HK ČR - zahraniční celní dokumenty

Download Report

Transcript HK ČR - zahraniční celní dokumenty

EXPORTNÍ SEMINÁŘ
Hradec Králové
6. 10. 2011
HK ČR, 8.4.2015
1
OBSAH
I.
Zahraniční aktivity
II. Průvodní doklady pro export
HK ČR, 8.4.2015
2
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
David Füllsack, Dis.,
HK ČR, 8.4.2015
3
OBSAH
• Podnikatelské mise a kontaktní akce
• Teritoriálně / oborově zaměřené
semináře a workshopy
• Projekty EU
• Proexportní příležitosti
HK ČR, 8.4.2015
4
PODNIKATELSKÉ MISE
A KONTAKTNÍ AKCE
•
Doprovodné mise oficiálních představitelů státu
•
Bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí
•
Přijímání podnikatelských delegací ze zahraničí
HK ČR, 8.4.2015
5
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 2011
Prioritní regiony a teritoria:
• země arabského světa
• země Balkánu
• Turecko
• Vietnam
• Jižní Korea
HK ČR, 8.4.2015
6
TERITORIÁLNÍ/OBOROVÉ SEMINÁŘE
A WORKSHOPY
•
Teritoriálně zaměřené (ve spolupráci se zahraničními
partnery, teritoriálními výbory, smíšenými obchodními
komorami, atd.)
•
Oborově zaměřené (ve spolupráci s tuzemskými i
zahraničními experty a oborovou sítí HK ČR)
•
Business fóra (propojení odborné konference
s bilaterálními schůzkami)
HK ČR, 8.4.2015
7
PROJEKTY EU
•
S finanční podporou a pod záštitou Evropské komise
•
Zaměření: podnikatelské kontaktní akce, vzdělávání,
tematicky zaměřené semináře, apod.
•
EAST INVEST (Ázerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Gruzie,
Moldavsko a Ukrajina)
•
CENTRAL ASIA INVEST (Uzbekistán)
•
AL–INVEST IV (Andský region)
•
INVEST IN MED (Izrael, Palestina)
•
UNDERSTANDING CHINA atd.
HK ČR, 8.4.2015
8
PODNIKATELSKÉ KONTAKTNÍ AKCE 2010
Akce / Země
Termín
Lotyšsko, Riga
Doprovod prezidenta ČR Václava Klause
20. – 21. května
Saúdská Arábie, Rijád, Džida
Doprovod NM MZV Hynka Kmoníčka
8. – 13. května
Makedonie, Skopje, Prilep
Doprovod prezidenta ČR Václava Klause
21. – 22. června
Vietnam, Hanoj, Hočimin
Doprovod NM MPO Milana Hovorky
25. – 30. října
• Podnikatelské kontaktní akce
2010
25 incoming akcí, např. Indie, Pákistán, Brazílie, Albánie,
Makedonie, Kongo, Ghana, SAE, Turecko a další
4 semináře, 2x Kypr – daně, legislativa a poradenství
2x Rusko – aktuální podmínky pro české podnikatele
HK ČR, 8.4.2015
9
PROEXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI
•
Zpracování a publikace zahraničních poptávek a nabídek
(od roku 1993 zpracováno 44 000 obchodních příležitostí
ze 170 zemí světa)
•
Zpracování tuzemských poptávek a nabídek a distribuce
do zahraničí prostřednictví sítě 810 regionálních
obchodních komor v cílových zemích
•
Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí
prostřednictvím databází tuzemských i zahraničních firem
na základě firemních profilů
HK ČR, 8.4.2015
10
PRŮVODNÍ DOKLADY PRO EXPORT
David Füllsack, DiS
HK ČR, 8.4.2015
11
OBSAH
•
Karnet ATA
•
Osvědčení o původu
•
Konzulární legalizace
•
Osvědčení právní povahy
HK ČR, 8.4.2015
12
KARNET ATA
• mezinárodní celní dokument použitelný
v 70 smluvních zemích
• umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozeného
od cla a daní
• šetří finanční prostředky a čas
• zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím
• použití pro:
–
–
–
–
obchodní vzorky
zařízení potřebná pro výkon povolání
vědeckovýzkumný materiál
prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách
HK ČR, 8.4.2015
13
KARNET ATA
HK ČR, 8.4.2015
14
OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ
• Původ zboží je definován v „Nařízení rady (EHS) č. 2913/92
– Celní kodex Společenství“ ve znění pozdějších smluv a
nařízení a „Nařízení komise 2454/93 – prováděcí předpis“.
• prokázání země původu zboží je základním předpokladem
pro přiznání celního zvýhodnění
