Medlemsfordeler for deg

Download Report

Transcript Medlemsfordeler for deg

2011
Fordelene ved å være mange er mange
LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt
1
13. april 2015
2
13. april 2015
Kollektive forsikringer
Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet
(dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller
forbundet ditt )
•
•
•
•
•
•
•
3
Kollektiv hjem - H
Grunnforsikring -G
Fagforbundets stønadskasse -O
Gruppelivsforsikringer - O (gjelder EL&IT, NOF og Postkom)
Fritidsulykkesforsikring - F
Reiseforsikring - R
Fagforbundets gruppeforsikring (vil få nye koder)
13. apr. 2015
Kollektiv hjemforsikring
Som LO- medlem har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt
Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, som betyr at du slipper å
oppgi verdien på forhånd. Dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt.
Lav egenandel
Egenandelen er på kun kr 3000.Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen.
Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1000.-
For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse
midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000.-
NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap
Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg
Kode H
på kortet
Kollektiv hjemforsikring
Forsikringen dekker blant annet:
-
Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt
Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol
Tyveri i forbindelse med innbrudd
Skader på over 1 000 kroner ved typiske uhell
Skader som skyldes vann som trenger inn gjennom utett yttertak
Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, camingvogn
eller båt
Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden
Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson
Ansvarsforsikring
Kode H
på kortet
Grunnforsikring
LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall – i både fritid og
arbeidstid, hele døgnet i hele verden.
Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst.
Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre
livsforsikringer.
Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum på
denne forsikringen
Forsikringen dekker blant annet
Deg som medlem
Ektefelle /samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år
Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid
Hele døgnet i hele verden
16 500 kroner per barn under 21 år ved dødsfall
Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt
Kode G
på kortet
Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i
fritiden.
Forsikringen dekker blant annet
•
•
•
•
Deg som medlem frem til fylte 70 år
Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død
Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke
dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen
Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved
behandling i offentlig institusjon
Kode F
på kortet
Reiseforsikring (R)
Vi tilbyr deg to typer reiseforsikring, og du velger selv den som passer deg best
Reiseforsikringen dekker deg som medlem, ektefelle/samboer, samt barn under 20 år, uavhengig om
familien reiser samlet eller hver for seg. Felles for begge er at de dekker hele året og at
avbestillingsforsikring er inkludert. I tillegg får du 24 timers nødassistanse over hele verden
Reise med lang varighet
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntill 45 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å
gjelde i inntill 90 eller 180 dager ved lengre utenlandsopphold
Dersom denne forsikringen IKKE er kollektiv, dvs ligger i din medlemskontingent kan du tegne den i
din nærmeste SpareBank 1 bank.
NB! Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis
Bilforsikring
Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn
det som er vanlig
Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet
Startbonus på hele 30%
I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med
75 prosent bonus
Ønsker du ungdomsgaranti?
Låner du bort bilen til personer under 23 år, er det større sjanse for at uhell kan skje. Derfor økes normalt
egenandelen ved kaskoskader med 6 000 kroner. Ved kjøp av vår ungdomsgaranti for kr 900 pr år, slipper du den
økte egenandelen. Dersom du har brukere av bilen under 23 år, vil forsikringen også koste noe mer
Bilforsikring
Ungdomsavtale – for bileiere under 23 år
Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig
Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får
tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du
må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden
Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet
på hele 30%
I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med
75 prosent bonus
Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet
Startbonus på hele 30%
I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med
75 prosent bonus
Husforsikring
Vi tilbyr to typer LOfavør Husforsikring, og du velger selv den som passer deg best.
Dersom huset ditt blir totalskadet, bygger vi det opp på nytt uten å trekke fra for elde og
slitasje (fullverdigaranti). I tillegg er du dekket mot insekter, sopp og råte.
Et oppgjør – en kontaktperson – en egenandel
Det er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennom LOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å
fortelle den samme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkes du bare en egenandel og får et raskere
og tryggere oppgjør.
