prezentace RAMPS ke stažení

Download Report

Transcript prezentace RAMPS ke stažení

Rozvoj a metodická podpora
poradenských služeb
RAMPS - VIP III
OP VK

Oblast podpory 4a.1
 Systémový rámec počátečního vzdělávání
 MŠMT
 Partner NÚV

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



Projekt navazuje na projekty VIP-Kariéra a RŠPP(VIP II)
Poradenská služba ve škole, která je zajišťovaná školním
psychologem/speciálním pedagogem, výchovným poradcem,
školním metodikem prevence, ve spolupráci s pedagogy školy a
ředitelem školy je obvykle vymezována také jako faktor, který
může ovlivnit kvalitu školy- průběhu vzdělávání a zejména pak
skrytého kurikula
Poradenské služby pomáhají zvyšovat kvalitu a efektivitu
poskytovaných vzdělávacích služeb školy podporou a pomocí
třem hlavním zainteresovaným stranám – všem žákům, rodičům –
zákonným zástupcům a pedagogům školy včetně jeho vedení

Poradenské služby přispívají k zvyšování exkluzivity prostředí v
českém školství prostřednictvím podpory žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami

Poradenští pracovníci pomáhají budovat zdravé klima ve školách
poskytovanou adekvátní intervenční podporou
Hlavní cíl:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a ŠPZ,
které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy a
metodiky.
Obecné cíle:

zajišťovat široké spektrum poradenských služeb žákům, pedagogům a
rodičům,

vytvořit síť metodické podpory - propojení sítí školních a školských
poradenských služeb v oblasti metodického vedení,

vytvořit základ integrované metodické podpory poradenského systému v ČR

podpořit školní poradenská pracoviště,

rozšířit síť preventivních služeb poskytovaných SVP,

poskytovat metod.podporu školním a školským poradenským pracovníkům

poskytnout odborné vzděl. a supervizi poradenským pracovníkům projektu
Specifické cíle projektu:





Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení
jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských
služeb.
Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných
poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory.
Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská
pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a
pro Střediska výchovné péče.
Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školní psychology a
speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních s reflexí k
dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu.
Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských
zařízeních.



Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování
dosažených kompetencí pro školní psychology, speciální
pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a
výchovné poradce.
Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské
podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání,
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a žáky v režimu
podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a porovnání
modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování
prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování
návrhů na legislativní změny v systému poradenských služeb,
školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit
služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy
kontroly těchto služeb.

1

2

3

4

5
Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími
opatřeními
Metodická a supervizní podpora pro školní poradenská
pracoviště
Metodická a supervizní podpora pro školská poradenská
zařízení a střediska výchovné péče
Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a
školských poradenských zařízení
Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem
výchovné péče



Žáci základních a středních škol a zvláště pak na žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s
potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření.
Pracovníci školských poradenských zařízení
(pedagogicko - psychologických poraden - PPP a
speciálně pedagogických center - SPC), včetně
pracovníků SVP
Pedagogičtí a vedoucí pedagogičtí pracovníci
podpořených škol
 Pro
cílovou skupinu žáků (včetně žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami) projekt
rozšíří možnost podpory ve vzdělávání,
povede k vytváření rovných podmínek a
příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím
intervenčních postupů, metodické podpory
pedagogů i žáků.


Poradenská služba ve škole bude zajištěna školními psychology a
školními speciálními pedagogy
Podpora školních poradenských pracovišť
Výstupy:
 Ověření diagnostických a intervenčních postupů ve školním
prostředí s důrazem na inkluzivní dynamickou diagnostiku.
 Metody práce se závěry z psychologického a speciálně
pedagogického vyšetření ve školním prostředí.
 Metodika pro vytváření vyrovnávacích opatření ve školách.
 Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.
 Inovace koncepčních a metodických dokumentů vymezujících
školní poradenské služby.
 Ověření programu 3MP
 Realizace pozice pracovníka ŠPP
Metodická podpora bude probíhat prostřednictvím působnosti
metodiků, jenž bude regionální. Metodik bude mít v péči
maximálně 6 škol. Metodici budou rozděleni na 2 profesní skupiny
pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Každá profesní
skupina metodiků bude mít svého hlavního metodika.
Profesní skupiny metodiků pro školy budou:
 spolupracovat s profesními skupinami metodiků pro školská
poradenská zařízení,
 podílet se významně na integraci a kvalitě poskytovaných
poradenských služeb,
 poskytovat metodickou a konzultační podporu školním
odborníkům v oblasti intervencí, diagnostických i terapeutických
postupů, současně komunikovat s řediteli škol,
 zpracovávat tematické metodické zprávy orientované na
mapování průběhu, obsahu a kvality poskytovaných služeb ve
školách.
vý
KA 2 – výstupy:

Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve
školách

Návrh na legislativní změny v systému školních poradenských
služeb

Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými
poraden. Zařízeními

Integrovaná metodická síť – pro ŠPP

Metodické zprávy

Evaluační nástroj pro hodnocení kvality

Katalog podkladů pro stanovování podpůrných a vyrovnávacích
opatření

Program 3 MP

Realizace pozic metodiků
KA 3

V rámci této aktivity primárně dojde k metodickému vedení
školských poradenských zařízení a středisek výchovné péče.

Metodici pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné
péče jsou odborníci z praxe a budou vybíráni ve spolupráci s
MŠMT a se zřizovateli – KÚ – zejména platí pro vedoucí metodiky.

V rámci každého kraje vzniknou metodická pracoviště v rámci
stávající sítě školských poradenských zařízení a středisek
výchovné péče. Zřizovatelem bude určeno, ve kterých PPP, SPC
či SVP budou metodická centra.

Hlavní metodik pro PPP a SPC bude řídit vedoucí metodiky,
kterým budou podléhat metodici pro SPC a PPP. Metodici pro SVP
budou řízeni přímo hlavním metodikem pro SVP.
KA 3 – výstupy:

Metodické zprávy (3-7)

Metodická podpora pro PPP a SPC (700 osob), SVP (320 osob)

Vznik integrované metodické sítě pro školská poradenská zařízení a SVP

Návrh na legislativní změny v systému školských poradenských služeb na
území ČR

Evaluační nástroj pro hodnocení kvality a efektivity poskytovaných
poradenských a preventivních služeb v ŠPZ a SVP

Katalog podkladů pro stanovování podpůrných a vyrovnávacích opatření
KA 4

Vzdělávání podporuje zvyšování odborné způsobilosti
poradenských pracovníků.

Vzdělávací kurzy budou zaměřeny především na psychologii,
etopedii, legislativu a soc. práce. Vzdělávání bude dále
orientováno na oblasti práce s třídními kolektivy, rozvoje technik
poraden. rozhovoru, na oblasti vytváření podkladů pro realizaci
vyrovnávacích a podpůrných opatření, pro realizaci úprav
školních vzdělávacích programů a na oblasti rozvoje
koordinačních, organizačních a řídících dovedností poraden.
pracovníků vedoucích k zajištění stabilního školního poraden.
pracoviště, které je podporou všem žákům školy včetně rodičů a
pedagogů.

V rámci vzdělávání bude také probíhat supervize a možnost
supervizích výcviků.
KA 4 – výstupy:





1 inovovaný modul DVPP pro ŠP a ŠSP (1)
1 inovovaný modul DVPP pro pracovníky ŠPZ a
pracovníky SVP (1)
20 vzdělávacích programů
Proškolení více než 1000 poskytovatelů školních a
školských poradenských služeb
Realizace pozic metodiků pro vzdělávání (4osoby) a
lektorů - přibližně 140 osob.
KA 5


Klíčová aktivita bude určena školám, které nemají
školního psychologa a nebo speciálního pedagoga.
Orientuje se zejména na poskytování poradenských
služeb zaměřených na prevenci a řešení poruch
chování a s tím související problematikou.
Střediska budou poskytovat péči v rozsahu 0,5 úvazku
pro maximálně 3 školy na jedno středisko. Školy
budou vybrány na základě stávající zkušenosti
odborníků SVP a z potřeb regionu (nízká dostupnost
služeb středisky, výrazné problémy v klimatech
školních tříd).
KA 5 – výstupy:
Inovace metodiky pro práci pedagogů se žáky s
poruchami chování
 Metodika diagnostické a intervenční práce ve
středisku výchovné péče
 Zpráva o vyhodnocení účinností a efektivity
smluv s rodiči u žáků s poruchami chování
 Programy preventivní péče v rámci systému
včasné intervence ve školách
 Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v
systému podpory škol

Souhrnné informace o projektu
Příjemce (žadatel projektu): MŠMT
Hlavní partner projektu: NÚV
Hlavní odpovědnost za projekt: MŠMT
Hlavní manažer projektu: MŠMT
Celková výše dotace: 244 445 813,20
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Začátek projektu: 2.1.2012
Celkem plánovaných VŘ: 7
[email protected]