Spalovna Plzeň

Download Report

Transcript Spalovna Plzeň

Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s.r.o.
významným znečišťovatelem životního prostředí?
Jaké jsou legislativní normy pro emise ze spalovny a jak
tyto normy Spalovna v Plzni splňuje?
Do jaké míry je oprávněný negativní postoj společnosti
ke spalovnám?
Markéta Petrů
Spalování





Spalování je způsob zneškodňování odpadů, při němž dochází
k výrazné redukci objemu odpadů
Neměl by být spalován odpad, který lze recyklovat či
kompostovat nebo zpracovat biodegradací
Výhodou spalování je zejména zisk energie s také výrazné
snížení objemu odpadu určeného k likvidaci
Nevýhodami spalování je vznik odpadu po spalování, který je
třeba zneškodňovat. Další nevýhodou jsou emise (jsou
limitovány, ale vždy je určité množství látek vypouštěno do
okolního ovzduší), vysoké náklady na spalování a také často větší
vzdálenosti, ze kterých je odpad do spalovny dopravován.
U některých druhů odpadů je spalování vlastně jediným
vhodným způsobem jejich zneškodňování, jde například o
zdravotnický odpad či zbytky léků a podobně
Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni






Spalovna byla postavena v roce 1993 a byla postavena za účelem spalování
zejména zdravotnického odpadu
v trvalém provozu je od roku 1994 a vlastníkem Spalovny je z 95 % město
Plzeň a z 5 % společnost T.O.P. EKO s.r.o., jenž je zároveň dlouhodobým
provozovatelem spalovny
Zneškodňují se zde zejména odpady ze zdravotnických zařízení, léky s prošlou
exspirací, nebezpečné tuhé průmyslové odpady a odpady, jejichž likvidace
vyžaduje protokolární dohled V současné době je Spalovna vytížena na 100 %
bez možnosti navýšení kapacity
Spalovna zajišťuje zneškodňování odpadů ze dvou krajů: Plzeňského
a Karlovarského
Při plném a nepřetržitém provozu se pohybuje kapacita spalovny v rozmezí
240 – 320 kg za hodinu, což je cca 1900 tun za rok
Provoz Spalovny je málo ekonomicky výhodný
Čištění spalin ve Spalovně




Spaliny jsou ochlazeny a vedeny do předstupně čištění – tzv.:
dioxinového filtru, zde jsou zachyceny polychlorované
dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany a také zde
dochází k mechanickému odloučení tuhých produktů
Takto předčištěné spaliny jsou vedeny do pračky kouřových
plynů, kde dochází k mokrému čištění spalin
Očištěné spaliny jsou vytlačovány do komína a následně do
vnějšího prostředí
Součástí pračky kouřových plynů je i čistírna odpadních vod
Výstupy z technologie Spalovny
1. Energie
 spalováním odpadů vzniká teplo, které je vedeno do výměníků a dále se
používá k vytápění vedlejších objektů a k sušení dřeva spol. T.O.P EKO s.r.o..
Teplo je tedy plně využito.
2. Pevné odpady ze spalování
 Mezi pevné odpady patří popel, který tvoří asi 6–8 % původní hmotnosti
zneškodňovaného odpadu, dále filtrační koláč, jenž odchází z kalolisu po
čištění odpadních vod (tvoří asi 1 % hmotnosti zneškodňovaných odpadů),
dále také popílek tvořený zreagovaným i nezreagovaným sorbentem. Pevné
odpady ze spalování jsou většinou ukládány na skládky příslušných skupin.
3. Odpadní vody
 K vypouštění odpadních vod ze spalovny odpadu Plzeň do veřejné kanalizace
města Plzně muselo být vydáno vodohospodářské povolení, které vydal odbor
životního prostředí magistrátu města Plzně, kde jsou uvedeny příslušné normy
pro tyto odpadní vody. Čtyřikrát ročně jsou odebírány vzorky odpadních vod
pro laboratorní analýzu.
4. Emise
 Provoz Spalovny splňuje všechny emisní limity škodlivin, jenž vyplývají ze
současně platných zákonů ČR a EU.
Kontroly a měření v Spalovně



Orgány dohlížející na provoz spalovny jsou: Česká inspekce
životního prostředí – oblastní inspektorát Plzeň, Krajský úřad
Plzeňského kraje – odbor životního prostředí, Magistrát města
Plzně –odbor životního prostředí, Úřad městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje.
Všechny kontroly a měření jsou prováděny dle platné legislativy
Ve Spalovně je prováděno provozní měření v rámci
technologického vybavení Spalovny a také kontinuální měření
emisí znečišťujících látek.
Emisní limit v ČR
(průměrné denní hodnoty)
(mg/m3 )
Průměrné emisní hodnoty
před realizací akce
(mg/m3 )
Tuhé znečišťující látky
(TZL)
10
10 – 15
0,8 – 1,5
Oxid uhelnatý (CO)
50
10 – 28
4
Oxidy dusíku (NOx)
400
100 – 134
108
Organické látky v plynné
fázi vyjádřené celkovým
obsahem organického
uhlíku (TOC)
10
5–6
1,9
Oxid siřičitý (SO2)
50
10 – 40
10 – 26
Plynné sloučeniny chloru
vyjádřené jako HCl
10
1–8
1–8
Plynné sloučeniny fluoru
vyjádřené jako HF
1
0,1 - 0,6
0,1-0,60
0,1ng/m3
0,3 - 1,5ng/m3
0,02-0,09 ng/m3
Polychlorované
dibenzodioxiny/
dibenzofurany
(PCDD/F)
Emisní hodnoty po
realizaci akce
(mg/m3 )
Závěrem




Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni je zařízení, které vyhovuje všem
ekologickým požadavkům, a tudíž lze shledat její vztah k životnímu prostředí
za dobrý
Čištění spalin i odpadních vod je zde na dobré úrovni
Myslím si, že zejména pro zdravotnický odpad je to zatím nejvhodnější
způsob zneškodňování vzhledem ke specifickým vlastnostem zdravotnického
materiálu
v současné době technologie spaloven i čištění spalin na velmi dobré úrovni a
Spalovny musejí splňovat poměrně přísné emisní limity