N_FRP Finan*ní *ízení podniku

Download Report

Transcript N_FRP Finan*ní *ízení podniku

N_FRP Finanční řízení podniku
2. Preference ukazatele EBT před EAT…,
problematika maximalizace zisku
3. Bonita, kredibilita a goodwill podniku
cvičení č. 2
Cvičení ZS 2013
Skupina cR1PH
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
Osnova
• 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku
• 2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a
dlouhodobém plánování, problematická otázka
maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle
• 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé
rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního
kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s
cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity
• 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu
kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční
páky
• 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým
plánováním, zásady podnikového finančního plánování
• 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve
finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů
Osnova
• 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím,
použití manažerského účetnictví při řízení podniku
• 8)Řešení potíží podniku za pomocí tollingového
financování, výhody projektového financování při
investiční činnosti podniku nebo exportu technologií
• 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů (např.
futures kontrakty na nákup komodit, jejich případné
využití k hedgingu)
• 10)Dluhová a úvěrová politika podniku
• 11)Daňová a likviditní politika podniku, pojem daňové
sazby, daňového základu, daňové slevy, daňové
optimalizace a daňového úniku,
• 12)Dividendová politika akciové společnosti
ukazatele EBT před EAT při střednědobém a
dlouhodobém plánování
• EBT preferován při dlouhodobém plánování
• EAT preferován při střednědobém a
operativním plánování
• Proč?
1/ ukazatele EBT před EAT při střednědobém a
dlouhodobém plánování
• EBT preferován při dlouhodobém plánování
• EAT preferován při střednědobém a
operativním plánování
• Proč?
• EBT postrádá riziko legislativních změn
daňových sazeb, resp. dodatečného zdanění v
důsledků daňových kontrol FÚ.
• EBIT = EBT explicitní náklady cizího kapitálu
Rentabilita jako výnosnost
•
•
•
•
•
Vlastního kapitálu: ROE= EAT/E
Podnikových aktiv: ROA = EAT/A
Investice :
ROI = EAT/I
Tržeb:
ROS = EAT/TS
Podnikových aktiv před úroky a daněmi
ROABIT=EBIT/A
Rentabilita je obecně vyjádřením výkonnosti
podniku v důsledku kompetencí managementu
podniku a měřítkem zhodnocení zdrojů
2/ Metoda Du Pont
členění ukazatele ROE
ČZ ČZ T ČZ T
ROE 


E
E T
T E
ROE = Rentabilita tržeb x Četnost obratu
kapitálu
ČZ T ČZ T A A T ČZ
ROE 


T E
T E A E A T
2/ Metoda Du Pont
členění ukazatele ROE
ČZ ČZ T ČZ T
ROE 


E
E T
T E
ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál
Hodnota by neměla klesnout pod 10%, vynikající je
20% - ročního zhodnocení vlastního kapitálu
ČZ T ČZ T A A T ČZ
ROE 


