PBOL - prebudova - ForestersLearning.eu

Download Report

Transcript PBOL - prebudova - ForestersLearning.eu

Prebudova lesa vekových tried na prírode blízky les
Realizuje sa uplatnením výberného spôsobu – postupnou ťažbou
stromov jednotlivo alebo v hlúčikoch.
Výberný spôsob nie je viazaný len na výberkový les, ale môže byť
využitý aj v lese vekových tried.
Výberný spôsob simuluje priebeh procesov v prírodnom lese, kde
dochádza k postupnému odumieraniu jedincov – vekom,
zatienením, chorobami.
Na prebudovu sú vhodné porasty
• vo veku 80 a viac rokov – prebudova bude ukončená až v
následnej generácii
• vo veku 60-70 rokov ako optimálne
Podmienky:
• fruktifikácia materských stromov
• prírodné podmienky pre prirodzenú obnovu
• vhodná drevinová skladba
• porastová stabilita, optimálna korunovosť cieľových stromov
• dobrý zdravotný stav
Prebudova pomocou následnej generácie porastu
Prebudova môže začať vo
výškovo nivelizovaných
porastoch vo veku rubnej
zrelosti (nad 80 rokov). Pri
nich je však už oveľa
menšia pravdepodobnosť,
že jednotlivé, aj keď
vitálne stromy, sa dožijú
veku, kedy ich nahradia
rubne zrelé stromy
z následného porastu.
V existujúcom poraste je však možné
predĺžením obnovnej doby na 50 až 60
rokov (teda do veku 130 -150 rokov
posledných jedincov materského porastu)
dosiahnuť pomerne výraznú výškovú
a hrúbkovú diferenciáciu. Jednotlivým,
hlúčikovým alebo skupinovým výberom sa
v poraste uvoľňujú stabilné, zdravé a hlbšie
zavetvené stromy (cca 40 - 50 ks na ha),
ktorých ťažba sa odsunie na záver obnovnej
doby. Presvetľovaním porastu sa vytvárajú
podmienky pre klíčenie a odrastanie
náletov, podporuje sa rast nárastov.
Intenzita zásahu sa pohybuje okolo 20% zo
zásob za decénium.
Jednotlivým výberom sa porast postupne diferencuje, dolná vrstva odrastá a
najvitálnejšie jedince s dostatkom svetla pre rast sa presúvajú do strednej
vrstvy. Pokračuje samozrieďovanie dolnej vrstvy, umelé zásahy nie sú
potrebné.
S pokračujúcim vývojom sa v strednej vrstve zredukuje počet jedincov tak, že
nákladné prebierkové zásahy nie sú potrebné. Vertikálnou diferenciáciou sa
každému jedincovi vytvárajú podmienky pre nezávislý rast, úlohou lesného
hospodára je len jemné zasahovanie v strednej vrstve a pokračujúci jednotlivý výber
rubne zrelých stromov v materskom poraste.
Prebudova vekovo optimálneho porastu
V 70 ročnom smrekovo-jedľovom poraste sa vplyvom výchovných, ale predovšetkým
pomiestnych náhodných ťažieb, vytvára diferencovaná spodná vrstva tvorená prevažne
tiennou jedľou a bukom (ktorý je v materskom poraste len prímesou). Porast vhodný na
priamu prebudovu ďalším presvetľovaním a zastabilizovaním najvitálnejších jedincov na
dobu dorastenia súčasných nárastov do veku rubnej zrelosti
Intenzita prvého ťažbového zásahu vo veku 60-70 rokov je ešte mierna a pohybuje sa na
úrovni silnejšieho výchovného zásahu, teda okolo 15%. Spôsobom vykonania sa však do určitej
miery odlišuje. Zásah je orientovaný už aj na ťažbu rubne zrelých stromov, na pomiestne
silnejšie odcláňanie v záujme podpory existujúceho prirodzeného zmladenia, resp. na
vyvolanie jeho vzchádzania. Jednotlivý výber sa orientuje aj na ťažbu stromov strednej hrúbky
v záujme vytvárania rastového priestoru pre kvalitnejšie jedince v hornej vrstve.
Životaschopné slabšie stromy sa zásadne šetria. Intenzita zásahu nesmie prekročiť hranicu
kritického zakmenenia, aby nedošlo k prírastkovým stratám. Pre vývoj prirodzeného zmladenia
to ani nie je potrebné, semenáčiky jednotlivých drevín dokážu vzchádzať v zatienení danom
obvyklým zakmenením ich materského porastu.
Ťažbový zásah sa vykonáva aj
s ohľadom na zabezpečenie
vnútornej stability porastu.
Predovšetkým sa chránia
stromy s dobrými korunami
vo voľnejšom postavení ako
budúca kostra porastu. Husté
skupiny je však nutné
rozvoľniť, aby sa podarilo
osamostatniť jednotlivé
stromy, zvýšiť ich stabilitu
predĺžením a zväčšením
korún a tým zvýšiť aj
odolnosť celého porastu.
Výberom dvoch stromov v hlúčiku sa uvoľňuje korunový priestor susedným kvalitným bukom,
ktoré môžu v uvoľnenom postavení podstatne zhodnotiť ich budúci výnos. Svetlo prenikajúce na
pôdny povrch zintenzívni vývoj v dolnej vrstve
S postupujúcou prebudovou je v starších porastoch vo veku 80 a viac rokov možné
