A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai

download report

Transcript A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai

A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi
feladatai, kötelezettségei.
Szegedi Tudományegyetem
tűzvédelmi szervezetének felépítése
Gazdasági és műszaki főigazgató
Tűzvédelmi vezető
Tűzvédelmi előadó
Szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai
Az Egyetem tűzvédelmi költségeit az Egyetemi Tanács által
jóváhagyott éves költségvetés biztosítja
Az Egyetem tűzvédelmi szervezetének
működése
• A tűzvédelmi szervezet az Egyetem operatív
tűzvédelmi feladatának ellátására hivatott.
• Az egyetemi tűzvédelmi szervezet tagjai kijelölés,vagy
/és írásos megbízás alapján a beosztásukból adódó
munka mellett, vagy főfoglalkozásként végzik a
meghatározott tűzvédelmi feladatokat.
A tűzvédelmi szervezet minden tagja köteles:
• tűzvédelmi felvilágosítást végezni,
• az Egyetem dolgozóinak aktív közreműködését
kérni a tűz megelőzésére, és őket a keletkező tüzek
oltásába bevonni, testi épségük megóvása mellett,
az oltásvezető kiérkezéséig.
• gondoskodni arról, hogy a tűzeset helye a
tűzvizsgálat elkezdéséig változatlanul maradjon.
A tűzvédelmi megbízott
tűzvédelmi feladatai
- az intézmény vezetője által kijelölt személy – a meghatározott
területen – látja el a megbízotti feladatokat,
- a szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri,
segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság
vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez.
- megtartja, és nyilvántartja a dolgozók általános tűzvédelmi
oktatását, amihez a tűzvédelmi vezető segítségét kérheti.
- elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi
szabályokat, előírásokat, valamint tűz estén a teendőiket.
- a napi munka során és annak befejezésekor a Tűzvédelmi
Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok
betartásának ellenőrzéséről.
Oktatási napló
Az SZTE Biztonságszervezési Osztály honlapjáról letölthető
Oktatási napló
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell :
• az oktatás időpontját, helyét.
• az oktatott anyag tételes felsorolását,
• az oktatást végző nevét, beosztását
• az oktatott személy (személyek ) nevét, munkahelyét.
• az oktatott sajátkezű aláírását.
A nyilvántartást az alkalmazottat foglalkoztató osztály kezeli.
Soron kívüli oktatás, ( 6 hónapot meghaladó folyamatos távollét
után, munkakör változás előtt, áthelyezés )
Azok az alkalmazottak, akik a szükséges ismereteket nem szerezték meg, annak megszerzéséig munkakörükben nem alkalmazhatók!
- segítséget nyújt az esetleges tűz keletkezési okának feltárásában
- működési területén segíti a tűz- és káreseteknél az oltási-mentési
kárelhárítási munkát, szükség estén irányítja azt.
- köteles figyelemmel kísérni legalább negyedévenként, hogy a saját
szervezeti egysége részére kiadott tűzoltó készülékek:
- a tervezett telepítési helyen vannak
- a tűzoltó készülék látható, működtetése nem ütközik
akadályba
- a tűzoltó készülék ép, szerelvényekkel ellátott, a készüléken lévő jelzőműszer meg van-e, és helyes értéket mutat,
- a tűzoltó készülékekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a készülék helyét, ellenőrzésének, javításának idejét
Tűzoltó készülék nyilvántartó lap
A tűzoltó készülék hozzáférhető
helyen legyen
Jól látható ?
Könnyen hozzáférhető ?
-A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ 5. rész I/1 Fejezet 1.3 Kiürítés és mentés
Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy:
a, a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt
esetben több szakaszban ) tájékoztathassák, riaszthassák,
b, a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül
biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak
c, a mozgásban/cselekvőképességben akadályozott, vagy fogyatékos személyek segítséggel
történő menekülése, mentése az ilyen rendeltetésű, és az akadálymentesen megközelíthető épületekben, építményekben biztosítva legyen,