T E
T E A E A T
Rozklad Du Pont
• Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu
jsou sečítány nákladové položky a jejich odečtením od
výnosu( tržeb) se získá čistý zisk.
• Zisková marže se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Je-li
zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje klesající
tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů
nákladů.
• Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a
vyčísluje různé druhy
• aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.
• Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná
výnosnosti aktiv ( ROA ).
• Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice :
• ROA = rentabilita celkových aktiv = zisková marže x obrat
celkových aktiv = (čistý zisk/ tržby) x (tržby/ celková aktiva)
Rozklad ROE
• CZ/T – rentabilita…………….
• T/A – obrat………………………
• A/E – ………………………………
Rozklad ROE
• CZ/T – rentabilita tržeb
• T/A – obrat celkových aktiv
• A/E – finanční páka
Finanční páka
• Financial gearing, leverage,
• Princip zapojení levnějšího cizího kapitálu, který
zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu
• Pozor: platí jen, pokud podnik dokáže každou další
korunu dluhu zhodnotit více, než je úroková sazba
dluhu. Efekt působí i opačně!!!
• Leverage efekt: když podnik vydělává s vypůjčenými
penězi více, než úrok zaplacený za tyto zdroje,
rentabilita vlastního kapitálu je znásobena /leveraged/
• Příznivá je jakákoliv relace vlastního a cizího kapitálu ,
při které rentabilita celkového kapitálu před úhradou
úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího
kapitálu
podnik kapitál
VK
CK
výnos úroky
20%
8%
A
2000
2000
0
400
0
B
2000
1000
1000
400
80
výnosnost
Zisk
VK
podnik kapitál
VK
CK
výnos úroky
20%
8%
výnosnost
Zisk
VK
A
2000
2000
0
400
0
400
20%
B
2000
1000
1000
400
80
320
32%
Likvidita jako měřítko finanční pozice podniku
• schopnost firmy získat prostředky pro úhradu
svých závazků přeměnou jednotlivých
složek majetku do hotovostní formy před
splatností závazků krytých těmito složkami
• Oběžný majetek podle likvidnosti ve třech
skupinách, stupních:
1. Krátkodobý fin . majetek
2. Krátkodobé pohledávky, rychle prodejné se
ztrátou
3. Zásoby rychle prodejné se značnou ztrátou
Likvidita
• Krátkodobá – míra schopnosti podniku uhradit
zpeněžením likvidního majetku krátkodobé dluhy
včas a v plné výši, ve splatnosti:
• Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé dluhy
• Pohotová likvidita = oběžná aktiva bez
zásob/krátkodobé dluhy
• Provozní pohotová likvidita PPL = krátkodobé
pohledávky + krátkodobý fin. majetek/krátkodobé
závazky
• Peněžní likvidita = krátkodobý fin .
majetek/krátkodobé závazky + krátkodobé
bankovní úvěry
Likvidita
• PPL vyjadřuje pravděpodobnost, že v krátké
době nedojde k finanční tísni vyvolané
obtížemi, jak krýt z provozních příjmů provozní
výdaje. Prahovou hodnotou je 1,0
Pracovní kapitál
• Pracovní kapitál - Working Capital
• WC = zásoby + pohledávky + finanční majetek
• Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital),
obvykle se používá zkratka ČPK nebo NWC,
oběžná aktiva po odečtení krátkodobých
závazků.
• NWC = WC - Krátkodobé závazky = (zásoby
+ pohledávky + finanční majetek) - Krátkodobé
závazky
NWC
• je to oběžný majetek financovaný z dlouhodobých
zdrojů, který slouží k řízení plynulosti výrobního
procesu, likvidity
• Z pohledu manažerského je cílem disponovat co
nejvyšším pracovním kapitálem, protože
tento kapitál umožňuje firmě pokračovat ve své
činnosti i v případě, že bude nucena dostát veškerým
svým závazkům.
• Vlastníci firmy na druhou stranu upřednostňují, aby byl
oběžný majetek financován z krátkodobých zdrojů a
pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou
obecně dražší. Z toho plyne, že z hlediska vlastníka je
nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat.
Využití ukazatele Čistý pracovní kapitál v praxi
je využíván managementem podniku např. při řízení
pracovního kapitálu.
• Finanční manažer řídí jednotlivé složky
pracovního kapitálu, definuje jeho optimální výši
vzhledem k objemu a charakteru prodeje, sleduje
dobytnost pohledávek, oceňuje jeho jednotlivé
složky.
• Finanční manažer ze své pozice nemůže
jednotlivé položky pracovního kapitálu ovlivnit,
