EOW_R.Rotar_

Download Report

Transcript EOW_R.Rotar_

Okolje in odpadki, Brdo pri Kranju, 15.3.2012
Odpadek, ki preneha biti odpadek
Implementacija EOW direktive v Gorenje Surovini
Dr. Rok Rotar
Mag. Tadej Krošlin
Mag. Slavko Dvoršak
Skrbnik sistema kakovosti
Direktor razvoja
Ekolog
http://www.surovina.si
Kdo smo
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Konsolidirani podatki Področja Ekologija
Konsolidirani prihodki področja
100 mio EUR
Povprečno število zaposlenih
556
Temeljna dejavnost
Celovito obvladovanje odpadkov
Prisotnost
JV Evropa
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Področje Ekologija
Vizija
Naše poslanstvo je celovito
obvladovanje in sonaravno
ravnanje z odpadki, s katerimi
ohranjamo naravne vire in
pridobivamo koristne in dragocene
sekundarne surovine ter
energente.
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Naša vloga v življenjskem ciklu izdelkov
Proizvodnja novih
izdelkov
Prodaja novih
izdelkov
Nabava surovin in
energije za
proizvodnjo
Reciklaža
Uporaba
Višje stopnje
predelave
Prenehanje
uporabe
Zbiranje,
transport,
obdelava,
predelava
http://www.surovina.si
Odlaganje
Priprava ostanka
za energetsko
izrabo
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Kaj kupujemo in kaj prodajamo?
JEK – Jekleni odpad
BAK – Odpad barvnih kovin
NEK – Odpadna embalaža in ostale nekovine
TGO – Trdna goriva iz odpadkov
COO – Celovito obvladovanje odpadkov
Zbiranje,
Sortiranje,
predelava
Prodaja
sekundarnih
surovin in
energentov
EMB – Embalažna družba
OEEO – Odpadna električna in elektronska oprema
STO – Druge storitve
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Materialna realizacija vseh odpadkov
t
t
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Kaj počnemo?
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Kaj kupujemo in kaj prodajamo?
Odpadni materiali
Prodajni proizvodi
Jekleni odpad
Jeklo
Papir
Plastika
OEEO
Steklo
Les
Sortiranje in predelava
Odpad barvnih kovin
Jekleni odpad
 Star jeklen odpadek
 Nov jeklen odpadek
 Ostružki
 Jekleni odpadek z visoko vsebnostjo oligo elementov
 Odpadki iz sive litine
 Odpadki iz nerjavnega jekla/prokron
 Mešani jekleni odpadki iz proizvodnje / tehnološki odpad
Tekstil
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Kaj kupujemo in kaj prodajamo?
Odpadni materiali
Prodajni proizvodi
Jekleni odpad
Barvne kovine
Papir
Plastika
OEEO
Sortiranje in predelava
Odpad barvnih kovin
Steklo
Les
 Prodajni proizvodi
 Prodajni proizvodi
 Prodajni proizvodi
 Prodajni proizvodi
iz bakra
iz medenine
iz aluminija
iz ostalih kovin
Tekstil
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Kaj kupujemo in kaj prodajamo?
Odpadni materiali
Prodajni proizvodi
Jekleni odpad
Nekovine
Papir
Plastika
OEEO
Sortiranje in predelava
Odpad barvnih kovin
 Papir
 Plastika
 Steklo
 Les
 Tekstil
Steklo
Les
Tekstil
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Izhodišča in pravna podlaga
 Ocena več tokov odpadkov je pokazala, da bi bilo za trge za recikliranje
odpadnih kovin koristno, če bi se izdelala posebna merila, na podlagi
katerih bi se lahko določalo, kdaj odpadne kovine, pridobljene iz odpadkov,
prenehajo biti odpadek.
 Ta merila bi morala zagotavljati visoko raven varstva okolja in ne smejo
vplivati na razvrščanje odpadnih kovin kot odpadkov s strani tretjih držav.
