programech ALFA, BETA, OMEGA a Centrech kompetence

Download Report

Transcript programech ALFA, BETA, OMEGA a Centrech kompetence

Představení
Technologická agentura ČR
Založení a cíle TA ČR
Založení
• organizační složka státu a správce rozpočtové
kapitoly s účinností od 1. 7. 2009
Cíle
• podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj
a inovace v ČR
• podporovat spolupráci a komunikaci mezi
výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem
• snížit roztříštěnost účelové podpory v ČR
• přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti
a hospodářskému růstu ČR
Programy TA ČR
ALFA – program na podporu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje, 2.výzva
BETA – program veřejných zakázek ve VaVaI pro
potřeby státní správy
OMEGA – program na podporu aplikovaného
společenskovědního výzkumu a experimentálního
vývoje
Centra Kompetence – program na potřebu rozvoje
dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi veřejným a
soukromým sektorem
www.tacr.cz
Program ALFA
Program ALFA
• program vyhlašovaný ve veřejných soutěžích ve
výzkumu, vývoji a inovacích
• Zákon 130/2002 Sb. ve znění zákona 110/2009 Sb.
• v souladu s Rámcem pro Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)
• splnění podmínek Nařízení Komise 800/2008
(vyňat z oznamovací povinnosti)
Základní informace
•
•
•
•
•
•
délka trvání: 2011 – 2016
veřejné soutěže v letech 2010, 2011 a 2012
předpokládaný rozpočet: 11.628 mil. Kč
z toho výdaje státního rozpočtu: 7.558 mil. Kč
tj. průměrná míra podpory: 65 %
v roce 2011 cca 780 mil. Kč
Zaměření programu
• Podpora projektů aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají
potenciál pro uplatnění v inovacích.
• Motivace podniků a výzkumných organizací ke
zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu,
vývoji a inovacích.
Hlavní cíle programu
•
Výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
v podporovaných oblastech, které budou
aplikovatelné v podobě inovací.
•
Posílení výkonnosti ekonomických subjektů a růstu
konkurenceschopnosti České republiky.
•
Zvýšení kvality života obyvatel České republiky
prostřednictvím rozvoje progresivních technologií,
materiálů a systémů, zvyšováním kvality životního
prostředí a udržitelného rozvoje dopravy.
Téma programu
Program je rozčleněn do 3 podprogramů
1. Progresivní technologie, materiály a systémy
2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba
životního prostředí
3. Udržitelný rozvoj dopravy
Předpokládané alokace na podprogramy:
Výdaje SR
Podíl
Podprogram 1
3.023 mil. Kč
40 %
Podprogram 2
3.023 mil. Kč
40 %
Podprogram 3
1.511 mil. Kč
20 %
Podprogram 1
Progresivní technologie, materiály a
systémy
• technologie, které umožňují využití ve více oborech
• např. pokročilé materiály, nanotechnologie, mikro a
nanoelektronika, průmyslová biotechnologie,
fotonika a informační a komunikační technologie
Podprogram 2
Energetické zdroje a ochrana a tvorba
životního prostředí
• nové zdroje energie - obnovitelné zdroje, recyklace,
jaderná energie, úspory materiálů
• ochrana ekosystémů a životního prostředí
• environmentálně šetrné technologie
Podprogram 3
Udržitelný rozvoj dopravy
•
•
•
•
•
rozvoj moderní dopravní infrastruktury
VaV nových paliv a pohonů
telematické dopravní systémy a
moderní dopravní prostředky
intermodální, energeticky a ekologicky šetrná a
bezpečná doprava
Typy výsledků
•
•
•
•
•
•
P – patent
Z – poloprovoz, ověřená technologie
F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor,
průmyslový vzor
G – technicky realizované výsledky – prototyp,
funkční vzorek
N – certifikované metodiky a postupy včetně
specializovaných map s odborným obsahem
R – software
Projekty
Délka projektů
• program je koncipován na období 2011 - 2016
• předpokládaný finanční objem dotací 7,5 mld Kč
• doba řešení projektů je od 24 do 72 měsíců
• maximální výše podpory 3 mil EUR
Výše podpory
• pro každého příjemce a další účastníky podle Rámce
• maximální výše podpory na projekt: 80 %
Příjemci
Podniky
• dle Nařízení Komise (ES) 800/2008 (obecné
nařízení o blokových výjimkách)
Výzkumné organizace
