prezentace komunální odpad

Download Report

Transcript prezentace komunální odpad

Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032
• Komunální odpad
• vzniká na území obce při činností fyzických osob.
• Původcem KO je obec , která stanoví systém nakládání
s odpady v obci a zveřejní ho vyhláškou. Občané jsou povinni
zapojit se do systému a platit poplatky.
• Právnické osoby (škola, obecní úřad, firmy…) se mohou do
systému zapojit, pokud jejich odpad má podobný charakter, na
základě smlouvy s obecním úřadem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozdělení:
Domovní odpad
- využitelný odpad
- rozložitelný odpad
- nebezpečný odpad
- zbytkový odpad
Velkoobjemový odpad
Smetky z ulic
Bioodpad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Charakteristika
- heterogenní (různorodá) směs pevného skupenství
- jeho množství a složení se mění během roku
Složení: - plasty 33% (objemu)
- papír 20 %
- kuchyňské odpady, bioodpad 25%
- sklo 2 %
- kovy 3 %
- ostatní (dřevo, popel, porcelán, textil) 13 %
- nebezpečné odpady 2 %
Zdroj: EKO-KOM, a.s., Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, 2008
•
•
•
•
•
•
•
Nakládání s komunálním odpadem:
1.Shromažďování
- sběrné nádoby:
- popelnice 11O l (kovové, plastové 120l)
- kontejnery 1100 l (plastové , kovové)
- plastové pytle
- kontejnery na velkoobjemový odpad (mimo obec
• 2. Odvoz odpadů
• 3. Třídění
• 4. Recyklace
• - znovu uvedení do materiálu do oběhu, látkové využití
odpadu (předpokladem je třídění)
•
Význam: 1. šetření prvotní suroviny
2. šetření energie
3. zmenšování množství odpadů
Vhodné odpady:
• papír: při každé recyklaci se zhoršuje kvalita (max. 6x )
ušetří se dřevo, voda,
• sklo: 64 – 68 % střepů jako náhrada křemenného písku
( kvalita se nezhoršuje)
• plasty: PET – výroba textilních vláken (do spacáků,
zimních bund)
• PE - polyetylén - igelitové tašky , sáčky , folie (laťky na
plot, zatravňovací
dlaždice)
• Polystyren – izolační dlaždice, stavební hmoty
• PVC (3) obsah Cl, ftalátů, problematická likvidace
• 5. Sběr a výkup - sběr za dohodnutou cenu
•
• 6. Skladování – přechodné uložení odpadů, používá se
například pro tříděný odpad
• 7. Využití odpadů – látkové = recyklace
- energetické = získání tepelné energie
spálením odpadu
•
- využití pro původní účely
(secondhand, bazar, antikvariát, charita…)
• 8. Úpravy odpadů - změna fyzikálních, chemických či
biologických vlastností odpadů
(viz nebezpečné odpady)
• 9. Odstraňování odpadů - skládkování - 70% odpadů u
nás
- termické metody - spálení odpadů, energetické využití
- biologické metody - biodegradace
• 10. Skládkování – trvalé uložení odpadů
Vývoj nakládání se směsným komunálním odpadem v letech 2003 - 2007,
zdroj Český statistický úřad
Nakládání se směsným komunálním odpadem v Evropě (údaje kg/osobu/rok),
zdroj: Eurostat
OBALY
- tvoří 50% objemu a 25% hmotnosti KO
Funkce obalů:
• ochrana (před bakteriemi, mechanickým poškozením,
před promočením a
•
slunečním zářením)
• distribuční (dobře se balí, rozváží a prodává)
• informační (trvanlivost, název a složení výrobku,
množství, ekoznačky…)
• estetická – „obal prodává“
Vhodné obaly:
• vratné obaly (minerálky, pivo)
• recyklovatelné ( PET, sklo, Al)
• rozložitelné (plasty z kukuřičného škrobu, papír)
• zmenšení objemu ( koncentráty, sirup)
• ZÁKON Č.477/2001 O OBALECH
• Účel: předcházení vzniku odpadů z obalu, snižování
jejich hmotnosti, objemu a škodlivosti (těžké kovy, chlor)
• Cíl: prevence
- hmotnost a objem má být co nejmenší
- obal má obsahovat co nejméně nebezpečných látek
- má být recyklovatelný, rozložitelný nebo využitelný
( energie)
- obal má být označen způsobem nakládání s ním
• Pokuty: jsou udělovány v rozmezí od 0,5milionu do
50miliónů Kč
• Autorizovaná obalová společnost
= právnická osoba se sídlem v ČR která má oprávnění
zajišťovat sdružení plnění povinnosti zpětného odběru a
využití odpadu z obalu.
• Ekologicky šetrný výrobek
• Ekologicky šetrný výrobek Ekologicky šetrný výrobek
pravděpodobně neobsahuje těžko odbouratelné
chemické látky jako jsou například tenzidy nebo fosfor či
jiné toxiny. Tuto značku garantuje Ministerstvo životního
prostředí a její udělování řídí Agentura pro ekologicky
šetrné výrobky.
• Musí navíc splňovat určitá kritéria
týkající se životního cyklu včetně
obalu.
• Bio
• BIO Produkty ekologického způsobu hospodaření se
označují odlišně než výrobky ekologicky šetrné. Mají
značku BIO a jsou půlkruhové, zatímco ekologicky
šetrný výrobek nese nápis "ekologicky šetrný výrobek" a
je směrován do kruhu. Udělování značky BIO garantuje
taktéž Ministerstvo životního prostředí a program
udělování řídí Kontrola ekologického zemědělství.
• Při výrobě takto značených produktů byly použity
technologie a suroviny
splňující přísné podmínky
předpisů ekologického
zemědělství.