TŰZVÉDELMI OKTATÁS - Szegedi Tudományegyetem

download report

Transcript TŰZVÉDELMI OKTATÁS - Szegedi Tudományegyetem

TŰZVÉDELMI OKTATÁS
ÁLTALÁNOS ELMÉLETI
Jogszabályi meghatározás
1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
•III. Fejezet
A magánszemélyek tűzvédelemmel
és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
•15. § (1) A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell
tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban
levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és
anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési
szabályokat.
•17. § A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a
nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a 15. § (1) bekezdésében
foglalt tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során
ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.
• 22 § (3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg
a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról
és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a
munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi
ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz
esetén végzendő feladataikat megismerjék.
• (4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben
részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges
tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával
nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
Tűzvédelmi oktatás
Oktatás tartalma
•Tűzvédelmi oktatás
– Munkahelyi tűzvédelmi oktatás tartalma:
Taglalja a munkahely:
•veszélyforrásait
•a helyi tűzjelzési lehetőséget
•az alaptevékenységhez használt gépek
•a berendezések használatát
•tűz esetén tanúsítandó magatartást ……
•a tevékenység tűzveszélyességét
•tűzoltó készülékek használatát
Tűz (tűzeset): Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre,
testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz
Tűz elleni védekezés
Törvény
- (1996. évi XXXI. sz. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről.)
Kormányrendelet
- 79/2009. (IV.24.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről , és a tűzvédelmi hatósági tevékenység
részletes szabályairól.
Miniszteri rendelet
-
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat.
30/1999 (XII.6) BM rendelet Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről
Helyi, a munkáltató által kiadott szabályozás
- SZTE Tanács 90/2005. számú határozat Tűzvédelmi szabályzat.
Szegedi Tudományegyetem
tűzvédelmi szervezetének felépítése
Gazdasági és műszaki
főigazgató
Tűzvédelmi vezető
Tűzvédelmi előadó
Szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai
Az Egyetem tűzvédelmi költségeit az Egyetemi Tanács által
jóváhagyott éves költségvetés biztosítja
Szegedi Tudományegyetem
Tűzvédelmi Szabályzat
Hatálya kiterjed:
•
•
•
•
•
•
SZTE valamennyi szervezetére.
Egyetemnél állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalóra.
Egyetem területén jogosultan (szerződés, megbízás alapján) ideiglenesen
vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra.
Hallgatókra, tanulókra, továbbképzésen résztvevőkre (nappali, esti,
levelező).
Egyetemi intézetekben gyógykezeltekre, beteglátogatókra.
Egyes építmények, épületek, helyiségek, szabadterek bérlőire, illetve a
bérlők állandó vagy ideiglenes jelleggel foglalkoztatott munkavállalóira.
Szabályzat célja:
•
Az egyetem egészére kiterjedően, egységesen rögzítse a vezetők,
beosztottak tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi eljárások szabályait, egy
esetlegesen keletkező tűz esetén követendő magatartást, továbbá a
munkavégzésre és az épületekben folyó egyéb tevékenységekre vonatkozó
általános tűzvédelmi követelményeket.
Tűzvédelmi szabályzat egyes fejezetei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A tűzvédelmi szabályzat hatálya.
Ügyrend. A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai
kötelezettségei.
A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működési és irányítási rendje,
