pred02 - Katedra manažerského účetnictví

download report

Transcript pred02 - Katedra manažerského účetnictví

Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje

Kritéria řízení výkonnosti podnikatelského procesu

ekonomická kritéria zastřešení systému účetních informací, využití zejména ve finanční analýze

MÚ hledá odpovědi na otázky :

Jak aktivně ovlivnit chování podniku?

Jak propojit řízení podniku jako celku a jeho vnitropodnikových úrovní řízení?

Důraz zejména na multikriteriálnost – vhodné využití hodnotových a naturálních kritérií

Kritéria

Samostatné části podniku – syntetická (např. rentabilita) Vnitropodnikové útvary – analytická (řízení nákladů, výnosů, vázanosti aktiv) Měření a řízení výkonnosti podniku 2

Efektivnost

 vrcholové kritérium

výkonnosti podnikatelského procesu

efektivnost

vyjadřuje míru

dosažení očekávaných

záměrů

, cílů

 v podnikatelské oblasti

schopnost

zhodnotit vložený kapitál/ aktiva

kritéria (

měřítka

)

efektivnosti 1. zhodnocení

vlastního kapitálu

rentabilita vlastního kapitálu (ROE, Return On Equity) Ekonomická přidaná hodnota EVA, Economic Value Added) 2. zhodnocení

aktiv

(kapitálu)

hlavní výdělečné činnosti

rentabilita aktiv hlavní výdělečné činnosti (ROA, Return On Assets) rentabilita zaměstnaného kapitálu (ROCE, Return On Capital Employed) rozdílový manažerský zisk Strana  3

Du Pont rozklad rentability vlastního kapitálu

ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál ROE = Čistý zisk/Výnosy z prodeje x Výnosy z prodeje/Aktiva ÷ Vlastní kapitál/Aktiva ZISKOVOST VÝNOSŮ Z PRODEJE OBRÁTKA AKTIV ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Strana  4

Měření zhodnocení vlastního kapitálu ukazatelem EVA

Reaguje na nižší vypovídací schopnost ukazatelů rentability (procentní či indexové vyjádření)

Zvýšení vypovídací schopnosti pomocí vyjádření rozdílového (ekonomického) zisku – ukazatel EVA

Měří vliv stejných faktorů efektivnosti v absolutní výši

Vyjadřuje kapitálu přínos (ztrátu), který (-á) zohledňuje náklady veškerého

Měří zhodnocení investovaného kapitálu, který je komplexním výsledkem všech činností podniku ve sledovaném období

Měření a řízení výkonnosti podniku 5

Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu

informační podpora manažerského účetnictví soustředěna na hodnotové řízení procesu tvorby výkonů

Požadavky na kritéria:

příčinná souvislost zhodnocení aktiv v procesu tvorby výkonů

vztah měření výkonnosti hlavní výdělečné činnosti za podnik jako celek a na jeho hierarchicky nižších úrovních řízení

srozumitelnost vyjádření ovlivňovány ekonomických ukazatelů pro zodpovědné řídící pracovníky vnitropodnikových úrovní řízení a způsob měření hodnotových veličin (zejména nákladů, výnosů, aktiv a závazků z obchodního styku), které jsou činností vnitropodnikových útvarů

Měření a řízení výkonnosti podniku 6

Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu

Oddělení odpovědnosti za hlavní výdělečnou činnost investiční aktivity podniku a za finanční a

Rentabilita aktiv z hlavní výdělečné činnosti (ROA) Rentabilita „zaměstnaného“ kapitálu (ROCE) 

ROA HV Č (ROCE) =

pro ROCE

(EBIT)/ (aktiva hlavní výdělečné činnosti – NÚCK)

ROCE rentabilita zaměstnaného kapitálu ROA HVČ rentabilita aktiv hlavní výdělečné činnosti NÚCK neúročený cizí kapitál

