Prezentācija

Download Report

Transcript Prezentācija

Pasākums "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)“
2012.gads
Pasākuma normatīvie akti


Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija
noteikumi Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku un zivsaimniecības attīstībai”;
Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra
noteikumi Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)””
Pasākuma aktualitātes
Projektu pieņemšanas kārta
no 07.05.2012. līdz 07.08.2012.
vai līdz LAD sludinājumam par projektu
pieņemšanas pārtraukšanu
ar publiskā finansējuma apjomu
20 miljoni lati:


2 miljoni – kurināmā ražošanai;
18 miljoni – pārējiem projektiem.
Pasākuma īstenošanas vieta
•
visa Latvijas teritorija, izņemot republikas
pilsētas, un novadu teritoriālās vienības –
pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju;
Pasākuma aktivitātes

jaunu mikrouzņēmumu radīšana:



fiziskām personām;
mikrouzņēmumiem, un individuālajiem komersantiem,
kas nav uzsākuši saimniecisko darbību līdz projekta
iesniegšanai.
esošās saimnieciskās darbības attīstība vai
dažādošana:


Juridiskām personām, individuālajam komersants, kurš
atbilst mikrouzņēmuma definīcijai, kuriem noslēgts
pārskata gads;
Fiziskām vai juridiskām personām, kuras ražo
lauksaimniecības produktus, un ieņēmumi no
lauksaimnieciskās darbības ir ne mazāk kā 51 %.
Atbalstāmās nozares I
Atbalstāmās darbības tiek noteiktas
Ministru kabineta noteikumos atbilstoši
NACE klasifikācijai:








Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas izstrādājumu
ražošana;
pārtikas produktu ražošana;
koka izstrādājumu, mēbeļu ražošana;
kurināmā ražošana (šķelda, granulas, briketes u.c)
papīra un papīra izstrādājumu ražošana;
poligrāfija un ierakstu reproducēšana;
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana;
gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana;
Atbalstāmās nozares II












metālapstrāde, metāla izstrādājumu ražošana;
veterinārie pakalpojumi;
ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
ēku būvniecība, inženierbūvniecība;
automobiļu apkope un remonts;
restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
izdevējdarbība, skaņu ierakstu producēšana;
arhitektūras pakalpojumi, projektēšanas darbi;
drošības sistēmu pakalpojumi;
ārstu un zobārstu prakse;
gliemežu un slieku audzēšana;
skaistumkopšanas, frizieru pakalpojumi u.c
Attiecināmo izmaksu apmērs

Visā plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta
saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu
summa nepārsniedz:
• EUR 100 000 ekvivalentu latos –aktivitātei “jaunu
mikrouzņēmumu radīšana”;
•
EUR 200 000 ekvivalentu latos – aktivitātei
“esošās saimnieciskās darbības attīstība vai
dažādošana”.
Atbalsta intensitāte



40 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas,
kuru īsteno nozarēs, kas saistītas ar kurināmā
ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības
produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas,
briketes);
40 % kravas transporta (ar pilnu masu līdz 7,5 t)
iegādei;
70 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas –
pārējām aktivitātēm.
Būtiskākie MK noteikumu
grozījumi





Nebūs jāiesniedz Biznesa plāns;
Ja projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz LVL 35
000 – finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai
nebūs jāpierāda;
Mobilās tehnikas un kravas transporta iegādes gadījumā
nebūs jāiesniedz zemesgrāmatas apliecības kopija;
Mobilās tehnikas iegāde atbalstāma tikai, ja atbalsta
pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta
iesniegšanas deklarējis dzīvesvietu vai reģistrējis
uzņēmumu lauku teritorijā;
Būs atbalstāma kravas transporta ar pilnu masu līdz 7,5
tonnām iegāde esošu ražošanas uzņēmumu
saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Aktivitāšu ietvaros atbalstāmās
izmaksas

Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtu un aprīkojuma) iegādes izmaksas,
lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas
nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu
uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;
Jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas
rekonstrukcijas
izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas
par darbu veikšanu;
būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu;

būvprojekta izstrādes izmaksas.


Projekta attiecināmajām izmaksām jābūt
objektīvām un atbilstošām tirgus situācijai!
Noderīgi zināt...
•


•
•
Projekta īstenošanas laiks ir:
divi gadi no LAD pieņemtā lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu būvniecībai/ rekonstrukcijai;
viens gads no LAD pieņemtā lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu pamatlīdzekļu iegādei;
Projekta īstenošanu var uzsākt nākošajā dienā
pēc projekta iesniegšanas LAD;
Projekta īstenošanu jāuzsāk ne vēlāk kā 6
mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas.
Finanšu apguvi veicinošie faktori
Iespēja publisko finansējumu saņemt 5
daļās;
 Iespēja preču iegādei izmantot finanšu
līzinga līdzekļus;
 Iespēja samaksāt par preci daļēji –
apmaksājot tikai privātā ieguldījuma daļu
(izmantojot darījuma kontu).

Realizēto projektu piemēri
 Ziepju ražotne;
 “Kafejas Alīda” ražošana;
 Koka rotaļlietu ražošana;
 Dažādu amatniecības izstrādājumu ražošana;
 Ēterisko eļļu ražošana;
 Sporta laivu ražotne;
 Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi;
 Šūšanas pakalpojumi;
 Plastmasas cauruļu ražošana;
 Frizētavas u.c.
Statistika
•
Apstiprināti projekti – 624;
•
Realizētie projekti – 167.
Visa aktuālā informācija par ELFLA pasākumiem Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā:
www.lad.gov.lv
Sadaļā ES atbalsts \ Lauku attīstības programmas
pasākumi
LAD tīmekļa vietne: www.lad.gov.lv
Kā ar mums sazināties:
Adrese: Klientu apkalpošanas daļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV1981, 3.stāvs, 308.kabinets
Darba laiks: P. 8.30 - 18.00
O.- C. 8.30 - 17.00
P. 8.30 - 16.00
E-pasts: [email protected]
Tālrunis:
6 709 5000
Īsteno savu ideju ar veiksmīgu
projektu!
Paldies par uzmanību!
Lauku atbalsta dienests
Lauksaimniecības un lauku attīstības
Departamenta
Lauku attīstības daļa