แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ๑. การแสดงความคิดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจแจ่มแจ้งมากที่สุด ควรใช้วธิ ีใด ก.

download report

Transcript แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ๑. การแสดงความคิดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจแจ่มแจ้งมากที่สุด ควรใช้วธิ ีใด ก.

Slide 1

แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว


Slide 2

๑. การแสดงความคิดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจแจ่มแจ้งมากที่สุด
ควรใช้วธิ ีใด
ก. เขียนภาพ
ข. ใช้ภาษาพูด
ค. ใช้ภาษาเขียน
ง. แสดงอากัปกิริยา


Slide 3

๒. การคิดอย่างมีเหตุผลควรเริ่ มต้นด้วยกระบวนการข้อใด
ก. รวบรวมเหตุผลทั้งหมด เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ป
ข. รวบรวมเหตุผลเฉพาะที่มีน้ าหนักเพื่อพิจารณาหา
ข้อสรุ ปหลายๆอย่าง
ค. หาข้อสรุ ปอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วรวบรวม
เหตุผลมาสนับสนุนข้อสรุ ปนั้น
ง. หาข้อสรุ ปหลายๆอย่าง แล้วรวบรวมเหตุผลมา
สนับสนุนข้อสรุ ปแต่ละอย่าง


Slide 4

๓. การหาสาเหตุของปั ญหา จาเป็ นต้องใช้วธิ ี คิดอย่างรร

ก. เชิงวิเคราะห์
ข. เชิงสังเคราะห์
ค. เชิงประเมินค่า
ง. เชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์


Slide 5

๔. การหาวิถีทางแก้ปัญหา จาเป็ นต้องใช้วธิ ี คิดอย่างรร
ก. เชิงวิเคราะห์
ข. เชิงสังเคราะห์
ค. เชิงประเมินค่า
ง. เชิงประเมินค่าและเชิงสังเคราะห์


Slide 6

๕. การเลือกวิถีทางแก้ปัญหา จาเป็ นต้องใช้วธิ ี คิดอย่างรร

ก. เชิงวิเคราะห์
ข. เชิงสังเคราะห์
ค. เชิงประเมินค่า
ง. เชิงสังเคราะห์ และเชิงประเมินค่า


Slide 7

๖. การพิจารณาแยกสิ่ งต่างๆออกเป็ นส่ วนๆ เพื่อพิจารณา
รายละเอียด และพิจารณาว่าแต่ละส่ วนนั้นเกี่ยวข้องกัน
อย่างรร คือวิธีการคิดแบบใด
ก.
ข.
ค.
ง.

วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์
วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์
วิธีการคิดเชิงประเมินค่า
วิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหา


Slide 8

๗. “ผมคิดว่าปลูกต้นเบบูยาดีกว่า โตเร็ วดีและให้ร่มเงาดีดว้ ย
รวมทั้งดอกก็สวยด้วย เวลาบานพร้อมๆกัน”
ข้อความข้างต้น แสดงระเบียบวิธีคิดแบบใด

ก.
ข.
ค.
ง.

วิธีคิดเชิงวิเคราะห์
วิธีคิดเชิงสังเคราะห์
วิธีคิดเชิงประเมินค่า
วิธีคิดเพื่อแก้ปัญหา


Slide 9

๘.

“ ทุกวันนีศ้ ึกไกลยังไม่ ห่วง
แต่ หวัน่ ทรวงศึกใกล้ ไล่ ข่มเหง
ถ้ าคนไทยหั นมาฆ่ ากันเอง
จะร้ องเพลงชาติไทยให้ ใครฟั ง”
ข้อใดเป็ นแนวทางแก้ปัญหานี้ดีที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.

ผนึกกาลังสามัคคีกนั
มีความสานึกในความเป็ นชาติ
เล็งเห็นความสาคัญของเพลงชาติ
ตระหนักถึงภัยของสงครามกลางเมือง


Slide 10

๙. ข้อใดเป็ นปั ญหาเฉพาะกลุ่ม

ก. ภาวะอากาศแปรปรวนส่ งผลต่อสุ ขภาพของคนรทย
ข. พนักงานบริ ษทั คนหนึ่งรม่พอใจเพื่อนร่ วมงาน
หลายคน
ค. หัวหน้าห้องจะต้องรี บกลับบ้าน จึงรม่มีเวลาอยู่
ทบทวนบทเรี ยนกับเพื่อน
ง. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสี ยลงคลอง ส่ งผล
กระทบต่อบ้านทุกหลังในหมู่บา้ น


Slide 11

๑๐. ถ้าเพื่อนของนักเรี ยนชอบรับประทานบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
เป็ นประจา นักเรี ยนควรแนะนาเพื่อนอย่างรร
ก. ให้หยุดรับประทาน
ข. ต้มน้ าให้เดือดทุกครั้งก่อนรับประทาน
ค. ให้เปลี่ยนชนิดและยีห่ อ้ หมุนเวียนกันรป
ง. เติมเนื้อสัตว์และผัก ลดจานวนครั้งในการ
รับประทาน