Environmentalne_aktivity_vo_vyucovacom_procese_Narancsikova

Download Report

Transcript Environmentalne_aktivity_vo_vyucovacom_procese_Narancsikova

Environmentálne aktivity vo
vyučovacom procese
Mgr. Narancsíková Sylvia
Veľká Mača, 30.11.2011
Aktivity
1.
Produkcia komunálneho
odpadu v tabuľkách
a grafoch.
2.
Ekologický kalendár.
3.
Energia v domácnosti.
Produkcia komunálneho odpadu
v tabuľkách a grafoch.
Informatika,VIII. ročník
Odpad a spôsoby hospodárenia s odpadmi
Ciele:
Viesť žiakov ku kritickému zamysleniu sa nad tým, že
z čoho sa skladá komunálny odpad.
Viesť žiakov k uvedomeniu si, že triedením odpadu
a následnou recykláciou pomôže nielen prírode, ale aj
sebe.
Graficky spracovať údaje v tabuľkách.
Riešiť matematické úlohy s environmentálnou
tematikou (Pracovný list).
Motivácia
MOTIVAČNÉ VIDEO
- 50 kg zberového papiera zachráni 1 strom?
-ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a
pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton
sklárskeho piesku,
1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja,760 000 m3
zemného plynu a veľké množstvo elektrickej energie.
-bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45 % z
celkového množstva komunálneho odpadu?
- kompost môže byť použitý pri pestovaní rastlín a
humusové hnojivo, ktoré vracia do pôdy výživné látky?
- pre planétu je najlepší odpad, ktorý vôbec nevznikne?
Zamyslite sa!!!
Pre našu Zem najlepší odpad je ten,
ktorý vôbec nevznikne:
Chceme:
ZNOVU
POUŽÍVAŤ VECI
MINIMALIZOVAŤ
ODPAD
TRIEDIŤ A
KOMPOSTOVAŤ
RIEŠENIE ÚLOH
1. Obsah jednotlivých zložiek v komunálnom odpade SR
v absolútnych hodnotách ukazuje nasledujúca tabuľka:
Zložky komunálneho odpadu
Obsah (%)
Obsah (t/rok)
Papier
14,3
231 461
Sklo
7,7
123 836
Textil
2,5
40 003
Plasty
6,2
99 995
Kov
4,2
67 600
Drevo
1,3
21 058
koža, guma
2,1
34 381
minerálny odpad
17,5
283 691
Bioodpad
29,4
475 732
problémové látky
1,0
16 153
zvyškový odpad
13,8
222 535
Spolu
100
a) Vypočítaj koľko ton je to spolu. Napíš jednoduchý vzorec.
b) Znázorni graficky množstvo jednotlivých zložiek odpadu. Použi
stĺpcový diagram.
Obsah (t/rok)
Obsah (t/rok)
475,732
283,691
231,461
222,535
123,836
99,995
40,003
67,600
21,058
34,381
16,153
c) Znázorni graficky percentuálne zloženie komunálneho odpadu.
Použi koláčový diagram.
d) Vypočítaj priemernú ročnú tvorbu komunálneho odpadu
v kilogramoch za rok na 1 obyvateľa pri počte 5 437 126
v slovenskej republike (2011)
Obsah (%)
14%
14%
Papier
1%
Sklo
Textil
8%
Plasty
3%
6%
29%
Kov
Drevo
koža, guma
minerálny odpad
4%
Bioodpad
1%
2%
18%
problémové látky
zvyškový odpad
REFLEXIA:
MINIMALIZUJ- Vyhodnotením pracovného listu si uvedomíme, že
najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, pretože každý
výrobok viac či menej poškodzuje životné prostredie –
predchádzajme teda vzniku a škodlivosti odpadov a obmedzujme
ich množstvo.
ZNOVU POUŽÍVAJ – Mnohé veci je možné použiť znovu, alebo
ich použiť inak. Znovu používanie má väčšiu prioritu ako
recyklácia, pretože spotrebuje spravidla menej energie.
RECYKLUJ A KOMPOSTUJ – Ak sa už vec nedá znovu používať,
mala by sa recyklovaním vyrobiť nová. Oproti likvidácii ušetrí
prírodné zdroje, energiu a zníži množstvo odpadu.
Ekologický kalendár
Informatika,VII. ročník
Dlhodobé programy zamerané na
zvyšovanie ekologického vedomia ľudí
Ciele:
Oboznámiť žiakov s významnými dňami v roku
z ekologického hľadiska – upriamiť pozornosť na
ekologické problémy vo svete a hľadať riešenia
problému.
Spracovanie kalendára významných dní
v programe MS PowerPoint- vytvorenie
prezentácie.
Umiestnenie kalendára na školský web.
Tvorba propagačného materiálu.
