VID programma EDS ieviešanai

download report

Transcript VID programma EDS ieviešanai

Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās
deklarēšanas sistēma
(EDS)
Kas ir EDS?
Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids,
kā ar interneta palīdzību Valsts ieņēmumu dienestā (VID)
elektroniski iesniegt deklarācijas, pārskatus un nodokļu
aprēķinus, neizejot no sava darba kabineta
EDS nodrošina
• dažādu dokumentu ievadi, skatīšanu un labošanu, aizpildot
WWW lapu
• iespēju nosūtīt uz VID iepriekš sagatavotus failus ar
dokumenta datiem, jo daudzās grāmatvedības sistēmās ir
iestrādāta iespēja ne tikai izdrukāt minētos dokumentus,
bet arī veikt datu eksportu noteikta formāta failu veidā
• automātisku dokumentu pareizības pārbaudi un klienta
detalizētu informēšanu par rezultātiem
• automātisku, pareizi aizpildītu, elektronisko dokumentu
nogādāšanu VID speciālistiem
EDS priekšrocības
Ietaupīts laiks – iespēja ātri un ērti iesniegt nodokļu pārskatus
elektroniskā veidā
Datu precizitāte – samazināta pārrakstīšanās un aprēķina kļūdu
iespēja, jo notiek automātiska dokumentu pareizības pārbaude
Bezmaksas sistēma – reģistrēšanās un EDS lietošana ir par
brīvu
Kā kļūt par EDS lietotāju?
• Lai kļūtu par EDS lietotāju, ir jānoslēdz tipveida līgums ar
VID par EDS pakalpojumu izmantošanu vai izmantojot
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegto
e-paraksta viedkarti, jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS
• Līguma un iesnieguma veidlapas pieejamas
www.vid.gov.lv →Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Līguma noslēgšanas process
• Jāiesniedz divos eksemplāros aizpildīts līgums “Par
elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko
parakstu, izmantojot VID EDS pakalpojumus” un
iesniegums jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.
• 5 darba dienu laikā VID EDS administrators reģistrēs Jūs
kā klientu un uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi
nosūtīs lietotāja identifikatoru un paroli
Reģistrācija EDS tiešsaistē
•
•
•
•
Ja Jums ir piešķirts VAS “Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra” elektroniski drošais paraksts, tad jāveic
tiešsaistes reģistrācija EDS izmantojot savu viedkarti
karšu lasītājā jāievieto viedkarti un autentifikācijas lapā
jānospiež spiedpogu “Reģistrēties”
jāievada PIN kodu un jānospiež spiedpogu “OK”
jāapstiprina VID IS lietošanas noteikumi
tiešsaistē jāaizpilda un jāparaksta VID IS klienta
reģistrācijas iesniegums
Kad notikusi reģistrācija EDS,
tās lietotājs veic plānotās darbības:
piemēram
• izvēlas un aizpilda deklarāciju/pārskatu/iesniegumu
• iegūst informāciju par VID informācijas sistēmās
uzkrātajiem nodokļu maksātāja pašu datiem
• pārbauda PVN reģistrācijas datus
• pārbauda ES akcīzes identifikācijas numurus
• Kad dokuments ir aizpildīts, kā noslēdzošā darbība tā
iesniegšanai EDS ir nepieciešams iegūt elektronisko parakstu
un parakstīt dokumentu
• EDS paraksta faila saņemšanas darbība notiek mirklī, kad
pirmo reizi, EDS tiek iesniegts kāds no dokumentu veidiem
• EDS paraksta faila saņemšanas darbība jāveic tikai pirmajā
EDS lietošanas reizē. Turpmāk, dokumenta parakstīšanai un
iesniegšanai, izmantosiet jau iegūto elektronisko parakstu
Nodokļu maksātāju datu sistēma (NMDS) dod
iespēju iegūt informāciju par VID datu bāzēs uzkrātajiem
konkrētā nodokļu maksātāja datiem
Informācija par norēķiniem ar budžetu
Lai
nodrošinātu
nodokļu
maksātājiem
elektronisku nodokļu nomaksas stāvokļa salīdzināšanu
uz pārskata gada beigām, kā to paredz likuma "Par
grāmatvedību" 11.pants prasības, ir izveidots jauns
pārskats NMDS – Atlikuma vēsture.
VID informācijas sistēmās uzkrātie nodokļu maksātāja
