Nastava_2

download report

Transcript Nastava_2

ODELJAK 1.2

.2. Struktura postupaka upravljanja

POSTUPCI UPRAVLJANJA ODRŽAVANJE STABILNOSTI PARAMETARA PROMENE STANJA I IZLAZNIH VELIČINA U VREMENU I DATIM USLOVIMA OKOLINE

OPŠTI MODEL UPRAVLJAČKIH STRUKTURA

1. PREDVIĐANJA

OBEZBEĐENJE INFORMACIJA O ¨

uslovima razvoja preduzeća,

¨

pona š anju okoline potro š ača, dobavljača i

¨

tendencijama na relaciji preduzeće okolina

IZLAZ

Pj – Qj za duži period

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

RAZVOJ ( OSNOVNI KATALOZI ČINILACA)

MARKETING

2. MEĐUZAVISNOST SISTEM-OKOLINA

ANALIZA PODATAKA O •

rezultatima predviđanja

tekućim porudžbinama potrošača

potencijalima preduzeća ( resursi sistema ) IZLAZ

Pj – Qj - za kraći period

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

MARKETING

RAZVOJ (KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA)

KOMERCIJALNI POSLOVI

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

3. PLANIRANJA PROCESA RADA

ODREĐIVANJE / OBEZBEĐENJE

IZLAZ

¨ ¨ ¨

redosleda naloga,

¨

kapaciteta tehnoločkih sistema i učesnika, resursa (materijala, alata, energije), kooperativne saradnje.

ZA PERIOD OPERATIVNOG PLANA

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

KOMERCIJALNI POSLOVI

RAZVOJ (KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA)

PROIZVODNJA

INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA

4. UPRAVLJANJE ZALIHAMA

OBEZBEĐENJE POTREBNIH I DOVOLJNIH

¨ ¨ ¨ ¨

zaliha materijala, zaliha alata, zaliha rezervnih delova, zaliha proizvoda.

IZLAZ STALAN PROCES !!!

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

KOMERCIJALNI POSLOVI

PROIZVODNJA

INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

5. PRIPREMA PROCESA RADA

AKTIVNOSTI ¨ ¨ ¨

izdvajanja nosilaca informacija, obrade nosilaca informacija, respodele nosilaca informacija

IZLAZ ZA ELEMENTE OPERATIVNOG PLANA

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

KOMERCIJALNI POSLOVI

PROIZVODNJA

6. IZVOĐENJE PROCESA RADA I KONTROLA TOKOVA

¨

izdavanja naloga,

AKTIVNOSTI

IZLAZ

¨

snabdevanja radnih mesta materijalom, alatom i nosiocima informacija,

¨

kontrole toka procesa (učinka,rokova,kvaliteta)

STALAN PROCES !!!

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

KOMERCIJALNI POSLOVI

INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA

UPRAVLJANJE KVALITETOM

7. ANALIZA POSTUPAKA PROMENE STANJA

¨

poređenja planiranih i ostvarenih stanja,

AKTIVNOSTI ¨ ¨ ¨

analize utro š aka u procesima rada, utvrđivanja uzroka i uzročnika odstupanja, utvrđivanja potreba pode š avanje.

IZLAZ STALAN PROCES !!!

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

PROIZVODNJA

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

UPRAVLJANJE KVALITETOM

8. PODEŠAVANJE PROCESA RADA

AKTIVNOSTI ¨ ¨

projektovanje postupaka pode š avanja

¨

izdavanja naloga za izvođenje postupaka otklanjanja OTKAZA održavanja, obezbeđenja izmena plana.

IZLAZ STALAN PROCES !!!

POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE : •

UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

RAZVOJ

MARKETING

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

KOMERCIJALNI POSLOVI

1.2.3. Opšti model tokova informacija u proizvodnim sistemima Upravljanje razvojem i funkcionisanjem industrijskog preduzeća se ostvaruje pomoću izgrađenog informacionog sistema , koji obezbeđuje potrebne podatke i informacije za sve nivoe upravljanja i kontrole procesa.

