Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti

Download Report

Transcript Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován Evropskou unií
Nakládání s odpady
ze zemědělské a lesnické
činnosti
Ing. Otakar Pejša
Ivana Eva Razimová
LEGISLATIVA
• Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
• Katalog odpadů (vyhl. 381/2001 Sb.)
• Vyhláška o podrobnostech nakládání
s odpady (Vyhl. 383/2001 Sb.)
• Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu (vyhl. 294/2005 Sb.)
• Vyhláška o používání sedimentů
na zemědělské půdě (vyhl. 257/2009 Sb.)
Zákon o odpadech vztahuje na nakládání
se všemi odpady s výjimkou
•
•
•
•
odpadních vod,
odpadů drahých kovů,
radioaktivních odpadů,
mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem
než porážkou, včetně zvířat usmrcených za
účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných
v souladu se zvláštním právním předpisem,
• exkrementů, slámy a jiných přírodních látek
pocházejících ze zemědělské výroby nebo
lesnictví, které nevykazují žádnou z
nebezpečných vlastností a které se využívají v
zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním
právním předpisem nebo k výrobě energie,
Zákon o odpadech vztahuje na nakládání
se všemi odpady s výjimkou
• nezachycených emisí látek znečišťujících
ovzduší,
• odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice,
• vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt
vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že
vyhovují limitům znečištění pro jejich využití
k zavážení podzemních prostor a k úpravám
povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9
k zákonu o odpadech a sedimentů z vodních
nádrží a koryt vodních toků používaných
na zemědělském půdním fondu podle zvláštních
právních předpisů,
Zákon o odpadech vztahuje na nakládání
se všemi odpady s výjimkou
• sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových
vod za účelem správy vod a vodních cest,
předcházení povodním, zmírnění účinku
povodní a období sucha nebo rekultivace půdy,
je-li prokázáno, že nevykazují žádnou
z nebezpečných vlastností,
• zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených
během stavebních činností, pokud vlastník
prokáže, že budou použity v přirozeném stavu
v místě stavby a že jejich použití nepoškodí
nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské
zdraví.
Co je odpad
Odpad je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit
a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených
v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba
předá movitou věc, k využití nebo k odstranění ve
smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle
tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná
o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování
se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc
osoba sama.
Zbavování se odpadu
Zbavování odpadů je, když odpad předáte
tomu, komu ho smíte předat – tedy oprávněné
osobě ve smyslu zákona o odpadech
(oprávněná podle živnostenského zákona +
souhlas KrÚ k provozu zařízení). Využít nebo
odstranit odpad můžete sami pouze tehdy,
když jste sami touto oprávněnou osobou.
Neznamená to, že můžete cihly nebo tašky
použít k terénním úpravám (nutné souhlasy
KrÚ), nebo navézt na polní cestu ke zpevnění
(nutné certifikovat vybourané cihly, tašky
apod. jako výrobek).
Co je a není odpad
Pokud provádíte rekonstrukci a vybourané
tašky, cihly použijete znovu (na stavbu zdi,
na pokrytí střechy, tedy k účelu, ke kterému
byly vyrobeny), nejedná se o odpad, nerozhodli
jste se jich zbavit. Podobně i zemina, pokud
zeminu, která např. vznikla při hloubení
základů využijete přímo v místě stavby nebo
na jiném svém pozemku např. k vyrovnání
nerovností, nejedná se o odpad, ale o materiál.
Pozor ale na pozemky náležící do
zemědělského půdního fondu (musí být
dodržen zákon o ochraně ZPF – je nutný
souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF). Zeminu
ale bez dalšího nesmíte odvézt z místa stavby
na pozemky jiného vlastníka.
Co je a není odpad
Klestí, větve z těžby dřeva
– pokud je budete spalovat
na místě v lese, v podstatě
se zbavujete odpadu
nezákonným způsobem.
Pokud je využijete jako
palivo v kotli, nejedná se o
odpad.
Využít je dále můžete např.
při zakládání kompostu.