intenzitu primerane zvýšiť, zase však v závislosti od stavu porastu, jeho stability, výskytu
prirodzenej obnovy, vekovej (teda hrúbkovej) rozrôznenosti. Intenzita sa môže pohybovať
v rozmedzí od 15 do 20 (25)%.
Po výbernej ťažbe sa na osvetlených miestach formujú hlúčiky prirodzeného zmladenia.
V závislosti od prísunu svetla sa dolná vrstva diferencuje. Pre vývoj kvalitných
bukových mladín je dôležité formovanie hlúčikov.
Na formovanie kvalitných bukových jedincov postačuje hlúčik vytvorený odstránením 1 –
2 stromov materského porastu. Pod clonou sa postupne presadzujú životaschopnejšie
jedince, slabšie zaostávajú v raste a presúvajú sa do podúrovne, kde plnia výchovnú
funkciu a postupne odumierajú.
Výberným spôsobom ťažby sa postupne v poraste formuje výberková štruktúra,
zreteľne sa vytvára horná, stredná a dolná vrstva. Jedince v strednej vrstve sa
prirodzene zrieďujú, čím odpadá nutnosť drahých výchovných ťažieb, v dolnej vrstve
sa nárasty a mladiny samozrieďujú a výškovo diferencujú.
Výberný princíp, ktorý vo svojej podstate nesmeruje k výberkovej štruktúre lesa,
môže pri dostatočne dlhej obnovnej dobe viesť k vytvoreniu výberkového lesa.
Prebudovu je možné dosiahnuť za 60 – 80 rokov v závislosti od východiskového stavu porastu
Doba prebudovy trvá dovtedy, kým stromy z následného porastu dorastú do hornej vrstvy
Produkčne veľmi výhodná štruktúra výberkového lesa sa dosahuje a následne
udržiava pestovno-ťažbovým zásahom, označovaným ako výberkový rub.
Realizuje sa 1-2x za decénium v objeme bežného prírastku (obvykle 80 – 100
m3).
Výberkový les má svojou výstavbou i celou štruktúrou najbližšie
k prírodnému lesu. Najdôkladnejšie využíva disponibilný pôdny a vzdušný
priestor a tak sa ním môže dosiahnuť najhodnotnejšia produkcia. V tejto
súvislosti sa hodnotí ako najperfektnejší hospodársky spôsob. V najvyššej
miere poskytuje verejnoprospešné funkčné účinky, zabezpečuje
ekologickú stabilitu a preto je tiež považovaný za vrchol ekologizácie
lesného hospodárstva.
Pre realizáciu výberkového hospodárenia jednotlivým výberom sú najvhodnejšie
jedľovo-smrekovo-bukové porasty
Vyformovaný prírode blízky les
poskytuje nielen produkciu
kvalitného dreva, ale zároveň aj
vyššiu mieru ekologických a
sociálnych funkcií lesa v porovnaní
s lesom vekových tried, z ktorého sa
vyformoval cielenými
pestovateľskými zásahmi lesného
hospodára.
Problémové miesta a rizikové faktory pri realizácii prebudovy
• Dlhodobosť prebudovy
• Nedostatočná prirodzená
obnova
• Celoplošné odrastanie
prirodzeného zmladenia
• Výškové vyrovnanie
následného porastu
• Predčasné zníženie životnosti
materského porastu
Úspešnosť prírode blízkeho hospodárenia pri realizácii ťažby jednotlivým,
hlúčikovým a aj skupinovým výberom závisí od spôsobu, ako sa ťažba a
približovanie dreva z porastu vykoná.
Vytvorenie dostatočne hustej siete funkčných (t.j. vzhľadom na terénne
podmienky vhodne zvolených) približovacích liniek dáva dobré predpoklady
pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v traktorových terénoch
Pri ťažbe jednotlivým výberom je dôležité minimalizovať škody na prirodzených
nárastoch, ale predovšetkým nepoškodiť zostávajúce stromy materského
porastu. Pre uľahčenie približovania slúži rozrez kmeňa na 2 kusy, čím sa
náklady čiastočne zvyšujú. Ťažbové zvyšky zostávajú na mieste bez uhadzovania,
prerežú sa len vetvy, ktoré utláčajú nárasty a mladiny
Približovacie linky v rubnom poraste sa zakladajú vo vzdialenosti 30 – 45 m v
závislosti od terénu. Stromy sa rúbu smerom do liniek pod ostrým uhlom, čím sa
približovanie z porastu robí s minimálnymi škodami. Minimalizácia škôd je dôležitá
viac pre zostávajúce stromy materského porastu, ktoré pre zvyšovanie svojej
hodnoty pretrvajú ešte niekoľko decénií. Škody na dolnej vrstve sa rýchlo zacelia a
pri správnej smerovej stínke sú po pár rokoch takmer nepozorovateľné.
Obr. 117 Pohybom mechanizačného prostriedku po linke sa zničí len zmladenie na linke, v poraste však
zostáva bez väčších škôd. Vyššie ponechané pne vymedzujú pohyb dreva a šetria bazálne časti stromov
pred odieraním kôry a možnými hnilobami
Pokiaľ sa v poraste ťaží v dlhších časových intervaloch (7-10 rokov), linky
postupne zarastú, sú však pripravené na použitie, i keď sa pritom nárasty na nich
vytvorené zničia