Øvrige Forsikringer
Individuelle
forsikringer
LOfavør Barneforsikring
•
Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom,
ulykke eller dødsfall? Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden og gir økonomisk trygghet
både for barnet og foreldrene. ( pris pr år kr 1609.-)
LOfavør Ulykkesforsikring
•
LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som
skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele
familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. ( pris
pr år kr 440.-)
Øvrige Forsikringer
Individuelle
forsikringer
LOfavør Motorsykkelforsikring
Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for disse er at de gir deg
toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår
du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus.
LOfavør Campingvogn/tilhenger
Vi tilbyr to typer forsikring: kasko og minikasko
LOfavør Moped og snøscooter
Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring.
LOfavør Verdisak
Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise
(NB! kun kr 1000.- i egenandel)
NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000.-
Øvrige Forsikringer
Individuelle
forsikringer
LOfavør Fritidsbåt
Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du velger selv den som passer deg best. De to beste gir deg
dagserstatning hvis båtferien blir spolert
Toppkasko – Kasko - Minikasko
LOfavør Fritidshus
Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, Dersom hytta blir totalskadet bygger vi ny uten å trekke fra for elde og slitasje(
fullverdigaranti).
Standard
Topp – hvis du velger denne kan du også dekke deg mot insekter, sopp og råte
LOfavør Hunde- og katteforsikring
For firbente familiemedlemmer dekker vi veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Du får også erstatning hvis
kjæledyret ditt dør, må avlives eller blir borte, og også ved sykdom eller ulykke
NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000
Pensjon
LOfavør pensjon er trygg pensjonssparing for deg som er LO-medlem. Du sparer
til pensjon med skattefradrag og får samtidig forsikret sparingen ved uførhet
Nå kan du spare fra 300 kroner i måneden
med skattefradrag, og samtidig få forsikret sparingen
ved arbeidsuførhet.
Medlemsfordeler for deg
- Betalingsfritak: Ved langvarig arbeidsuførhet vil SpareBank1 overta
ansvaret for din sparing inntil du blir frisk, om nødvendig frem til
pensjonsalder
- Ved langvarig arbeidsuførhet vil det månedlige sparebeløpet
Visste du at..
økes med 3% årlig ( ikke over kr 15.000.-)
Dersom du er kvinne, er
- Forsikringen krever ingen helseerklæring
risikoen for å bli ufør før
du fyller 65 hele 40%
- Samme pris på forsikringen, uavhengig av alder og kjønn
Bank
Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste
produktene til deg som LO medlem
LOfavør Medlemslån
- Lån til Bolig
- Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales
- Flyttes lånet til SpareBank 1, eller det tas opp nytt lån, dekker banken omkostningene
inntil kr 1500.-
LOfavør Konfliktlån
- Ved lovlig konflikt kan du søke om:
- Betalingsutsettelse
- Konfliktlån
LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån)
- Din lokale SpareBank 1- bank kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantiforndet til
ordinær boliglånsrente (For å få en lønnsgaranti fra SB1 må du først kontakte din fagforening og
du må ha kundeforhold opprettet hos SB1)
LOfavør Brukskonto og Sparekonto
Særskilte fordeler eller rabatter som kan variere mellom bankene
Nyhet! Advokatforsikring
Det hjelper ikke å ha rett, uten å få rett. Nå kan du som medlem av et forbund i LO tegne en frivillig
Advokatforsikring
Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både
å unngå problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt.
Medlemsfordel
15 timer rådgivning fra advokat pr år
Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet
Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer
Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
LOfavør pris:
110,- kr mnd
Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.
Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen .
Advokatbistand
Raskere, rimeligere, mer tilgjengelig
Trenger du advokatbistand, har Legalis lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder
man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter
m.v.
Medlemsfordeler for deg
-
Reduserte priser på all juridisk bistand*
20% rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør
Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er
gratis
Vi legger vekt på å bistå deg raskt og effektivt via internett, LOfavør medlemstelefon. Om nødvendig
også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for retten
* Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater
Feriereiser
Feriereiser
Ditt reisebyrå gjennom 70 år! – Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på
reisen!
Medlemsfordeler for deg
Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir deg som medlem av et LO – forbund
5% rabatt på en rekke charteroperatører, cruice og båtreiser, feriehus osv
Nyhet!
