L*NG GHÉP GI*I TRONG HO*CH **NH D* ÁN

download report

Transcript L*NG GHÉP GI*I TRONG HO*CH **NH D* ÁN

LỒNG GHÉP GIỚI TRONG HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN
Phạm Thị Hà Phương
Nghiên cứu sinh
Khoa Giới và các Vấn đề Phát triển
Học viện Công nghệ Châu Á
Thế nào là Lồng ghép giới?
Tại sao phải Lồng ghép giới?
Mục tiêu của Lồng ghép giới là gì?
Làm thế nào để Lồng ghép giới
thành công?
Thế nào là LỒNG GHÉP GIỚI???
Lồng ghép giới là 1 chiến lược nhằm đưa các vấn đề
quan tâm, kinh nghiệm của nam giới và phụ nữ thành
1 phần không thể thiếu trong việc khiển khai, giám sát,
và đánh giá chiến lược, chính sách, chương trình, dự
án trong tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, từ
đó khiến nam giới và phụ nữ đều được hưởng lợi một
cách bình đẳng. Mục tiêu cơ bản của việc lồng ghép
giới là tiến tới bình đẳng giới.
(Tháng 7, 1997, Hội đồng Kinh tế và Xã Hội của Liên
Hiệp Quốc)
Khái niệm LỒNG GHÉP GIỚI???
Lồng ghép giới là cách thức đưa quan điểm BÌNH ĐẲNG
GIỚI vào mọi thiết chế, chính sách, chương trình, dự án,
kế họach phát triển của xã hội và cộng đồng nhằm làm
cho các chính sách, chương trình, dự án đáp ứng nhu
cầu giới đem lại lợi ích cho cả nam giới và nữ giới.
Vì sao cần phải Lồng ghép giới?
Phân chia lao
động giới khác
nhau
Quan niệm và kỳ
vọng xã hội về
giới
Bất Bình
Đẳng Giới
Nhu cầu và các mối
quan tâm khác nhau
Các vấn đề bất bình đẳng giới
Bạo lực gia đình
Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô
Phân chia lao động giới
Phân chia lao động giới
Quan niệm và kỳ vọng xã hội về giới
Đàn ông xây nhà…
… đàn bà xây tổ ấm
Mục đích Lồng ghép giới trong các dự án
• Giảm bất bình đẳng giới
• Đảm bảo rằng dự án giải quyết được các vấn đề và nhu
cầu khác nhau của nam giới và phụ nữ.
• Đảm bảo dự án có tác động tích cực đến đời sống của cả
nam giới và phụ nữ
• Tạo điều kiện cho phụ nữ và nam giới có quyền ngang
nhau trong việc tiếp cận tài nguyên và nguồn lợi của dự
án
• Tạo điều kiện cho sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và
nam giới trong việc triển khai dự án và quá trình ra quyết
định
3 cấp độ lồng ghép giới
• Cấp vĩ mô: cấp ban hành luật pháp, chính sách.
• Cấp trung : cơ quan, ngành, tổ chức.
• Cấp vi mô : Gia đình.
Điều 5, Luật Bình đẳng giới :
BĐG là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được
tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho
sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng
như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
Lồng ghép giới – cấp vĩ mô – luật pháp chính sách
• Tiến hành khảo sát, đánh nhu cầu, đặc điểm khác nhau
của phụ nữ và nam giới
• Xây dựng luật pháp chính sách dựa trên đặc điểm riêng
của mỗi giới để tạo cơ hội các giới đều được hưởng thụ
như nhau, tạo cơ hội cho bình đẳng giới
• Xây dựng các chính sách khác ưu tiên cho phụ nữ hoặc
nam giới để đảm bảo cơ hội cho giới đó
• Ví dụ: luật lao động: thời gian làm việc, chế độ thai sản,
chế độ nghỉ ngơi khi ốm, thời gian nghỉ hưu...,
• NQ số 11/ BCT về công tác PN; Luật Bình đẳng giới, NĐ
48 CP về biện pháp BĐG; Luật Đất đai sửa đổi: Tên vợ,
chồng; Luật phòng chống bạo lực gia đình
Lồng ghép giới cấp trung – sở, ngành, cơ quan
• Nhằm đảm bảo bình đẳng giới ở các ngành, cơ quan. Tạo
điều kiện cho nam giới và phụ nữ có cơ hội ngang nhau
• Xây dựng hiểu biết, nhận thức và nhạy cảm về giới cho
cán bộ nhân viên
Lồng ghép giới cấp độ vi mô – gia đình
• Xây dựng gia đình bình đẳng, dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn
nhau, chia sẻ công việc, quyền lợi và bình đẳng trong việc
hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần.