• dle Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)
-----------------------------------------------------------• Zahraniční účastníci – EU, EHP
Míry podpory
Uchazeč
Aplikovaný
výzkum
Experimentální
vývoj
Malý podnik
Střední podnik
70%
60%
45%
35%
Velký podnik
50%
25%
Výzkumná
organizace*
100%
100%
*dle Rámce lze 100%, ale omezení 80% nákladů na projekt
+15% za účinnou spolupráci
Účinná spolupráce
Spolupráce s VO
• VO se podílí alespoň 10% nákladů projektu
• VO smí zveřejnit své výsledky projektu
Spolupráce podniků
• jeden podnik nehradí více než 70% nákladů projektu
• alespoň 1 podnik je malým nebo středním podnikem
Smlouva o spolupráci
•
•
•
•
•
vymezení know how, s kterým vstupují do projektu
práva a povinnosti účastníků
vymezení cíle projektu, dílčích činností
způsob řízení projektu, vymezení odpovědnosti
finance - rozdělení rozpočtu, předávání peněz,
sankce
• rozdělení výsledků
• rozdělení práv k duševnímu vlastnictví k výsledkům
vytvořených v projektu
• následky porušení smlouvy
Náklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
osobní náklady
hmotný majetek
nehmotný majetek
provozní náklady
služby – do 20% uznatelných nákladů projektu
cestovné
režie – vykázání všech nepřímých nákladů
ochrana práv duševního vlastnictví – jen pro MPS a
VO
DPH – pokud nelze uplatnit odpočet
Náklady 2
Hmotný + nehmotný majetek
• musí být zdůvodněný
• uznatelná je pouze část nákladů odpovídající míře
použití pro projekt a odpovídající součtu nákladů na
odpisy po dobu trvání projektu – vše musí být
uvedeno v návrhu projektu
Služby
• do 20% uznatelných nákladů projektu
Finanční změny
a přesuny
Finanční změny v průběhu řešení
•
uznané náklady a s tím související výše podpory
může být v průběhu řešení změněna maximálně
o 50%
Finanční přesuny
•
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi nákladů jsou
možné do výše 20% uznaných nákladů
•
přesuny mezi jednotlivými účastníky projektu možné
nejsou
Výsledky v 1. výzvě
Výsledky veřejné soutěže
• TA ČR podpořila 247 projektů z 657 podaných
Výsledky v 1. výzvě
Očekávané výsledky podle jednotlivých podprogramů
300
250
200
150
100
50
0
Patent
Poloprovoz
Užitný vzor
Prototyp
PP1
PP2
Certifikované
metodiky a
postupy
PP3
S oftware
Jiné výsledky
Projekty dle oborů
Struktura schválených projektů z programu ALFA podle skupin oborů CEP
Průmysl
51,0%
Vojenství
0,0%
Společenské vědy
2,8%
Informatika
3,6%
Fyzika a matematika
6,7%
Zemědělství
7,9%
Lékařské vědy
3,6% Biovědy
4,0%
Chemie
6,7%
Vědy o zemi
13,8%
Struktura příjemců
VO – výzkumná organizace, MP – malý podnik, SP – střední podnik, VP – velký podnik
Hodnocení projektu
V průběhu soutěže
•2 oponenti + 1 zpravodaj
•Rada podprogramu a Rada programu
•Předsednictvo TA ČR - nejvyšší rozhodovací pravomoc
Hodnocení projektu
Hodnocení projektu v době řešení
Průběžné zprávy
• 1 x ročně
• zasílá příjemce za všechny účastníky dohromady
• kontrola souladu realizace projektu se schváleným
návrhem
Kontrola u příjemce
Věcná kontrola (plnění cílů, správnost čerpání
prostředků)
• minimálně jedenkrát v průběhu řešení projektu
• po ukončení projektu
Finanční kontrola
• nejméně 5% objemu účelové podpory v daném roce
Ex post hodnocení
• hodnocení a kontroly využití výsledků
• povinnost dosažení alespoň jednoho ze stanovených
druhů výsledků
• plán implementace – kontrola konkrétních praktických
dopadů realizace výsledků (do 3 let od ukončení
projektu)
kontaktní osoba
Lenka Pilátová
[email protected]
Program BETA
BETA
•
•
•
•
•
•
•
program veřejných zakázek pro potřeby státní správy
trvání programu: 2012 – 2016
rozpočet programu: 640 mil. Kč
délka projektů: 1 – 3 roky
zadávání zakázek: průběžně, každoročně
max. podpora na projekt: není stanovena
financování ex-post po ukončení etapy, 100%
podpora
Účastníci
• orgány státní správy definují své potřeby
• zúčastněné orgány státní správy: ČBU, ČUZK, MD,
MPSV, MMR, MV, MZV, MŽp, SUJB
• TA ČR k vybraným výzkumným potřebám vybere
pomocí veřejné zakázky dodavatele
• dodavatelé: podniky, výzkumné organizace –
podmínky dle zákonů č. 130/2002 Sb. a č. 137/2006
Sb.
