420_ Náklady, výnosy, hospodářský výsledek_Prezentace

Download Report

Transcript 420_ Náklady, výnosy, hospodářský výsledek_Prezentace

VY_32_INOVACE_07_EKO_420_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_07_EKO_420_Mus
Druh učebního materiálu
prezentace
Autor
Ing. Bohuslav Musil
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Cukrář
Ročník
2. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Podnikání, majetek a hospodaření podniku
Název vzdělávacího materiálu
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu náklady,
výnosy a hospodářský výsledek. Má žákům přiblížit základní členění
nákladů a výnosů, jejich význam z hlediska firmy. Prezentace vysvětluje
pojem hospodářského výsledku a možnosti zvyšování zisku úsporou
nákladů a zvyšováním výnosů. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2.
ročníku učebního oboru Cukrář.
30. 12. 2013
Ověřeno
23. 5. 2014
Ekonomika
Náklady, výnosy,
hospodářský výsledek
1
Podnikání je soustavná činnost, prováděná samostatně
podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za
účelem dosažení zisku. Zisk je stimulem, díky kterému funguje
tržní ekonomika, je důvodem podnikání.
Abychom zjistili hospodářský výsledek podnikatele musíme znát
jeho náklady a výnosy. Je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady.
Hospodářský výsledek má 2 možnosti - zisk nebo ztráta.
Hospodářský výsledek
2
Výnosy > náklady = ZISK
Náklady > výnosy = ZTRÁTA
3
Náklady
Představují finanční vyjádření spotřeby oběžného
majetku, opotřebení dlouhodobého majetku, zaplacené
mzdy, služby dodavatelů a různé platby finanční povahy.
Podnikatelé musí výši nákladů neustále sledovat.
Nevystačíme jenom se souhrnnými údaji. Pro lepší
orientaci jsou proto náklady členěny z různých hledisek.
4
1. Podle druhů (účetní hledisko)
 Provozní – vztahují se k hlavní, provozní činnosti podniku.
Např. spotřeba materiálu, odpisy, mzdy, služby
dodavatelů.
 Finanční – vztahují se k finanční činnosti podniku,
pohybem peněz. Např. placené úroky.
 Mimořádné – vznikají z nahodilých, neplánovaných
situací. Např. škody.
5
2. Podle vztahu k objemu výroby
 Fixní náklady - nejsou závislé na objemu výroby. Firma je
musí platit i když nevyrábí. Mění se pouze jednorázově při
změně podmínek skokem. Např. nájemné, mzda právníka,
prodavačky.
 Variabilní náklady – jsou proměnlivé. Mění se s objemem
produkce. Např. spotřeba materiálu, úkolová mzda dělníků.
Celkové náklady = fixní náklady + variabilní náklady
6
3. Podle vztahu k finální produkci – kalkulační
členění nákladů
 Přímé náklady –dají se zjistit přímo na daný výrobek či službu
(kalkulační jednici).
Přímý materiál
Přímé mzdy
 Nepřímé (režijní) náklady – nedají se přímo určit, ke kterému
výrobku či službě patří. Musí se na kalkulační jednice
rozpočítat podle daného kritéria.
Výrobní režie ‒ zahrnuje veškeré náklady spojené s řízením a
obsluhou výroby (např. energie).
Správní režie ‒ zahrnuje veškeré náklady spojené se správou
a řízením podniku – (např. plat právníka)
Odbytové náklady – (např. marketing, prodej)
Kalkulační vzorec
1.
2.
3.
4.
přímý materiál
přímé mzdy
ostatní přímé náklady
výrobní režie
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
5. správní režie a zásobovací režie
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
7. odbytové náklady
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
8. zisk
PRODEJNÍ CENA
7
Výnosy
Výnosy představují peněžní částky, které firma získala ze svých
činností, především prodejem zboží a služeb. Např. v cukrárně
tvoří většinu výnosů tržby za prodané zboží. Podnikatelé musí i
výši výnosů neustále sledovat. Nevystačíme jenom se
souhrnnými údaji. Pro lepší orientaci jsou proto výnosy členěny
podobně jako náklady.
8
Výnosy - podle druhů (účetní hledisko)
 Provozní výnosy - tržby z prodeje, výrobků, zboží, služeb
 Finanční výnosy - z cenných papírů, vkladů (úroky, dividendy )
 Mimořádné výnosy získané mimořádně (např. náhrada škody)
9
Zvyšování zisku podnikatele
Výnosy > náklady = ZISK
1. Snižování nákladů
2. Zvyšování výnosů
10
1. SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ
 Maximální využití dlouhodobého majetku (směnnost,
prodej nepotřebného majetku)
 Snížení spotřeby materiálu, využití nových materiálů při
zachování kvality
 Výběr lepšího dodavatele – nižší ceny při zachování jakosti
apod.
 Efektivnější organizace a využití práce, zvýšení produktivity
práce
 Pokles fixních nákladů na jednotku produkce (objem
prodeje roste rychleji než fixní náklady)
 Snižování spotřeby energií
 Využití technických novinek
2. ZVYŠOVÁNÍ VÝNOSŮ
Zvyšování tržeb :








Vyšší kvalita
Lepší servis
Zavedení nových výrobků
Sledování konkurence, průzkum trhu
Reklama a propagace
Účinná distribuce
Cenové akce
Rozšíření podnikání
11
Použitá literatura:
KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní
střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375.
[ 2, 3] [cit. 2014-05-23]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010
(viz http://explore.live.com/microsoft-servi ... cz&CTT=114) na WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
[ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] Vlastní foto autora
Zdroje:
http://business.center.cz/
http://www.oahshb.cz/
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.