• Vợ và chồng đều bình đẳng trong việc đưa ra quyết định
LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CHU TRÌNH DỰ ÁN
Phân tích
Xác định vấn đề/
Đánh giá nhu cầu
Lập kế hoạch
dự án
Giám sát và
đánh giá
Triển khai
Ví dụ không thành công về việc Lồng ghép giới do
thiếu phân tích Giới trước khi hoạch định dự án
Dự án hỗ trợ sinh kế, đầu tư nuôi bò
sữa ở Nepal
- Phụ nữ trong khu vực dự án được hỗ
trợ, đầu tư nuôi bò lấy sữa
- Nam giới là người mang sữa đi bán
do phụ nữ quá bận rộn với công việc
gia đình và không được khuyến
khích tham gia ở các khu vực công
cộng
- Nam giới dùng tiền bán sữa cho
những nhu cầu của bản thân
- Phụ nữ bị tăng thêm gánh nặng về
công việc
LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CHU TRÌNH DỰ ÁN
Phân tích
Xác định vấn đề/
Đánh giá nhu cầu
Lập kế hoạch
dự án
Giám sát và
đánh giá
Triển khai
Lập kế hoạch dự án lồng ghép giới (1)
Mục đích Mục tiêu
của dự án cụ thể
Kết quả
trông đợi
Chỉ thị đánh Hoạt động
giá
dự án
Tài nguyên
Mục đích
lớn nhất
của dự án
là gì?
Kết quả
nào được
trông đợi
sẽ thu
được từ
các hoạt
động dự
án, nhằm
đạt được
các mục
tiêu này?
Chỉ số, chỉ
thị đánh giá
các kết quả
sẽ thu được
là gì?
Đánh giá
nguồn tài
nguyên
phân bổ
cho các
hoạt động
này, tính
khả thi về
mặt nguồn
lực tài
chính và
con người?
Các mục
tiêu cụ thể
nhằm đạt
được mục
đích của
dự án?
Các hoạt
động sẽ
được triển
khai nhằm
thu được
kết quả và
mục tiêu
trông đợi?
Lập kế hoạch dự án lồng ghép giới (2)
Mục đích
của dự án
Mục tiêu cụ
thể
Kết quả trông
đợi
Cải thiện
điều kiện
sống cho
cư dân
sống trong
cộng đồng
nghèo ở
thành phố
Đà Nẵng
1. Phát triển
cơ hội việc
làm của
nhóm mục
tiêu của dự
án
- Trình độ học
vấn của nhóm
mục tiêu dự án
được cải thiện
- Kỹ năng nghề
của cư dân
trong khu vực
dự án được cải
thiện
Chỉ thị
Hoạt
đánh giá động cụ
thể
Tài
nguyên
Lập kế hoạch dự án lồng ghép giới (3)
Mục đích
của dự án
Mục tiêu
cụ thể
Kết quả trông
đợi
Cải thiện
điều kiện
sống cho
cư dân
sống trong
cộng đồng
nghèo ở
thành phố
Đà Nẵng
2. Cải thiện
cơ hội kinh
tế cho cư
dân trong
khu vực dự
án
- Xây dựng
chương trình
vay vốn tín
dụng cư dân
trong khu vực
dự án
- Khả năng và
kỹ năng kinh
doanh của
nhóm mục tiêu
của dự án
được nâng cao
Chỉ thị
đánh giá
Hoạt
động cụ
thể
Tài
nguyên
Lập kế hoạch dự án lồng ghép giới (4)
Mục đích
của dự án
Mục tiêu cụ
thể
Kết quả trông
đợi
Cải thiện
điều kiện
sống cho
cư dân,
đặc biệt là
phụ nữ,
sống trong
cộng đồng
nghèo ở
thành phố
Đà Nẵng
1. Phát triển
cơ hội việc
làm của phụ
nữ và nam
giới nằm
trong nhóm
mục tiêu của
dự án
- Trình độ học
vấn của nam
giới và nữ giới
trong nhóm
mục tiêu dự án
được cải thiện
- Kỹ năng nghề
của phụ nữ và
nam giới trong
khu vực dự án
được cải thiện
Chỉ thị
Hoạt
đánh giá động cụ
thể
Tài
nguyên
Lập kế hoạch dự án lồng ghép giới (5)
Mục đích
của dự án
Mục tiêu
cụ thể
Kết quả trông đợi
Cải thiện
điều kiện
sống cho
cư dân,
đặc biệt là
phụ nữ,
sống trong
cộng đồng
nghèo ở
thành phố
Đà Nẵng
2. Cải thiện
cơ hội kinh
tế cho phụ
nữ và nam
giới trong
khu vực dự
án
- Xây dựng chương
trình vay vốn tín dụng
cho cả phụ nữ và
