Průmyslové vzory - Centrum transferu technologií

download report

Transcript Průmyslové vzory - Centrum transferu technologií

Průmyslové vzory
Karel Čada
Úskalí průmyslově právní ochrany designů
Zlín, 7.dubna 2014
Karel Čada
[email protected]
Průmyslové vzory
Karel Čada
Úskalí průmyslově právní ochrany designů
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Úvod
Průmyslové vlastnictví a průmyslové vzory
Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobků
Pojem průmyslového vzoru
Rozsah ochrany plynoucí z průmyslového vzoru
Přihláška průmyslového vzoru
Unijní (průmyslový) vzor
Zahraniční ochrana průmyslového vzoru
3/57
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vlastnictví podle Pařížské úmluvy na ochranu
průmyslového vlastnictví
Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární
nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno
a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Změny právního prostředí v posledních 25ti letech
Patentová ochrana léčiv
Patentová ochrana software a obchodních metod v USA
Dohoda TRIPS v rámci WTO
Trojstranná spolupráce USPTO, EPO, JPO rozšířená o úřady Koree a Číny
Prosazování práv z průmyslového vlastnictví
Legislativa EU, ochranné známky, (průmyslové) vzory, patenty
Průmyslové vzory
Karel Čada
Změna hodnoty nehmotného majetku
Přihlašovací aktivity v rámci PCT
Přihlašovací aktivity v EPO
160 000
134100
121746
108229 115176
110388
93240
140 000
120 000
100 000
200 000
180 000
160 000
140 000
135 223
120 000
120 100
105 166 107 326 112 093
100 000
90 627
64 799 73 763
80 000
55 083
60 000 32 900 38 608 46 329
40 000
54 614 56 856 53 749 55 260 58 479 60 762
20 000 41 400 40 653 41 076 45 309 48 543 50 115
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
76358
80 000
67062
57064
48218
29143 40008
22900
40 000
34209
8100 12523 19809 25419
4568 5648
3694
20 000
7290 9563 14856
2586
4100 4875
636
60 000
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
0
Celková hodnota
intelektuálních statků
Direct European
Vzrůstající hodnota patentů
1985
Účetní hodnota jako % tržní
hodnoty firem
2005
Licenční příjmy
Patentoví právníci
Počet patentových právníků na 1 mld US $
vynaložených na výzkum a vývoj
Licenční smlouvy
Euro-PCT (international phase)
$120
(mld US $)
$100
$80
$60
$40
$20
$0
1980
1990
1993
1997
1998
80
75
70
65
60
55
50
45
40
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1989
1992
1996
Průmyslové vzory
Teorie endogenního růstu
Karel Čada
K = KF + KZ
KZ – znalostní kapitál
= nové technologie +
lidský znalostní kapitál
KF -
1) užíváním se opotřebovává
2) užívá se na jediném místě
KZ -
1) užíváním se neopotřebovává
2) potenciálně ubikvitní – schopnost snadného transferu a
současného užívání na mnoha místech
3) je pozitivní externalitou – vytváří výhody i pro další subjekty
mimo tržních vztahů
4) společenské výnosy přesahují výnosy z fyzického kapitálu
5) vysoký stupeň rizika – schopno eliminace obvyklými
prostředky
Průmyslové vzory
Karel Čada
Nehmotné statky
Právo
na ochranu
osobnosti
Duševní vlastnictví
Autorské právo
Práva:
svoboda
- k dílům
občanská
čest
- související
s právem
autorským
osobní
jméno
- počítačové
programy
projevy
osobnosti
člověka
- databáze
Průmyslové vlastnictví
Technická
řešení
Práva na
označení
Související
práva
patenty
ochranné
známky
odrůdy
rostlin
vzory
označení
původu
plemena
zvířat
zeměpisná
označení
objevy
topografie
obchodní
firma
(domény)
obchodní
tajemství
know-how
goodwill
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Opomíjené, konfliktní, obtížné, komplikované, na křižovatce
umění a technologií, na rozhraní různorodých možností právní
ochrany, ale také mimořádně zajímavé.