 UREDBA SVETA (EU) št. 333/2011 o merilih za določitev, kdaj določene
vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek
 Velja od 9.10.2011
 Velja za železo, jeklo in aluminij
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW v Gorenje Surovini
 Sistem EOW je na Gorenje Surovina d.o.o. že uveden
 GS je prva v slovenskem prostoru, kjer smo izvedli zunanjo presojo po
zahtevah uredbe EOW z akreditacijskim organom EMI-TUV
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW v Gorenje Surovini
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW v Gorenje Surovini
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW v Gorenje Surovini
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW v Gorenje Surovini
Naši prodajni izdelki, ki so certificirani v skladu z Uredbo EOW, so:
Jeklo: Jeklarski vložki
Jeklo: Livarski vložki
Jeklo: Jekleni profili, cevi, tračnice
Jeklo: Jeklena pločevina in plošče
Aluminij trdi očiščeni
Aluminij mehki očiščeni
Aluminij električni vodniki
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW – Jeklo: Jeklarski vložki
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Merila za železo
Odpadno železo in jeklo nista več odpadek, kadar so ob prenosu od
proizvajalca do drugega imetnika izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, izpolnjuje
merila iz oddelka 2 Priloge I (odsotnost nevarnih odpadkov…);
(b) odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, je bil
obdelan v skladu z merili iz oddelka 3 Priloge I (ločevanje frakcij…);
(c) odpadno železo in jeklo, ki nastaneta v postopku predelave, izpolnjujeta
merila iz oddelka 1 Priloge I (vsebnost tujih snovi manj kot 2 %...);
(d) proizvajalec izpolnjuje zahteve iz členov 5 (Izjava o skladnosti) in 6.
(sistem kakovosti-poslovnik, usposobljenost…)
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
EOW – Aluminij mehki očiščeni
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Merila za aluminij
Odpadni aluminij, vključno z odpadnimi aluminijevimi zlitinami, ni več
odpadek, kadar so ob prenosu od proizvajalca do drugega imetnika izpolnjeni
vsi naslednji pogoji:
odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, izpolnjuje
merila iz oddelka 2 Priloge II (odsotnost nevarnih odpadkov…);
(b) odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, je bil
obdelan v skladu z merili iz oddelka 3 Priloge II (ločevanje frakcij…);
(c) odpadni aluminij, ki nastane v postopku predelave, izpolnjuje merila iz
oddelka 1 Priloge II (vsebnost tujih snovi manj kot 2 %...);
(d) proizvajalec izpolnjuje zahteve iz členov 5 (Izjava o skladnosti) in 6.
(sistem kakovosti-poslovnik, usposobljenost…)
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Zakaj smo se odločili za presojo?
 Sklep vodstva družbe na strateški konferenci
 Zaradi zavezanosti družbe k skladnosti z zakonodajo
 Zaradi morebitnih zahtev naših partnerjev (predvsem v tujini) in koristi za
njih
 Zaradi lažjega povečanja deleža snovne predelave odpadkov
 Z namenom pridobivanja znanja in izkušenj s tem postopkom, saj so v
potrditvi še druge Uredbe za ostale vrste odpadkov, ki so pomemben del
naše storitve celovitega ravnanja z odpadki
Zahteve v uredbi EOW,bistveno ne odstopajo od naše vsakdanje prakse, ki jo urejajo že
obstoječa zakonodaja in standarda ISO 9001 in 14001
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Hierarhija in urejenost dokumentacije
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Politika kakovosti in okolja
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Priprave, potek zunanje presoje in izdaje certifikata
Maj - September
Priprave na ISO presojo
September
Priprave na presojo EOW
3. in 4. Okt.
2 presojevalki certifikacijske hiše TUV preverita skladnost z
zahtevami Uredbe EOW
4. Oktober
Sklep, da je EOW v fazi uvajanja. Presojavalki sta podali seznam
ugotovitev, kje je potrebna nadgradnja!
30. Oktober
Gorenje Surovina pošlje program ukrepov
November
Izvedemo označbe in usposabljanja na lokacijah
December
Priprava dokazil in potrditev realizacije ukrepov s strani TÜV.
14. December
Prejem certifikatov.
April 2011
Načrtovana notranja presoja celotnega sistema!
Preverjanje sistema zagotavljanje kakovosti v skladu z Uredbo EOW je potrebno opraviti
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
vsaka 3 leta.
Zahteve EOW za sistem kakovosti
Sistem zagotavljanja kakovosti vključuje sklop dokumentiranih postopkov za
vsakega od naslednjih vidikov:
nadzor sprejemljivosti odpadkov, uporabljanih kot vhodni material v
postopku predelave v skladu z oddelkom 2 prilog I in II;
(b) spremljanje postopkov in tehnik obdelave iz oddelka 3.3 prilog I in II;
(c) spremljanje kakovosti odpadne kovine, ki nastane pri postopku
predelave iz oddelka 1 prilog I in II (vključno z vzorčenjem in analizo);
(d) učinkovitost spremljanja sevanja v skladu z oddelkom 1.5 prilog I
oziroma II;
(e) povratne informacije strank o izpolnjevanju zahtev glede kakovosti
odpadne kovine;
f) vodenje evidence rezultatov spremljanja iz točk (a) do (d);
(g) pregled in izboljšanje sistema zagotavljanja kakovosti;
(h) usposabljanje uslužbencev.