• Osvědčení o původu zboží (Certificate of Origin) by mělo být
požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují
dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu
uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být
vystaven pouze jeden originál osvědčení.
HK ČR, 8.4.2015
15
OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ
HK ČR, 8.4.2015
16
DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 1
Doklad o schválení registrace závodu /výrobny
Conformity Certifikáty /SASO Certifikáty
EU – Prohlášení o shodě /EU – Declaration of Conformity
ISO certifikáty
Certifikát o kvalitě a složení výrobku
Osvědčení o stavební a první tlakové zkoušce
Certifikát DA 59 pro JAR
C 16 – Combined Certificateof Value and Origin and Invoice
/Nigérie
• Certifikáty o konečném uživateli /Enduser ´s Certificate
• Certifikát správné výrobní praxe
•
•
•
•
•
•
•
•
HK ČR, 8.4.2015
17
DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analyzní certifikáty /Certificate of Analysis/
Rostlinolékařské certifikáty / Phytosanitary certificate/
Veterinární certifikáty
Veterinární a zdravotní certifikát
Pasterizační certifikáty
Zdravotní certifikáty /Sanitary Certificate/
Radioactivity Certificate
Certifikát o melaminu /Melamine Free certificate/
Dioxinové certifikáty
Certifikát BSE
Certifikát pro léčivý přípravek
HK ČR, 8.4.2015
18
DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků
Schválení o registraci podniku se živočišnou výrobou
Rozhodnutí o prodloužení registrace
Certifikát správné výrobní praxe
Halal certifikát
Pork-free declaration
Inspekční certifikáty /SGS, OMIC, Bureau Veritas, ITI TÜV aj.
Faktury
Proforma faktury
Dopravní faktury
HK ČR, 8.4.2015
19
DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Balící listy
Ceníky
Plné moci
Smlouvy
Důležité dopisy
Export Registry Form / Turecko
Potvrzení o dluhu / Venezuela
Žádosti o vízum / obchodní cesty – Saudská Arábie
Pojišťovací doklady
Bankovní reference
HK ČR, 8.4.2015
20
PODMÍNKY PRO OVĚŘENÍ DOKLADŮ:
• Doklady musí být opatřeny razítkem a podpisem vystavující
organizace.
• Všechny doklady musí být v originále nebo ověřené kopie /z
Czech Pointu nebo notářem.
• Doklady musí být vystaveny v České republice.
• HK ČR neověřuje doklady s podpisem ověřeným notářem a
překlady s razítkem soudního tlumočníka (v kompetenci
Ministerstva spravedlnosti).
HK ČR, 8.4.2015
21
KONZULÁRNÍ LEGALIZACE DOKUMENTŮ
• Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských
úřadech v Praze. Zejména se jedná o ZÚ Argentiny, Egypta,
Saudské Arábie, Sýrie, Turecka a Venezuely.
• Zprostředkováváme superlegalizaci dokumentů na
konzulárním oddělení Ministerstva zahraničních věcí a to
jak na námi potvrzené dokumenty, tak i na dokumenty
právní povahy potvrzené Ministerstvem spravedlnosti ČR
v těch případech, kdy je tento mezistupeň cizími
zastupitelskými úřady vyžadován.
• Tyto služby zajišťuje výhradně úřad HK ČR.
HK ČR, 8.4.2015
22
OSVĚDČENÍ PRÁVNÍ POVAHY
Jedná se především o osvědčení následujících právních
skutečnosti:
• existence zápisu společnosti v Obchodním rejstříku
• je-li společnost členem Hospodářské komory České
republiky
• kdo je oprávněn za společnost jednat
• jaký je předmět činnosti společnosti
HK ČR, 8.4.2015
23
OSVĚDČENÍ PRÁVNÍ POVAHY
•
•
•
•
•
•
že společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci
že společnost může vyvážet určité zboží
možnost volného prodeje /Free sale certifikáty/
že společnost dosahuje určitého obratu, zisku apod.
zásahu vyšší moci na majetku společnosti
případně další skutečnosti
HK ČR, 8.4.2015
24
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Kontakt
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
kontaktní osoba: Hofmanová Jaroslava
tel.:495 537 493
email: [email protected]
HK ČR, 8.4.2015
25