J. M. Keynes

Download Report

Transcript J. M. Keynes

J. M. Keynes
Skidelsky
Od czego „odpychał się” Keynes?
Przekonanie, że „uczestnicy rynku
dysponują doskonałą wiedzą o przyszłych
wydarzeniach. Jest to równoznaczne ze
stwierdzeniem, że potrafią wyliczyć ryzyko
związane z każdym z nich”
Teza K.: Uczestnicy rynku znajdują się w
stanie niepewności
Stan. Keynesa generalnie:
Pieniądz to „magazyn wartości” (Weber pisał
o funkcji tezauryzacji pieniądza); „… to
jedna przyjętych przez społeczeństwo
konwencji, która strzeże przed
niepewnością – pozwala na przekładanie
w czasie decyzji o wydatkach…”
Zasada niedoboru
Założenie, że „wielkość produkcji jedyną
granicą popytu”.
Zakładano, że „niedobór popytu był
wykluczony z założenia”. Odrzucano
zatem wizję, w której popyt jest sztucznie
wytwarzany (stymulowany) – ponieważ
ekonomia to nauka o „rzadkich zasobach”.
Co za tym idzie…
Państwo nie może lub nie powinno
ingerować w gospodarkę (laissez faire i
konstrukcja niewidzialnej ręki rynku)
Keynes…
… wychodził z dokładnie przeciwstawnego
założenia, „że w normalnych warunkach
całkowity popyt nie zawsze wyczerpie
całkowita podaż; że nie ma żadnej
gwarancji, że wszystko co zostanie
wyprodukowane, będzie kupione, że
oszczędzanie może zmniejszać
inwestycje, zamiast być automatycznie ich
źródłem”.
Stąd wynikało przekonanie, że
polityka oszczędności („to głosy idiotów i
szaleńców”) nie prowadzi do założonego
celu, czyli „rozruszania gospodarki”.
Zasada „neutralności pieniądza”
…, że pieniądz jest jedynie pośrednikiem w
wymianie. Nie pełni własnej „roli”. Jeżeli
taka miała być rola pieniądza, to on sam
nie miał wpływu na ceny produktów, bo
ceny produktów regulowały zasada pobytu
i podaży.
ergo
Jeśli się podwoi ilość pieniądza to ceny
wzrosną dwukrotnie.
Czym był pieniądz dla Keynesa?
„… był tak samo <<magazynem wartości>>,
jak i środkiem płatniczym, ale przede
wszystkim był <<subtelnym narzędziem
łączącym teraźniejszość z przyszłością”.
Instytucjonliści postrzegali go jako
„instytucję”, czyli pewnego typu
konstrukcję społeczo-kulturową oderwaną
od substratu czysto materialnego
(newtonowskiego mechanizmu)…
Myślenie w kategoriach równowagi
Gospodarki utrzymują się w stanie
optymalnej równowagi przez to, że
konkurujący ze sobą aktorzy neutralizują
wzajemnie swe błędy.
- Wyjaśnianie trwałych mechanizmów, a te
ich zdaniem zmierzały do równowagi…
Keynes odmiennie…
Jego wkład to skupienie się na
„perspektywie krótkookresowej, kosztem
długoterminowej”.
ergo
Teoria cykli koniunkturalnych (głupcze).
Platonizm
Skłonność do wyidealizowanego
modelowania. Dla Keynesa teoria powinna
być nade wszystko realistyczna,
powiązana z istniejącymi problemami i
poszukiwaniem rozwiazań.
„Czujna obserwacja”
Teoria Keynesa (jej cechy)
Niewidzialna ręka rynku zamieniona została
na „niewidzialna nic konwencji”.
„każda równowaga […] [jest] doraźnym
stanem rzeczy określanym raczej przez
stan oczekiwań niż przez <<zasadnicze
siły>> produktywności i oszczędności”.
Keynesa pojecie niepewności
„Niepewność zrywa więź pomiędzy podażą
a popytem usankcjonowaną przez prawo
Saya”.
Odróżnienie „ryzyka” od „niepewności”
Indywidualna
systemowe
Ograniczenia ekonometrii
Nie wszystko da się statystycznie
uchwycić…
Popyt efektywny
„Rozmiar zatrudnienia zależy od poziomu
zagregowanego popytu”. „Równowagę
uzyskujemy wtedy, gdy od kupujących
można oczekiwać, że nabędą tyle
produktów, by uzasadnić zatrudnienie
przez przedsiębiorców siły roboczej
niezbędnej do wytworzenia tych dóbr”.
Keynes rozdzielił…
… <<popyt zagregowany (oczekiwany
dochód pracodawców)>> na dwa
składniki: (1) popyt konsumpcyjny i (2)
popyt inwestycyjny.
Popyt konsumpcyjny zmienia się z
opóźnieniem (jest bardziej stabilny).
Keynes uważał, że oszczędności
zmniejszają konsumpcję, ale
niekoniecznie sprawiają, że inwestycje
rosną
Im bardziej oszczędne
społeczeństwo tym większy będzie miało
kłopot z utrzymaniem pełnego
zatrudnienia.
Poziom inwestycji określany jest przez
skłonność do konsumpcji.
a to nie obniżanie płac, ale spadek
zatrudnienia eliminuje nadmierną podaż
produktu. Jest to równoznaczne ze
stwierdzeniem, że nadmiar oszczędności
względem inwestycji jest niwelowany
przez spadek dochodów”.
Koncepcja „równowagi przy
niepełnym zatrudnieniu”
„… w gospodarce rynkowej brakuje
wewnętrznego, efektywnego mechanizmu,
który pozwalałby na samodzielne
stawianie na nogi po poważnym
załamaniu”
Co wynika z niepewności?
„Człowiek ekonomiczny, który
maksymalizuje swój indywidualny zysk w
izolacji od pozostałych, nie ma racji bytu w
świecie, w którym nie wiemy, co przyniesie
jutro”.
Sztywność płac i stóp procentowych
„… Tak naprawdę realnym świecie płace
miały skłonność do <<lepkości>> spadały
wolniej niż ceny towarów”.
Elastyczność płac nie równa się pełnemu
zatrudnieniu…