finanszírozása.
Létesítmények, építmények, épületek, helyiségek, szabadterek
tűzveszélyességi osztályba sorolása, azokra vonatkozó eseti használatai
szabályok, előírások.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek.
Oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés.
Tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok.
Tűzvédelmi ellenőrzés, időszakos felülvizsgálat, karbantartás.
Egyes helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati
szabályok.
Mire figyeljünk
• Sajátítsuk el a Tűzriadó Tervben
foglaltakat
• Ismerjük a menekülési útvonalakat ,
vészkijáratokat
• Tudjuk és merjük használni a tűzvédelmi
berendezéseket
Tűzriadó Terv
A Tűzriadó Terv egy példányát célszerű a portaszolgálatnál elhelyezni,
aki a tűzoltóság megérkezésekor azt átadja a tűzóltásvezetőnek.
A tűzóltásvezetőt tájékoztatni kell az eddig történt intézkedésekről,
az eddig végzett feladatok végrehajtásáról ( áramtalanítás, gázvezeték
elzárása, technológiai folyamat leállítása ),kiürítés állapotáról,
hiányzó személyekről stb.
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett
munkavállalóval évente egyszer ismertetni és gyakoroltatni kell!
A gyakoroltatás során előjöhetnek a tűzriadó terv hibái, és lehetőség
van a hibák kijavítására (pl. a vészcsengő nem hallható mindenhol,
az épület nem kiüríthető a meghatározott idő alatt, vagy a biztonsági
őrnek, portásnak túl sok feladata van, az irányfények nem működnek
stb. )
A Tűzriadó Terv gyakoroltatása
Kiürítési-és menekülési terv
Segélyhívó telefonszámok
ismerete
Valamennyi mobil telefonkészülékéről segélyhívás/ok kezdeményezhető/k.
Tűz esetén végrehajtandó feladatok
Tűzjelzés (riasztás: - tűzoltóság, - környezet)
-
Tűzeset helye, pontos címe.
Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz.
Emberélet van-e veszélyben.
Bejelentő neve, bejelentésre használt távbeszélő hívószáma.
Tűzoltás
-
Tűzoltó készülékek, tűzcsapok.
Riasztott tűzoltóság.
Műszaki mentés
Tűz-, vagy káreset utáni feladatok
Füstérzékelő
Füstérzékelő ?
Tűzjelző
Címzett
tűzjelző központ
Fontosabb használati szabályok
• Közlekedési (menekülési) utakat szabadon kell
tartani.
• Közművek zárószerkezetei (gáz, elektromos)
megközelíthetőek legyenek.
• Tűzoltó- és jelzőeszközöket jól láthatóan és
megközelíthetően kell elhelyezni.
• Villamos berendezés (világítás, hő fejlesztő
berendezés rezsó stb.) közelében éghető anyag nem
lehet.
• Villamos berendezés kapcsolóit feliratozva és
megközelíthető módon kell üzemben tartani.
• Gázpalackot nem szabad tárolni: talajszint alatti
helyiségben, lépcsőn, tetőtérben, garázsban.
Tűzvédelmi piktogramok
Menekülési útvonal ?
Menekülési útvonal ?
Vészkijárat !!
Tűz esetén a biztonságos
menekülés lehetőségei
• A forró füstgázok alatt lehajolva, vagy kúszva
biztonságosan el lehet hagyni a füsttel teli
helyiséget.
• A füst ellen az orr és a száj elé szorított
nedves textíliával lehet védekezni.
• Menekülés közben a liftet ne használjuk
(áramkimaradás vagy kikapcsolás miatt
leállhat).
• A füst elvezetés céljából a helyiség, lépcsőház
ablakait ki kell nyitni.
• A füst helyiségbe szivárgása ellen az ajtót
csukjuk be, a réseket tömítsük el.
Hőfejlesztő készülék közelében éghető anyag
ne legyen !
A tűz keletkezésének helye
Tűz által megrongálódott laboratórium
A kézfertőtlenítő folyadékot tároló
maradványa
A tűz keletkezésének helye
A konyhapult maradványa
Tűzoltó készülékek típusai
• Porral oltó
• Habbal oltó
• Gázzal oltó
• Vizzel oltó
A tűzoltó készülék kezelése
1. Biztosítószeget
kihúzni
2. Működtető kart
megnyomni
3. Szakaszos
működtetés
4. Szóró csövet a tűzre
irányítani
A tűzoltókészülék hozzáférhető
helyen legyen
Beépített fali tűzcsap
•
Fali tűzcsap, tömlővel és
sugárcsővel
•
Sugárcső
1. sugárban adja az
oltóvizet,
2. zárt állás,
3. szórva, terítve adja az
oltóvizet.
Jól látható ?
Könnyen hozzáférhető ?
Menekülési útvonal
Az épület homlozata ,tűzben
Köszönöm a figyelmüket !
Kónya József
Tűzvédelmi referens