Energikällor

Download Report

Transcript Energikällor

Energikällor
Diskutera 2 & 2
• Vad behöver samhället energi till?
Bl.a.: sätta fordon i rörelse, få maskiner att
fungera, värme till husen mm.
• Vilka olika energikällor finns det?
De energikällor som vi använder
kan delas upp i 3 grupper
•
•
•
•
•
Icke förnybara
Olja- fossilt bränsle
Naturgas -fossilt bränsle
Torv-fossilt bränsle
Kol – fossilt bränsle
Kärnkraft (uran)
•
•
•
•
Förnybara
Vindkraft
Vattenkraft
Solenergi
Geotermisk
energi
Betingat förnybara
• Biomassa från t.ex. energiskog
• Ved
Icke förnybara enegikällor
Fossila bränslen:
• Olja, Naturgas, kol &
torv
Icke fossila bränslen:
• Kärnbränsle, d.v.s.
uran
Fossila bränslen
• Latinets fossum- ”uppgrävt”
• Bildades för miljoner år sedan av döda
växt- och djurdelar.
• Dog, bröts ned & blev liggande på bottnen
av hav och insjöar.
• Täcktes av bl.a.sand och grus.
• Trycket ökade och temperaturen steg.
• Förkolnade och band denna energi
OLJA
• Mångsidig råvara, kan bli gas, plast och bensin
• Räcker inte länge till, kanske 40 år
• Vid förbränning bildas ämnen som svaveloxid &
koldioxid som bidrar till växthuseffekten &
försurning
Naturgas- ofta ihop med olja
• Frigör koldioxid &
metan som bidrar till
försurning &
växthuseffekten, men
bara hälften så mkt
som oljan!
• Råvaran tar slut inom
överskådlig framtid,
ca 70 år
Torv & Kol, ca 240 år till
• Torv= Förmultnade
karbonskogar 300milj
år sedan. Avstängning
från syre och hårt
tryck=förkolning
• Först brunkol• Stenkol
• Vid förbränning frigörs:
Koldioxid, svaveloxid,
tungmetaller och
kväveoxider= bidrar till
försurning &
växthuseffekten
Försurning- vad är det?
• Förbränning av fossila bränslen bildar
gaserna svaveldioxid & kväveoxid.
• Stiger i luften och blandas med
vatten/regn= ger svavelsyra och
salpetersyra som försurar våra skogar och
vattendrag, d.v.s. sänker ph-värdet.
Växthuseffekten- vad är det?
• Vattenånga, koldioxid och andra gaser
lägger sig i atmosfären som ett tak på ett
växthus- därav namnet.
• Hindrar solens strålar/värme att komma ut
i igen. Vad gör det då?
• Jorden blir uppvärmd, so what?
• Ökenspridning, poler smälter, oväder som
orkaner mm. Spela roll?
• Ekonomiska kriser, klimatflyktningar, krig
etc.
Hållbar utveckling
• Innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling &
social välfärd förenas med en god miljö.
• Vill ha en hållbar ekologisk utveckling, d.v.s. använda
energiresurserna så att det gynnar allas ekonomi och
samtidigt finns kvar till kommande generationer och att vi
hanterar avfallet så att det inte påverkar miljön negativt.
• Men förbränning av fossila bränslen bidrar ej till en hållbar
ekologiskt utveckling.
• Regeringen som mål att minska utsläppen av gaser från
förbränning av fossila bränslen med 40% fram till år 2020.
Kärnkraft
•Uran= en malm
•Ger mycket energi
•Mer än 20%
•Olyckor blir omfattande
•Ren energikälla, men kräver
slutförvaring i 100 000 år
Förnybara energikällor
= tar ej slut
Solenergi
• El-framställningen är
måttligt effektiv
• Har hög energipotential
• Dyrt
Vattenkraftverk
• Är förnybar, inga utsläpp
• Energin kan lagras i dammar för senare bruk
Vindkraftverk
•Kan bara utnyttjas när det blåser
•Förnyelsebar, inga utsläpp
Geotermisk energi
• Bergvärme, d.v.s.
värmen i jordens inre
tar inte slut
• Förbrukar energi vid
drift, men ger ändå
energivinst
Betingat förnybara
energikällor
Biobränsle
• Energiskog: Får växa ca 6 år
innan avverkning &
förbränning
• Ved: träd växer upp igen,
men inte så fort, så vi måste
vara försiktiga!
• Släpper ut koldioxid, men
bidrar inte till växthuseffekt
eftersom koldioxiden bands
under uppbyggnaden