Právní ochrana
Autorskoprávní, občanskoprávní (nekalosoutěžní), smluvní,
trade dress, průmyslovým vzorem, ochrannou známkou
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Česky - průmyslový vzor, německy – geschmackmuster, francouzsky - dessin industriel,
anglicky – design, v EU - (industrial) design, slovensky - dizajn.
Design
Oxfordský slovník
Slovník cizích slov
Internetové zdroje
Steave Jobs
plánování, jak bude věc vypadat a fungovat,
vzhled, tvar či návrh výrobku, sjednocující funkční účelnost a
estetický vzhled,
účelné propojení funkční a estetické stránky výrobku,
design není jen to jak nějaká věc vypadá a jaký vzbuzuje pocit,
design je to, jak věc funguje
Ale: Americký soud ve sporu „Stojan na jízdní kola“, který se týkal autorské ochrany: Stojan
dosáhl nejvyššího cíle moderní průmyslového designu (harmonického spojení funkce a
estetiky), čímž se vyloučil z ochrany podle autorských práv. Pro autorskoprávní ochranu se
vyžaduje odlučitelnost charakteristických znaků vnějšího vzhledu od znaků funkční povahy.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Unijní průmyslový vzor
linie
barvy
struktura povrchu
obrysy
kontury
materiály
dekor
podle: přednáška Dr. Vyoralové, OHIM, 2007
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslově právní ochrana průmyslových vzorů
Jedná se o nové a osobité vyřešení vnějšího tvaru výrobku, které vyvolává
svým vzhledem estetický účinek působením na smysl pro svůj tvar, barvu či
uspořádání svých prvků a je způsobilé sloužit průmyslové výrobě.
1466
Ludvík XI. – privilegia výrobcům tkanin
1712
ve Francii vydávány ordonance pro ochranu lyonského hedvábí
1806
Napoleon I. vydal zákon o ochraně textilií
1858
císařský patent č. 237 ze 7. 12. 1858 v Rakousku na ochranu
vzorků a modelů průmyslových
- registrační princip, ochrana na 3 roky
- byl vystřídán v Československu zákonem č. 8/1952 Sb.
Průmyslové vzory
Karel Čada
1883
Pařížská unijní úmluva – začleňuje průmyslové vzory do
průmyslového vlastnictví, vytváří podmínky pro
mezinárodní ochranu zakotvením šesti měsíční prioritní
lhůty
1925
uzavřena Haagská dohoda o mezinárodním ukládání
průmyslových vzorů a modelů
1990
Zelená kniha o jednotné ochraně průmyslových vzorů v EU
2001
Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001 o
(průmyslových) vzorech Společenství
Průmyslové vzory
Karel Čada
Právní ochrana nového výrobku
(ochrana složení, funkce, technických prvků, tvaru a označení)
Prostřednictvím patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů,
ochranných známek a nekalosoutěžně, včetně otrockého napodobení.
Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku
(znaky linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného,
nebo jeho zdobení)
Prostřednictvím autorského práva, občanského práva (nekalosoutěžní),
uzavřených smluv, průmyslových vzorů, ochranných známek, trade
dress.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku
Občanskoprávní (nekalosoutěžní)
Každý, kde se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými
mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům
nebo zákazníkům – klamavé označování výrobků a služeb,, mylná
domněnka o původu zboží, nebezpečí záměny, otrocké napodobení.
Trade dress (zvláštní právní úprava, například v USA)
Zahrnuje znaky vnějšího vzhledu výrobku nebo jeho balení, specifické
rysy velikosti, tvaru, barev, textury, s nimiž veřejnost spojuje informace o
původu výrobku. Součástí je i způsob prezentace, povaha reklamních
prostředků, vizitky, oblečení hostesek, vybavení přijímacích prostor.
Účelem ochrany je chránit goodwill a reputaci, podporovat čistotu a
stabilitu trhu, zajistit ekonomické a intelektuální investice do odlišujících
znaků zboží.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku
Smluvní ochrana
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem (§ 2631 a následující
občanského zákoníku)
Smlouva o utajení – do doby zajištění průmyslověprávní ochrany
Licenční smlouva (§ 2371 a následující občanského zákoníku)
Smlouva o převodu průmyslového vzoru.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Autorské právo - Dílo (§ 2, zák. č. 121/2000 Sb.)
Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo
vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je
vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Ochrana vzniká okamžikem
vytvoření.
Průmyslový vzor (§ 2 zák. č. 207/2000 Sb.)
Vzhled výrobku, nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií,
obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo
jeho zdobení. Je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.
Ochrana vzniká zápisem do rejstříku po podání přihlášky, zaplacení
poplatku a průzkumu podmínek zápisu.
Ochranná známka (§ 1 zák. č. 441/2003 Sb.)
Označení schopné grafického znázornění, pokud je způsobilé odlišit
výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
Vzniká zápisem do rejstříku. Existují i prostorové ochranné známky.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Může být stejný vnější vzhled výrobku chráněn jak průmyslovým
vzorem tak i autorským právem?
Může. A jejich obsah ochrany je navzájem nezávislý a je dán rozhodným
právním předpisem.
Průmyslový vzor (§ 1 odst. 2 zák. č. 207/2000 Sb.)
Ustanoveními tohoto zákona není dotčena ochrana poskytovaná
shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k
ochranným známkám.
Autorský zákon (§ 105 zák. č. 121/2000 Sb.)
Ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou
zvláštními právními předpisy
Průmyslové vzory
Karel Čada
Může být stejný vnější vzhled výrobku chráněn jak průmyslovým
vzorem tak i ochrannou známkou?
Může. Ale obsah ochrany je různý a je dán hospodářským účelem a rolí
těchto předmětů, které jsou zásadně odlišné.
Průmyslový vzor
Je schopen průmyslové výroby. Umožňuje vlastníkovi zabránit, aby třetí
osoba bez jeho svolení takový předmět vyráběla, užívala a jinak s ním
obchodně nakládala. Směřuje k výlučnému užívání vlastníkem. Je stižen
omezenou dobou ochrany.
Ochranná známka
Je obchodním identifikátorem. Vlastníkovi umožňuje domáhat se zákazu
užívání pro označování stejných či podobných výrobků pro které je
zapsána v rejstříku. Její ochrana není časově omezena.
Průmyslové vzory
Karel Čada
PRŮMYSLOVÝ VZOR (1)
1.
2.
3.
Vzhled výrobku, nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích
linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku
samotného, nebo jeho zdobení. Je způsobilý ochrany, je-li nový a
má-li individuální povahu.
Novost – nebyl-li přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn
veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za
shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně.
Individuální povaha – jestliže celkový dojem, který vyvolává u
informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u
takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn
veřejnosti přede dnem vzniku práva přednosti.
Průmyslové vzory
Karel Čada
PRŮMYSLOVÝ VZOR (2)
Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku
složeného výrobku nebo průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněný se
považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy
a)Jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při
běžném užívání výrobku viditelná, a
b)Jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti
a individuální povahy.
Běžným užíváním se rozumí užívání konečným uživatelem s
výjimkou údržbářských, servisních a opravárenských prací.
To se týká problematiky tak zvaných náhradních dílů
Průmyslové vzory
Karel Čada
Počátky sporu o „náhradní díly“
Rozměrnější výrobky, většinou pod tlakem učinit výrobek pro spotřebitele vizuálně
lákavější, sestávají z více dílů, které následně složeny do sebe vytvářejí konečnou
vizuální koncepci.
Jednotlivé díly, které musí zapadat přesně do sebe jsou dlouhodobě označovány
jako díly „must-match“.
Do této kategorie „must-match“ patří i, nikoli pouze, výrobky „náhradních dílů“,
vytvářející celkový pohled automobilu.
U automobilů jsou tyto díly zpravidla vyměňovány, nikoli opravovány, jde o rozsáhlý
obchod s přirozeným střetem zájmů obchodních partnerů.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Přístup některých evropských států
Německo
Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. 6. 1986
Samostatná ochrana náhradních dílů samozřejmě přichází v
úvahu, ale pouze tehdy, když jednotlivé části složeného
výrobku představují provozuschopný, samostatný výrobek,
který současně splňuje požadavek novosti a individuální
povahy, a přitom propůjčuje výrobku, jehož je součástí,
estetický dojem.
