System pieczy zast*pczej w m.st. Warszawa

Download Report

Transcript System pieczy zast*pczej w m.st. Warszawa

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo wychowawczymi

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

• • • • • W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na 31.05.2014r.): 2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc 1 publiczna placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 38 miejsc z filią (8 miejsc) 9 publicznych placówek socjalizacyjnych – 502 miejsca, w tym: • 7 placówek z 21 filiami – 442 miejsca • 2 placówki bez filii – 60 miejsc 4 niepubliczne placówki socjalizacyjne – 93 miejsca 6 publicznych placówek rodzinnych – 32 miejsca

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

• • WCPR na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej Zadania statutowe WCPR wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych: - podejmowanie miejscami w działań zmierzających do efektywnego dysponowania placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, współpraca w opracowywaniu i realizacja 3 letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, - zapewnienie dzieciom pieczy wychowawczych, zastępczej w placówkach opiekuńczo - prowadzenie spraw usamodzielnianych wychowawcze.

związanych z przyznawaniem pomocy dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-

Działania zmierzające do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

• • • • • • • prowadzenie bazy danych wychowanków (program autorski) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek, kwalifikowanie wychowawczej, dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawiadomień w przypadku pobytów kilkudniowych w placówce, przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek, występowanie do burmistrzów w poszczególnych dzielnicach z wnioskami o przekazanie lokali z przeznaczeniem na mieszkania filialne, przyjmowanie zgłoszeń o wolnych lokalach w Warszawie i kwalifikowanie ich np. do instytucjonalnej pieczy zastępczej, rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej.

Współpraca w opracowywaniu i realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2013-2015

• • przygotowanie z projektu Programu oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, przeprowadzenie konsultacji w ramach realizacji programu: - organizowanie mieszkań filialnych dla wychowanków placówek, opracowanie wstępnej administracyjnego do koncepcji funkcjonowania centrum obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, - opracowywanie wychowawczych wychowanków, standardów organizacyjnych placówek opiekuńczo przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb - diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry placówek opiekuńczo wychowawczych w celu stworzenia systemu szkoleń zmierzającego do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

• • • • • opracowanie Procedury przyjmowania dzieci do wychowawczych placówek opiekuńczo działających na terenie m.st. Warszawy, opracowanie Zasad opiniowania działań wychowawczych wychowawczych, na podstawie osób, które podejmują się wspierania warszawskich placówek których wydawane są opinie w formie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla „rodzin zaprzyjaźnionych”, opiekuńczo opracowanie Procedury przewozu i przekazania dziecka do jednej z form pieczy zastępczej w związku z interwencją kryzysową w rodzinie dziecka - dzieci w przyjaznych i bezpiecznych warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół interwencyjnego przewozu są przewożone do zmotywowanie programu placówek opiekuńczo-wychowawczych do przystąpienia do profilaktyki realizowanego przez przemocy standard ochrony przed krzywdzeniem, wobec dzieci „Chronimy Dzieci” Fundację Dzieci Niczyje; udział w programie zakończył się uzyskaniem przez placówki certyfikatów potwierdzających wysoki przeprowadzanie informacjami postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek

• • • • • • •

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (1)

przygotowywanie st.

Warszawy projektów statutów placówek i projektów uchwał Rady m.

w sprawie wyposażenia placówek opiekuńczo wychowawczych w lokale z przeznaczeniem na mieszkania filialne,, pomoc przy tworzeniu wychowawczych, regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo określanie limitów miejsc w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem mieszkań filialnych, utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i monitorowanie ich bieżącej pracy, wspieranie kadry placówek w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z dzieckiem oraz pomoc w prowadzeniu placówek, przeprowadzanie wizytacji w placówkach (również w godzinach popołudniowych), podczas których sprawdzana jest organizacja czasu wolnego, warunki pobytu dzieci, czy zapewnienie im właściwej opieki, organizowanie kwartalnych których omawiane są sprawy organizacyjne oraz inne ważne z perspektywy placówek i WCPR, spotkań z dyrektorami placówek, podczas

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (2)

• • • • • • wyrażanie opinii w przypadku wniosku dyrektora placówki o przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu, udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanym przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, w placówkach typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z WCPR, jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, wspieranie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dyrektora placówki typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku, gromadzenie w danych dotyczących liczby dzieci przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zgłoszonych do adopcji, zbieranie z placówek różnego rodzaju danych do sprawozdań lub analiz np.

dotyczących liczby dzieci cudzoziemskich, przebywających w szpitalach psychiatrycznych, stanu zdrowia, szczególnych potrzeb opiekuńczych,

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (3)

• • • •

Postępowanie administracyjne

prowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wytaczanie dziecka powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz przebywającego w placówce, na podstawie dokumentacji placówki, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych od usamodzielnianych wychowanków prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie regulują należności za pobyt dziecka w pieczy

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (4)

• •

Inwestycje

opiniowanie z wniosków placówek o przydział środków inwestycyjnych budżetu m. st. Warszawy, opiniowanie planów, planów rzeczowo-finansowych placówek oraz zmian do tych •

Mienie WCPR

Użyczanie samochodów służbowych WCPR prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie Umowy.

Finanse

• obsługa finansowa placówek typu rodzinnego, • • opiniowanie analiza planów finansowych placówek oraz zmian do planów, dochodów i wydatków placówek, • podział środków budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ubezpieczenia zdrowotne dzieci i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich), • współpraca w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek .

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (5)

Zatrudnienie

• bieżąca analiza zatrudnienia w placówkach, • • szczegółowa analiza zatrudnienia w placówkach(np.: likwidacja DD nr 5, tworzenie centrum administracyjnego), przekształcanie stosunków pracy wychowawców zatrudnionych wg KN na przepisy samorządowe, • opiniowanie propozycji wynagrodzeń dla dyrektorów placówek,

Kontrole

• • • kontrole realizacji zadań w placówkach niepublicznych w ramach Umowy, kontrole publicznych placówek w ramach prowadzenia, analiza uwag omawianie kontrolujących wspólnie z dyrektorem placówki kontrolowanej, planów naprawczych

Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

• • • • • wprowadzanie pieczy pilotażowego zastępczej modelu usamodzielniania przebywających w mieszkaniu wypracowanego przez organizację pozarządową: wychowanków chronionym - realizacja w ramach projektu realizowanego przez WCPR, środków EFS, „Integracja dla Samodzielności” współfinansowanego przez UE ze spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio zajmującymi się sprawami usamodzielnianych wychowanków, wsparcie merytoryczne pracowników placówek wychowawczych w zakresie procesu usamodzielnienia, opiekuńczo nadzorowanie oraz koordynowanie realizacji indywidualnych usamodzielnienia realizowanych przez wychowanków placówek, programów prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy,

Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z innymi podmiotami

• • • placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań współpracuje: z sądem,

powiatowym centrum pomocy rodzinie

, rodziną, asystentem rodziny lub innym pracownikiem ośrodka pomocy społecznej

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej

, z innymi osobami i instytucjami, wychowawczych które podejmują się wspierania działań placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej., pomoc WCPR w nawiązaniu relacji z innymi podmiotami, inicjowanie współpracy, badań, seminariów, etc.

przekazywanie placówkom różnych otrzymywanych ofert np. udziału w spektaklach, koncertach, wydarzeniach kulturalnych, dotyczących wyjazdów wakacyjnych, skorzystania z przekazywanie biletów, bezpłatnych szczepień, etc.

informowanie o możliwości