DOTYKOVÁ ZA*ÍZENÍ VE VÝUCE CZ.1.07/1.3.00/51.0017

Download Report

Transcript DOTYKOVÁ ZA*ÍZENÍ VE VÝUCE CZ.1.07/1.3.00/51.0017

DOKUMENTY OD UJEP PřF ÚSTÍ NAD LABEM
(dále jen PŘÍJEMCE PODPORY)
Pro koordinátory partnerů/škol jsme připravili:
• Náplně práce
• Návrh smlouvy DPČ
• Pracovní výkazy - měsíční
• Manuál k vyplňování pracovních výkazů
NÁZEV ŠKOLY A ADRESA
Popis pracovní činnosti zaměstnance
Název funkce: Koordinátor v projektu „Dotyková zařízení ve výuce“ CZ.1.07/1.3.00/51.0017
Jméno a příjmení zaměstnance:
Nadřízený pracovník:
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících
oblastech:

Identifikuje vzdělávací potřeby pedagogů školy/partnera a stanoví požadavky na konkrétní
zaměření vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou
a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu.

Koordinuje aktivity a cílové skupiny na škole.

Spolupráce při evaluaci projektových aktivit

Koordinace aktivit a komunikace s příjemcem dotace
Práva a povinnosti zaměstnance jsou upraveny pracovní smlouvou, organizačním a pracovním
řádem, kolektivní smlouvou, směrnicemi, příkazy a pokyny řídících pracovníků zaměstnavatele,
ve smyslu příslušných vyhlášek, nařízení a obecně závazných pracovně právních předpisů.
V ……………dne …………………
Vyhotovil: ………………………………
Převzal: ………………………
Podpis výkazů práce
KOORDINÁTOR
NADŘÍZENÝ
VÝKAZ PRÁCE
PODEPISUJE
Zaměstnanec školy
Ředitel školy
Zaměstnanec
Ředitel školy
Ředitel školy
Ředitel školy
Ředitel školy
Vyplnění pracovního výkazu
PRACOVNÍ VÝKAZ
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název příjemce podpory
Pořadové číslo Monitorovací zprávy
Zaměstnanec
Pracovní pozice
Vykazovaný měsíc a rok
vždy příjmení a
pak jméno, řadí
se dle abecedy
Novák Jan
Koordinátor projektu 01.01.02.02.02
10/2014 vždy v uvedeném
formátu
Přehled odpracovaných hodin
Den v Název Počet odprac.
měsíci dne
hodin
CZ.1.07/1.3.00/51.0019
Dotyková zařízení ve výuce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
1
výkazy se budou
vztahovat k
monitorovacímu
období, o změně
čísla včas budeme
DPČ informovat
Druh pracovního poměru
Výše měsíčního úvazku pro projekt v hodinách* 700/10
Další úvazek v projektech příjemce/partnera*
Úvazek v další činnosti pro příjemce/partnera* 0,5
vyplní se pouze v
případě úvazku v
projektu ESF
Detailní popis vykonaných aktivit
počet hodin
úvazku celkem a
počet měsíců
Vyplnění jednotlivých kolonek
Pracovní pozice
• Koordinátor projektu a identifikace položky z rozpočtu
• Základní školy: 01.01.02.02.01
• Střední školy: 01.01.02.02.02
Vykazovaný měsíc a rok
• Číslem – 10/2014, 1/2015
Výše měsíčního úvazku v hodinách dle dohody (rozpočtu)
• Např. dohoda je na 700h maximálně
• Měsíční úvazek při 10 měsících práce je 70h maximálně
Další úvazek v projektu ESF
• Doplnit výši úvazku, pokud existuje
Tisk výkazů práce pouze černobíle
Vyplnění jednotlivých kolonek
Počet odpracovaných hodin
• Počet skutečně odpracovaných hodin
Detailní popis vykonaných prací
• Popis musí souhlasit výhradně s náplní práce
• Snažte se o co nejvýstižnější popis
• NEPOUŽÍVAT administrace, archivace, kopírování
apod.
Detailní popis náplně práce - příklad
Přehled odpracovaných hodin
Den v Název Počet odprac.
měsíci
dne
hodin
6
1.
ST
2.
ČT
3
4
3.
PÁ
4.
SO
5.
NE
6.
PO
3
7.
ÚT
4
8.
ST
4
9.
ČT
2
2
10.
PÁ
11.
SO
12.
NE
13.
PO
4
14.
ÚT
4
15.
ST
6
16.
ČT
2
1
17.
PÁ
18.
SO
19.
NE
20.
PO
3
21.
ÚT
4
22.
ST
4
23.
ČT
2
2
24.
PÁ
25.
SO
26.
NE
27.
PO
28.
ÚT
29.
ST
2
30.
ČT
4
4
31.
PÁ
Celkem
Detailní popis vykonaných aktivit
