PPT letöltése - Gazdasági Műszaki Főigazgatóság

download report

Transcript PPT letöltése - Gazdasági Műszaki Főigazgatóság

GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI
FŐIGAZGATÓSÁG
TŰZVÉDELMI ALAPISMERETEK
2013. évi oktatási tematika
Összeállította:
Blahóné Józsa Hajnalka
Szent Fórián – a tűzoltók védőszentje
Flórián (katonatiszt) alakja a tűzoltó munka lényegét testesíti
meg:
az
állhatatosságot,
becsületet,
embertársaik
megsegítését. (304. május 4.-én kivégezték)
KATASZTRÓFAVÉDELEM
2
2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófavédelmi
szervezet, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF).
A katasztrófavédelem három hatósági területe:
TŰZOLTÓSÁG
IPARBIZTONSÁG
POLGÁRI VÉDELEM
3
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség
Országos Polgári Védelemi Főfelügyelőség
• A BM OKF országos hatáskörű rendvédelmi szerv.
• Fő feladatai:
• a katasztrófák hatósági megelőzése;
• a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása;
• a védekezés megszervezése és irányítása;
• a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés
megvalósítása.
• A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény kimondja,
hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat.
• Ezzel a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá
kerültek, és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok (HTP) lettek.
4
TŰZVÉDELEM
5
A tűzvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat jelenleg az
1996. évi XXXI. törvény,
A TŰZVÉDELEM JOGRENDSZERE
valamint az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(28/2011. (IX.6.) BM rendelet),
a dolgozókra vonatkozó részletes szabályokat a „munkáltatói”
Tűzvédelmi Szabályzat
tartalmazza.
6
A tűzvédelmi oktatás jelentősége:
A munkavállalóknak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie munkájuk biztonságos
elvégzéséhez. A tűzmegelőzési szabályok ismerete jelentősen hozzájárul egy esetleges tűz
megelőzéséhez, valamint adott körülmények között a tűz sikeres megfékezéséhez!
A TŰZVÉDELEM JOGRENDSZERE
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
A törvény a munkavállalók tűzvédelmi oktatásban való részesítésének kötelezettségét írja elő:
≫ a foglalkoztatás megkezdése előtt és
≫ évente
A törvény szerint a munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi
ismeretekkel nem rendelkezik, nem foglalkoztathatja.
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatóság a fenti rendelet 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott
rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki:
„28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő oktatásáról – igazolt módon – nem
gondoskodott”.
A bírság mértéke: 100 000.- Ft /munkavállaló
7
A TÖRVÉNY KÖTELEZ !
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról:
Az állampolgárok a tűzoltásban, műszaki mentésben –
ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai
állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok
közlésével kötelesek közreműködni.
8
TŰZMEGELŐZÉST SZOLGÁLÓ
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK
9
Villamos berendezések
• ha a villamos berendezés szikrázik, használni a
javításig nem szabad.
• villanyszerelést házilagosan
villanyszerelőt kell hívni.
ne
végezzen,
• ne hagyja felügyelet nélkül működni!
• használat
után
kapcsolja
ki
(lámpa,
számítógép, fénymásoló, kávéfőző, stb.) !
10
Dohányzás:
• Soha ne dohányozzon tiltott helyen,
kizárólag a kijelölt dohányzóhelyet
használja a bejárat előtti szabadtéren.
• Mielőtt gyufát, cigarettát eldob, OLTSA
EL!
• Égő gyufát, cigarettát ne dobjon olyan
helyre, ahol az tüzet okozhat,
dohányzáskor mindig nem éghető
anyagú gyűjtőedénybe hamuzzon!
11
Tűz esetén az egyik legnagyobb kockázatot az
eltorlaszolt kiürítési útvonal jelenti!
A közlekedési-, és menekülési utakat, kijáratokat,
tűzvédelmi eszközöket, elektromos kapcsolókat
hagyjuk szabadon, ne torlaszoljuk el, még
ideiglenesen sem!
Ügyeljünk a rendre, a tisztaságra, a hulladékokat
ne hagyjuk felhalmozódni munkahelyünkön.
12
A irodákban, raktárakban
az anyagokat nem szabad
felhalmozni !
A helyiségekben elegendő
szélességű hely maradjon
a közlekedéshez.
13
TEENDŐK TŰZ
ESETÉN
14
Tűz esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
Az észlelő feladatai
 Tűzoltóság (porta) értesítése
 Az épületben tartózkodók riasztása (hangos
kiáltás)
A Tűzoltóság hívószáma: 105, 112
 Menekülésre a tartózkodási helyhez legközelebb eső
lépcsőházat, és kijáratot használja!
 Biztonságos gyülekezőhelyre kell menni (Egyetem
tér).
 FIGYELEM! Az épület előtt gyülekezni nem szabad, mert akadályozza
a tűzoltók kivonulását, tevékenységét, valamint épületkár esetén
(üvegtörés) személyi sérülés következhet be.
15
Menekülés közben SOHA NE MENJEN VISSZA,
ha bent felejtett valamit, mert nem
biztos, hogy újra ki tud menekülni.
NE FELEDJE: a tűz és a füst nagyon gyorsan
terjed!
Segíteni kell a rászorultak menekülését, menekítését! A mentés
közben azonban saját testi épségünkre is gondolnunk kell, azt ne
veszélyeztessük.
16
TŰZVÉDELMI FELSZERELÉSEK
17
Tűzoltó készülékek: feladatuk az, hogy a KEZDŐDŐ
tüzeket a dolgozók el tudják oltani.
Minden szinten megtalálhatóak a folyosókon
(beavatkozó eszköz).
Figyelem! a palack állandó nyomás alatt van, melynek értéke kb. 14 bar.
18
19
Fali tűzcsaphálózat: a folyosókon beépítve
találkozhatunk velük (beavatkozó eszköz).
A szekrényekben lévő felszerelések: tömlő, és
sugárcső.
A fali tűzcsapot szükség esetén a dolgozók is használhatják tűzoltásra, ha
a kézi tűzoltó készülékekkel nem sikerült eloltani a tüzet, és a Tűzoltóság
még nem ért a helyszínre.
Elektromos tüzet NE oltson vízzel!
Az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell!
Vigyázat: a tűzcsapból percenként akár 200 liter víz is kifolyik, ezért annak használatát
minden esetben mérlegelni kell, mivel az okozott másodlagos vízkár jelentős lehet!
20
FONTOS!
A tűzoltó felszereléseknek (készülék, tűzcsap,
tűzjelző- és oltó berendezések, stb.) mindig
üzemképes állapotban kell lennie.
A tűzoltó felszerelésekhez vezető útvonalakat
eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad !
A tűzoltó készülékeket, és minden tűzvédelmi
berendezést, felszerelést rendeltetésétől eltérő
célra használni TILOS és BÜNTETENDŐ
cselekmény!
21
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Kérem, hogy a tűzvédelmi oktatási naplóban az ismeretek elsajátításának
tényét szíveskedjék aláírásával igazolni (szervezeti egység, dátum, név és
aláírás) !
22