zakon o carinskoj službi

Download Report

Transcript zakon o carinskoj službi

PRIJEDLOG
ZAKONA O CARINSKOJ
SLUŽBI
REFORMA CARINSKE SLUŽBE
ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI
- RAZLOZI ZA DONOŠENJE  carinsko područje RH postaje dio jedinstvenog
carinskog i gospodarskog teritorija EU
 Carinska služba postaje dio jedinstvene carinske službe
EU
 ukidanje carinskih graničnih procedura sa EU (SLO,
HU, IT)
 reorganizacija carinskih ustrojstvenih jedinica za robno
carinjenje
ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI
- CILJEVI  primjena jedinstvenih carinskih, trošarinskih i poreznih
propisa
 uspostava sigurnosne i fiskalne zaštite na granicama i na
teritoriju RH i EU
 suzbijanje sive ekonomije
 stvaranje učinkovitijih, fleksibilnijih i ekonomičnijih
organizacijskih, operativnih i administrativnih
pretpostavki za provođenje poslova iz nadležnosti
 uređenje novih poslova,načina upravljanja, jasno
propisivanje ovlasti, odgovornosti i radno pravnog položaj
carinskih službenika
ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI
- NAJZNAČAJNIJE IZMJENE redefinira se nadležnost u uvjetima članstva u EU
novi organizacijski ustroj (SU,PCU,CU,GCU)
proširenje djelokruga rada novim poslovima
preciznije opisivanje postojećih carinskih ovlasti
klasifikacija radnih mjesta (rukovodeća, viši i niži
carinski službenici)
 uvode se carinska zvanja – stvaranje profesionalne,
karijerne carinske službe





PRIJEDLOG USTROJA CARINSKE
UPRAVE
TEMELJNI ORGANIZACIJSKI OBLICI
SREDIŠNJI
URED
(1)
POSLOVI PODRUČNE ILI
REGIONALNE RAZINE
PODRUČNI
CARINSKI UREDI
(4)
CARINSKI
UREDI
(18)
CARINSKI
UREDI
POSLOVI NACIONALNE I
MEĐUNARODNE RAZINE
GRANIČNI
CARINSKI UREDI
(10)
POSLOVI
LOKALNE RAZINE
5
PRIJEDLOG
6
PRIJEDLOG USTROJA CARINSKE UPRAVE
- USPOREDBA -
VAŽEĆI USTROJ
PRIJEDLOG
BROJ TEMELJNIH ORGANIZACIJSKIH
JEDINICA
BROJ TEMELJNIH ORGANIZACIJSKIH
JEDINICA
UKUPNO 211
UKUPNO
33
SREDIŠNJI URED:
1
SREDIŠNJI URED:
1
CARINARNICA:
PODRUČNI CARINSKI URED:
4
7
CARINSKIH ISPOSTAVA:
84
CARINSKIH ODJELJAKA:
119
CARINSKI URED
I
GRANIČNI CARINSKI URED:
28
7
PODRUČNI CARINSKI UREDI
CARINSKI UREDI I GRANIČNI CARINSKI UREDI
PCU ZAGREB
- sjeverCU ZAGREB I
CU ZAGREB II
PCU SPLIT
- jug -
PCU RIJEKA
- zapad -
PCU OSIJEK
- istok-
CU SPLIT
CU RIJEKA
CU OSIJEK
CU PULA
CU SLAVONSKI BROD
CU ŠIBENIK
CU KARLOVAC
CU ZADAR
CU GOSPIĆ
CU VIROVITICA
CU VARAŽDIN
CU PLOČE
GCU LIČKO
PETROVO SELO
GCU VUKOVAR
CU KRAPINA
CU DUBROVNIK
GCU BAJAKOVO
CU SISAK
GCU KAMENSKO
GCU ŽUPANJA
CU KOPRIVNICA
GCU VINJANI DONJI
GCU STARA GRADIŠKA
GCU JASENOVAC
GCU METKOVIĆ
8
TRADICIONALNI
POSLOVI
NOVI POSLOVI
utvrđivanje, naplata i nadzor carine, trošarine,
posebni porezi, porez na dodanu vrijednost
nadzor obavljanja neregistrirane djelatnosti
nadzor unosa, iznosa, provoza, prijenosa,
skladištenja i drugog raspolaganje s robom
nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim
prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s
otpadom
provedba carinsko-sigurnosnih mjera
nadzor naplate naknada za gospodarenje
posebnim kategorijama otpada
provedba mjera zajedničke poljoprivredne i
trgovinske politike
nadzor ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava
na korištenje novčanih sredstava iz državnog
proračuna
utvrđivanje, stavljanje na raspolaganje i nadzor
tradicionalnih vlastitih sredstva europske unije
iz carinskih davanja
provjere zakonitosti postupanja s robom sukladno
propisima o koncesijama
otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i
kaznenih djela, provedba dokaznih radnji u
kaznenom postupku te carinsko-prekršajnih
postupaka
nadzor nad provedbom propisa o morskom i
slatkovodnom ribarstvu
9
TRADICIONALNI
POSLOVI
NOVI POSLOVI
nadzor nad robom kojom se povređuju prava
intelektualnog vlasništva
nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih
proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište
zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno
povlačenje s tržišta
provedba carinskih mjera provjere značajki
proizvoda
nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih
isprava sukladno propisima o prijevozu u
cestovnom prometu te osovinskog opterećenja,
ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na
cestama
nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne
granice sukladno propisima o sprječavanju
pranja novca i financiranju terorizma
nadzor nad općom sigurnosti proizvoda
nadzor uvjeta rada i nadzor poslova
međunarodnog otpremništva
administrativna suradnja i međunarodna
razmjena informacija
svi drugi poslovi koji su carinskoj upravi
stavljeni u nadležnost posebnim propisima
10
UVOĐENJE CARINSKIH ZVANJA
GLAVNI CARINSKI SAVJETNIK
VIŠI CARINSKI SAVJETNIK
SAMOSTALNI CARINSKI SAVJETNIK
CARINSKI SAVJETNIK
MLAĐI CARINSKI SAVJETNIK
VIŠI CARINSKI NADZORNIK
SAMOSTALNI CARINSKI NADZORNIK
CARINSKI NADZORNIK
MLAĐI CARINSKI NADZORNIK
VIŠI CARINIK
SAMOSTALNI CARINIK
CARINIK
MLAĐI CARINIK
11
ZAKON O CARINSKOJ
SLUŽBI
STUPANJE NA
SNAGU 1.
SRPNJA 2013.
DONOŠENJE
PRATEĆIH
PROPISA PRIJE
STUPANJA
ZAKONA NA
SNAGU
12
www.carina.hr