Co je a není odpad
Exkrementy – lze s nimi nakládat v režimu
zákona o hnojivech, tj. používat je jako
statkové hnojivo (na svých pozemcích). Pokud
zemědělec nemá pozemky k hospodaření
(např. drůbežárny, výkrmny prasat), může
exkrementy buď nechat registrovat jako
hnojivo a pak takto prodávat/předávat, nebo se
k nim může postavit jako k odpadům, pak je
předává pouze oprávněné osobě a plní další
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech
(např. evidence, označování...). Vždy se ale
jedná o závadné látky vodám a je nutné
dodržovat zákon o vodách.
Polní hnojiště
Nezákonné zbavování se odpadu
Zbavování se odpadu
Nezákonné zbavování odpadu je např. zahrabávání
odpadů, spalování odpadů, zanechání odpadu na
místech, která k tomu nejsou určena, předávání
odpadů osobě, která není oprávněná k převzetí
odpadů.
Oprávněná osoba – FO oprávněná k podnikání nebo
právnická osoba, která má jako předmět činnosti
nakládání s odpady a dále má souhlas KrÚ k provozu
zařízení k využívání, nebo k odstraňování nebo ke
sběru a výkupu odpadů. Vlastník sám má povinnost,
zjistit, zda předává odpad oprávněné osobě.
Nezákonné zbavování se odpadu –
zemin a stavební sutě
Povinnost zbavit se movité věci
Osoba má povinnost zbavit se movité věci,
příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech,
jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc
ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena
na základě zvláštního právního předpisu (např.
prošlé potraviny, léky, odpady s obsahem
azbestu).
Povinnost zbavit se movité věci
Typický příklad - eternit. Výrobky
s obsahem azbestových vláken je
zakázáno uvádět na trh nebo do oběhu.
To znamená, že je nejen zakázána
výroba, ale nesmí se již znovu používat.
V okamžiku, kdy je eternit např. sundán
ze střechy, je to v každém případě odpad
(je povinnost se ho zbavit) a nesmí se
použít znovu ani na opravu střechy.
CO JE ODPAD
Úmysl zbavit se movité věci se předpokládá
pokud:
a) vzniká u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt
při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě
nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo
při jejich využívání nebo při poskytování služeb,
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo
zaniklo.
Opak musí být prokázán na návrh vlastníka
v samostatném správním řízení
Vedlejší produkt
Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž
prvotním cílem není výroba nebo získání této
věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším
produktem, pokud
a) vzniká jako nedílná součást výroby,
b) její další využití je zajištěno,
c) její další využití je možné bez dalšího
zpracování způsobem jiným, než je běžná
výrobní praxe, a
d) její další využití je v souladu se zvláštními
právními předpisy a nepovede k nepříznivým
účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.
Vedlejší produkt
Zde je typickým příkladem vytěžená zemina
ze stavby. Pokud má být využita na pozemcích
(nenáležících do ZPF) jiného vlastníka, než
na kterých vznikla, je třeba udělat rozbory
podle vyhlášky 294/2005 Sb. a pokud vyhoví,
jedná se o vedlejší produkt.
Hierarchie způsobů nakládání s
odpady
V rámci odpadového hospodářství musí být
dodržována tato hierarchie způsobů nakládání
s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické
využití,
e) odstranění odpadů (skládkování).
Povinnosti původců odpadů
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
• zajistit přednostní využití odpadů,
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit
v souladu s tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
Povinnosti původů odpadů
• shromažďovat odpady utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií,
• zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem
• vést průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další
údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem včetně
evidencí a ohlašování PCB a zařízení
obsahujících PCB. Tuto evidenci archivovat
po dobu stanovenou tímto zákonem nebo
prováděcím právním předpisem,
Povinnosti původců odpadů
• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů,
prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné
informace související s nakládáním s odpady,
• zpracovat plán odpadového hospodářství
v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění
(pokud produkuje ročně více než 10 t
nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t
ostatního odpadu),
Povinnosti původců odpadů
Pokud vzhledem k následnému způsobu využití
nebo odstranění odpadů není třídění nebo
oddělené shromažďování nutné, může od něj
původce upustit se souhlasem místně příslušného
orgánu státní správy s navazujícími změnami
v kompetencích.
Při nakládání do 100 t NO/rok dává souhlas
místně příslušný MěÚ, nad 100 t/rok místně
příslušný KrÚ.