jeho rolí je podněcovat ostatní v hledání lepších
řešení.
Finanční stabilita
• Souhrn podmínek, za nichž při vnějším
porušení rovnováhy může dojít k jejímu
obnovení
• FS vytváří vyvážený vztah vybraných položek
aktiv a pasiv
• Testuje se analýzou struktury majetku a
kapitálu
Finanční stabilita
• Vertikální analýza rozvahy
• Dlouhodobý majetek má být financován
vlastním, nebo dlouhodobým cizím kapitálem
• Krytí dlouhodobého majetku:
• KDM = vlastní kapitál + dlouhodobé
dluhy/dlouhodobý majetek
Finanční stabilita
• Majetková struktura
• Finanční stabilitu testuje objem
zpeněžitelného majetku, použitelného v tísni k
uspokojení věřitelů
Finanční stabilita
• Finanční struktura
• Vertikální analýza pasiv měří stabilitu
zadlužeností majetku. (debt ratio), věřitelské
riziko
• DR = dluhy/aktiva
Solventnost
• Pravděpodobnost, že podnik bude schopen včas a
v plné výši uhradit úbytek stávajících dluhů, jakož
i úroky ze všech stávajících úročených dluhů, aniž
by se muselo sáhnout na majetek.
• Splátky se uhrazují ze zisku po zdanění a z odpisů
a úroky z nákladů. Dluhovou službu zajišťují
EAT+úroky a odpisy – ukazatel KDS krytí dluhové
služby – (debt service coverage):
EBIT/úroky+splátky za rok/(1 - %daně z příjmu)
Goodwill
• Goodwill obchodní společnosti je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a
aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky.
• Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní
společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno
firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní
společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici.
• Goodwill je možné členit na původní a druhotný.
• Původní se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v
účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě
ocenitelný.
• Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti.
Tvoří ho jak goodwill původní, tak goodwill získaný akvizicí.
• Hodnotu goodwillu lze účetně zjistit rozdílem mezi nákupní cenou
podniku a účetní hodnotou kupované společnosti.
• při fúzích a akvizicích je přesné a spolehlivé vyčíslení obtížné.
Hodnota podniku se může v čase rychle měnit v důsledku vývoje
trhů
Goodwill
• Příklad:
Zjistěte Goodwill společnosti, která byla prodána za 23 000 tis Kč,
jestliže :
• Pozemky
6 000 000 Kč
• Nemovitosti
5 000 000 Kč
• Auta
5 000 000 Kč
• Pohledávky
4 000 000 Kč
• Zboží
3 000 000 Kč
• Závazky
8 000 000 Kč
Goodwill
• Příklad: - řešení
Zjistěte Goodwill společnosti, která byla prodána za 23 000 tis Kč,
jestliže :
• Pozemky
6 000 000 Kč
• Nemovitosti
5 000 000 Kč
• Auta
5 000 000 Kč
• Pohledávky
4 000 000 Kč
• Zboží
3 000 000 Kč
• Závazky
- 8 000 000 Kč
• Celkem
15 000 000 Kč
• Rozdíl mezi tržní cenou a účetní hodnotou podniku (aktiva –
závazky) je 15 000 tis. Kč a představuje Goodwill podniku.
Kredibilita
• Důvěryhodnost zákazníka, obchodního
partnera
• Podniková kredibilita – spolehlivost při
vyrovnávání závazků a obecně plnění smluv
Bonita firmy
• Bonita firmy představuje určení kvality podniku, na
základě sledování výkonnosti a finanční situaci
podniku.
• Postup je podobný jako při Altmanově modelu, avšak
na predikci vývoje podniku využívají jiné ukazatelé,
kterými byly na základě statistického pozorování
podniků přisouzené jiné váhy významnosti.
• Čím větší hodnota bonity, tím je finančně-ekonomická
situace hodnocené firmy lepší, na základě tohoto
hodnocení se určuje riziko vhodné spolupráce s
analyzovanou společností.
Ukazatele pro index bonity
Celkový výčet ukazatelů podílejících se na konečném IB – Index
Bonity
• Strukturální riziko, Právní forma, Vznik a historie firmy, Výše
základního kapitálu, Struktura společníků, Plátci DPH, Obor
činností, Finanční a likvidní rizika , Ukazatelé zadluženosti,
Ukazatelé likvidity, Výnosová rizika , Obrat kapitálu, Aktiva,
Ukazatelé rentability, Ukazatele aktivity, Ostatní indexní
parametry , Komunikace, Webové stránky, Konkurz, Likvidace,
Vedené exekuce, Platební morálka,
• Ukazatelé Výnosové rizika a Finanční a likvidní rizika, tvoří více
než polovinu vypočítávaného IB. Tyto ukazatelé se pak na
základně jejich závažnosti a ohodnocení přepočítávají a dávají
dohromady IB – Index Bonity.