RADNA JEDINICA predstavlja polaznu osnovu u informacionim tokovima koji povezuju preduzeće u celinu.

Razvoj informacionog sistema preduzeća obuhvata celokupan proces izrade strukture i sadržaja bаze podataka i izrade korisničkih – aplikativnih programa tj. programskog sistema.

Aplikativni programi se izrađuju na osnovu modela procesa objektnog sistema, ali i na osnovu izrađene šeme baze podataka. Baza podataka se izrađuje da bi je koristili aplikativni programi, tako da mora odgovarati potrebama datih programa. Razvoj baze podataka informacionog sistema se izvršava u sledećim fazama: Faze izrade aplikativnih programa:

Metodologija standarda ISO 15704 CIMOSA (Computer Integrated Manufacture – Open System Architecture)

-je sveobuhvatno opisivanje proizvodnog sistema korišćenjem različitih pogleda u predstavljanju preduzeća: funkcionalni, informacioni, resursni i organizacioni.

-obezbeđuje definisanje, razvoj i kontinualno održavanje relacija između funkcija i procesa u industrijskom sistemu -modeliranje simulacija i upravljenje u realnom vremenu, uz obavezno postavljanje odnosa sa dobavljačima, potrošačima, državnim organima, finansijskim institucijama

CIMOSA

NIVO SLOŽENOSTI MODELA G EN ER IS A N I P O G LE D I

Organizacioni pogled Resursni pogled Informacioni pogled Funkcionalni pogled Opšti nivo Model Poslovnih Procesa Model Zahteva Parcijalni Nivo (preduzece) Nivo Izabranih Funkcija/ procesa Projektni Model Model Implementacije

IDEF0 Metodologija

Jezik modeliranja (sintaksa i semantika) i skup pomoćnih pravila i tehnika za razvoj strukturnih prikaza industrijskih preduzeća. Omogućava razvoj modela funkcija u sistemu (procesi, aktivnosti i zadaci) i postavljanje odnosa funkcija i podataka (informacije ili objekti) koji podržavaju integraciju sistema.

Kontrola (Control) Ulaz (Input) Mehanizam (Mechanism)

Naziv funkcije/procesa

Poziv (Call) Izlaz (Output)

1 A0 Pravougaonik 2 je nadredeni za dijagram A2 2 A2 3 Oznaka da proces 2 Ima razraden dijagram A2 0 A0 A-0 OPŠTOST DETALJNOST A2 1 2 A22 3

FAZA I Dekompozicija funkcija na procesa

FAZA II Dekompzicija procesa do najnižeg nivoa funkcionalne strukture

FAZA III

OPŠTI MODEL TOKOVA INFORMACIJA

FAZA IV Razvoj informacionog sistema

Dijagram toka podataka (Struktuirana sistem analiza)

Opisi procesa i nosioci informacija

ER dijagram

Razvoj tehnologija izrade predmeta rada

Strukturni dijagram aplikativnog programa za izradu tehnološkog postupka

Osnovne karakteristike opšteg modela tokova informacija

1. OBUHVATNOST – tokovi informacija integrišu elemente proizvodnih struktura u jedinstvenu celinu.

2. FLEKSIBILNOST – prilagodljiv za sve varijante opšteg modela proizvodnih sistema prekidnog i neprekidnog tipa.

3. POUZDANOST – svođenje broja nosilaca informacija i količine podataka na neophodni minimum, smanjenje mogućnosti pojava stanja U OTKAZU.

4. OSETLJIVOST – osetljiv na promene stanja u presecima sistema i regovanje u REALNOM VREMENU.

5. JEDNOSTAVNOST – Broj čvorova kroz koje prolaze podaci i informacije od izlaza iz određenih preseka do upravljačkog sistema je minimalan.