Rozsudek soudu v Düsseldorfu ze dne 23. 12. 1996
Přiznal samostatnou způsobilost k ochraně průmyslovým
vzorem zadním světlometům WV Golf a uvedl, že bude-li
přiznána ochrana průmyslovým vzorem zadním světlům jako
takovým, představuje každá náhrada či výměna takto
chráněných světel nové vytvoření průmyslového vzoru, které je
možno provést pouze se souhlasem oprávněného.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Francie
Tribunál v Roanne mimo jiné uvedl:
Zapojení jednotlivých částí do kompozice celé karoserie posiluje její jedinečnost.
Funkce sice určuje volbu tvaru u náhradních dílů, ale jejich estetická originalita se
vyznačuje harmonickým spojením s ostatními díly s vlastní funkcí. Současně prohlásil
zásadu volného pohybu zboží dle Smlouvy o založení ES za nepoužitelnou pro prodej
napodobenin dílů ve Francii.
Kasační dvůr posoudil průvoz imitací náhradních dílů, které byly bez licence vyrobeny
ve Španělsku a určeny pro belgický trh, přes francouzské hranice, jako porušení práv
z průmyslového vzoru. ESD C-23/99 – Komise ES v. Francie – Francie porušila
ustanovení článku 30 SES
Průmyslové vzory
Karel Čada
Existují ale i jiné přístupy k těmto otázkám…
Kasační soud v Itálii
Odepřel právní ochranu průmyslovým vzorem náhradním dílům s tím, že chybí
zvláštní estetická úprava či výzdoba součástí, určených uspořádáním, rozměrem a
tvarem karoserie.
House of Lords
V 90. letech odmítl právní ochranu průmyslovým vzorem dílům karoserií jako
například dveřím, krytu motoru, víku zavazadlového prostoru s tím, že samy o sobě
nejsou schopny provozu, nýbrž náležejí k celkovému vzhledu vozu. Ale ostatní díly
jako venkovní zrcátka, kola, sedadla, volant, které jsou samostatně
obchodovatelné, byly shledány zápisu schopné. Rozhodujícím faktorem bylo, zda
konkrétní výrobce dílu měl v úmyslu vyrobit výrobek ke všeobecnému použití
nebo vyměnitelné díly s prvotní vestavnou funkcí.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Ochrana náhradních dílů v právu ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. 10. 1998 o právní
ochraně (průmyslových vzorů)
Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001 o (průmyslových) vzorech
Společenství
Smyslem právní úpravy je vytvoření systému, který zajišťuje, aby nebyla ve vnitřním
trhu narušována soutěž – sblížení právní úpravy ochrany průmyslových vzorů v
členských státech.
„Problematika ochrany částí výrobku je upravena v ustanovení čl. 3 odst.
3 směrnice:
„Vzor aplikovaný na výrobku nebo ztělesněný ve výrobku, který představuje část
složeného výrobku, se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy:
a)jestliže tato část zůstává i po začlenění do složeného výrobku při normálním užívání
výrobku viditelná a
b) jestliže viditelné znaky této části splňují samy o sobě požadavek novosti a
individuální povahy.“
Průmyslové vzory
Karel Čada
Rozsudek ESD C-238/87 AB VOLVO v. ERIK VENG Ltd.
AB VOLVO, majitelka průmyslového vzoru na blatník, žalovala firmu ERIK VENG, která
dovážela stejné díly, které byly vyrobeny bez svolení majitelky.
ESD k otázce, zda-li z výlučného práva k průmyslovému vzoru plyne
dominantní postavení ve smyslu čl. 86 EHS uvedl, že právo majitele
průmyslového vzoru bránit třetím osobám bez souhlasu vyrábět a
obchodovat s takovými výrobky je podstatou výlučného práva.
