Trygge barn og ungdommer presentasjon

download report

Transcript Trygge barn og ungdommer presentasjon

Ready fotball 21.11.13
Pfb. Terje Hovdal / Fagkonsulent barnevern Mette Tron
Momenter for møtet
 Dialog
 Hvordan informere ungdom om faren og konsekvenser av
• rusmidler (alkohol og cannabis)
• Kriminalitet

Samarbeid og informasjon til politi / barnevern

Hvilke tegn kan vi se etter hos barn
• Omsorgssvikt
• Straffbare forhold

Hva gjør politiet / barnevernet ?
Hvordan informere
• Kunnskap om rusmidler og lovlydighet
• HOLDNINGER – TYDELIGHET - FORBILDE
Alkohol og statistikk
Ung i Oslo 2012
Selvrapporteringsundersøkelse i 9. kl., 10. kl. og 1. kl. vgs.
 Alkohol fåes av venner eller de tar hjemme.
 Vanligste drikkested er hjemme hos andre eller på skolefester.
 Andel som oppgir å ha drukket seg tydelig beruset:
1996 = 45,2 %
2006 = 38,6 %
2012 = 28,8 %
2012 fordelt på klassetrinn:
9.kl = 12,9 %
10.kl = 28,3 %
1.kl vgs = 45,3 %
Oslo i forhold til resten av Norge: Ungdom i Oslo generelt drikker noe
mindre enn landsgjennomsnittet, mens de med etnisk norsk bakgrunn i
Oslo drikker mer.
Andel som oppgir å ha drukket seg tydelig beruset
50
45,2
45
38,6
40
Prosent
35
28,8
30
25
20
15
10
5
0
1
Årstall
1996
2006
2012
2012 fordelt på klassetrinn:
50
45,3
45
40
Prosent
35
28,3
30
25
20
15
12,9
10
5
0
1
Klassetrinn
9 klasse
10 klasse
1. Kl. vgs
Alkohol og statistikk
Ung i Oslo 2012 – bydelsforskjeller
Vestkanten: Vestre Aker, Ullern, Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, til en viss grad Østensjø
Østkanten: Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner, Alna, Bjerke
Sentrum: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen
 Ungdom oppgir at foreldrene drikker mest på vestkanten og i sentrum
 Ungdom drikker mest på vestkanten og minst på østkanten, også de
med etnisk norsk bakgrunn
Majorstuen politikrets:
 43,4% oppgir å ha drukket seg tydelig beruset i Ullern og Vestre Aker
42,4% i Frogner, 35,6 % i Nordre Aker og 31,1% i St.Hanshaugen
Ung i Oslo 2012 – bydelsforskjeller
Majorstuen politistasjonskrets
50
45
43,4
42,4
40
35,6
Prosent
35
31,1
30
25
20
15
10
5
0
1
Bydel
Ullern og Vestre Aker
Frogner
Nordre Aker
St.Hanshaugen
Alkohol og farer
Alkoholbruk kan føre til:
 Økt risikovillighet - mange unge gjør mye dumt når de er beruset eks.
konflikter og slagsmål
 Uønskede seksuelle situasjoner/ ubeskyttet sex
 Svekkede sanser kan føre til forfrysninger og ulykker
 Svært høy alkoholkonsentrasjon kan føre til at pustesenteret i hjernen
slutter å fungere
 Oslo Kommunale Legevakt:
Sterkt beruset/ute av stand til å ta vare på seg selv – flest i aldersgruppen
17-25 år.
Prosjektet Ungdom og Rus v/legevakten hadde i 2011 ca. 800 kontakter
med ungdom(opp til 23 år) som kom inn på grunn av beruselse/rus.
Cannabis og skadevirkninger
Marihuana
 Svekker korttidshukommelsen
 Problemer med læring
 Redusert interesse for
skole/fritidsinteresser
 Stanser mental utvikling
Hasj
 Impulser fra omverdenen
blokkeres, hasj og hasjkulturen
betyr alt
 Virkestoff: THC
 Økt sannsynlighet for psykiske
lidelser som psykoser og
schizofreni
 THC-nivået nå kontra tidligere
 Angst, depresjoner, SLØV
Cannabis - Hva skal dere se etter?
 Forandring i væremåte/oppførsel/holdninger - for legalisering
 Nye venner
 Dårlige resultater på skolen
 Mister interessen for det som før var viktig
 Kommer seg ikke opp om morgenen
 Aggressiv/uinteressert
 Sent hjemme/mye borte (dere vet ikke hvor)
 Røyklukt(søtlig)
 Brukerutstyr(lange rizla, små lynlåsposer)
Hva gjør politiet?
 Politiet har holdningsskapende
arbeid på skolene gjennom foredrag
og annen informasjon
 Ungdom som påtreffes med alkohol
blir kontrollert. Foreldre kontaktes og
alkoholen blir inndratt.
 Hjemme-alene fester
Fokuserer ekstra på ungdom på
