TŰZVÉDELMI ISMERETEK

download report

Transcript TŰZVÉDELMI ISMERETEK

TŰZVÉDELMI
ISMERETEK
1
16. Tétel
2
16. Önnek munkája során figyelembe kell vennie a
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Ismertesse a
munkáltató és munkavállaló tűzvédelmi feladatait, a
helyiségek tűzveszélyességi osztályokba sorolását!
•
•
•
•
Információtartalom vázlata
A munkáltató tűzvédelmi feladatai
A munkavállaló tűzvédelmi feladatai
A helyiségek tűzveszélyességi osztályokba
sorolása
• Alapvető tűzvédelmi jogszabályok
3
Tűzvédelem:
Tűzesetek megelőzése, tűzoltási
feladatok ellátása, tűzvizsgálat,
valamint ezek feltételeinek biztosítása
4
Tűzveszélyes tevékenység:
az tevékenység, amely a
környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét,
lobbanáspontját meghaladó
hőmérséklettel és/vagy nyílt
lánggal, parázslással, szikrával jár.
5
A tűzoltás célja :
• a tűz közvetlen veszélyének elhárítása,
személyek, anyagi javak mentése, a tűz
terjedésének megakadályozása.
6
A tűzmegelőzés
A tüzek keletkezésének megelőzése,
továbbterjedésének megakadályozása, a
létesítés és a használat során a
tűzvédelmi jogszabályok, szabványok
érvényesítése.
7
Gazdálkodó szervezetek
feladatai, kötelességei a
megfelelő tűzvédelem
megteremtése érdekében:
8
A tűzvédelmi törvény értelmében
öt fő követelmény
fogalmazható meg:
9
1. Önmaguk kötelesek gondoskodni a
tevékenységükkel kapcsolatos
tűzvédelemről
2. Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk
azoknak, akiket foglalkoztatnak
3. Rendeltetésszerű működésük során ne
jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt
a környezetükre
10
4. Az általuk létrehozott termékek, illetőleg
szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően
veszik igénybe - ne veszélyeztessék a
fogyasztót
5. Teremtsék meg a tevékenységük során
keletkezhető tűz és műszaki baleset
észlelésének, jelzésének, eloltásának,
elhárításának szervezeti, szervezési,
személyi és tárgyi feltételeit.
11
Az üzemeltető, tulajdonos,
fenntartó tűzvédelmi
kötelezettségei:
• Alakítsa ki a tűzvédelemről történő
gondoskodás stratégiáját, programját
 Mérje fel, vegye számba a működése
során reálisan előfordulható tűzvédelmi,
biztonsági kockázatokat
 Végezze el a létesítmények
tűzveszélyességi osztályba sorolását.
12
• A gazdálkodóknak, ha ötnél több
munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha
ötvennél több személy befogadására
alkalmas létesítményt működtetnek, illetve
a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
besorolás esetén és a kereskedelmi
szálláshelyeken Tűzvédelmi
Szabályzatot kell készíteniük melynek
mellékletét képezi a Tűzriadó Terv
13
 A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a
tűz- és robbanásveszélyes, valamint a
tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba
tartozó létesítményekben megfelelő
szervezetettel, tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel,
illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell
gondoskodniuk a tűzvédelem
biztosításáról.
14
 A munkáltató köteles gondoskodni a
munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben
részt vevők tűzvédelmi oktatásáról és
rendszeres továbbképzéséről, valamint
arról, hogy azok a munkakörükkel,
tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi
ismereteket a foglalkoztatásuk
megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz
esetén végzendő feladataikat
megismerjék.
15
16
Tűzveszélyességi
osztályok:
A tűzveszélyességi osztályokat
A, B, C, D, E nagy betűkkel jelölik
17
„Fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes”
– jelzése: „A”
az az anyag, amelynek heves égése,
robbanása indító gyújtásra bármely
halmazállapotban bekövetkezhet.
18
„Tűz- és robbanásveszélyes”
– jelzése: „B”
az a por, amely a levegővel
robbanásveszélyes keveréket
képez.
19
„Tűzveszélyes”
– jelzése: „C”
az a szilárd anyag, amelynek
gyulladási hőmérséklete
legfeljebb 300 C0.
20
„Mérsékelten tűzveszélyes”
– jelzése: „D”
az a szilárd anyag, amelynek
gyulladási hőmérséklete 300 °Cnál magasabb.
21
„Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E”
a nem éghető anyag.
22
Tűzveszélyes helyek jelzése,
jelzőtáblák
• A helység bejáratánál jól látható
helyen a tűz- és robbanásveszélyre,
valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket
tartalmazó piktogramot, táblát,
feliratot kell elhelyezni.
23
Tűzvédelmi oktatás
• Típusai:
–Előzetes oktatás
–Rendkívüli oktatás
–Idegen dolgozók oktatása
24
Előzetes oktatás során:
• A tűzvédelemmel kapcsolatban a
jogszabályok által biztosított jogokat
és kötelezettségeket
• Belső előírások, utasítások rá
vonatkozó rendelkezéseit
• A biztonságos munkavégzés
tűzvédelmi vonatkozásait
25
Előzetes oktatás során:
• A munkájával, munkahelyével
összefüggő ártalmak, veszélyek
elhárításának módját
• Alkalmazott anyagok, eszközök
tűvédelmi jellemzőit
• Tűzvédelmi, elsősegélynyújtási
ismereteket
26
Rendkívüli oktatás:
• Munkahely, vagy munkakör
megváltozásakor
• Új munkaeszköz
üzembehelyezésekor
• Munkaeszköz átalakításakor
• Új technológia bevezetésekor
27
Állampolgári
tudnivalók tűz esetén
Hogyan jelezzük a tüzet?
28
Tűzjelzéskor közölni kell:
•
•
•
•
A tűz pontos helyét (címét). Többszintes
lakóházban a helyi jelzéskor fontos az
emeletszám megjelölése is.
Mi ég, mi van veszélyeztetve.
Emberélet van-e veszélyben.
A jelző személy nevét, telefonszámát.
29
A tüzet lehetőleg távbeszélőn
jelezzük a 105 -ös hívószámon
• annak hiányában bármilyen más, arra
alkalmas figyelemfelkeltő módon
(kiabálással, kürttel, vészcsengővel,
szirénával, haranggal, stb.) kell az
állampolgárok figyelmét felhívni a
veszélyre.
30
• A tűz-és káreset jelzésére bármely
szervezet, vagy állampolgár
használatában levő távbeszélő
készülék díjtalanul igénybe vehető.
• A tűzjelző személy azt is igényelheti
bárkitől, hogy a járművén díjtalanul a
legközelebbi távbeszélő készülékhez,
tűzoltósághoz, rendőrséghez,
polgármesteri hivatalhoz szállítsa, vagy
a jelzést helyette az illetékes
szervezethez továbbítsa.
31
A tűz jelzésével egyidejűleg
kezdjük meg a tűz oltását.
• Erre nagyon alkalmasak az
emeletszinteken levő fali tűzcsapok.
Kezelésüket feltétlenül sajátítsuk el!
32
Tűzosztályok
• A tűzosztályok a tüzek égő anyag
fajtája szerinti csoportjait jelentik, és
kizárólag azzal a céllal kerültek
bevezetésre, hogy segítsék a
különböző helyeken szükséges tűzoltó
készülékek kiválasztását.
33
34
Tűzjelzés, káreset, baleset
jelzése:
• Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét
észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni.
35
» Tűz jelzéséhez rendelkezésre áll:
• Az intézmény minden híradástechnikai
berendezése (pl.: telefon)
• Tűzjelző készülék
• Épületen belül: iskolacsengő
36
» Tűzjelzés az épületen belül:
• Tűzjelző készülék nyomógombjának
megnyomása
• Szaggatott csengetés az iskolacsengő
segítségével (kezelési útmutató:
1.sz melléklet)
• Automata füstjelzők a tantermekben,
egyéb helységekben.
• Hangos szóbeli felszólítás az épület
elhagyására
• Telefonon jelezni a tűzoltóság, vagy
rendőrség felé a tűz észlelését
37