Transcript Odpady

ODPADY
Luboš Hruška a Veronika Hrušková
ODPADY
 Odpad – definice,
vznik
 Odpadové
hospodářství
 Druhy odpadů
 Nakládání s odpady
 Značky na obalech
 Recyklace, třídění
 Spalování odpadu
Co je to odpad?
 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Legislativa
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech
 Vyhláška č. 503/2004 Sb. (katalog odpadů)
 03 00 00 - Odpady ze zpracování dřeva
 03 01 00 – Odpady z pilařského zpracování dřeva, z
výroby desek a nábytku
 03 01 02 - piliny
Katalog dostupný např. z:
http://www.env.cz/pvs/ozp/odpady/katalog
Vznik odpadů
 Vznik odpadů může být důsledkem neefektivního
využívání zdrojů.
 Může mít nežádoucí dopady.
 Nesprávné nakládání s odpady způsobuje:
 Emise vypouštěné do ovzduší, vody a půdy i hluk a jiné
obtěžování, které přispívají k ekologickým problémům a
přinášejí ekonomické náklady.
Odpadové hospodářství
 Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů,
na nakládání s odpady a na následnou péči o
místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola
těchto činností.
 Hlavní činnosti v OH:
 Nakládání
 Shromažďování odpadů
 Skladování odpadů
 Sběr odpadů
 Výkup odpadů
 Úprava odpadů atd.
Strategie Odpadového hospodářství
 Směřuje k minimalizaci dopadů na životní
prostředí a zahrnuje kombinaci:
 Prevence odpadů
 Materiálové recyklace
 Energetického využití
 Různých variant odstraňovaní
Druhy odpadů
 Oficiální je pouze členění na ty druhy, které jsou
uvedeny v Katalogu odpadů.
 U každého druhu je uveden šestimístný kód:
 prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadu,
 druhé dvojčíslí podskupinu,
 třetí druh odpadu (01 00 00).
Členění odpadů
A) Podle základních fyzikálních vlastností:
 plynné, kapalné, tuhé, směsné
B) Podle základních oborů hospodářské činnosti:
 výrobní – průmyslové, zemědělské, stavební
 spotřební - komunální
C) Podle vlivů na člověka a prostředí:
 nebezpečné, ostatní
D) Podle možností využití jako druhotné suroviny:
 využitelné (dnes, v budoucnosti)
 nevyužitelné
Nebezpečný odpad
 Odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise a
jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností. Např.:
 H1 – výbušnost
 H2 – oxidační schopnost
 H3-A – vysoká hořlavost
 H6– toxicita
 H8– žíravost
 H9 – infekčnost
Komunální odpad
 Veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání.
Odpad vznikající v domácnosti
1) Využitelný
 Tradičně se mezi tento odpad řadí papír, sklo,
plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze
zeleně (bioodpad).
Odpad vznikající v domácnosti
2) Objemný
 Odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost
nevejde do klasické nádoby na odpad (používání
kontejnerů – sběrné dvory).
 části nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramika a
jiné rozměrné vybavení domácností
Odpad vznikající v domácnosti
3) Nebezpečný
 Odpad, který obsahuje jednu nebo více složek
nebezpečných pro lidské zdraví, nebo pro ŽP, nebo
má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost.
 barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a
rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky
domácí chemie, nebo látky na hubení škůdců či
plevelů, minerální oleje a tuky, provozní
kapaliny z motorových vozidel, akumulátory a
většina baterií…
Odpad vznikající v domácnosti
4) Směsný
 Odpad, který by měl po vytřídění předchozích
složek skončit v popelnici.
 Z pravidelně prováděných rozborů domovního
odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká
popelnice obsahuje až 30% objemu plastů, až 20%
objemu papíru, téměř 8% skla, velké množství
bioodpadu a také nebezpečné odpady.
Hierarchie nakládání s odpady
1. Předcházení vzniku odpadů /snižování jejich
objemu
Hierarchie nakládání s odpady
2. Opětovné využívání
Hierarchie nakládání s odpady
3. Recyklace
 Opětovné zpracování odpadových materiálů tak,
aby je bylo možno použít jako surovinu při výrobě
stejného nebo jiného výrobku.
Hierarchie nakládání s odpady
4. Využití
 Zhodnocení odpadů kompostováním, získáním
energie nebo použitím jiných technologií.
Hierarchie nakládání s odpady
5. Odstranění
 Odstranění odpadu jeho uložením na skládku
nebo spálením ve spalovně bez využití energie.
Co je to recyklace?
 Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové
materiály.
 Nevýhody:
 Část suroviny se ztrácí při přepracování
 Kvalita výsledné suroviny nebo výsledného produktu
může být snížena
 Výhody:
 Dostupnost suroviny
 Vlivy na ŽP uzavřeny do výrobního cyklu, snadno
řiditelné
 Úspory za suroviny
Proč třídit odpad?