Cíl programu Beta
• zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních
mechanismů, dozorových činností
• získání nových poznatků, dovedností, služeb,
informačních a řídicích produktů a postupů pro výkon
státní správy
• zvýšení kvality a hospodárnosti výkonu státní správy
Podporované aktivity
• vytváření modelů
• vytváření novel právních norem a strategií pro
aktuální politiku státu
• návrh metod vyhodnocování účinnosti politik
a strategií
Výsledky
•
H
– výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
– výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
– výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních
dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
•
•
•
•
•
•
•
F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
N – certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem
R – software
P – patent
V – výzkumná zpráva
Z – poloprovoz, ověřená technologie
kontaktní osoba
Lucie Chroustová
[email protected]
Program OMEGA
Základní informace
• doba trvání programu 2012 - 2017, tj. 6 let
• projekty max. na 2 roky, minimálně 12 měsíců
• vyhlašování veřejných soutěží r. 2011, 2013, 2015
• zahájení poskytování podpory r. 2012, 2014, 2016
• doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude
překrývat
Zaměření a cíle
Zaměření programu
• aplikovaný výzkum a experimentální vývoj
Hlavní cíl programu
• posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných
společenských věd
Uplatnění výsledků pro
• zvýšení konkurenceschopnosti ČR
• zvýšení kvality života jejich obyvatel
• vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti
Specifické cíle
Vytvořit, připravit a zavést nové postupy, metody pro:
• zefektivnění využitelnosti stávajících veřejných politik a zavedení nových, v
kontextu realizace společných politik EU
•
prosazení a uskutečňování českých veřejných zájmů
•
cílený rozvoj ČR a regionů, pro posílení její pozice v EU v rámci evropské
integrace
•
analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů a jejich dopadů
na udržitelný rozvoj společnosti, dopadů sociálně-ekonomického rozvoje
společnosti na životní prostředí
•
hodnocení dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj
•
predikci ekonomického vývoje a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
ČR, pro sledování a analýzu dopadů regulace bankovních a finančních trhů v
ČR
•
omezení negativních dopadů probíhajících sociálně stratifikačních procesů v
české společnosti a pro zmírnění vznikajících sociálních nerovností
•
omezení negativních dopadů demografického vývoje v ČR
•
rozvoj lidského kapitálu a zefektivnění stávajícího systému vzdělávání v ČR
Příjemci podpory
Výzkumné organizace
• právnické osoby, které splňují definici výzkumné
organizace podle Rámce a Zákona, které řeší projekt
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a
prokáží schopnost projekt spolufinancovat
z
neveřejných i veřejných prostředků
Podniky
• právnické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení
Komise č. 800/2008 vykonávají hospodářskou
činnost, které řeší projekt samostatně nebo ve
spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost
projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků
Druhy výsledků
• N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných
map s odborným obsahem
• R – software
• Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem;
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů
nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný
orgán
• V – výzkumná zpráva
Uživatelé výsledků
• organizační složky státu
• územně samosprávné celky
• veřejné/soukromé subjekty působící v různých
společenských oblastech
Celkové výdaje
Celkové výdaje na program a průměrná míra podpory
ROK
Celkové výdaje
Výdaje státního
rozpočtu
Neveřejné
zdroje/další
veřejné zdroje
Průměrná míra
podpory
(pro
všechny
typy
příjemců)
[mil. Kč]
2012
64,4
2013
64,4
2014
64,4
2015
64,4
2016
64,4
2017
64,4
Celkem
386,4
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
309
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
77,4
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
Výše podpory
• maximální míra podpory na projekt může být
v průměru 80% celkových uznaných nákladů za
všechny účastníky projektu a všechny roky řešení
• minimálně 20 % prostředků na dofinancování musí
být ze soukromých zdrojů  VO může použít i
veřejné prostředky institucionální povahy
• maximální výše podpory 3 mil Kč/projekt
Maximální míry podpory
•
•
•
Poznámka: *Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení
Komise (ES) č. 800/2008.
**Výzkumná organizace musí splňovat definici dle Zákona a Rámce.
1)Při respektování omezení maximální míry podpory na projekt ve výši 80 %. Poskytování míry
finanční podpory u výzkumných organizací se bude řídit dále také Doporučením Rady pro
výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací (2006/C 323/01), 4. Apendix I: výzkumné organizace jako příjemci veřejné podpory.
kontaktní osoba
Gabriela Kohlíčková
[email protected]
Program
Centra kompetence
Centra kompetence
• podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a
inovací v progresivních oborech s vysokým
aplikačním potenciálem
• trvání programu: 2012 – 2019
• veřejné soutěže: 2011, 2013, 2015
• 2stupňové soutěže
• příjemci: model 3+1 (3 podniky + 1 výzkumná org.)
• strategická výzkumná agenda, pracovní balíčky
• délka projektů: 48 - 96 měsíců
– po 4 letech rozhodnutí o zastavení či pokračování
financování
Cíle programu
• zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních
oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění
výsledků VaVaI
• spojení kapacit výzkumných organizací a podniků za
účelem dosažení společně definovaných cílů VaVaI
Podpora
•
•
•
•
rozpočet programu: 6 mld. Kč
pro 1. výzvu: 366 mil. Kč
podpora na projekt max. 70%
max. dotace projektu na celou dobu řešení
– 10 mil. EUR – aplikovaný výzkum
– 7,5 mil. EUR – experimentální vývoj
Výsledky
• Musí být aplikované!
• P – patent
• Z – poloprovoz, ověřená technologie
• F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor,
průmyslový vzor
• G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční
vzorek
• N – certifikované metodiky a postupy včetně
specializovaných map s odborným obsahem
• R – software
kontaktní osoba
Eva Procházková
[email protected]
Nejčastěji kladené dotazy
Dotazy
• Je možné přesouvat finanční prostředky mezi
jednotlivými kategoriemi?
− Ano, finanční přesuny jsou možné mezi
kategoriemi nákladů „Osobní náklady“, „Služby“ a
„Ostatní“ do výše 20% bez žádosti. Tyto změny
budou uvedeny v průběžné či závěrečné zprávě.
Není možné přesouvat finanční prostředky z
kategorie „investiční náklady“ ani naopak.
Dotazy
• Pokud nespotřebuji celou dotaci určenou na daný
rok, můžu si ji převést do dalšího roku?
− V případě VVI a VVŠ si mohou do Fondu účelově
určených prostředků převést 5% účelově určených
veřejných prostředků poskytnutých na projektu v
daném kalendářním roce.
− V případě ostatních subjektů to možné není.
Nevyužité finanční prostředky musí vrátit.
Dotazy
• Jakým způsobem budu vykazovat osobní náklady
u pracovníků?
– Způsoby přesného vykazování osobních nákladů
naleznete zde: http://www.tacr.cz/programy-tacr/program-alfa/. Pro jednotlivé programy budou
zveřejněny aktualizace.
• Čím se musím řídit při určování výše mzdy?
– Každá instituce se musí řídit svými vnitřními
předpisy a zásadami hospodárnosti, efektivnosti a
přiměřenosti.
Dotazy
• Jakým způsobem můžu uhradit prosincové mzdy?
– Za uznaný náklad budou považovány náklady, které
vznikly v daném roce. Příjemci podpory mohou
uhradit tyto náklady v roce následujícím
do 15. ledna a to z prostředků předešlého roku.
• Jsou cestovní náklady vždy způsobilým nákladem?
– Způsobilým nákladem je nezbytná doba strávená na
služební cestě, přičemž alespoň jeden den musí být
prokazatelná aktivní účast pracovníka. Cestovní
náklady se musí řídit zásadami hospodárnosti,
efektivnosti a přiměřenosti.
Dotazy
• Je DPH způsobilým nákladem projektu?
– Pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje její
odpočet, nelze DPH považovat za uznatelný
náklad.
• Je stipendium způsobilým nákladem?
– Ne, není.
Děkujeme za pozornost.
Lenka Pilátová
pi[email protected]
Jana Frantíková
[email protected]