• U okviru MUP RBiH funkcionirala je SDB, ali su formirane i druge službe
• Poslije potpisivanja Mirovnog soporazumu u Dejtonu, SDB se
transformira u AID, ali nastavljaju djelovati obavještajne službe i na
području nazvanom HZ/HR Herceg-Bosna i u Republici Srpskoj
• Dejtonskim sporazumom, ova oblast nije eksplicitno uređena i definirana
• Kasnije dolazi do formiranja FOSS na području FBiH, a na koncu formira
se OSA/OBA kao jedinstvene službe na državnom nivou
• Sve uz posredovanje institucija međunarodne zajednice
Sadašnjost - ambijentalnost (diskurs BiH)
Opći faktori utjecaja na profilaciju sektora sigurnosti
• Povijesno naslijeđe (odnos prema
povijesnosti/historičnosti)
• Geostrateški i geopolitički položaj
• Način prelaska u novi vrjednosni politički i administrativni
sistem (mirni prelazak, mirna razdioba, agresija, rat i dr.)
• Društvena i ekonomska razvijenost
• Demografska potencijalnost i prostornost
• Prirodni resursi
• Kadrovski potencijali
• Iskustva u uspostavljanju, razvoju i funkcioniranju
institucija države (državnog aparata)
• Tradicijska, nacionalna, vjerska i kulturalna habitualnost
• Razvijenost civilnog sektora i dr.
SIGURNOSNA POLITIKA - temeljni okvir za rad OSA/OBA
• Sigurnosnu politiku utvrđuje država, poglavito u sferama:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
unutrašnjih konflikata po bilo kojem osnovu,
nasilne promjene međunarodno priznatih granica,
eventualne ekspanzije etničkog ili religijskog ekstremizma,
nasilne promjene unutrašnjeg ustavom utvrđenog poretka,
organiziranog kriminala,
proliferacije,
trgovine ljudima,
ilegalnih migracija,
terorizma,
razvoja i transfera oružja masovnog uništenja,
socijalnih problema,
masovnih rušilačkih nemira,
zagađenja okoliša i dr.
SIGURNOSNA POLITIKA - cilj
•
•
•
•
•
•
Sigurnost unutar države
sigurnost nacionalnog okruženja
zaštita života ljudi
zaštita ličnog i drugog interesa
zaštita čovjekovih prava i sloboda
uređenje temeljnih funkcija društva
TO ZNAČI
• zaštita života, ustavnih prava i sloboda i lične
sigurnosti građana
• zaštita neovisnosti i teritorijalnog integriteta na
osnovi ravnopravnosti država i naroda
• zaštita demokratije, civilnih i ljudskih prava
• zaštita prava naroda, religijskih skupina i
nacionalnih manjina
• zaštita moralnih i obiteljskih vrijednosti
• kontinuirano obezbjeđivanje društvenog ambijenta
za stvaranje materijalne dobrobiti i općeg
prosperiteta
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
•
•
•
•
•
•
Ambijent je izravni produkt povijesnog naslijeđa
Bosna i Hercegovina je tranzicijska država
Bosna i Hercegovina je demokratska država
Prešla je iz jednopartijskog sistema u višepartijski sistem
Totalitarizam je zamijenjen političkim pluralizmom
“Vlast” se bira na demokratskim osnovama i
višestranačkim izborima
• U ustav su ugrađeni standardi zaštite ljudskih prava i
sloboda prema savremenim civilizacijskim standardima,
prvenstveno prema Evropkoj konvenciji o ljudskim
pravima i temeljnim političkim slobodama
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
•
U Bosni i Hercegovini se, po svojoj suštini, “demokratija”
kao realitet u dobroj mjeri ispoljava i u formama:
- etnokratije
- (teo-klero)etnokratije (religijski politički
fundamentalizam, etnonacionalizam, teritorijalni
nacionalizam i dr.)
- lokaletatizma (partikularistički imitati
države)
- nepotizma
- (kvazi)plutokratije
- i drugih surogata, odnosno demokratiji
neprimjerenih supstituta
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
• “Nedovršeni” mir
• Razdrobljenost, diferentnost i suprotstavljenost
mnoštva tzv. političkih volja
• Politika unutar sigurnosnog sektora “sama sebi cilj i
svrha”
• Sistemska dezorganizacija oblasti javne sigurnosti
• Prekapacitiranost službi sigurnosti vs. nedovoljne
operativnosti
• Kadrovska stratifikacija uglavnom nekonzistentna
• Sukob instituta “moći”, “znati” i “htjeti”
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
• ZAKONODAVNA VLAST je pod pritiskom interesnih lobija
• SUDSKA VLAST je podložna prvenstveno korumpiranosti od strane već rečenih
lobija
• IZVRŠNA VLAST je opterećena nizom organizacijskih nedorečenosti,
neadekvatnim materijalnim i tehničkim suportom,
• KADROVSKA STRUKTURA je u kvalitativnom smislu neadekvatna izazovima,
uključujući i sve sigurnosne izazove
• KORUPCIJA na svim nivoima je često STANJE, a ne samo jedna od negativnih
pojava kojih ima i u najuređenijim državama
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
• Uz sve navedeno, posebno se izdvaja
fenomen ambivalencija prema važnim
pitanjima, koja su i eminentno i
imanentno i sigurnosna pitanja i
djelokrug obavještajne službe
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
Nema, u političkoj praksi, nedvojbenog suglasja o
karakteru BiH kao države
(prosta decentralizirana država,
unija,
federacija,
Konfederacija
pola države republika
pola države centralizirano
pola države federacija
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
Nema saglasnosti o karakteru rata 1992-1995.
