prezentace nebezpečný odpad

Download Report

Transcript prezentace nebezpečný odpad

Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032
Nebezpečný odpad
= odpad, který má jednu
nebo více
nebezpečných
vlastností a je uveden
v seznamu
nebezpečných odpadů.
Nebezpečné vlastnosti:
• H1 = výbušnost (odpady které mohou explodovat třením, nárazem…)
• H2 = oxidační schopnost (látky které nadměrně uvolňují kyslík a mohou
zapálit své prostředí)
• H3 = hořlavost
• H4 = dráždivost
• H5 = škodlivost zdraví
• H6 = toxicita (jedovatost způsobující smrt, poškození zdraví)
• H7 = karcinogenita (látky způsobující rakovinu)
• H8 = žíravost (kyseliny, hydroxidy)
• H9 = infekčnost
• H10= teratogenita ( poškozují plod zvířat a lidí )
• H11= mutagenita (látky způsobují mutace)
• H12= schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou,
vzduchem nebo kyselinami
• H13 = schopnost uvolňovat nebezpečné látky do prostředí po jejich
odstranění
• H14 = ekotoxicita ( takové odpady mohou byt nebezpečné pro ŽP, př.
DDT)
• Nebezpečné odpady z domácnosti a možnosti jejich
zbavení se:
• baterie (těžké kovy) - zpětný odběr, sběrný dvůr, boxy
v supermarketech, ve škole
• chladničky (freony v chladícím médiu a izolaci) - zpětný
odběr, sběrný dvůr
• elektrické přístroje, počítače, monitory (těžké kovy) sběrný dvůr
• zářivky a výbojky (těžké kovy) – sběrný dvůr, zpětný
odběr
• oleje (hořlavost) - sběrný dvůr, zpětný odběr
• zbytky barev, laků a ředidel (hořlavost) - sběrný dvůr,
zpětný odběr
• léky (toxicita, ekotoxicita, infekčnost…) – odběr
v lékárnách
• pneumatiky - sběrný dvůr, zpětný odběr
• 2. Průmyslové odpady
• Charakteristika: - velké množství
(85% odpadů v ČR = cca 20 mil. tun ročně)
• - obvykle jednodruhové – snadno využitelné
• - různé skupenství
• - často nebezpečné
• 3. Odpady ze zemědělství
Charakteristika:
• jsou organického původu, přírodě blízké a rozložitelné
• jsou dobře využitelné jako:
- krmivo (řepný chrást)
- stelivo (sláma)
- hnojivo (chlévský hnůj, kompost)
- palivo (sláma, bioplyn)
• - nebývají nebezpečné
4. Odpady z lesnictví
Charakteristika:
• - jsou organického původu, přírodě blízké a rozložitelné
• - jsou dobře využitelné jako: - palivo (odřezky)
- stelivo (piliny)
- hnojivo (kompost)
- výroba látek (papír, líh, silice…)
• - nebývají nebezpečné
5. Odpady ze stavebnictví
Charakteristika: - jsou využitelné, na skládce se neukládají
do skládkového tělesa, ale slouží ke stavbě skládky a
příjezdových cest nebo se recyklují na štěrk
• - skrývka zeminy - využívá se pro terénní pozemkové
úpravy a rekultivace
• - stavební suť - směs betonu, železa, cihel, dřeva, skla
(využití cihel, dřeva, betonu po vytřízení),
• - silniční materiál - směs asfaltu, dlažebních kostek,
kamenní, šťěrku a betonu (využití
pro nové silnice, terénní úpravy…)
Úpravy nebezpečných odpadů
= změna fyzikálních, chemických či biologických vlastností
odpadů, které vedou ke zmenšení jejich množství nebo
nebezpečnosti.
• 1. Chemické úpravy:
• a) neutralizace - reakce kyseliny s hydroxidem, žíravost mizí
•
( NaOH + HCl → NaCl + H2O )
• b) oxidace a redukce – změna oxidačního čísla
•
( toxický CrVI → CrIII netoxický )
•
oxidační činidla: O2, O3, H2O2, KMnO4
•
redukční činidla: SO2, Zn,, H2
• c) srážecí reakce látky – látka rozpuštěná ve vodě se vysráží
pomocí srážedla (Fe2O3). Sraženina pak sedimentuje (čištění
odpadní vody)
• d) destilace - oddělení látek na základě rozdílného bodu varu
•
( oddělení formaldehydu od vody )
• e) fotolýza - rozklad světlem (likvidace pesticidů)
• f) hydrolýza - rozklad vodou
• g) elektrolýza – vyloučení kovů z roztoku pomocí elektrod
• h) absorbce - navázání nebezpečné sloučeniny z roztoku na
absorbent (aktivní uhlí)
• 2. Fyzikální úpravy:
• a) filtrace - umožňuje odstranění pevných látek z vody
nebo vzduchu zachycením na filtr (sraženiny, kovové
piliny, písek…)
• ultrafiltry (celofán, duté vlákno) - zachycují i látky
rozpuštěné ve vodě, např. soli
• b) odpařování - odstraněním vody se zmenší množství
odpadů
• c) vymražování - sníží se objem –množství nebezpečné
látky (kyseliny)
• d) sedimentace(usazování) – oddělení látek na základě
rozdílné hustoty (kalové nádrže)
• 3. Termické úpravy:
•
- vysoká teplota vede k rozpadu chemických vazeb a
tím ke změně skupenství a druhu látek, vede obvykle
k jejich degradaci (spálení)
• 4. Mechanické úpravy
• a) solidifikace odpadů (zpevňování) – látky, které se
teplem
roztaví – zesklovatí a v tomto
stavu nejsou
nebezpečné)
• b) fixace – jedná se o připoutání nebezpečné látky na
povrch absorbentu (aktivní uhlí)
• c) enkapsulace - uzavření nebezpečné látky do kapslí
z plastu nebo skla, čímž zabráníme úniku nebezpečné
látky do okolí
5. Biologické úpravy
Pro úpravy odpadů nebo jejich degradaci se využívají organismy, které
umožňují přirozený rozklad látek v přírodě (bakterie, kvasinky,
houby…). Tento způsob se uplatňuje pro degradaci látek organického
původu, ale i pro odpady nebezpečné např. pesticidy, ale také
TNT(trinitrotoluen), který je možno ji odbourat pomoci hub
(Phanerochaetechrysosporicum). Houby rozkládají také DDT, dioxiny,
• a) zapracování odpadů do půdy - je to tradiční způsob využitelný
pro malé množství odpadů- půdní bakterie jsou schopny rozkládat
odpady především organického původu (ropa, radioaktivní látky,
hořlaviny)
• b) biodegradace :
1. Anaerobní ( kvašení ) - rozklad organických látek bez
přítomnosti kyslíku
2. Aerobní rozklad - rozklad organických látek za přístupu vzduchu
• c) enzymatické systémy - rozklad organických látek působením
enzymů, které vytvářejí organismy ke štěpení složitých organických
látek, kterými se živí (amyláza rozkládá škroby, sacharáza cukry,
proteáza bílkoviny, lignináza lignin = dřevní hmota)
Odstraňování nebezpečných odpadů :
• 1. Spalování – vhodné pro odpady hořlavé,
infekční, nemocniční odpady
• 2. Uložení na skládku nebezpečných odpadů –
jedná se o speciálně vybudovanou skládku
zajištěnou proti úniku látek podle potřeby
(izolace, nadstřešení… ) - jednodruhová
- vícedruhová