Modele rozwoju gospodarczego

Download Report

Transcript Modele rozwoju gospodarczego

Dział
WAPÓŁCZESNE PRZEMIANY
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
I POLITYCZNE PAŃSTW
ŚWIATA
Temat: Modele rozwoju gospodarczego
Główne modele rozwoju gospodarczego
 Model maltuzjański
 Model Keynesa
 Model ogólnoświatowego zrównoważonego
rozwoju (ekorozwój)
Model maltuzjański
 Stworzył go Thomas Robert Malthus
(brytyjski ekonomista)
 Przełom XIX i XX wieku
Założenia:
-Liczba ludności świata będzie rosła w
postępie geometrycznym (3% rocznie i
podwaja się co 25 lat)
-Zapotrzebowanie na żywność rośnie w
postępie arytmetycznym (wolniej)
Konsekwencje:
Dysproporcje między przyrostem
naturalnym a produkcją żywności –
głód, ubóstwo
Propozycje rozwiązania problemu
-ograniczyć przyrost naturalny przez
utrzymanie płac na niskim poziomie
Czy ta teoria się sprawdziła?
Teoria sformułowana przez Malthusa
się nie sprawdziła
 Malthus nie docenił on roli postępu technicznego
we wzroście przychodów z ziemi i wydajności
pracy.
 Systematycznie spadał współczynnik przyrostu
naturalnego
Idea neomaltuzjanizmu
 Idea odżyła na nowo po II Wojnie Światowej
 Eksplozja demograficzna w byłych krajach
kolonialnych
 Wzrost liczby ludności zagraża tym krajom
oraz ludności na ziemi
 Lata 70. XX wieku idee te stały się znowu
popularne za sprawą Klubu Rzymskiego
„Granice wzrostu”-problemy przyszłości
świata
Teoria Keynesa
 Lata 30. XX wieku
 Angielski ekonomista
 Malthus zwrócił uwagę na korelacje zachodzące pomiędzy
przyrostem ludności, a poziomem zamożności społeczeństwa,
upatrując we wzroście demograficznym zagrożenie, prowadzące
nieuchronnie do klęski głodu oraz nędzy. Wychodząc z tego
założenia przeciwstawiał się wszelkiej pomocy materialnej na
rzecz ubogich warstw społecznych w Anglii.
Założenia:
Gospodarka ogranicza wielkość popytu, a nie wielkość zasobów
Najważniejszy jest popyt inwestycyjny, gdyż on wpływa na dochód
narodowy
Nie mamy oszczędzać tylko inwestować!!!
Model ekorozwoju
 doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość
życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój
cywilizacyjny, w przeciwieństwie do "żelaznej reguły
ekonomii" Malthusa.
 WCED z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość":
„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy
jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój,
w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą
być zaspokojone bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.”
Zrównoważony rozwoju, jako wynikowa trzech składowych, tj. społeczeństwo,
środowisko i ekonomia.
Agenda 21
 jest dokumentem programowym, który
przedstawia sposób opracowania i wdrażania
programów zrównoważonego rozwoju w
życie lokalne.
 Dokument ten został przyjęty na konferencji
"Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w
1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro.
Zadanie
 Podaj ogólne założenia Globalnego
Programu Działań (Agenda 21)