Agresija
Građanski rat
Secesionizam
Separatizam…
Ratni zločinci po definiciji, za jedne su zločinci, a za
jedne nacionalni heroji.
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
Za jedne faktori rizika spoljne sigurnosti
dolaze isključivo sa zapada, za druge
isključivo sa istoka, a za treće isključivo
iznutra i to uvijek od strane „onih tamo“
Za jedne je nacionalizam osnovni preduslov
opstanka, za druge je to ključni
destabilizirajući rizik sigurnosti (ali uvijek je
riječ o «njihovom» nacionalizmu).
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
Za jedne su stabilizacijske snage UN, EU i drugih
subjekata međunarodne zajednice uistinu
stabilizacijski faktor, za druge su to okupacione
snage i kao takve trebaju biti predmetom
sigurnosnog tretmana i obrade
Za jedne je ICTY u Hagu legitiman sud i sud koji
treba da doprinese sankcioniranju svih djela iz
kategorija ratnog zločina, a za jedne je to institucija
iz zavjereničkog kompleksa koja ima za cilj
satanizaciju cijelog naroda.
U KAKVOM AMBIJENTU RADI OSA/OBA?
• Postoje ambivalencije i:
• prema ratnim zločinima, uključujući i zločin genocida
• prema okorjelim kriminalcima (“naši” i “njihovi”?!)
• prema teroristima (“naši” i “njihovi”?!)
• prema indoktrinatorima (“naši” i “njihovi”?!)
• prema međunarodnim institucijama (mirotvorci, okupatori,
perači novca, “obavještajni nosač aviona” etc.)
Da li ambijent omogućava OSA/OBA da:
• Autoritet zasniva na zakonu jer provođenje zakona
je njen primarni cilj
• Politički, socijalni problemi i problemi određenih
grupa stanovništva nisu u njenoj nadležnosti, osim
ako ne ugrožavaju ustavni poredak u cjelini
• Kao ekspert u svom području odredi prioritete i
strategije čuvanja ustavnog poretka
Da li ambijent omogućava da OSA/OBA
• Štiti ustavni poredak, a ne partikularne interese
• U svakoj prilici djeluje u skladu sa zakonom
• “Progoni” nosiloce sigurnosnih rizika bez obzira na njihove
personalne identitete
• Pravično, nepristrasno i dostojanstveno postupa sa ljudima,
bez obzira na njihove personalne identitete
• Ne krši svjesno zakon(e) kako bi ih se promijenilo
• Pruža pomoći zajednici i njenim građanima u rješavanju
sigurnosnih problema iz svoje nadležnosti
Da li ambijent omogućava da OSA/OBA
• Pronalazi najbolji balans između dobrog i lošeg u složenim situacijama
• Pristupa svakom slučaju što je moguće objektivnije
• Obavještajni sud nikada ne mijenja kako bi se uklopio u ŽELJE
donosioca odluka koji bi možda preferirali drugačije zaključke
• NE IZMIŠLJA PRIJETNJE
• NE MINIMIZIRA PRIJETNJE
• Se odupre vanjskim subjektima ukoliko joj nameću moralna
ograničenja s aspekta njihovih vjeronazora i svjetonazora
Ergo
• Obavještajna službe je služba države – ne nikakvog unutrašnjeg
administrativnog ili političkog subjekta
• Obavještajna služba ne smije biti talac unutrašnjih i međunarodnih
interesnih grupacija
• “Robinzonizam” i izolacionizam te samodovoljnost u okviru nacionalne
sigurnosti Bosne i hercegovine, ali i u međunarodnom smislu, nisu
dopustivi jer bi u protivnom država i građani postali taocima nositelja
sigurnosnih rizika
• Obavještajna služba mora biti depolitizirana, ali i deideologizirana kako bi
bila do kraja profesionalizirana i efikasna u ostvarivanju svoje funkcije
• Permanentna edukacija je condicio sine qua non uspješnosti
Ergo
• Učinjen je značajan napredak u uređenju obavještajnog
sektora u okviru sistema nacionalne sigurnosti Bosne i
Hercegovine
• Postavljajući pitanja – tražit ćemo odgovore
• Još uvijek se aktuelno stanje samo različito komentira – radi
se o tome da bi ga trebalo mijenjati u korist kvaliteta života
građana BiH
• Ukoliko se nastave svađati prošlost i sadašnjost – stradavat
će budućnost Obavještajna služba ne smije biti talac
unutrašnjih i međunarodnih interesnih grupacija
THENAEND
HVALA
PAŽNJI