*Farzandlarimiz bizdan ko*ra aqlli,bilimli, dono va albatta baxtli bo

Download Report

Transcript *Farzandlarimiz bizdan ko*ra aqlli,bilimli, dono va albatta baxtli bo

“Farzandlarimiz bizdan ko’ra
aqlli,bilimli, dono va albatta baxtli
bo’lishlari shart”
I.A. Karimov
19 may 2011 yil
Mavzu: Arifmetik
progressiya .
Toshkent shahar Hamza tumani
307 –D.I.U.M – ning matematika
o’qituvchisi
Abdullayeva Tadjigul Radjabovna
Darsning maqsadi:
• 1.Ta'limiy maqsadi: Arifmetik progressiya haqida
tushuncha berish. O'tilgan mavzuni amaliy
mashqlar yechib mustahkamlash o'quvchilarning
fikrlash qobiliyatini o'stirish:
• 2. Tarbiyaviy maqsadi: Yoshlarda matematika
faniga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish va
dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek fanlararo
bog'lanishni o'quvchilar amaliyotida qo'llab
ishonch hosil qilishga erishish:
• 3. Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarning
matematik tassavurini yanada mujassamlashtirish,
ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish va umumiy
dunyoqarashini o'zgartirish.
Aqliy hujum texnologiyasi
1) α burchak sinusi deb nimaga aytiladi?
2) α burchak kosinusi deb nimaga aytiladi?
3) α burchak tengensi deb nimaga aytiladi?
4) α burchak kotangensi deb nimaga aytiladi?
5) Asosiy trigonometrik ayniyatlardan
qaysilarini bilasiz?
6) α va – α burchaklarining sinusi, kosinusi,
tangensi va kotangensi?
Moychechak
Arifmetik progressiya ta’rifi:
Ta’rif. Agar a₁, a₂,…, an … sonli
ketma-ketlikda barcha natural n
lar uchun
an+1= an+ d
(bunda d – biror son) tenglik
bajarilsa, bunday ketma-ktlik
arifmetik progressiya deyiladi.
an+1- an = d
Arifmetik progressiya ta’rifiga ko’ra:
a2 = a1+d
a3 = a2+d=a1+2d
a4 = a3+d=a1+3d va h.k.
an =a1 + (n-1)d
Misollar
1) Sonlarning 1,2,3,4 …, n, … natural qatori
arifvetik progressiyani tashkil qiladi. Bu
progressiyalarning ayrmasi d=1.
2) Butun manfiy sonlarning -1, -2, -3, …, - n, …
ketma-ketligi ayirmasi d = -1 bo’lgan
arifmetik progressiyadir.
3) 3, 3, 3, …, 3, … ketme-ketlik airmasi d= 0
bo’lgan arifmetik progressiyadan iborat.
an =
Masala
a1
a2
a3
an-1
an
an+1
Mustahkamlashga doir savollar:
1) Arifmetik progressiyaga ta’rif bering.
2) Arifmetik progressiyaning ayirmasi deganda
nimani tushunasiz?
3) Arifmetik progressiyaning n – hadini topish
formulasini ayting.
4) O’rta arifmetik qiymat deb nimaga aytiladi?
5) Ketma –ketlikning 1 va 3-hadlari ma’lum
bo’lsa, 2-had qanday topiladi?
Arifmetik progressiyaning
birinchi hadini va ayirmasini
ayting:
1) 6, 8, 10, … ;
2) 7, 9, 11, … ;
3) 25, 21, 17, … ;
Uyga vazifa
1. Tushunchalarni taxlil qiling(I,III)
№
Tushunchalar
1.
Sonli ketma-ketlik
2.
Ayirma (progressiya)
3.
O’rta arifmetik
qiymat
4.
Arimetik progressiya
Mazmuni
2. 395- 399
misollarning (2,4)
Qo’shimcha adabiyotlar
3. Axborotnoma(testlar to’plami) asosida
mavziga oid topshiriqlarni yeching
Qo’shimcha ma’lumot uchun
elektron manzillar
 www.eduportal.uz
 www.ziyonet.uz
 www.uzedu.uz
 www.txt.uz
UYGA VAZIFA
1. Tushunchalarni taxlil qiling;
2. 395-398-misollar(2,4)
Qo’shimcha adabiyotlar:
3. Axborotnoma(testlar to’plami)
Qo’shimcha ma’lumot uchun elektron manzillar:
www.eduportal.uz
www.ziyonet.uz
www.uzedu.uz
www.txt.uz