Měření a řízení výkonnosti podniku 7

Měření rozdílového zisku z pozice managementu

Zahrnutí kalkulačních úroků do nákladů hlavní výdělečné činnosti (úprava EBIT)

měření náročnosti konkrétních činností (výrobků) na vázaný kapitál (využívaná aktiva)

Kvantifikace rozdílového manažerského zisku umožňuje:

Porovnání efektivnosti Porovnání ekonomického přínosu mezi obdobími (i divizemi podniku) Promítnutí změny kapitálové náročnosti činnosti Měření a řízení výkonnosti podniku 8

ROCE Obrátka aktiv X Celkové náklady : Celková aktiva Oběžná aktiva + Stálá aktiva

-

Snižující položky EBIT Ziskovost nákladů : Celkové náklady Schéma Analytický rozklad rentability hlavní výdělečné činnosti str.53

Podíl zásob Podíl pohledávek Podíl likvidních prostředků Podíl DHA Podíl DNA Podíl ODA Krátkodobý neúročený kapitál Dlouhodobý neúročený kapitál

Ekonomická účinnost

 vyjadřuje

míru zhodnocení nákladů výnosech z prodeje

při prodeji výkonů zákazníkům, ve  je

kritériem racionality vynaložených nákladů

měřítka

účinnosti 1. absolutní  zisk z hlavní výdělečné činnosti 2. relativní  zisk/výnosy z prodeje; zisk/náklady; náklady/výnosy Strana  10

Kritéria pro řízení nákladů a zisku

Snahou podniku je dosáhnout zisku zhodnotit vynaložené náklady z prodeje výkonů zákazníkům,

Ukazatel nákladovosti (náklady/výnosy)

Není ukazatelem řízení nákladů  ziskové kritérium Je ovlivněn stejnými faktory jako zisk (úspora/překročení nákladů, objem a struktura prodaných výkonu, změna prodejní ceny) 

Kritéria pro řízení nákladů:

rozpoznání příčinných souvislostí vzniku nákladů, tzn. účelu jejich vynaložení

stanovení přiměřené výše vynaložení) vynaložených nákladů (účelného

Měření a řízení výkonnosti podniku 11

Hospodárnost

 měří

výši vynaložených nákladů

v procesu tvorby výkonů  takový

výkonů průběh nákladů

s co možná podniku, při kterém se dosahuje požadovaných

nejnižším vynaložením nákladů

kritérium

výkonu hospodárnosti -

průměrné náklady

na naturální

jednotku

-

hospodárné vynakládání nákladů se měří porovnáním nákladového úkolu a skutečných nákladů a) v celkové výši, b) na jednotku výkonu

 způsoby zvyšování hospodárnosti (formy hospodárnosti) 1.

úspornost

výkonů – snížení absolutní výše nákladů na daný objem a strukturu 2.

výtěžnost –

zvýšení objemu výkonů při stejných nákladech za období Strana  12

Informační podpora řízení nákladů v praxi

Položka Účel Přiměřenost Úspornost Výtěžnost

Hodnocení hospodárnosti nákladů v praxi

Předem stanovené náklady Skutečné náklady Odchylky (úspora/ překročení) Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní režie Fixní režie Celkem

Strana  14

Faktory hospodárnosti

1.

pořizovací cena vstupů

-

kvalitativní odchylka

srovnává výši nákladů na spotřebované vstupy při předem stanovených a skutečných pořizovacích cenách kvantifikace:

(c ps – c sk ) * Q sk

2.

množství spotřebovaných vstupů

-

kvantitativní odchylka –

srovnává předem stanovené a skutečné množství spotřebovaných vstupů v předem stanovených cenách kvantifikace:

(Q ps – Q sk )*c ps

 odlišení významné pro

oddělení pravomoci a odpovědnosti

útvarů c ps c sk předem stanovená cena Q ps skutečná cena Q sk předem stanovené množství vstupů skutečné množství vstupů Strana  15