Lucia Mišáková

Download Report

Transcript Lucia Mišáková

*
Mgr. Lucia Mišáková
* Projekt Prieskumníci bol realizovaný vo
vyučovaní týchto predmetov:
- Biológia
- Prírodopis
- Chémia
- 5.- 9. ročník
* Interaktívna tabuľa, notebook, výučbové CD
* Počítače (vyhľadávanie na internete, tvorba
žiackych prezentácií)
* Nástenné mapy
* Modely prírodnín, súbory hornín
* Odborná literatúra
* Chemikálie a chemické sklo
* Pracovné listy
*
* Prezentácie (aj žiacke)
* Vyhľadávanie na internete
* Pracovné listy
* Tvorba vlastných učebných pomôcok
* Pozorovanie prírodnín
* Práca s odbornou literatúrou
* Pokus
* Vychádzky
* Exkurzie
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Nové učebné pomôcky, pretváranie tradičnej školy na
modernú
* Zavádzanie nových foriem a metód práce do vyučovania
(najmä využívanie IKT vo vyučovaní)
* Názornejšie sprístupňovanie učiva žiakom
* Spoluvytváranie vyučovacej hodiny, zvýšená aktivita a
miera pozornosti vo vyučovaní
* Zvýšený záujem o vyučovanie zo strany žiakov
* Rozvoj tvorivosti, spoločenských a digitálnych
kompetencií žiakov
*