 Pokud odpad není tříděn:
 Skončí všechen v popelnici, kde se stane tzv. směsným
komunálním odpadem
 Je následně odvážen k odstranění na skládku nebo do
spalovny
 Nedojde již k jeho recyklaci či materiálového využití
 Dojde k předčasnému ukončení jeho životního
cyklu
Značky na obalech
 Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o
materiálu, z něhož je obal vyroben.
 Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme
obal později vyhodit.
Značky na obalech
 Panáček s košem znamená, že použitý obal máme
hodit do příslušné nádoby na odpad.
 Pokud je panáček přeškrtnutý - obal do popelnice
nepatří (obsahuje nebezpečné látky)
 sběrny nebezpečných odpadů nebo, sběrné dvory.
Značky na obalech
 Za obal byl uhrazen finanční příspěvek pověřené
společnosti EKO-KOM (v ceně výrobku jsou již
zahrnuty náklady spojené s tříděním a recyklací).
 Koupě výrobku se Zeleným bodem proto znamená,
že kupující obalem nezatíží životní prostředí.
Třídění - PAPÍR
Třídění - PAPÍR
 Do modrých kontejnerů na papír patří noviny,
časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy,
sešity, knihy, kancelářský papír.
 Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný
potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické
potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír.
V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír
čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.
Dotřídění papíru
 Na třídící lince, nebo ručně.
 Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do
papíren.
 Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se
používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává
do výroby nového novinového papíru.
 Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině
vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na
výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc
při použití jedné tuny sběrového papíru je možné
uspořit až dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody.
Recyklace papíru
 Papír je možné recyklovat maximálně 6 x, poté je
papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se
nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu
s odpadní vodou do čistírny.
 Výrobky: novinový papír, sešity, lepenkové krabice,
obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Třídění - SKLO
Třídění - SKLO
 Do zelených kontejneru lze odkládat veškeré
obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další
zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo
co nejméně rozbité.
 Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo
(bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla,
zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se
lahve zbaví kovových uzávěrů.
Dotřídění skla
 Sklo se dále netřídí, pouze z něj vybírají největší
nečistoty.
 Následně se převáží na speciální třídící linky, které
upravují sklo podle potřeb skláren.
 Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým
čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze
prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se
tato nečistota odstraní pryč z pásu.
 Pro sklárny je poté připravena skleněná drť
požadovaných parametrů.
Recyklace skla
 Ušetří přes 90% energie než při výrobě
z přírodních zdrojů.
 Recyklace skla je teoreticky neomezená.
 Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo
a jiné skleněné výrobky.
Třídění - PLASTY
Třídění - PLASTY
 Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a
patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od
nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové
výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním
plastových láhví, se výrazně ušetří místo
v kontejneru, asi 3krát.
 Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné
chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové
trubky, linolea a jiné výrobky z PVC.
Dotřídění plastů
 Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají
PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají
speciální samostatné zpracování.
 Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi
plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke
zpracování na recyklační linky.
Recyklace plastů
 Každý druh plastů je zpracováván jinou
technologií, protože mají odlišné složení a
vlastnosti.
 Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají
jako výplň zimních bund a spacáků nebo se
přidávají do tzv. zátěžových koberců.
 Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé
pytle, např. na odpady.
 Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel.
 Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu,
protihlukové stěny u dálnic apod.
Třídění - KOVY
Třídění - KOVY
 Pro třídění kovů platí dvě základní pravidla:
 Podle materiálu: na železné a neželezné kovy.
 Vyloučení ze sběru kovy znečištěné
nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné
odpady, které se musí sbírat odděleně a
odkládat na sběrné dvory, nebo při mobilních
sběrech.
Recyklace kovů
 Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či
sběrných dvorů putují do hutí, kde je přetaví.
 Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při
teplotě 1700°C.
 Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný
výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.
Třídění - BIOODPAD
Třídění - BIOODPAD
 Bioodpad patří mezi nejproblematičtější složky
komunálního odpadu, protože neustále mění své
vlastnosti, rozkládá se a velmi často zapáchá.
 Na skládkách zapříčiňuje vznik skládkového
plynu, ve spalovnách příliš nehoří. Každý rodinný
domek se zahradou by měl být vybaven domácím
kompostérem, kde by měl bioodpad skončit.
Sběrný dvůr
 Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde
můžeme odevzdat odpady, které se nevejdou do
běžných kontejnerů.
Spalování odpadů
 Stále malé procento odpadů je v ČR energeticky
využíváno nebo spalováno.
 Jedná se především o odpady nebezpečné.
 V roce 2004 bylo energeticky využito jen 2,6 %
z celkové produkce odpadů a spáleno 0,4 %.
 V současné době je v provozu 24 spaloven
nebezpečných odpadů a 3 spalovny
komunálních odpadů.
 Kromě spalování odpadů ve speciálních
spalovnách se odpady energeticky využívaly
ve 4 cementárnách.
Děkujeme za pozornost