OTSZ és környezete - Magyar Tüzvédelmi szövetség

Download Report

Transcript OTSZ és környezete - Magyar Tüzvédelmi szövetség

Főigazgató-helyettesi Szervezet
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Tűzvédelmi Főosztály
Az új Országos Tűzvédelmi
Szabályzat és környezete
TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia
2014. október 2.
Érces Ferenc tű. ezredes
főosztályvezető
Ami eddig történt….
2012.
- július: javaslat kérés koncepcióra
- szeptember 17.: Munkabizottság alakuló ülése
- november 15-ig: Normaszöveg első tervezetének összeállítása
2013.
- január 31-ig: témafelelősök szövegtervezetet készítettek
- február 7.: Normaszöveg második tervezetének kiküldése
-
Igazgatóságoknak első hatástanulmány
a Munkabizottság tagjainak, véleményezésre
2
Ami eddig történt….
2013.
- április: szöveg tervezet küldés a munkacsop. vezetőknek,
- június 30.: normaszöveg tervezet összeállítása, BM-be küldése
- külső, belső köröztetés, egyeztetések, második hatástanulmány
2014.
- január 15: közel 1000 hozzászólás feldolgozása,
- február 7.: Normaszöveg végleges tervezetének BM-be küldése
3
Ami eddig történt….
2014.
- május 8. – augusztus 8.: uniós notifikáció
- április 10.: megindul a TvMI-k kidolgozásának előkészítése
- június 18.: TvMI-k első tervezetének elkészítése
- folyamatosan: TvMI-csoportmunka, egyeztetések
4
Ami történni fog
2014. október vége: megjelenés várható ideje
2015. február 1.: hatálybalépés várható ideje
KÉPZÉS
5
Kapcsolódó jogszabályváltozások
312/2012. (XI. 8.) Korm. r.
1.1. Építészeti műszaki leírás
- Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok
tartalmát kiegészítő információkat:
1.1.9. a tervezett építmény, építményrész milyen
műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3)
bekezdésében meghatározott követelményeket, az
építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,
6
Kapcsolódó jogszabályváltozások
312/2012. (XI. 8.) Korm. r.
9. A zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti
általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges
építészet-műszaki dokumentáció
9.4.8. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki
megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi
kockázati osztályát,
7
Kapcsolódó jogszabályváltozások
Tűzvédelmi törvény
- OTSZ célja, TvMI-k szerepe
3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
meghatározza az épületek, építmények létesítési és
használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő
biztonsági szintet.
(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős
bizottság
kidolgozza
az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő
egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket
tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.
8
Kapcsolódó jogszabályváltozások
Tűzvédelmi törvény
- OTSZ célja, TvMI-k szerepe
(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott
biztonsági szint elérhető
a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.
b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki
megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti
szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha
az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
9
Kapcsolódó jogszabályváltozások
BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság
Elnök: országos tűzoltósági főfelügyelő
Tagok:
 Magyar Építész Kamara,
 Magyar Mérnöki Kamara,
 TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség,
 Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi
 és Mentésirányítási Tanszék,
 Budapesti Műszaki Egyetem,
 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,
 Magyar Szabványügyi Testület,
 Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,
 OAH
10
Kapcsolódó jogszabályváltozások
BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság
Feladatok:
 elkészíti a TvMI-ket
 figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait,
elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és
nemzetközi tapasztalatokat,
 szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a
TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja.
11
Kapcsolódó jogszabályváltozások
BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság
A BM OKF honlapján a TvMI-k ingyenesen hozzáférhetőek lesznek.
12
A TvMI
nem
 jogszabály
 jogszabálypótlék
 szabvány
hanem
 tervezői segédlet
 önkéntesen alkalmazandó
 választható megoldásokat, módszereket tartalmaz
13
TvMI-k
Ezt már MINDENKI látta:
OTSZ
TvMI
14
TvMI-k
Ezt talán még nem (szőrös bolha véleménye):
15
Kapcsolódó jogszabályváltozások
Sokan ezt sem:
„Azért nem lenne rossz, ha először a híres
OTSZ-ünk lépne életbe, nem az összes érintett
egyéb jogszabály módosulna”
16
Kapcsolódó jogszabályváltozások
Kormány- és egyéb rendeletek módosítása – például:
• kereskedelmi tevékenység végzése
• egyes képzéssel összefüggő rendeletek
• polgári célú pirotechnikai tevékenység
• Tűzvédelmi Szabályzat
• megújuló energiaforrásokat használó létesítmények
• TMT beszerzése
