Optická koherentná tomografia ( OCT ) v diagnostike optickej

download report

Transcript Optická koherentná tomografia ( OCT ) v diagnostike optickej

Bujňáková Regina, Očné oddelenie FNsP Prešov
Optická koherentná tomografia
(OCT)
 nekontaktná a neinvazívna diagnostická metóda
 zobrazuje biologické tkanivá v ich priečnom priereze
 analógia UZ-A vyšetrenia, kde zvuk je nahradený




svetlom
vysoká rozlišovacia schopnosť- 10 až 5 mikrometrov
porovnateľné s CT a MRI vyšetrením
time domain OCT (TD-OCT) – 400 A- scan/s
spectral domain OCT (SD-OCT) – 40 000 A-scan/s
Optická koherentná tomografia
(OCT)
 vyšetrenie predného segmentu oka
Optická koherentná tomografia
(OCT)
 vyšetrenie sietnice
Optická koherentná tomografia
(OCT)
 vyšetrenie sietnice
Optická koherentná tomografia
(OCT)
 vyšetrenie papily zrakového nervu
Optická koherentná tomografia
(OCT)
 vyšetrenie papily zrakového nervu
Optická neuritída
 väčšinou akútne choroby zrakového nervu
 spoločný príznak- pokles zrakovej ostrosti
 lézia senzorických vlákien optiku
 lézia pupilomotorických vlákien
Demyelinizačné neuritídy
 náhla porucha zraku niekedy sprevádzaná bolesťou
 dyschromatopsia- poruchy farbocitu, patologický




contrast sensitivity test
porucha priamej fotoreakcie ( Gunnova zrenica)
rýchla, ale krátka progresia poruchy, pomalý, vačšinou
veľmi dobrý ústup
normálny nález u retrobulbárnej neuritídy, zdurená
papila u intraokulárnej neuritídy (30%)
parciálna atrofia terča aj pri plnej obnove zrakovej
ostrosti
Demyelinizačné neuritídy
 VEP vo floridnej fáze hrubo narušené, dlhodobo




pretrváva predlžená latencia P100
demyelinizačné plaky na MR asi v 50%
periventrikulárne
sklon k recidívam
asi v 20% prvým príznakom SM, očné príznaky u 80%
SM pacientov
Uhthoffov fenomén - prechodné zhoršenie zraku po
prehriatí organizmu
Optic Neuritis Treatment Trial
(ONTT)
 randomizovaná, multicentrická štúdia- od r.1988 do
r.1991 457 pacientov s prvým atakom RN 1.skupina placebo
 2.skupina 3dni i.v. metylprednisolon 250mg á 6 hod.,
ďalej 11 dní Prednison 1 mg/kg/deň
 3.skupina 14 dní Prednison 1 mg/kg/deň
Optic Neuritis Treatment Trial
(ONTT)
 Výsledky u 90% pacientov zlepšenie CZO na 5/10 -5/5
 úprava zrakových funkcií po i. v. kortikosteroidoch
najrýchlejšia
 p. o. kortikosteroidy významne zvýšili výskyt recidív
 vysoký výskyt výpadov ZP na druhom oku
 nález na MR prognosticky významný faktor klinicky
definovanej SM
OCT v diagnostike SM
 Optická neuritída ako štrukturálno-funkčný vzor
poškodenia CNS
 OCT u RN pacientov- objasnenie patofyziologických
mechanizmov spôsobujúcich neurodegeneráciu
 OCT- spoľahlivý prostriedok na detekciu zmien RNFL
(retinal nerve fiber layer)
OCT v diagnostike SM
 akútna fáza optickej neuritídy- RNFL thickness –




rovnaká alebo hrubšia ako u zdravého oka
prvé znaky atrofie zrakového nervu o 2 až 3 mesiace –
temporálne nablednutie papily
OCT zmeny do doby 6-12 mesiacov od prvých
symptómov optickej neuritídy
redukcia RNFL o 5-40 um
SM pacienti- redukcia RNFL často na oboch očiach !
OCT v diagnostike SM
 redukcia makulárneho objemu- strata axónov a




gangliových buniek
prehĺbenie atrofie u recidivujúcich neuritíd
diagnostika subklinicky prebiehajúcich optických
neuritíd
korelácia medzi stupňom atrofie RNFL ,zmenami
centrálnej zrakovej ostrosti, výpadmi v zornom poli,
narušením VEP potenciálov (oneskorená latencia P
100)
priamy vzťah medzi rozsahom akútnej zápalovej
demyelinizácie a následnej axonálnej straty!
OCT v diagnostike SM
OCT v diagnostike SM
OCT v diagnostike SM
 OCT môže byť použité na zachytenie štrukturálnych
zmien zrakovej dráhy
 jedinečné postrehy týkajúce sa patogénnych
mechanizmov CNS
 umožňuje rozvíjať efektívnejšiu liečebnú stratégiu pre
SM pacientov

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