pašu dati un personai pieejamais pārskatu saraksts
Atverot sadaļu – Atlikumu vēsture, jāizvēlas par kuru
periodu informāciju grib pieprasīt un jānoklikšķina – “Pieprasīt
aktuālu atlikuma vēsturi”, kad pārskats būs sagatavots, e-pastā
saņemiet informāciju, ka pārskats ir sagatavots un to var apskatīt
NMDS sadaļā – Atlikuma vēsture.
Lai pieprasītu konkrētu pārskatu:
• jānospiež uz izvēlētā pārskata nosaukuma
hipersaite
• ar spiedpogas “Pieprasīt pārskatu” palīdzību
lietotājam iespējams pieprasīt pārskatu
Piemēram, ja tiek mainīts taksācijas gads, tad nospiežot spiedpogu
“Pieprasīt pārskatu”, tiek parādīts pārskats ar konkrēto taksācijas
gadu
Kā piemēru atspoguļojam Darba devēju aprēķinātās
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
• laukā “Taksācijas gads” norāda, par kurā gadā
aprēķinātajām Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (VSAOI) informācija ir jāiekļauj pārskatā
• jānospiež hipersaite Darba devēju aprēķinātās Valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Pieprasījuma izpildes rezultātā var tikt iegūts:
• pārskats norādītajam darba ņēmējam par visu viņa darba
devēju aprēķinātajām VSAOI konkrētajā taksācijas gadā
• paziņojums Pārskatā "Darba devēju aprēķinātās Valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" nav datu par
NM "UZVĀRDS VĀRDS" ar NMR kodu "9999999999999",
liecina par to, ka VID informācijas sistēmās nav
informācijas par norādītajai personai konkrētajā taksācijas
gadā aprēķinātajām VSAOI
EDS atvērtais pārskata logs atspoguļo informāciju par darba devēja
aprēķinātajām un iesniegtajām VID Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām izvēlētajā periodā
Kā piemēru atspoguļojam darba devēja aprēķināto
Iedzīvotāju ienākuma nodokli
• laukā “Taksācijas gads” jānorāda, par kurā gadā ieturēto
Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) informācija ir jāiekļauj pārskatā
• jānospiež hipersaite Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis.
Pieprasījuma izpildes rezultātā var tikt iegūts
• pārskats par norādītā darba ņēmēja visu darba devēju
norādītajā gadā ieturēto IIN;
• paziņojums Pārskatā "Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis" nav datu par NM "UZVĀRDS
VĀRDS" ar NMR kodu "9999999999999", liecina par to,
ka VID informācijas sistēmās nav informācijas par
norādītajai personai konkrētajā taksācijas gadā ieturēto
IIN.
EDS atvērtais pārskata logs atspoguļo informāciju par darba devēja
aprēķināto un iesniegto VID Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru
izvēlētajā periodā
Kā piemēru atspoguļojam budžeta maksājumu
nomaksas stāvokli pēc reģistrācijas VID nodaļas datiem
• Lai pieprasītu pārskatu, jānospiež hipersaite
Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis (pēc reģistrācijas VID
nodaļas datiem)
EDS atvērtais pārskata logs atspoguļo informāciju par
budžeta maksājumu nomaksas stāvokli
Nodokļu maksātājam izsniegtās atļaujas īpašā
PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos
VID EDS muitas informācijas sistēmas
• No 2009.g.1.jūlija komersantiem jāiesniedz eksporta un
tranzīta muitas deklarācijas tikai elektroniski.
• Arī no 2009.gada 1.jūlija iesviestie jaunie muitas dokumenti –
ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas – kas ir
obligātas no 2011.g.1.janvāra, iespējams iesniegt tikai
elektroniski.
• EDS muitas apakšsistēmas pieejamas ikvienam, kas noslēdzis
ar VID Līgumu par EDS izmantošanu un papildus vienošanos
par muitas apakšsistēmu izmantošanu un saņēmis lietotāja
identifikatoru un paroli.
• Šis ir bezmaksas pakalpojums, piekļuve sistēmām iespējama no
jebkuras vietas, kur ir interneta pieslēgums.
PALDIES PAR UZMANĪBU