LPS_08_01_2014

Download Report

Transcript LPS_08_01_2014

Elektronisko iepirkumu sistēma
un tās lietošanas iespējas
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Oļegs Fiļipovičs,
Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Elita Kļaviņa,
Elektronisko iepirkumu departamenta direktora vietniece
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Grozījumi
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā
LAPK pants
Soda veids
166.21 panta pirmā daļa
naudas sods no 70 līdz 700 eur
166.21 panta otrā daļa
naudas sods no 350 līdz 700 eur vai aizliegums
ieņemt valsts amatpersonas amatu
166.22 pirmā daļa
brīdinājums
166.22 otrā daļa
naudas sods no 70 līdz 350 eur
166.23 pirmā un otrā daļa naudas sods no 70 līdz 350 eur
166.24 panta pirmā, otrā,
trešā, ceturtā daļa
naudas sods no 70 līdz 700 eur
166.24 panta piektā, sestā naudas sods no 350 līdz 700 eur vai aizliegums
daļa
ieņemt valsts amatpersonas amatu
166.25 panta pirmā un
otrā daļa
brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 350 eur
konkrētās normas stājušās spēkā no 01.09.2013.
Grozījumi Latvijas normatīvajos aktos
Publisko iepirkumu likums
16. panta 7. daļa –
“Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no
centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi
ietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu
laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 4000 eur vai lielāka.” 16. panta 8. daļa –
“... pienākums ir izpildīts, ja attiecīgās preces un pakalpojumi iepirkti jebkurā no šādiem
veidiem:
1) no Ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;
2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās
starpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina attiecīgo preču un
pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm. ”
spēkā no 01.01.2014.
Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi
MK noteikumi Nr. 1517 (17.12.2013.)
“Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”
nosaka preču grupas, kurās pirkumi obligāti jāveic
izmantojot centralizētas iepirkumu institūcijas
starpniecību.
spēkā no 01.01.2014.
preču grupas
Preču grupa
Nr.
p.k.
1.
Biroja tehnika (multifunkcionālas drukas iekārtas, tintes
drukas iekārtas, lāzerdrukas iekārtas, projektori, kopētāji,
skeneri)
2.
Programmatūra (operētājsistēmas programmatūra;
serveru standarta programmatūra un tās atbalsts;
biroja programmatūra)
3.
Biroja papīrs (A4 formāta papīrs; A3 formāta papīrs)
4.
Datortehnika (galda datori – darba stacijas, portatīvie
datori, monitori)
5.
Drukas iekārtu piederumi (toneri un tintes kasetnes,
iekārtas lietotājam iespējamās iekārtas nomaiņas detaļas)
6.
Servertehnika (standarta serverstatnē ievietojami serveri un
komutatori)
7.
Zāles (pretinfekciju medikamenti; muskuļu un skeleta
sistēmas medikamenti)
8.
Medicīnas preces un medikamenti
9.
Datortehnikas piederumi
10.
Saimniecības preces
11.
Reprezentācijas preces
12.
Kancelejas preces
13.
Mēbeles
14.
Pārtika
Pazīme par
iepirkuma veikšanu
Noteikta obligāta
pirkumu veikšana
EIS-ā
Pašlaik nav
paredzēta obligāta
EIS katalogu
lietošana
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
39.1 pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
(7) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības
iepirkuma procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto
noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta
pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4.
un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta
noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst
informāciju:
1) par šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot
kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu
piekrišanu;
2) par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu
reģistra;
3) par šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts
ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot
kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu
piekrišanu.
spēkā no 01.01.2014.
Publisko iepirkumu
elektronisko izziņu noteikumi
MK noteikumi Nr. 1516 (17.12.2013.)
1.Noteikumi nosaka:
1.1. informācijas sistēmu, kurā saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8.2 panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un 3.punktu un
39.1 panta devīto daļu iegūstama informācija,
lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī vai
pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā;