Povinnost uložená majiteli vzoru udělit třetím osobám licenci majitele
připravuje o podstatu práva, přestože by se tak dělo za přiměřenou úplatu a
zdráhání se udělit licenci nelze považovat za zneužití dominantního postavení
podle čl. 86 Smlouvy o EHS.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Návrh směrnice vyvolal řadu odborných i laických reakcí
Česká vláda zaujala k návrhu opakovaně negativní stanovisko.
Komplexně byly argumenty podporující toto stanovisko shrnuty například ve
zpravodajské zprávě pro Výbor pro záležitosti Evropské unie, číslo dokumentu 12
555/4, senátní tisk N 17/04 ze dne 2. 2. 2005.
1. Úbytek pracovních sil – přesun výroby do trhů s levnější pracovní
sílou.
2. Nejednoznačný vliv na snížení ceny náhradních dílů ve Velké
Británii, kde ochrana dlouho neexistuje, jsou ceny těchto dílů
vyšší než v zemích, kde ochrana existuje. Výrobce automobilů
má řadu povinností, nezávislý výrobce nikoli.
3. Omezení je účelové, prolamuje ochranu duševního vlastnictví,
vzniká nebezpečný precedent ve prospěch pirátských výrobců,
nedůvodně znevýhodňuje výrobce automobilů.
4. Nesystémové
Průmyslové vzory
Karel Čada
5.
Potencionálně protiústavní
Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) zaručuje v čl. 14
odst. 1 právo k výsledkům duševní tvůrčí činnosti.
6.
Rozpor se světovými tendencemi směřujícími k posilování právní
ochrany duševního vlastnictví
7.
Neslučitelnost s Dohodou TRIPS (sdělení č. 191/1995 Sb.) čl. 26
odst. 2 uvádí podmínky pro výjimky:
- omezenost
- nesmí být nepřiměřeně v rozporu s běžným využíváním
průmyslových vzorů
- nebude nepřiměřeně na úkor oprávněných zájmů majitele s
tím, že bude brán zřetel na oprávněné zájmy třetích stran
8.
Neslučitelnost s politikou EU v oblasti ochrany duševního vlastnictví
Lisabonská agenda
Průmyslové vzory
9.
Karel Čada
Poškozování jednotného vnitřního trhu EU
Rozvinutý automobilový průmysl
Ochrana investic do vyspělého průmyslu
Ochrana zájmů spotřebitelů na zlepšování výrobků
Podpora proexportního podnikání
10.
Poškození investic do českého průmyslu
Poškození výrobců, kteří financují vývoj na úkor pirátských výrobců
11.
Právo hospodářské soutěže právní ochranu vzorů umožňuje
je napadena účelovým tvrzením podstata právní ochrany výsledků tvůrčí
duševní práce
12.
Právní ochrana průmyslovými vzory je poskytována pouze 5% náhradních
dílů z jejich celkového počtu
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada
Průmyslové vzory a technická funkce
Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se nepřihlíží ke
znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru.
Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se nepřihlíží ke
znakům, které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a
rozměrech, aby mohl výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo
na kterém je aplikován, být mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo
umístěn do jiného výrobku, kolem něj tak, aby oba výrobky mohly plnit
svou funkci.
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada
Průmyslové vzory a technická funkce
Teorie vyloučení alternativ (vstřícná pro přihlašovatele)
Výluka z ochrany průmyslovým vzorem je dána pouze tehdy, pokud vůči
danému tvaru výrobku neexistují žádné alternativy, má-li produkt plnit
určitou funkci.
Teorie funkční (méně vstřícná pro přihlašovatele)
Vyžaduje vyloučení ochrany průmyslovým vzorem kdykoli je funkce
příčinou volby určitého tvaru výrobku v tom smyslu, že tvůrce byl při
navrhování tohoto prvku veden pouze snahou docílit technické funkce.
T – 10/08 (Kwang)
Vzhled spalovacího motoru není funkčně předurčen, uspořádání jeho
prvků je možné provést řadou způsobů. Z pouhé plurality způsobů
vytvoření se dovozuje neexistence technického předurčení.
93/149
Průmyslové vzory
Rozsah ochrany
a)
Doba trvání ochrany
1.