nam giới trong khu
vực dự án
- Khả năng và kỹ năng
kinh doanh của phụ
nữ và nam giới nằm
trong nhóm mục tiêu
của dự án được nâng
cao
Chỉ thị
đánh
giá
Hoạt
Tài
động cụ nguyên
thể
Giám sát và đánh giá
CHỈ SỐ/ CHỈ THỊ (1)
SMART
S
Specific – Cụ thể
Chỉ số/chỉ thị đánh giá cần phải cụ thể, chi
tiết, dễ áp dụng, dễ hình dung, và dễ triển
khai
M
Measureable – Có thể
đo lượng
Chỉ số/chỉ thị cần phải có thể đo lường, định
lượng được và có thể sử dụng trong phân
tích số liệu
A
Achievable – Có thể
đạt được
Chỉ số/chỉ thị có thể thu được với chi phí hợp
lý, sử dụng những phương pháp thích hợp
R
Relevant – Liên quan
Chỉ số/chỉ thị cần phải liên quan tới nhu cầu
quản lý của những người sẽ sử dụng số liệu
này
t
Time bound – Giới hạn Kết quả mục tiêu nhắm tới cần có một giới
về thời gian
hạn thời gian
Giám sát và đánh giá
CHỈ SỐ/ CHỈ THỊ (2)
Chỉ số/chỉ thị thông thường
Chỉ số/chỉ thị nhạy cảm về Giới
Số lượng người tham gia vào
chương trình tập huấn
Số lượng phụ nữ và nam giới tham
gia vào chương trình tập huấn
Số nông dân có thể áp dụng công
nghệ mới vào trong canh tác
Số nam giới và phụ nữ làm nông có
thể áp dụng công nghệ mới vào
canh tác
Nhân viên có đủ năng lực để hoàn Nữ và nam nhân viên có đủ năng
thành nhiệm vụ
lực để hoàn thành nhiệm vụ
Số lượng giám đốc và phó giám
đốc trong các sở ban ngành cấp
tỉnh
Số lượng phụ nữ và nam giới tham
làm giám đốc và phó giám đốc các
sở ban ngành cấ tỉnh
Dự án lồng ghép giới thành công sẽ mang lại…
- Sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong quá
trình ra quyết định, lập mục tiêu ưu tiên và phân bổ tài
nguyên;
- Phụ nữ và nam giới có cơ hội ngang nhau trong việc tiếp cận
tài nguyên và cơ hội ;
- Phụ nữ và nam giới có vị thế và sự ghi nhận ngang nhau;
- Phụ nữ và nam giới đều được hưởng quyền con người một
cách bình đẳng;
- Chất lượng cuộc sống được cải thiện như nhau
Những yếu tố cơ bản để có 1 dự án lồng ghép giới
thành công
● Củng cố yếu tố về giới cả về mặt lý thuyết và thực hành
trong tất cả các hợp phần của dự án;
● Cần có chiến lược giải quyết các vấn đề về giới; và lồng
ghép giới vào trong tất cả các hợp phần của dự án;
● Cần xây dựng và điều chỉnh các chương trình tập huấn về
giới ở tất cả các cấp độ nhằm xác định các chỉ thị về nhạy
cảm giới phù hợp cho việc giám sát và đánh giá dự án;
● Cần có nhiều hơn các hoạt động đem lại lợi ích cho cả
nam giới và phụ nữ
Để có thể đạt được các mục tiêu về giới…
● … cần có 1 chiến lược lồng ghép giới;
● … cán bộ dự án cần có sự nhạy cảm về giới;
● … dự án cần có các biện pháp thúc đẩy sự tham gia của
phụ nữ và nam giới ;
●… hệ thống giám sát và đánh giá cần có dữ liệu riêng biệt
về giới và chỉ thị tác động giới;
●… có đủ nguồn lực về con người và tài chính
Các nguyên tắc cơ bản trong lồng ghép giới (1)
• Cần xác định được các vấn đề về khác biệt và cách biệt về giới;
• Cần có phương pháp thích hợp và đáng tin cậy trong việc giám
sát tiến độ dự án
• Không bao giờ được đưa ra giả thiết các vấn đề trung lập xét
trên quan điểm về bình đẳng giới;
• Phân tích giới luôn luôn phải được triển khai.