d, a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé (felismerhetőség, megfelelő biztonsági jelzések alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása,
hő- és füstmentesség, átbocsátóképesség),
e, a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani
Tűzvédelmi piktogramok
Menekülési útvonal ?
Menekülési útvonal ?
Vészkijárat !!
Tűzriadó Terv
Ahhoz, hogy tűz esetén megfelelő legyen a reakció, megfelelő cselekvési sort,
jelzési követelményeket kell meghatározni.
A Tűzriadó Terv egy részletes felkészülés a tűz estén
jelentkező feladatokra.
Mit tartalmazzon egy Tűzriadó Terv ?
- a létesítmény alaprajzát, bejelölve a menekülési útvonalakat, központi elzárókat,
a vízszerzési lehetőségeket, vészkijáratokat
- tűzveszélyességi osztályba sorolását,
- tűzvédelmi felszereltségét ( tűzjelző rendszer, automatikus oltórendszer stb.)
- a tűzoltóság felvonulási útját,
- a dolgozói létszámot,
- a főbb veszélyforrások felsorolását,
- jelölni kell a gázpalackok, tűzveszélyes anyagok tároló helyét, utalással a védekezési szabályokra,
- az értesítés rendjét.
- a tűzriadó tervben rögzíteni kell, hogy a létesítmény egyes zárt helységeinek kulcsai hol találhatók.
A Tűzriadó Terv egy példányát célszerű a portaszolgálatnál elhelyezni,
aki a tűzoltóság megérkezésekor azt átadja a tűzoltásvezetőnek.
A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell az eddig történt intézkedésekről,
az eddig végzett feladatok végrehajtásáról ( áramtalanítás, gázvezeték elzárása, technológiai folyamat leállítása ),kiürítés állapotáról,
hiányzó személyekről stb.
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett
munkavállalóval évente egyszer ismertetni és gyakoroltatni kell!
A gyakoroltatás során előjöhetnek a tűzriadó terv hibái, és lehetőség van a hibák kijavítására (pl. a vészcsengő nem hallható mindenhol,
az épület nem kiüríthető a meghatározott idő alatt, vagy a biztonsági
őrnek, portásnak túl sok feladata van, az irányfények nem működnek
stb. )
A munkavállalók feladata, hogy a tűzriadó hallatán a létesítmény
területét rendezetten, a kiürítési terv alapján a jelzett menekülési
útvonalak használatával, a legrövidebb menekítési útvonalon hagyják el, és foglalják el a számukra kijelölt gyülekezési helyet.
Ellenőrizni kell, hogy mindenki elhagyta-e az épületet. (nyilvántartás)
Kiürítési-és menekülési terv
Segélyhívó telefonszámok ismerete
Valamennyi mobil telefonkészülékéről a segélyhívások ingyen hívhatóak.
Az oltásban, mentésben részvevőknek nagy segítség, ha ismerik
a tűz pontos helyét. ( pl. címzett tűzjelző )
A kezdeti tüzeket a helyszínen, a tűz környezetében lévő tűzoltó
készülékkel, vagy fali tűzcsapnál rendszeresített sugár használatával kell eloltani.
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
FALI TŰZCSAP
A létesítményben tartózkodó látogatók, vendégek magatartása
menekülés esetén( pánik hangulat elkerülése )
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
Ha a tűzveszélyes tevékenységet nem az arra kialakított helyszínen végzik, akkor „alkalomszerű”-nek tekinthető. Ennek következtében fokozottan veszélyezteti a környezetét( pl. hegesztés)
A szabályok , feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. A munkát végző a tevékenység helye szerinti illetékessel
köteles egyeztetni.
Tűzveszélyes munka végzésére feljogosító engedély csak előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján adható ki.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli
meghatározása
SZTE Biztonságszervezési Osztály
Elérhetőségei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matuska József mb. főosztályvezető
Motyovszki Katalin munkavédelmi vezető
Vassné dr. Petőfi Sylvia környezetvédelmi szakértő
Dr. Szabóné dr. Nagy Andrea környezetvéd. szakértő
Füzesi Tibor munkavédelmi csoportvezető
Farkas Imre munkavédelmi referens
Lakatos István vagyonvédelmi referens
Dr. Séra Emese sugárvédelmi szolgálatvezető
Nagyivánné Simon Andrea titkárságvezető
Kónya József tűzvédelmi referens
Köszönöm a figyelmüket !