2.
3.
5 let od podání přihlášky
Lze až 4x prodloužit, vždy o pět let
Vznik ochrany – zápisem do Rejstříku
b)
Omezení
1.
2.
3.
Uplynutím doby ochrany
Vzdáním se
Vymazáním
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Věcný rozsah ochrany
Je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku a
výjimkou znaků, které jsou předurčeny technickou funkcí, nebo znaků
které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby
výrobky mohly plnit svou funkci.
Do rozsahu ochrany spadá každý vzor, který nevyvolá u informovaného
uživatele odlišný celkový dojem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Význam obrazové části a popisu
Celkový dojem u informovaného uživatele
Volnost původce
Podíl vzoru na výrobku
Význam samostatných variant
Hromadné přihlášky, soubory
Průmyslové vzory
Karel Čada
Informovaný uživatel
1.
Zběhlý ve znalosti vzhledu veřejnosti přístupných výrobků,
2.
Předpokládá se určitý stupeň a množství vzorových znalostí a
celkového povědomí
Pro rozsah ochrany zásadně významný celkový dojem.
Nikoli nepodstatné rozdíly a detaily.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Přihláška průmyslového vzoru
1.
Bibliografické údaje (přihlašovatel, původce, zástupce a jejich adresy)
2.
Vyobrazení průmyslového vzoru, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu
průmyslového vzoru a které lze reprodukovat.
3.
Určení výrobku, včetně jeho zatřídění.
4.
Dále může obsahovat popis a žádost o odklad zveřejnění až o 30 měsíců od
dne vzniku práva přednosti.
A.
Jednoduchá přihláška (žádost o zápis jednoho průmyslového vzoru).
B.
Hromadná přihláška (pokud se nejedná o zdobení, musí se týkat vzorů, které
patří do jedné třídy mezinárodního třídění).
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Vyobrazení průmyslového vzoru
Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je
zapsán v rejstříku s výjimkou znaků, které jsou předurčeny technickou
funkcí.
Nejvyšší patentový soud v Německu řešil otázku, zda-li subjekt, který
vyrábí stejné karafy, porušuje tento průmyslový vzor.
Dospěl k závěru, že nikoli, neboť předmětem průmyslového vzoru je
podle vyobrazení společně karafa a podstavec, nikoli samotná karafa.
Průmyslové vzory
Karel Čada
Průmyslový vzor a užitný vzor
Později podaný užitný vzor
Průmyslové vzory
Karel Čada
Autor – původce – přihlašovatel - majitel – vlastník – držitel
Původce
kdo předmět vytvořil vlastní tvůrčí prací
(vedoucí pracovník, majitel firmy, organizátor práce, zadavatel úkolu, kdo
obstaral financování, výkresovou dokumentaci)
Právo na vzor
původce nebo jeho právní nástupce
Spolupůvodci
práva v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření
Spoluvlastníci
právo náleží nerozděleně několika osobám
- všichni vykonávají stejná práva a povinnosti ke
společné věci
- každý se podílí na právech a povinnostech v rozsahu
odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu
- podíl ale odráží pouze míru, kterou se spoluvlastníci
účastní na právech a povinnostech ke společné věci
- vztahy mezi sebou a ke třetím osobám
Průmyslové vzory
Karel Čada
Spoluvlastníci
-
není-li stanoveno jinak, každý má právo využívat chráněné
řešení
-
k uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech
spoluvlastníků
-
každý je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv
samostatně
-
k převodu je třeba souhlasu všech spoluvlastníků
-
podíl je možno převést bez souhlasu jen na spoluvlastníka
-
na třetí osobu jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků
nepříjme písemnou nabídku na převod
Průmyslové vzory
Karel Čada
Právo na průmyslový vzor
Originální osobou je vždy původce či původci, ale jedná-li se o zaměstnaného
původce, který vytvořil průmyslový vzor ke splnění úkolu vyplývajícího z
pracovního poměru, přechází právo na průmyslový vzor na toho, kdo původci
vytvoření průmyslového vzoru zadal, není-li smlouvou stanoveno jinak.