Các nguyên tắc cơ bản trong lồng ghép giới (2)
• Quan điểm chính trị rõ ràng, phân bổ tài nguyên hợp lý đối với
việc Lồng ghép giới
• Lồng ghép giới yêu cầu những nỗ lực nhằm tăng cường sự tham
gia một cách công bằng của nữ giới trong quá trình ra quyết
định ở mọi cấp
• Việc lồng ghép giới không phải là hình thức thay thế cho các
chương trình, chính sách dành riêng cho phụ nữ
Ví dụ về lồng ghép giới thành công - Cho vay vốn
tín dụng ở tỉnh Ninh Bình (1)
- Đây là 1 xã nghèo của tỉnh, nam giới có nghề phụ là làm
thợ hồ, thợ xây nhưng nữ giới thì ko có cơ hội và điều
kiện làm nghề phụ tăng thu nhập, vốn rụt rè và ít tham gia
vào các hoạt động cộng đồng
- Dự án cho các hộ nghèo vay vốn làm ăn, tăng thu nhập
- Phụ nữ là người được quyền đứng ra vay vốn và tham gia
vào các lớp tập huấn nghề, cách quản lý vốn vay, cách tiết
kiệm
- Xây dựng các nhóm phụ nữ vay vốn, sinh hoạt định kỳ
hàng tháng để trao đổi cách làm ăn và chăm sóc gia đình
- Thường xuyên theo dõi đánh giá kết quả đầu tư và các
vấn đề phát sinh để kịp thời giúp đỡ, điều chỉnh
Ví dụ về lồng ghép giới thành công - Cho vay vốn
tín dụng ở tỉnh Ninh Bình (2)
 Điều kiện kinh tế gia đình khá hơn
 Phụ nữ năng nổ, tự tin hơn do tham gia vào các buổi
sinh hoạt nhóm
 Phụ nữ có thể chia sẻ khó khăn và giúp đỡ nhau
 Nam giới lắng nghe ý kiến thảo luận bàn bạc với vợ
nhiều hơn
Bài tập Thảo luận
Người dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam
- Bất bình đẳng sâu sắc về giới.
-
Phụ nữ không được tham gia vào việc ra quyết định ở quy mô hộ gia
đình cũng như quy mô cộng đồng.
Phụ nữ chịu trách nhiệm hoàn toàn việc chăm sóc nhà cửa, con cái,
làm nương rẫy
- Kinh tế của người Cơ Tu trong khu vực này rất khó khăn. Tỷ lệ
hộ nghèo cao. Từ những năm 80 trở về trước, sinh kế chính là
du canh, phát rừng làm nương rẫy, và săn bắn cũng như thu
hái lâm sản ngoài gỗ. Những năm gần đây, săn bắn đã bị cấm
triệt để, người dân cũng không được phép phá rừng làm
nương rẫy nữa. Người dân dần chuyển sang trồng cây hoa
màu, ngắn ngày như đậu đỗ để bán cho thương lái đi qua
đường Hồ chí minh
=> Xây dựng 1 dự án lồng ghép giới hỗ trợ sinh kế, tăng thu
nhập
Bài tập Thảo luận:
Xây dựng 1 dự án lồng ghép giới hỗ trợ sinh kế, tăng thu nhập
cho người Cơ Tu, huyện Nam Giang, Quảng Nam
Mục đích Mục tiêu
của dự án cụ thể
Kết quả
trông đợi
Chỉ thị đánh Hoạt động
giá
dự án
Tài nguyên