Ekstra fordeler for deg som er medlem av EL & IT

Download Report

Transcript Ekstra fordeler for deg som er medlem av EL & IT

13-02-08
09:56
Side 1
Ekstra fordeler for deg som er
medlem av EL & IT Forbundet:
LOfavør Grunnforsikring er ment å være en
økonomisk førstehjelp. Utbetalingen er høyest i de
livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis
er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og
kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.
Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele
året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge,
eller du kan få behov for syketransport. Det er slett
ikke nødvendig å kjøpe reiseforsikring hver gang du
pakker kofferten!
Uføreforsikring for medlemmet og dødsrisikoforsikring for medlemmets ektefelle/samboer/
registrert partner:
Som medlem av EL & IT Forbundet kan en familie
spare opptil kr 16.000 med LOfavør.
Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret.
Som medlem av forbundet får du LOfavørforsikring
av alt innbo og løsøre i hjemmet ditt, mot brann-,
vann- og innbruddsskader, tyveri ved innbrudd, skadet
mat i fryser ved strømbrudd, og rettshjelp hvis du er
i tvist som privatperson.
Det er ingen begrensning oppad i forsikringsbeløpet, og egenandelen er kun kr. 3.000,-.
Dersom to eller flere i husstanden er forsikret
med samme ordningen,
bortfaller egenandelen.
For sykler registrert i
Falck er egenandelen
kun kr 1000
Fullstendige forsikringsvilkår får du tilsendt når
du blir medlem eller les
mer på www.lofavor.no
Uføreforsikring
Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen
utbetales når medlemmet har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år.
Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer
Medlemmer som allerede er uføre har en forsikring
som utbetales ved død. Forsikringssummen er den
samme som for uføreforsikringen.
Øvrige rabatterte
medlemsfordeler
som du har
tilknyttet
LOfavør:
• Frivillig Gruppelivsforsikring
• Ulykkesforsikring
• Barneforsikring
• Husforsikring
• Bilforsikring
• Bankfordeler,
MasterCard
• Strøm og Telefoni
ADSL
• Eiendomsmegling
• Advokatbistand
• Hoteller, Reisebyrå og leiebil
• Bilvedlikehold
• Bonus på drivstoff
riv her
Z-card ELIT_Forbundet_0208.qxd:Layout 1
• EL & IT Forbundet ble stiftet 1. januar 1999.
• EL & IT Forbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen
i Norge.
• EL & IT Forbundet ble dannet som en sammenslåing
av de tidligere LO-forbundene Tele- og Dataforbundet (TD)
og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF).
• EL & IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning
som ikke er tilknyttet noe politisk parti.
• EL & IT Forbundet har til oppgave å organisere alle
lønnstakere innenfor IKT, energi- og elinstallasjonsbransjen.
• EL & IT Forbundets eldste fagforeningen feiret sitt 100-års
jubileum samme året som EL & IT Forbundet ble stiftet.
• EL & IT Forbundet har ca 37.000 medlemmer
• EL & IT Forbundet er delt opp i 13 distrikter som alle har
fast ansatte sekretærer til å ivareta medlemmenes interesser,
og bistå klubber, fagforeninger og medlemmer i klubbene lokalt.
• EL & IT Forbundet er tilsluttet en rekke
internasjonale organisasjoner.
Brett og lim.
Postlegg i dag, porto er betalt.
Ektefelleforsikring
Forsikringen utbetales dersom medlemmets ektefelle/samboer eller registrerte partner dør som følge
av sykdom eller ulykke.
Forsikringene er i utgangspunktet obligatoriske og forsikringskontingent
er i tillegg til medlemskontingent.
Ved medlemskap i EL & IT Forbundet får du tilgang til
alle fordelene ved LOfavør, og familien kan spare opptil
kr 16.000,- pr år ved å benytte fordelene fullt ut. Du
kan selv regne ut hvor mye du kan spare som medlem
i forbundet ved å bruke fordelskalkulatoren på
www.lofavor.no.
Avtalenr. 140212-142
Stå ikke alene! Meld deg inn
i EL & IT Forbundet!
Det er enkelt å bli medlem:
Bruk innmeldingskupongen, eller besøk våre nettsider.
Du kan også kontakte ett av våre kontorer.Adresser
og telefonnr finner du i denne enkle folderen.
Sentrum, 0106 Oslo
Z-card ELIT_Forbundet_0208.qxd:Layout 1
13-02-08
09:56
Side 2
Fukt denne limstrengen, og lim igjen.
For å være medlem betaler du 1,2 prosent av brutto månedslønn i kontingent. Forsikringskontingent kommer i tillegg.
Klubber og fagforeninger kan utover dette vedta en tilleggskontingent for sine medlemmer.
Innmeldingsblankett
Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr/-sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
måned
år
•Muligheter for stipend til etterog videreutdanning
• Gratis medlemsblad 9 ganger i året
med nyttig informasjon og
interessant lesestoff
Med tariffavtale får du regulering av arbeidstiden, lønn i henhold til avtaler og andre
fordeler.
Med tariffavtale
får du regulering av
arbeidstiden, tariffbestemt lønn og
andre fordeler
Fellesskap gir de
beste løsningene!
Fødselsnr:
dag
Mange bedrifter innen våre bransjer har lange
arbeidsdager, tøffe arbeidsforhold både fysisk
og psykisk.Vi som jobber i EL & IT
Forbundet vet godt at noe må gjøres med
dette.
personnummer
E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeidsgiver: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr/-sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-post (arbeid):. . . . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dato___/___20______Underskrift:______________________
Kryss av:
Jeg ønsker medlemskap
Jeg ønsker at arbeidsgiver trekker mine kontingenter
Jeg ønsker ikke at arbeidsgiver trekker mine kontingenter
EL & IT Forbundet er det største og det
sterkeste arbeidstakerforbundet i de
bransjer forbundet organiserer. Gjennom
medlemskap i EL & IT får våre medlemmer
hjelp til bedre lønns- og arbeidsvilkår,
juridisk bistand i arbeidsforhold og
muligheter til kurs og etterutdanning.
Forbundet organiserer ansatte innen
bransjer som:
• Serviceelektronikk
Jeg ønsker informasjon om reservasjon for uføreog ektefelleforsikring
Fylles ut av eventuell verver:
Ververs navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ansatte i IKT-bransjen
• Reparasjon av radio/TV
• Ansatte innen energiverk
Medl.nr/pers.nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ingeniører i IKT- og energibransjen
Ververs adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Elektrikere, alle områder innen faget
Dato___/___20______Underskrift:______________________
• Ansatte i telekommunikasjonsbedrifter
Fukt denne limstrengen, og lim igjen.
Medlemskap i EL & IT Forbundet er kort
fortalt som å tegne en forsikring i jobben.
Uten medlemskap i et arbeidstakerforbund
har du bare deg selv å støtte deg til.
I tillegg støtter du arbeidet for å heve
standarden for ansatte i bransjene.
Medlemskap i EL & IT Forbundet gir deg
mange fordeler:
• Avtalebestemt lønn
• Sikring av dine rettigheter
i arbeidsforholdet
• Årlige sentrale lønnstillegg
• Lokal forhandlingsrett om lønnsog arbeidsforhold
• Medbestemmelse i bedriften
gjennom dine tillitsvalgte
• Juridisk bistand ved usaklig oppsigelse
og konflikter med arbeidsgiver
• Gratis faglige kurs i organisasjonsog samfunnsspørsmål
På baksiden kan du lese mer om alle de
andre fordelene du og familien din får ved
ditt medlemskap i EL & IT Forbundet.