Nå kan du også bestille charterreiser med 5% LO-rabatt, samt ”fly og hotell – pakk selv”
til konkurransedyktige priser på www.lofavor.no/feriereiser
Billån
Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 100% finansiering! Med lån
fra SpareBank 1 Finans får du rask behandling og blant markedets beste
betingelser.
Medlemsfordeler for deg:
Billigere lån
Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente
Frihet
Med LOfavør Billån er det selve objektet som er panteobjektet. Det betyr at du slipper å
stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet i fremtiden
- LOfavør Kaskofritt Billån
Skal du finansiere bil under Kr 100.000 er det mulig å søke om kaskofritt billån
- Lån med betalingsforsikring
SpareBank 1 Finans tilbyr betalingsforsikring på alle sine lån
Gå inn på www.lofavor.no
– meny ” billån”
Billån
Billån
På Egne Hjul
Med LOfavør På Egne Hjul får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med
fokus på sikkerhet.
Gå inn på
www.lofavor.no
– meny ” billån”
På Egne Hjul: Et eget ungdomskonsept
-
Du kan låne kr 30 000.- - kr 100 000.Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente
Nedbetalingstid max 5 år
Kun 10% i egenkapital
Kun krav om ansvarsforsikring og betalingsforsikring
Strøm
LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler!
For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr
NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste
strømpriser.
Medlemsfordeler for deg
Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris
Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid.
(Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår)
Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over
Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander)
Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no – strøm
SPAREPAKKEN koster kun 1 krone pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i
SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.
Kredittkort
Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke
har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din
økonomi.
LOfavør Mastercard har mange praktiske fordeler. Har du f.eks. tenkt over at:
… LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen
din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt.
… hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved
å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din
brukskonto.
… kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og
kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til
din konto.
… betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe
deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs?
For mer informasjon om LOfavør MasterCard, se www.lofavor.no/kredittkort
Hotell
Rica Hotels vil tilby deg ”Det Gode Vertskap” på alle sine hoteller i Norge
og Sverige
Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet.
Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen.
Medlemsfordeler for deg i Norge
-
Dobbeltrom kr 995.- pr rom pr natt inkl frokost
Enkeltrom kr 830.- pr rom pr natt inkl frokost
Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost
Medlemsfordeler for deg i Sverige*
-
Dobbeltrom kr 1 095.- pr rom pr natt inkl frokost
Enkeltrom kr 895.- pr rom pr natt inkl frokost
Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost
* Alle prisene er i SEK og inkl mva
Tilbudet gjelder på standardrom
Hotell
Coice Hotels Scandinavia Nordens største hotellkjede!
Du får 20% rabatt på alle norske Choice–hotell
Medlemsfordeler for deg
•
•
20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge
10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum
Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel.
Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller.
NB! Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Gå inn via
www.lofavor.no
Eiendomsmegling
EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over
hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med god
lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig
Medlemsfordeler for deg
-
Kr 2000.- i rabatt ved salg av bolig*
En gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig av om du skal selge eller ikke
-
* * Rabatten er inkludert mva. medlemskortet må fremvises før kontraktsinngåelse
Telefoni og bredbånd
Fast telefoni/bredbåndstelefoni*
10 % til 15% rabatt på trafikk
Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen)
* Gjelder basisabonnement
Mobiltelefon
–
30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd. Gjelder alle fakturabaserte abonnement fra Telenor, utenom Djuice,
Superkontroll, SuperSim og SurfPrat Tjenesten er aktiv i 2 år, og må deretter aktiveres igjen
Du kan tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” bestill LO ” til 2000
Bredbånd
–
–
Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke
10-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium
Registrer deg for rabatt på www.lofavor.no
NB! Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler
Leiebil
Hos Hertz får du gode rabatter i både inn- og utland! I tillegg tilbys alle som er medlem av
et LO- forbund gratis medlemskap i Hertz #1 Gold Club – bransjens beste
servicekonsept.
Hertz har biler som dekker ethvert behov både for kort- og langtidsleie.
Medlemsfordeler for deg
-
10% rabatt på forhåndsbetalte leier (World on Wheels)*
Inntil 15% rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i hele verden
Inntil 20% rabatt på weekend- og kampanjepriser i Norge
* Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett