Náklady a výnosy

Download Report

Transcript Náklady a výnosy

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Náklady a výnosy
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_ZiJ_UCS_4EL_14
Autor
Ing. Jiří Žídek
Tematický celek
Náklady a výnosy
Ročník
4.
Datum tvorby
12. 7. 2013
Anotace
Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Seminář z účetnictví.
Metodický pokyn
Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo
programu typu Master Eye.
Náklady
Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby práce nebo
jiných ekonomických prostředků.
Se vznikem nákladu je obvykle spojen úbytek majetku či
vznik závazku.
Náklady a výdaje
Je třeba rozlišovat náklady a výdaje. Výdaje představují
úbytek prostředků nebo vznik závazku.
Příklad:
Nákup materiálu = výdej
Spotřeba materiálu = náklad
Výnosy
Výnosy představují výkony účetní jednotky.
Výnosy účetní jednotky tvoří především:
• Tržby z prodeje výrobků
• Tržby z prodej zboží
• Tržby za služby
Výnosy evidujeme v 6. účtové třídě
Výnosy a příjmy
Je třeba rozlišovat také výnosy a příjmy. Příjmy představují
přírůstky peněžních prostředků.
Příklad:
Prodej zboží = výnos
Úhrada faktury vydané odběratelem = příjem
Zásady pro účtování nákladů
• Náklady se účtují v průběhu účetního období na stranu
MD účtů 5. účtové třídy.
• Výjimečně se účtuje snížení nákladů na stranu Dal účtů 5.
účtové třídy.
• Do nákladů můžeme účtovat pouze ty částky, které se
týkají přímo účetní jednotky.
Zásady pro účtování výnosů
• Výnosy se účtují v průběhu účetního období na stranu
Dal účtů 6. účtové třídy.
• Snížení výnosů se účtuje na stranu MD účtů 6. účtové
třídy.
Zásady pro účtování nákladů a výnosů
• Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, se kterým
časově a věcně souvisí - je třeba je časově rozlišovat.
• Na jednotlivé účty se náklady a výnosy účtují
narůstajícím způsobem od začátku roku.
• Analytickou evidenci nákladů a výnosů je třeba uzpůsobit
ustanovením Zákona o dani z příjmů.
Členění nákladů a výnosů
Z hlediska stanovení základu daně z příjmů náklady
a výnosy členíme na
• účetní
• daňové
Členění nákladů a výnosů
V návaznosti na výsledky hospodaření členíme
náklady a výnosy na
• provozní
• finanční
• mimořádné
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Náklady a výnosy musíme časově rozlišovat, tj. účtovat do
období, se kterým časově a věcně souvisí.
Časovým rozlišením se řeší nesoulad mezi vznikem nákladu
a výdeje, resp. výnosu a příjmu.
Časové rozlišení můžeme členit na časové rozlišení v užším a
širším pojetí.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
V užším pojetí:
• Je znám účel
• Je známa přesná výše částky
• Je známo období, ke kterému se částka vztahuje
Eviduje je na účtech 381 až 385.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
V širším pojetí:
Není-li známa některá z podmínek pro časové rozlišení
v užším pojetí.
Zahrnuje:
• dohadné položky aktivní a pasivní
• rezervy
Použité zdroje
1. PAVEL ŠTOHL. Učebnice účetnictví 2. díl. Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací
středisko Znojmo. Rok vydání 2012. ISBN 978-80-87237-48-9