Motivácia
MOTIVAČNÉ VIDEO:
Inšpiratívne video, ktoré vyjadruje, že každý z nás má moc
zmeniť veci a svet okolo seba. Vyzdvihuje ľudí ako bol Gándhí,
Matka Tereza a iné kľúčové osobnosti 20. storočia, ktoré mali
celosvetový vplyv na spoločnosť.
Vlastná práca žiakov:
Rozdelenie žiakov do dvojíc, pridelenie mesiacov a významných dní na
spracovanie.
Získavanie údajov a informácií o téme významného dňa, vyhľadávanie
obrázkov na internete, ponúknuť možnosti riešenia problému – čo
môžeme urobiť my v našom okolí pre upozornenie na určitý problém
životného prostredia.
Témy jednotlivých snímok:
1. Názov svetového dňa.
2. Dôvody pripomenutia konkrétneho dňa – vloženie obrázkov z internetu.
3. Navrhnutie vhodných aktivít (vykonateľných v okolí školy alebo v škole) pre
spolužiakov pri príležitosti oslavy konkrétneho dňa.
4.Tvorba propagačného materiálu- plagátu v ľubovoľnom grafickom editore.
SVETOVÝ DEŇ ZEME – 22.APRÍL
Deň Zeme si
pripomíname aj
preto, aby sme si
raz do roka (ak už
nie častejšie)
pripomenuli svoju
závislosť na
cenných daroch,
ktoré sú nám
prostredníctvo
m Zeme
poskytované.
Zároveň, aby sme
si čoraz hlbšie
uvedomovali, že
zemské zdroje
nie sú
nevyčerpateľné a
rovnováha
všetkého živého
na tejto planéte
je vzácna,
obdivuhodná, no
veľmi krehká.
Fakty o planéte ZEM:
V atmosfére v
dôsledku spaľovania
uhlíkatých palív rastie
podiel kysličníka
uhoľnatého.
Každý rok sa územie
dažďových pralesov
zmenšuje o plochu
veľkú ako Švajčiarsko.
Halogénne
uhľovodíky, teda
freóny, poškodzujú
zasa ozónovú
vrstvu atmosféry.
AKTIVITY:
Sadenie stromov v
areáli školy
Upratovanie v
Mačianskom háji
Zber papiera
REFLEXIA:
Pri spracovaní danej témy žiaci si
lepšie uvedomia ekologické
problémy súčasnosti. Navrhnutím
a propagáciou aktivity k danej
téme upozorňujú na daný problém
svojich spolužiakov a následným
umiestnením prezentácie na
webstránku školy aj širokú
verejnosť.
Energia v domácnosti
Matematika,VII. ročník
Náš životný štýl
Ciele:
Poukázať na plytvanie energiou v domácnostiach a na
možnosti šetrenia energiou.
Vedieť vysvetliť údaje na elektrickom štíte spotrebnej
elektroniky.
Riešiť matematické a fyzikálne úlohy s energetickou
tematikou.
Motivácia
Motivačné video:
Motivačný
rozhovor:
Kde sa v škole nachádza elektromer, ktorý meria
spotrebu elektrickej energie v škole?
Kde sa nachádza plynomer, ktoré meria spotrebu
zemného plynu v škole?
Viete, že aké zdroje energie používame v našej
škole (elektrická energia, plyn, drevo, uhlie, slnečné
kolektory)?
Vedeli by ste uviesť príklady zo života školy (alebo
aj v domácnosti) kde sa najviac plytvá s energiou, to
znamená kde sa dá energia najviac ušetriť?
Vlastná práca žiakov
1. úloha:
Ešte raz si pozrite motivačné video
a vymenujte spôsoby plytvania a tiež
šetrenia energiou. Svoje zistenia
napíšte do tabuľky:
P.č.
Zistené nedostatky-plytvanie
Odstránenie nedostatkov- Úspora
1.
Kúpanie vo vani
Sprchovanie
Vlastná práca žiakov
3. úloha:
Spotrebiče musia byť od roku 2002
označené energetickým štítkom. Účelom
označenia energetickým štítkom je
poskytnutie informácií o spotrebe
elektrickej energie počas používania
elektrického spotrebiča.
a) Vysvetlite jednotlivé údaje na
energetickom štítku.
b) Ak spotrebič bude v prevádzke
v domácnosti celý rok a cena za 1 kWh
energie je 0,123 €, zistite koľko zaplatí
rodina za prevádzku tohto spotrebiča za 1
rok.
Reflexia
Riešením úloh pracovného listu a diskusiou zistiť ako
môžeme ušetriť energiu (pri svietení, vykurovaní,
sprchovaní, cestovaní...), účelne využívať energiu, používať
elektrické spotrebiče, ktoré majú najvyššiu hodnotu na
energetickom štítku (A+++)
Ďakujem za pozornosť!