Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností

Download Report

Transcript Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností

Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_PO.2.11 Zařazování odpadů 2
Vytvořeno:
Ověřeno:
2.11.2013
4.11.2013
Třída:
EKO2
Zařazování odpadů 2
Vzdělávací oblast: Enviromentální vzdělávání
Předmět:
Průmyslové odpady
Ročník:
2.
Autor:
Radomíra Hradilová
Časový rozsah:
1 vyučovací hodina
Pomůcky:
dataprojektor, notebook s připojením na internet
Klíčová slova:
odpady nebezpečné a ostatní, Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů, Seznam nebezpečných vlastností,
původce odpadů, pověřená osoba, oprávněná osoba
Anotace:
Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady.
Vysvětluje princip zařazování odpadů do kategorií a obsahuje
interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
• Dokument, který prokazuje, že odpad nemá žádnou z nebezpečných
vlastností.
• Při nakládání s takovým odpadem není nutné dodržovat režim stanovený
pro nebezpečné odpady (zjednodušení, finanční úspora)
• Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na základě
žádosti původce nebo oprávněné osoby.
Pověřená osoba MŽP posuzuje následující nebezpečné vlastnosti:
Výbušnost, Oxidační schopnost, Vysoká hořlavost, Hořlavost,
Schopnost uvolňovat toxické plyny, Schopnost uvolňovat nebezpečné
látky do životního prostředí při nebo po odstraňování, Ekotoxicita
Pověřená osoba MZd posuzuje ostatní nebezpečné vlastnosti odpadů.
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
• Zjistí-li pověřená osoba, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá,
vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.
• V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s odůvodněním žadateli,
že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností.
• Kopii tohoto osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná
osoba neprodleně ČIŽP a KÚ (mohou jej pozastavit či odejmout).
• ČIŽP a krajský úřad mohou jeho platnost ve správním řízení (odvolání bez
odkladného účinku:
• a) pozastavit – v případě pochybností, až na 60 dnů
• b) odejmout – pokud se pochybnosti potvrdí (nebyly dodrženy postupy, metody
nebo odpad má NV)
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
• Osvědčení obsahuje:
• druh a původ odpadu
• vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu
• podmínky a dobu platnosti osvědčení
• Doba platnosti nesmí být delší než 4 roky.
• Pozbývá platnosti okamžitě, když dojde ke změně technologie nebo
vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.
• Pověřená osoba nesmí
• vydat osvědčení pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná
osoba
• hodnotit nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena
Opakování
• Osoba pověřená MŽP neposuzuje tyto vlastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
Výbušnost
Infekčnost
Oxidační schopnost
Hořlavost
Dráždivost
Ekotoxicita
Teratogenita
Opakování
• Osoba pověřená MŽP neposuzuje tyto vlastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
Výbušnost
Infekčnost
Oxidační schopnost
Hořlavost
Dráždivost
Ekotoxicita
Teratogenita
Opakování
Pověřená osoba na základě posouzení vlastností odpadů vydá původci
odpadů:
• Osvědčení o ………… vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
nebo
• Sdělení o tom, že ………………… odpad má jednu nebo více
nebezpečných vlastností
Opakování
Pověřená osoba na základě posouzení vlastností odpadů vydá původci
odpadů:
• Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
nebo
• Sdělení o tom, že odpad má jednu nebo více nebezpečných
vlastností
Opakování
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu nebo
Sdělení o tom, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností,
vydané pověřenou osobou je původce odpadů povinen:
a)
b)
c)
d)
e)
Pečlivě uschovat a kopii předat pověřené osobě
Pečlivě uschovat a kopii zaslat na KÚ
Pečlivě uschovat a kopii zaslat na KÚ a ČIŽP
Pečlivě uschovat a kopii zaslat na MŽP
Pečlivě uschovat a kopii zaslat na MŽP a MZd
Opakování
• Osvědčení neobsahuje:
• druh a původ odpadu
• vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu
• podmínky a dobu platnosti osvědčení
• způsob odstranění odpadu
Opakování
• Osvědčení neobsahuje:
• druh a původ odpadu
• vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu
• podmínky a dobu platnosti osvědčení
• způsob odstranění odpadu
Opakování
Doba platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností
odpadu nesmí být delší než:
a) 1 rok
b) 2 roky
c) 3 roky
d) 4 roky
e) 5 let
Opakování
• Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pozbývá
platností jestliže:
•
•
•
•
Uplynula doba platnosti uvedená na osvědčení
Došlo ke změně technologie
Došlo ke změně vstupní suroviny
Došlo ke změně vlastností výsledného produktu
Opakování
Pověřená osoba nesmí
• vydat osvědčení pro odpad, …… za který odpovídá jako původce nebo
oprávněná osoba
• hodnotit nebezpečné vlastnosti, ……. k jejichž hodnocení nebyla
pověřena
Opakování
Pověřená osoba nesmí
• vydat osvědčení pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo
oprávněná osoba
• hodnotit nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena
Opakování
• Pověřená osoba nesmí
Opakování
• Pověřená osoba nesmí
• vydat osvědčení pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná
osoba
• hodnotit nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena
Použité zdroje
• Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-1124]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.