aktuelle dager som natt til 1. mai, 17.
mai, VG-lista showet o.l.
 Samarbeider med andre instanser
Forts. hva gjør politiet?
 Rådgivning pr telefon
 Individuell oppfølging av unge
 Bekymringssamtaler
 Urinprøvekontrakter
 Oppfølgingsteam
Barnevernet
• Barneverntjenesten
 Det er 15 barneverntjenester i Oslo, en i hver bydel
 Har ansvaret for alle barnevernsaker fo r barn bosatt i sin bydel
 Åpne hverdager mello m kl 08:00-15:30, t lf: 02180
 Vestre Aker barneverntjeneste – Tlf: 23476146
-ta kontakt for å drøfte en beky mring.
• Barnevernvakta
 Har ansvaret for akutte saker når barneverntjenestene i bydelene er
stengt.
 Holder t il på Sentru m politistasjon.
 Tilbyr råd og veiledning.
 Har åpent hele døgnet, tlf: 22705580/81
Barnevernet
Hva gjør barnevernet?
• § 4-3: Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold so m
kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, skal barneverntjenesten
snarest foreta nærmere undersøkelser.
•
Frivillige hjelpetiltak, § 4-4
•
Hjelpetiltak uten samtykke, § 4-4, jmf §§ 4-12 og 4-24
•
Omsorgsovertakelse, § 4-12
•
Plassering av ungdom med alvorlige atferdsvansker, § 4-24
Bekymring for barn og unge
-
Barn er forskjellige
Mange symptomer kan være naturlige reaksjoner på hendels er i
livet
Mange barn som har det s vært vanskelige viser lite symptomer
Hva skal vi se etter
 Magefølelsen, sjekk opp mot :
•
•
•
•
•
•
•
•
Dårlig bekledning opp mot årstid
Hygiene
Manglende, el dårlige matvaner
Manglende oppfølging opp mot tid og avtaler
Observert negativ kommunikasjon mello m foreld re / barn under
kamper/trening/
Dårlig sosial fungering
Sinnsstemning - lei seg
Spiseforstyrrelser / overdrevent vekt/kostfokus
Hva skal vi se etter
•
Manglende impulskontroll.
•
Lav frustrasjonsterskel, med mangel på selvkontroll og hyppige raserianfall
og voldsbruk.
Dårlig samhandlingskompetanse i forhold til andre voksne og jevnaldrende.
Klovner. Klovner og gjør ablegøyer for å avlede oppmerksomheten i
ubehagelige/vanskelig situasjoner. Ogs å for å av lede seg selv fra tristhet
vonde tanker.
•
•
Handling ved mistanke
 Snakk med ungdommen om din mistanke/bekymring
 Søk hjelp!
 Hvem kan hjelpe:
 Politiet
«Ut av tåka»
 Skolen
 Utekontakten / Uteseksjonen
 Barnevernet
 BUP
 Helsesøster/Helsestasjon for ungdom
 Fastlege
Hva kan treneren gjøre?
• Veldig bra utgangspunkt i denne klubben «Trygge barn og ungdommer»
- Klar policy og Hva gjør dere når noe skjer?
• Viktig å skape rom for å beholde ungdom også, selv om noen har
utfordringer.
• Se og anerkjenne barnet!
• Positiv tilbakemelding og korrigering
• Ikke legg lista for høyt – mye er også normalt, men summen av
varsellamper og magefølelse…
Hva kan treneren gjøre?
• Hvis du lurer på om et barn har det bra – SPØR og fortsett å bry deg til du
er overbevist
• Ta kontakt med foreldrene om noen stadig dropper ut av trening
• Være en fortrolig voksen, forvaltning av «hemmeligheter». Bevisst på hva
som deles og hva som bør/må deles og til hvem
• Viktig med gode og åpne relasjoner til barna. Kanskje du er «den ène»
som utgjør en forskjell!
• Dere i idretten er en veldig viktig arena for alle barn og unge. Og en
svært viktig kompenserende arena for de som ikke har det så bra.
Forbilderollen…
• Være gode forbilder. Klar policy opp mot Idrett og rusmidler.
• Vi er opptatt av at ungdomsarrangement skal være rusfrie
• Treningssamlinger, turneringer mv.
FORBILDENES HOLDNINGER BLIR MER OG MER TYDELIG OG DOKUMENTERES
OGSÅ I FORSKNING.
DET DU FORMIDLER ER VIKTIG!
• Hvordan lover og normer kommuniseres på samlinger
• Hvordan «skrytehistorier» takles av treneren, korrigerer, ler
av, ignorerer… eller spør – se igjennom historiene.
Holdningsskapende !
Kontaktinfo
Takk for
oppmerksomheten!
Majorstuen politistasjon
Forebyggende avsnitt
Tlf. 22 66 85 35
Mail:
[email protected]