schůzka s příjemcem podpory - seminář k projektu
prostudování vyplňování dokumentace k projektu a adekvátních kapitol příručky pro příjemce
příprava dodatku ke smlouvě, koordinace s příjemcem podpory, zajištění podpisů a odeslání příjemci podpory
schůzka s pedagogy k identifikaci vzdělávacích potřeb - stanovení cíle a úkolů
zápis ze schůzky, plán práce koordinátora, zajištění kontaktů na příjemce podpory,
identifikace celé cílové skupiny, schůzka s vedením školy/se zástupcem ředitele
komunikace se školitelem a ICT metodikem
prostudování vyplňování dokumentace k projektu a adekvátních kapitol příručky pro příjemce
schůzka s pedagogy k nastavení vzdělávacích potřeb, zápis s výstupem
příprava podkladů pro příjemce podpory ohledně vzdělávacích potřeb pedagogů
schůzka s vedením školy/zástupcem ředitele, upřesnění identifikace cílové skupiny, zajištění termínů vzdělávání podle možností školy
předání vzdělávácích potřeb příjemci podpory a příprava termínů vzdělávání
příprava smlouvy o výpůjčce s příjemcem dotace na ICT techniku
koordinace s příjemcem podpory pro definování potřeb na IT techniku/koordinace s příjemcem podpory ohledně převzetí techniky ICT
schůzka s cílovou skupinou- viz zápis, tvorba zápisu
evidence ICT techniky a rozpis užívání cílové skupiny
studium návrhu příjemce podpory na práci s cílovou skupinou - školení
rozpis školení cilové skupiny
rozpis školení cílové skupiny
zajištění organizačních záležitostí školení
Projekt Dotyková zařízení ve výuce - plán práce na listopad, plán schůzek, zaslání informací cílové skupině a podkladů dokumentů příjemci podpory z a měsíc říjen
70 hodin
Výpočet hodin ve VP - příklad
Celkem
70 hodin
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené celkem
Počet hodin dovolené
odpovídajících zapojení do
projektuhodin souvisejících s projektem
Součet
Ppracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin celkem
Počet hodin neschopnosti
odpovídajících zapojení do
projektu
70 hodin
Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt
70 hodin
*) V případě, že je pracovní výkaz podepsaný pracovníkem, stvrzuje pracovník svým podpisem pravdivost všech zde uvedených informací. V případě, že je tento formulář
podepsán jen nadřízeným pracovníkem, je zaměstnanec povinen předložit čestné prohlášení o výši úvazku prací, vykonávaných pro příjemce a partnera, v samostatném
dokumentu.
Datum
Podpis pracovníka
31.10.2014
Datum
Podpis nadřízeného pracovníka
31.10.2014
Vzor vyplnění PV za měsíc říjen
vzor vyplneni PV_rijen.xlsx
• Při úvazku 700 hodin za celý
projekt v délce trvání 10 měsíců
• Průměr na měsíc činí 70 hodin a
nesmí být proplaceno více hodin
Termín dodání podkladů příjemci
podpory
VEŠKERÉ PODKLADY K PROPLACENÍ DOLOŽTE DO 20. DNE NÁSLEDUJÍCÍHO
MĚSÍCE !!
Pouze 1x – na začátku (za říjen)
• Náplně práce 3x (1x zaměstnavatel, 1x zaměstnanec, 1x příjemce-UJEP)
• Dohody o pracovní činnosti 3x (1x zaměstnavatel, 1x zaměstnanec, 1x
příjemce-UJEP)
Každý měsíc
• Vyplněný měsíční pracovní výkaz
• Doklad o vyplacení mzdy (kopie bankovního výpisu, příp. výdajový
pokladní doklad)
• Účetní sestava ze mzdového systému (výplatní listina)
• Všechny relevantní doklady k proplacení, popř. další doklady jako je čestné
prohlášení o zaplacených odvodech apod.
KONTAKTY
KONTAKTY:
Manažerka projektu:
Mgr. Blanka Kostnerová (Pohajdová)
E-mail: [email protected] / [email protected]
Telefon: 475 285 722
Administrátorka projektu:
Bc. Jana Vičarová
E-mail: [email protected]
Telefon: 475 285 735