Původce neprodleně oznámí vytvoření vzoru zadavateli
Zadavatel:
a) uplatní právo na průmyslový vzor do 3 měsíců – musí poskytnout
přiměřenou odměnu a je na něm, jak se vzorem naloží (přihlásí k ochraně, nepřihlásí
k ochraně)
b) neuplatní právo na průmyslový vzor - právo přejde zpět na původce
Průmyslové vzory
Karel Čada
Výše odměny při uplatnění práva na průmyslový vzor
-
přínos dosažený užíváním průmyslového vzoru nebo jiným
uplatněním
-
materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření průmyslového vzoru
-
rozsah zadání původci
Pokud se vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s
přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním
průmyslového vzoru, má původce právo na dodatečné vypořádání
Průmyslové vzory
Karel Čada
Odměna autora v případě zaměstnaneckého díla
Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet
autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých
povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu.
Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec
či nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za
obvyklých podmínek udělil licenci.
Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli
právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna
vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z
využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu díla pro dosažení zisku
(nevztahuje se na počítačové programy a databáze).
Průmyslové vzory
Karel Čada
Odměna původce v případě podnikového užitného vzoru
Výše odměny při uplatnění práva na patent zaměstnavatelem
Včasným uplatněním práva na patent zaměstnavatelem jsou
splněny veškeré podmínky pro vyplacení přiměřené odměny,
jejíž výše závisí na:
-
technický a hospodářský význam
-
přínos dosažený možným využitím
-
materiální podíl zaměstnavatele
-
rozsah pracovních úkolů původce
Pokud se vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem
dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru,
má původce právo na dodatečné vypořádání
Průmyslové vzory
Původce:
a)
přihlásí k ochraně
aa) bude zapsán vzor (nesvědčí zaměstnavateli)
ab) nebude zapsán vzor (nebude chráněn)
b)
nepřihlásí k ochraně (vzor nebude chráněn)
Původce neoznámí vytvoření vzoru
a sám přihlásí, neboť v jeho prospěch svědčí smlouvy nebo v
rozporu s právním předpisem
Karel Čada
Průmyslové vzory
Unijní (průmyslové) vzory

jednotná ochrana na území EU

bez věcného průzkumu novosti a individuální povahy

podle nařízení Rady č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001

jediný poplatek

zapsaný průmyslový vzor – na základě podané přihlášky –
platný až na 25 let

nezapsaný vzor – neformální bez přihlášky, bez poplatků
- ochrana 3 roky od prvního zveřejnění v EU
- ochrana pouze proti užití, které plyne z kopírování
chráněného vzoru
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Důvody neplatnosti komunitárního vzoru
1. Průmyslový vzor neodpovídá definici podle čl. 3 písm. a)
2. Průmyslovému vzoru chybí novost / individuální povaha anebo je podmíněn
svou technickou funkcí, případně odporuje veřejnému pořádku nebo
dobrým mravům
3. Majitel práva k průmyslovému vzoru nemá na vzor nárok podle čl. 14
4. Kolize se starším vzorem, který byl zpřístupněn později
5. Kolize se starší ochrannou známkou
6. Neoprávněné užití díla chráněného autorským právem
7. Nevhodné užití podle 6ter Pařížské úmluvy
Průmyslové vzory
Karel Čada
Teritoriální rozsah ochrany
ZPŮSOB
NABYTÍ
NÁRODNÍ
MEZINÁRODNÍ
SMLOUVA
UNIJNÍ
PŘÍSLUŠNÝ
ORGÁN
Národní
úřad
WIPO
Národní
úřad
OHIM
PRÁVO
Národní
právo
Haagská
smlouva
Uzavřená
Nařízení
Rady ES
č. 6/2002
POČET
STÁTŮ
1
61
28
ZRUŠENÍ
Národní
autorita
Národní
autorita
OHIM
Národní
autorita
Průmyslové vzory
Haag Agreement
61 členů
Haag Agreement - členské země
Karel Čada
Průmyslové vzory
Karel Čada
Děkuji za pozornost
a přeji hezký den…