enviro.aktivity_

Download Report

Transcript enviro.aktivity_

PaedDr. Mária Halásová
 Znečistená lúka
Separujeme pri počítači
Všetky smeti, ktoré sa nám zdajú už
nepotrebné a chceme sa ich zbaviť
nazývame
ODPAD.
pri nákupoch
 pri varení, jedení a pití
 pri práci v záhrade
 pri iných činnostiach

Pri spaľovaní odpadu sa ...
Do skládok
alebo končí
v spaľovniach.
znečisťuje ovzdušie. Do
vzduchu sa dostávajú
škodlivé látky , ktoré
poškodzujú zdravie človeka
aj životné prostredie.
RECYKLÁCIOU
Nie všetok odpad musí skončiť v
spaľovniach, niektoré druhy odpadu
sa dajú znovu využiť.
Odpad triedime nasledovne:
 Papier
 Plasty
 Sklo farebné a číre
 Bioodpad
6+9=
8+4=
15 – 8 =
13 – 7 =
2+9=
15
Do ktorého odpadkového koša by mala
Janka zahodiť použité vreckovky?
Bioodpad vznikol v prírode, a v nej aj
zanikne.
Napr. šišky, kôra, listy zo
stromov, drevo, tráva, ulita slimáka atď.
Sem patria aj zvyšky rastlín, živočíchov...
Pomáhajú:
Po tejto aktivite sa spolu so žiakmi vraciame naspäť
do triedy.“ Lúka je vyčistená“ od odpadkov,
žiakom sa poďakujeme za ich usilovnosť, veď v
nasledujúcich dňoch sa na nej môžu
hrať a šantiť bez toho, aby sa na niečom poranili.
Motivácia – Čo je papier? (tenký materiál)
Z čoho sa vyrába? (najčastejšie z dreviny)
Čo zachránime s recykláciou papiera ?

- touto aktivitou sa žiaci snažia zberom
starého papiera zachrániť čo najviac
stromov. Bolo zistené, že na záchranu
jedného stromu je potrebných 125 kg
papiera.
Úlohou žiakov je:
 urobiť nadpis: Oznámenie ,
(prostredníctvom funkcie WordArt)
 nájsť vhodný obrázok pod kľúčovým
slovom „odpad“,
(prostredníctvom funkcie ClipArt)
 napísať text
(text, typ a veľkosť písma sú dané)