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek zunanje presoje
Presojevalki sta na terenu preverili:
 Tehnološko opremljenost lokacij - tehtnice, skladišča, pisarne
 Izvajanje vhodne kontrole in identifikacijo materialov za EOW
 Postopek predelave in ločenega skladiščenja prodajnih artiklov
 Dokumentiranost vhodne kontrole, obdelave in izhodne kontrole
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
1. Vhodna kontrola (tehtalec prepozna, delovodja potrdi, izvede meritev radioaktivnosti)
Dodaj sliko iz tehtnice Maribor – od zunaj, ko gor storji kamion
Mora se videti merilec radioaktivnosti
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
1. Vhodna kontrola (tehtalec prepozna, delovodja potrdi, izvede meritev radioaktivnosti)
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
1. Vhodna kontrola (tehtalec prepozna, delovodja potrdi, izvede meritev radioaktivnosti)
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
2. Proces predelave (ločeno skladiščenje, vsebnost nečistoč, nevarnih snovi)
Sliko prdelave -
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
3. Izhodna kontrola (vzorčenje in analiza z namenom zagotavljanja kakovosti)
Slika tehtnice – izhodno tehtanje
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Izjava o skladnosti
Spremna dokumentacija za odpadek, ki izpolnjuje kriterije, določene z Uredbo, ni
več evidenčni list, ampak Izjava o skladnosti z zahtevami končnega prevzemnika
odpadka.
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Izjava o skladnosti
Spremna dokumentacija za odpadek, ki izpolnjuje kriterije, določene z Uredbo, ni
več evidenčni list, ampak Izjava o skladnosti z zahtevami končnega prevzemnika
odpadka.
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Izjava o skladnosti
Spremna dokumentacija za odpadek, ki izpolnjuje kriterije, določene z Uredbo, ni
več evidenčni list, ampak Izjava o skladnosti z zahtevami končnega prevzemnika
odpadka.
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
5. Izvedba usposabljanj
Slika enega usposabljanja, sestanka
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Potek in dokumentiranost procesa v praksi
6. Notranje presoje sistema kakovosti
Slika Slavkota, Jozsefa in Roka, ki je na oglasni deski
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Odpadki, ki prenehajo biti odpadek - zahteve ISO
1 – Obvladovanje dokumentacije (ISO 9001:2008) 4.2.3
2 – Obvladovanje zapisov (ISO 9001:2008) 4.2.4
3 – Notranje presoje (ISO 9001:2008) 8.2.2
4 – Obvladovanje neskladnih materialov / Izdelkov (ISO 9001:2008) 8.3
5 – Korektivno ukrepanje (ISO 9001:2008) 8.5.2
6 – Preventivno ukrepanje (ISO 9001:2008) 8.5.3
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Odpadki, ki prenehajo biti odpadek - zahteve EOW
7 – Vhodna kontrola materialov (End-of-Waste) 7.4.1
8 – Nadzorovanje in merjenje procesov (End-of-Waste) 8.2.3
9 – Nadzorovanje in merjenje materialov / proizvodov (End-of-Waste) 8.2.4
10 – Obvladovanje merjenja radioaktivnosti (End-of-Waste) 7.6
11 – Komuniciranje z odjemalci (End-of-Waste) 7.2.3
12 – Kompetentnost, zavedanje in usposabljanje (End-of-Waste) 6.2.2
13 – Vodstveni pregled (End-of-Waste) 5.6
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Tržni vidik implementacije EOW
Tržni vidik bo mogoče oceniti po zagonu trženja kovin kot izdelkov
Kovine po EOW so namreč obdelane s postopki predelave in so s tem višje
kakovostne ravni kot odpadki
Temu ustrezno se pričakuje tudi višji cenovni razred kot vhodni materialiodpadki.
Končni prevzemnik ne potrebuje OVD za zbiranje in/ali predelavo odpadkov
Lahko je tudi trgovec (če ne potrebuje certifikata – certificiranje proizvodov – ZAG,
REACH)
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
Vprašanja, pripombe
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.
TGO
E tičnost
K akovost
O dgovornost
P oštenost
O dprtost
L ojalnost
K reativnost
A mbicioznost
http://www.surovina.si
© Gorenje Surovina d.o.o., 2011.