Tarvo Kallas_Kasvuettevõtja arenguplaani

Download Report

Transcript Tarvo Kallas_Kasvuettevõtja arenguplaani

Kasvuettevõtja
arenguplaani toetusmeede
Tarvo Kallas
Toetuste valdkonna juht
Ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskus
[email protected]
15.05.2014
Kliendisegmendid
Segment
Piirkonnaettevõtja
Kasvuettevõtja
Võtmeklient
(ca 1 100)
Suurettevõte
„Vedur"
(ca 30)
Määratlemise tunnused
Ettevõtte vanus (kuni 3
aastat; alustav ja vanem
kui 3 aastat; tegutsev); ei
ekspordi
Ekspordipotentsiaal;
tootlikkus ja
lisandväärtus;
müügitulu ja ekspordi
müügitulu < 1,25 m
Indikaatorid
Töötajate arv; müügitulu kasv;
tööjõukulude osakaal
Müügitulu kasv; ekspordi
müügitulu kasv; tootlikkuse
kasv; tootearendusvõimekus;
kapitali kaasamise võimekus
Ekspordi müügitulu 1,2530 miljonit eurot
Müügitulu kasv; ekspordi
müügitulu kasv; tootlikkuse
kasv; tootearendusvõimekus;
kapitali kaasamise võimekus
Ekspordi müügitulu üle 30
miljoni euro
Müügitulu kasv; ekspordi
müügitulu kasv; tootlikkuse
kasv; tootearendusvõimekus;
kapitali kaasamise võimekus
Ettevõtluse kasvustrateegia
riiklikud eesmärgid
 Igal aastal peab juurde tekkima 65
alustavat kasvuettevõtet, kellel 3a.
pärast käive >125 000€
•
(algtase 1150 tk, eesmärk 1600 tk)
 Igal aastal peab juurde tekkima kasvu-
ja võtmeklientide seast ca 500 uut
eksportööri
•
(algtase 11281 tk, eesmärk 15 700 tk)
 Ekspordimahu kahekordistumine
perioodi lõpuks
Mis on senisega võrreldes
lähenemises muutunud?
• Tänane ettevõtjatele
pakutav abi
• Erinevate ettevõtja
üksiktegevuste
toetamine
• Rahaline toetus
• Nüüd ja edasi
• Ettevõtja arengu
kui terviku
toetamine
• Nõustamine,
informeerimine,
suunamine, mida
vajadusel toetab
rahaline toetus
VKE, kes suudab ambitsioonika
eesmärgi ellu viia
Lisandväärtus
>Eesti
keskmine
(22 700€)
Ekspordi
müügi-tulu
>200000€1250000€
Müügitulu
<50 milj €
Tegutsenud
vähemalt
Kasvu
ettevõtja
3 aastat
Mida me ettevõtjalt ootame ja
mille saavutamist toetame?
Arenguplaani elluviimise tulemusel
kasvab majandusaastas
ettevõtja:
Müügitulu
vähemalt
+10%
Lisandväärtus
töötaja
kohta
vähemalt
+10%
T&A investeeringud
vähemalt
+10%
Arenguplaan on ettevõtja arengut
mõjutavate kõikide tegevuste ja eesmärkide
kogum
Ettevõtja ning
kliendihalduriga koostöös
koostatud arenguplaan
EASi poolne € toetus
Koolitused, õppereisid jne.
Kredex, pank, ülikool
jne.
Ajatelg
Diagnostika
1 kuu
Arenguplaani
koostamine
1 kuu
Arenguplaani
elluviimine
Aasta ja 4
kuud
Arenguplaani meetmest
toetatakse
1. Personaliga seotud arendustegevus
(arendamine; töötajate värbamine ja
palk);
2. Ettevõtja protsesside arendamisega
seotud tegevused;
3. Toote- ja teenusearendamine;
4. Müügi- ja turundustegevused.
Kulud
Märkus
Projekti elluviivate töötajate
personalikulu
Vastavalt abikõlblikkuse
määruse § 3 lõike 2
punktidele 1, 2 ja 33;
Projekti elluviivate töötajate
lähetustega seotud sõidu- ja
majutuskulud
Hüvitatakse ühikuhinna alusel
Müügi- ja turundustegevuse
arendamisega seotud kulud
Uuele turule sisenemisel
tehtavad ühekordse
iseloomuga kulud
Otseselt toote- ja teenusearendamiseks vajaminevad
kulud sisseostetavatele
teenustele, tehnilisele teabele,
sisseostetud või litsentseeritud
patentidele, materjalile ja
tarvikutele;
Tootlikkuse tõstmiseks
vajamineva immateriaalse
vara soetamise kulu
Max toetuse summa 20 000€
Välistatud valdkonnad
• taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad
tegevusalad;
• metsamajandus ja metsavarumine ning kalapüük ja
vesiviljelus;
• hulgi- ja jaekaubandus, sealhulgas mootorsõidukite ja
mootorrataste hulgi- ja jaemüük, välja arvatud
mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
• kinnisvaraalane tegevus;
• tubakatoodete tootmine;
• hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
• finants- ja kindlustustegevus;
• rentimine ja kasutusrent.
Toetussummad
Max. toetus - 200 000
(või
ettevõtte VTA jääk)
Protsess Toote ja
Personali
ide
teenuse
ga
arenda arendam
seotud
mine
ine
Diagnostik arendusa
tegevus
(max
(max 100 (max
100
100
000€)
000€)
000€)
Meetme eelarve 3 400 000 €
Müük ja
turundus
(max 100
000€)
Toetusmäärad
Ettevõtja
Toetusmäär
(kõikide
tegevuste lõikes)
Väikeettevõtja
45%
Keskmise
suurusega
ettevõtja
35%
*Projektide tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt
30.09.2015.a.
Hindamiskriteeriumid
• Taotlust
hinnatakse
skaalal 0–4;
• Taotluse
rahuldamiseks
peab
koondhinne
olema
vähemalt 2,5
ja iga
hindamiskriteeri
um vähemalt
1,5
kriteerium
%
• taotleja strateegilise
planeerimise
kvaliteet ja projekti
kvaliteet
25%
• projekti mõju
meetme ja
arenguplaani
eesmärkide
saavutamisele
• taotleja võimekus
püstitatud eesmärke
saavutada
35%
• projekti
jätkusuutlikkus
20%
20%
Tänan tähelepanu eest!