Povinnosti původců odpadů
S nebezpečnými odpady může původce nakládat
pouze na základě souhlasu věcně a místně
příslušného orgánu státní správy, s navazujícími
změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost
již nemá souhlas k provozování zařízení podle
§ 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá
souhlasu.
Při nakládání do 100 t NO/rok dává souhlas
místně příslušný MěÚ, nad 100 t/rok místně
příslušný KrÚ.
Povinnosti původců odpadů
Původce odpadů je odpovědný za nakládání
s odpady do doby jejich využití nebo odstranění,
pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba,
nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3.
Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.
Na každou oprávněnou osobu, která převezme
do svého vlastnictví odpady od původce,
přecházejí povinnosti původce.
Povinnosti při nakládání s
odpady z azbestu
Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná
osoba, která nakládá s odpady obsahujícími
azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto
nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby
nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová
vlákna.
Povinnosti při nakládání
s odpady z azbestu
Odnímání stavebních materiálů s obsahem
azbestu by měla provádět stavební firma, která
zaručí řádný a bezpečný technologický postup
odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich
zabalení, označení a následné předání
vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění.
Azbest a materiály, které jej obsahují, musí být
bezpečně odňaty ze stavby před prováděním
dalších stavebních prací.
Povinnosti při nakládání
s odpady z azbestu
Při odnímání stavebních materiálů s obsahem
azbestu ze stavby musí být voleny takové
technologické postupy, které předcházejí nebo
minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší
(např. vlhčení demontovaných materiálů
vodou, nástřik polymerními hmotami
a speciálními enkapsulačními přípravky,
samozřejmostí je ruční odstraňování
bez lámání a bez házení do kontejneru).
Odpady obsahující azbest musí být po odnětí
ze stavby umístěny do obalů (uzavíratelné
kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle
apod.), které jsou dále utěsněny a označeny
nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.
Evidence a ohlašování odpadů
Původci odpadů a oprávněné osoby, které
nakládají s odpady, jsou povinni vést
průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s odpady. Evidence
se vede za každou samostatnou provozovnu
a za každý druh odpadu samostatně.
Způsob vedení evidence pro jednotlivé
druhy odpadů stanoví vyhláška č. 383/2001
Sb.
Evidence a ohlašování odpadů
Původci odpadů jsou povinni v případě, že
produkují nebo nakládají s více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
s více než 100 tunami ostatních odpadů
za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce
produkují nebo nakládají s odpady stanovenými
prováděcím právním předpisem bez ohledu
na množství těchto odpadů, zasílat každoročně
do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech
nakládání s nimi obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému podle místa
provozovny.
Shromažďování odpadů
Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto
základní technické požadavky:
a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů
(tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků
nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo
používaných pro jiné druhy odpadů,
b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy,
pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro
použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny
pouze pro odpady inertní,
c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které
jsou určeny,
d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako
přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních
právních předpisů upravujících přepravu
nebezpečných věcí a zboží,
Shromažďování odpadů
e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí
odpovídat příslušným technickým normám,
f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci
s technickým provedením a vybavením místa, v němž
jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před
druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů
vzniklých při spalování nebezpečných odpadů
ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,
g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn
před nežádoucím znehodnocením, zneužitím,
odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo
únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,
h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze
a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména
u odpadů ze zdravotnických zařízení.
Shromažďování odpadů
• V blízkosti shromažďovacího prostředku
nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího
místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí
být umístěn identifikační list shromažďovaného
odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden
v příloze č. 3.
• Na shromažďovacím prostředku nebezpečného
odpadu musí být uvedeno katalogové číslo
a název shromažďovaného nebezpečného
odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné
za obsluhu a údržbu shromažďovacího
prostředku.
Způsob vedení průběžné
evidence odpadů
Původci odpadů a oprávněné osoby, které
nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci
o odpadech a způsobech nakládání s nimi
za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to
za každou samostatnou provozovnu a za každý
druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede
podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje
• datum a číslo zápisu do evidence,
• jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení
evidence.