1.2. informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību.
spēkā no 01.01.2014.
Publisko iepirkumu
elektronisko izziņu noteikumi
2.3. e-izziņu sistēma – centralizēta valsts informācijas sistēma,
kurā, izmantojot valsts informāciju sistēmu savietotāju, tiek
apkopotas ziņas no reģistriem.
7. E-izziņu sistēma ir pieejama, izmantojot šādas aģentūras
uzturētas piekļuves vietas:
7.1. Valsts informācijas sistēmas savietotāja individuālās darba
vietas sadaļu (pieejama tīmekļa vietnē http://viss.gov.lv);
7.2. Elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko izziņu
apakšsistēmu (pieejama tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv).
11. Lai saņemtu e-izziņu, e-izziņas pieprasītāja pilnvarots lietotājs
veic šādas darbības: (darbību uzskaitījums).
12. E-izziņu saņemšanas infrastruktūra ne vēlāk kā 24 stundu laikā
pēc šo noteikumu 11.punktā minētajā kartībā ierosinātā e-izziņas
pieprasījuma sagatavo un e-izziņu pieprasīšanai izmantotajā
piekļuves vietā attēlo: (e-izziņu, kas sagatavota atbilstoši
noteikumos noteiktajām veidlapām).
Publisko iepirkumu
elektronisko izziņu noteikumi
24. Pēc šo noteikumu 11.6.apakšpunktā minētajā kārtībā ierosinātās ziņu pieprasīšanas, lai iegūtu
nepieciešamo informāciju par pārbaudāmo personu, izmantojot informācijas sistēmu
pakalpes, notiek šāda datu apmaiņa ar reģistriem:
24.1. Uzņēmumu reģistrā:
24.1.1. ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona – pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par to fizisko
personu vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem, kuras saistītas ar pārbaudāmo personu
(pārbaudāmās personas valdes vai padomes locekļi, prokūristi, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas
pārstāvēt pārbaudāmās personas darbībās, kas saistītas ar filiāli);
24.1.2. ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona – pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par
pārbaudāmās personas maksātnespējas (tai skaitā bankrota) procesiem, saimnieciskās
darbības apturēšanu (pārtraukšanu) un likvidācijas procesu (datumi, procesu apraksti);
24.1.3. ja pārbaudāmā persona ir fiziskā persona (individuālais komersants) – pēc personas koda vai
reģistrācijas numura iegūst ziņas par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu (datums,
procesa apraksts);
24.2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā – pēc personas koda (fiziskām personām)
vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par pārbaudāmās personas un katras
šo noteikumu 24.1.1.apakšpunktā minētajā kārtībā identificētās ar pārbaudāmo personu saistītās
fiziskās personas izdarītajiem Krimināllikuma, Konkurences likuma un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem (tiesību akta nosaukums, kā arī šo noteikumu 8.pielikumā
norādītā pārkāptā tiesību norma);
24.3. Valsts ieņēmumu dienestā – pēc personas koda (fiziskām personām, kuras reģistrētas kā
saimnieciskās darbības veicēji) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par
pārbaudāmās personas nodokļu samaksu (parāda aprēķina datums, parāda apjoms, valūta, kurā
ir aprēķināts parāds);
24.4. pašvaldībās – pēc personas koda (fiziskām personām) vai reģistrācijas numura (juridiskām
personām) iegūst ziņas par pārbaudāmās personas nodokļu samaksu (parāda aprēķina datums,
parāda apjoms, valūta, kurā ir aprēķināts parāds).
Reģistrācijas kārtība e-izziņu saņemšanai
Lai varētu iegūt pieejas tiesības e-izziņu pieprasīšanai to piekļuves vietā
www.eis.gov.lv , ir nepieciešams veikt lietotāju reģistrāciju, aizpildot un
nosūtot 2013.gada 17.decembra MK noteikumos Nr. 1517 “Centralizēto
elektronisko iepirkumu noteikumi” pievienotās 2. un 3. pielikuma
veidlapas.
Reģistrācijas veidlapas ir publicētas arī www.eis.gov.lv sadaļā
“Reģistrācijas informācija”/”Reģistrācija pircējiem”.
Gadījumā, ja organizācija jau iepriekš ir reģistrēta EIS kā dalībnieks
(pircējs), tad administratora pilnvarojuma veidlapa (pielikums Nr. 3
Ministru kabineta 17.12.2013 noteikumiem Nr.1517) ir jāaizpilda un jāatsūta
par katru EIS reģistrēto organizācijas pircēja administratoru.
Demonstrācija I
Lietotāju atbalsts
●
Bezmaksas lietotāju apmācība
●
Bezmaksas atbalsts
Darba diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Darba laiks
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.00
16.30
[email protected]
tālr.
67350653
mob. 28361078
●
Lietotāja rokasgrāmatas
●
Palīdzība nestandarta situācijās un strīdu izskatīšana
Jūsu jautājumi?