• tűzvédelmi szakvizsga
• építésügyi hatósági eljárások
17
OTSZ - előtte
36. § A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg
a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal
legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
(2) A szerelvényszekrényben elhelyezett
tömlőszerelvények nyomáspróbája, és annak jelölése
feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy
azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
138. § (1) A tűz- és hibaátjelző berendezés és rendszer
feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy
azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
18
OTSZ – előtte
152. § (2) A berendezés elemei feleljenek meg a
vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább
egyenértékű biztonságot nyújtsanak.
214. § (1) A villamos berendezések felülvizsgálata, a
berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő
vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat
időpontjában érvényes vonatkozó műszaki követelmény,
vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó
előírás szerint történik.
19
OTSZ - utána
(1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani
a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése,
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása,
használata, a rendeltetés módosítása,
b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi
berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése,
használata,
(….) során.
(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti
esetekre
előírást, akkor
a vonatkozó műszaki
követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal
egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni.
20
OTSZ - előtte
633 §
21
OTSZ - utána
289 §
22
OTSZ – előtte
Használatbavétel után:
Tűzvédelmi? Főkapcsoló?
23
OTSZ – előtte
Használatbavétel után:
Tűzgátló tömítés utólag
elhelyezett kábelátvezetésnél?
24
OTSZ – előtte
Használatbavétel előtt:
25
OTSZ – előtte
Használatbavétel után:
26
OTSZ – előtte
Használatbavétel előtt:
27
OTSZ – előtte
Használatbavétel után:
28
OTSZ – utána
Használatbavétel után TMMK
- az épületek bizonyos körénél
- elkészítés: a használatbavételt követő 60 napon belül
- változás átvezetése: változást követő 30 napon belül
- felülvizsgálat: 5 évente
- készíti: tűzvédelmi szakértő/tervező
29
OTSZ – utána
Használatbavétel után TMMK
-a
tűzvédelmi
megoldások
„megőrzése”, illetve a változások
figyelembe
vétele,
hatása
a
tűzvédelmi helyzetre
- ezt megfelelő rajzos dokumentáció
segíti elő
30
OTSZ – beválásvizsgálat
- már vannak saját változtatási igények
- konstruktív visszajelzések, észrevételek
- eltérési engedélyezések vizsgálata
-
mely jogszabályi rendelkezéstől kérnek gyakran eltérést
milyen okból kérnek eltérést
- értelmezéskérések vizsgálata
-
Pl.: hol nem elég egyértelmű a szabályozás
- TvMI-kből jogszabályba átemelhető részek
31
GyíK:
Mikor jelenik meg?
Lesz-e valamennyi kifutási idő?
90 nap
A megjelenéstől a hatályba lépésig
áll rendelkezésre az
anyagok módosítására. A rendelettervezet jelenleg is megismerhető,
hozzáférhető (jelentős módosítása nem várható a megjelenés előtt).
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2014&num=213
32
GíK:
Milyen témakörökben várható az új OTSZ kiadásával
egyidejűleg TvMI kiadása?
9 db., a következő előadás kitér erre.
Milyen témákban várható a TvMI későbbi megjelentetése?
További létesítési témákban várható majd, a Tűzvédelmi
Műszaki Bizottság döntése alapján.
33
GyíK:
Az OTSZ tervezet szerint a tűzveszélyességi 3 osztályt
csak az anyagokra kell értelmezni. Mikortól?
A hatályba lépéstől.
Hogyan és milyen formában kell jelölni az anyagokon, a
csomagoló anyagokon a tűzveszélyességi osztályba
sorolást?
Új jelölést nem kell elhelyezni. A jelenlegi tv. osztályokba
sorolt anyagokat az OTSZ megfelelteti az új osztályoknak.
34
GyíK:
Kockázati besorolást alkalmazni kell a meglévő épületekre
is?
Változás nélkül nem.
Átalakításnál, ha az létesítési követelmény érvényesítését
teszi szükségessé.
35
GyíK:
Mi lesz a helyiségenkénti, létesítményi stb. osztályba
sorolással? Megszűnik.
Hogyan és milyen formában kell majd megjelölni a
tűzvédelmi kockázati osztályt? Nem kell jelölni.
36
GyíK:
A civil szervezetek vezetői, képviselői részt vehetnek-e a
hatósági kollegák részére szervezendő OTSZ képzésen?
Lesz- kreditpontos képzés?
A tűzvédelmi szakértők, tervezők részére is szervezünk
továbbképzéseket (a megjelenés biztos ismeretében), a
hatálybalépést megelőzően.
Kamarai képzés; szakértői képzés (47/2011. BM.rend)
37
Tervezett kapcsolódó jogszabályváltozások
- 259/2011. (XII. 7.) Korm.
=tv. bírság (elektrosztatika)
=eltérési hatáskörök
-….szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről (10/2008 ÖTM)
=jogosultságok, kép. követelmények
szabályozása
=időintervallum, létesítmények körének bőv.
38
OTSZ 5.0
nagyobb tervezői, beruházói szabadság
- új tervezői, beruházói szemléletmód
- új hatósági szemléletmód
nagyobb felelősség!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
40