Způsob vedení průběžné
evidence odpadů
Průběžná evidence odpadů se vede při každé
jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou
produkci se považuje naplnění shromažďovacího
nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu
od původce nebo oprávněné osoby nebo předání
odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se
jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se
průběžná evidence v týdenních intervalech;
při periodickém svozu komunálního odpadu
v měsíčních intervalech.
Podávání hlášení o odpadech
Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou
provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh
odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem,
s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se
ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo
provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce
nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají
odpady, nebo nakládá s odpady na území správních
obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde
stanovené samostatné provozovny, zasílá každému
z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny
činnosti realizované v jeho správním obvodu.
Nebezpečné odpady a co s nimi
• odpady z údržby (sorbenty, autobaterie, motorové oleje,
brzdové destičky obs. azbest, olejové filtry, nebezpečné
součástky),
• obaly od olejů nebo barev, zbytky barev – nepatří do
kovů, jsou nebezpečné,
• zbytky veterinárních léčiv, inseminační pipety a rukavice,
ostré předměty – zde může být problém s
původcovstvím – veterinář x družstvo
• odpad z čištění nádrží (u čerpacích stanic)
• brusné kotoučky,
• usazené kaly z jímky u mycí rampy (zemina) – nelze
dávat zpět na pole nebo na hnojiště
Nebezpečné odpady a co s nimi
• zbytky agrochemických odpadů nebo obaly od
nich,
• autovraky – nelze je rozebírat, pokud nemáte
souhlas KrÚ k provozu zařízení
Všechny odpady je nutné předávat osobám
oprávněným k jejich převzetí.
Ostatní odpady a co s nimi
• obaly papírové (pozor - na papírových pytlích od hnojiv
byl nápis, nabádající ke spálení na poli – toto nelze),
• obaly kovové – pokud nejsou znečištěné zbytky barev,
olejů apod., mohou se odevzdávat spolu se železným
šrotem,
• obaly plastové
• pneumatiky – často využívány u silážních jam
• kovy,
• stavební odpady – nelze bez dalších náležitostí
(cerfifikace, nebo povolení KrÚ) využívat k různým
terénním úpravám apod.
Nejčastější chyby při nakládání s
odpady
„Administrativní chyby“
• není vedena průběžná evidence (případně
nepodání hlášení)
• odpady nejsou označeny
• nakládání s NO odpady bez souhlasu (velmi
časté – při předání NO odpadu vyplní přepravce
katalogové číslo na které nemá původce souhlas)
• původce nemůže doložit předání odpadů
oprávněné osobě
Nejčastější chyby při nakládání s
odpady
Faktické chyby
• odpady nejsou utříděné podle druhů
a kategorií, nejsou zabezpečeny
před nežádoucím únikem
• shromažďovací místo pro ukládání NO
neodpovídá požadavkům (zejména
ropné látky)
• odpady nejsou vytříděné podle druhů
(popelnice, dílna, ropné látky)
Nejčastější chyby při nakládání s
odpady
Nakládání s azbestem
- Chybně není považován za odpad, protože jej lze znovu
využít (střešní šablony).
- Při práci s ním nejsou používány ochranné pomůcky.
- Před nakládáním s tímto odpadem není činnost
nahlášena KHS.
- Problémy s určením původce (u střech) – vlastník x prováděcí
firma.
! Skutečně prokázaná karcinogenita !
Sankce
Do 300 000 Kč za využívání systému obce
bez smlouvy.
Do 1 000 000 Kč pokud:
-
nevede evidenci odpadů,nebo nezašle hlášení,
nezabezpečí odpady před únikem, znehodnocením
či odcizením,
neumožní kontrolní činnost, nebo neposkytne pravdivé
informace,
nezpracuje identifikační list NO, nebo jím NO nevybaví
místa nakládání.
Sankce
Do 10 000 000 Kč pokud:
-
nezařadí odpad podle katalogu odpadů,
předá odpad osobě, která k tomu není oprávněná,
převezme bez oprávnění odpad.
Do 50 000 000 Kč pokud:
-
Zařadí nebezpečný odpad jako ostatní,
ředí nebo mísí odpady,
nakládá s odpady bez souhlasu.
Do 1 000 000 Kč
-
za každé porušení zákona, které není uvedeno výše
nebo za porušení podmínek rozhodnutí.