Mall: Motion för divestering

Download Report

Transcript Mall: Motion för divestering

Beslut om att desinvestera ur fossila bränslen
Världens alla länder har kommit överens om att en höjning av jordens
medeltemperatur över 2 °C vore farligt. Vi har redan höjt temperaturen med 0,9
°C och har redan nu sett mer skadeverkningar än forskningen kunnat förutse. En
tredjedel av Arktis havssommaris har försvunnit, världshaven försuras allt mer,
och eftersom varm luft kan hålla mer vattenånga än kall, kan vi förvänta oss både
förvärrade regionala översvämningar och ökad torka i många länder.
Vetenskapen säger att vi inte har råd att tillföra atmosfären mer än omkring 565
gigaton koldioxid om vi ska ha någon chans att hålla oss under en uppvärmning
på 2 °C. Datorsimuleringar visar att även om alla utsläpp stoppas nu kommer
uppvärmningen ändå att fortsätta med ytterligare 0,8 °C. Chansen att klara
tvågradersmålet blir alltså mindre för varje år som går.
Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen, som kontrolleras av stora
transnationella bolag och av vissa länder, motsvarar 2795 gigaton koldioxid, dvs
flera gånger mer än vad som skulle ge en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av
huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas. För att inte bidra till fortsatt
utvinning av fossila bränslen måste [institutionens namn]s kapitalförvaltning sluta
att investera i bolag i fossilbränslebranschen och att avsluta allt eventuellt
ägande, direkt eller indirekt, i sådana bolag.
DÄRFÖR BESLUTAR [INSTITUTIONENS NAMN] FÖLJANDE:
1. Att omedelbart upphöra att investera medel, direkt eller indirekt, i
fossilbränslebolag,
2. Att inom fem år ha desinvesterat ur fossilbränslebranschen, och därmed vara
helt fria från direkt och indirekt ägande i fossila bränslen.
3. Att regelbundet och på ett transparent sätt redovisa hur arbetet fortgår för att
nå fossilbränslefria investeringar.
4. Att uppmana förvaltaren/förvaltarna av [institutionens namn]s anställdas
pensionspengar att desinvestera sina tillgångar ur fossilbränslebranschen.
__________________________
Namn
__________________________
Befattning
__________________________
Datum och plats