Brosjyre Sjømannsforbundet

Download Report

Transcript Brosjyre Sjømannsforbundet

Brosjyre Sjømannsforbundet.pdf
Valget er
ditt
Side 2
1
29.01.12
18:52
Kontingenten
Side 2
Fri, uavhengig
og sterkere
Medlemsfordelene
Side 3
Side 4
Diskusjonen om mulig LO-medlemskap skaper engasjement i Norsk Sjøoffisersforbund. Engasjementet er viktig for en konstruktiv prosess blant 8.000
medlemmer. Til sist er det medlemmene som avgjør. Her får du et overordnet
innblikk i prosessen; bakgrunnen, fordeler – og veien videre.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Flere fordeler
Politisk
Mer makt og
påvirkningskraft..? uavhengig..? enn ulemper..?
Brosjyre Sjømannsforbundet.pdf
2
29.01.12
18:52
Vårt forbund kommer til å bli sentralt i utformingen
av LOs skipsfartspolitikk
Styreformann i
Norsk Sjøoffisersforbund,
Harald Åge Weines.
-Valget er ditt
Kjære kollega
C
M
Folderen du nå leser er vårt bidrag til å gi et
enkelt og overordnet innblikk i rapporten fra
styreutvalget, som i fjor høst utredet
spørsmålet om LO-tilknytning for Norsk
Sjøoffisersforbund. En problemstilling som
naturlig nok skaper temperatur og engasjement i vårt forbund.
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Norsk Sjøoffisersforbund og LO har allerede
samme grunnsyn og prioriteringer i
skipsfartspolitikken, og har samarbeidet godt
om mange saker gjennom 15 år. Utgangspunktet for å se på LO-medlemskap er å
stå enda sterkere i kampen om våre
hjertesaker. Men det er en forutsetning for
medlemskap at LO forankrer våre viktigste
kampsaker :
Nettolønnsordningen,
likeverdige konkurransevilkår, sysselsetting,
maritim utdanning og oppfølging av
stortingsvedtaket i Nasjonal transportplan
om overføring fra land til sjø.
Styret mener at et medlemskap i LO
vil bidra til et sterkere, enda mer robust
Sjøoffisersforbund i årene som
kommer.
Vi forblir et selvstendig forbund, men
kommer til å bli sentrale i utformingen
av LOs skipsfartspolitikk. Hvis vi velger
å jobbe sammen med landets
2
mektigste interesseorganisasjon, kan vi møte
myndighetene med en helt annen slagkraft.
Styrets mål er at alle medlemmer skal få et
bredt faktagrunnlag og en objektiv forståelsefor alle
fordeler og ulemper ved et eventuelt medlemskap –
så vel praktiske og faktiske, som mer følelsesmessige
og prinsipielle. Ditt personlige engasjement er
avgjørende i denne saken. Og hvis høringsrunden gir
grunnlag for å sende spørsmålet til uravstemning en
gang før eller etter sommeren, håper jeg at
alle – tilhengere og motstandere – tar
ansvar og bruker stemmeretten.
For; til syvende og sist, når følelser
og fakta er ryddet på plass, må vi
alle spørre oss selv: Hvordan vil vi
som forbund stå sterkest rustet
til å kjempe for våre hovedsaker?
Styreformann i Norsk Sjøoffisers
forbund, Harald Åge Weines
+
= +?
Din stemme
avgjør
og innstilling er
allerede analysert og diskutert på møte
med de hovedtillitsvalgte 17. januar i år.
STYRETS UTREDNING
Nå legger vi opp til å treffe flest mulig
medlemmer ansikt til ansikt for å
informere, diskutere og lytte.Vi vil legge
opp til et bredt anlagt informasjons- og
kommunikasjonsløp, slik at alle skal få et så
objektivt og bredt grunnlag som mulig for å
avgi sine synspunkter på et eventuelt
fremtidig medlemskap i LO.
Det gjelder så vel i direkte dialog med
medlemmer, i møter og på konferanser, som
i skriftlig kommunikasjon, informasjon gjennom brosjyrer, på Facebook,
blogger og i andre diskusjonsfora.
Selv om et enstemmig styre
anbefaler en formell tilknytning til LO,
betyr ikke det at man har forskuttert
et endelig utfall. I styrets rapport går
det tydelig frem at en ryddig og
demokratisk, intern prosess er
avgjørende.
Kjernespørsmålet skal
også tas opp til uravstemning blant medlemmene.
Her må hvert
enkelt medlem ta
ansvar og bruke
stemmeretten!
Kontingenten
FLERE FRYKTER en sterk økning i medlemskontingenten dersom NSOF blir medlem
av LO. I sin innstilling er styret tydelige på at
NSOF over en fire års periode skal fase inn
kontigenten knyttet til LO-medlemskap. For
passive medlemmer og studenter innstiller
styret på at kontingenten forblir uforandret.
For aktive medlemmer vil den månedlige
kontingenten få følgende påslag:
År 1:
År 2:
År 3:
År 4:
F.o.m. år 5:
0,14,28,43,57,
For medlemmer som ønsker å benytte seg av
LOs valgfrie forsikringsordninger ”Hjem” og
”Liv” vil den månedlige premien bli 81 kroner.
Men dette er som sagt valgfritt for deg som er
medlem i dag.
w.s joo ff. no
på
n det te, og
vil du ku nne gå i dy bde
vite for å del ta
fin ne alt du tre nger å
ten . Og , ikk e
ko ns tru kt ivt i deb at
irk e den en del ig
mi ns t; være me d å påv
be slu tn ingen .
På våre ne tt sider ww
Visste
du at...
Brosjyre Sjømannsforbundet.pdf
3
29.01.12
18:52
LO mener det er viktig at vi satser innenfor de næringer hvor Norge hevder seg godt
internasjonalt og vi har naturgitte fortrinn og dermed et større potensial for å kunne lykkes.
Vilje til å satse på maritim næring og norsk skipsfart er viktig for Norge og norske arbeidstakere.
Vi i LO har invitert Norsk Sjøoffisersforbund til medlemskap fordi vi sammen kan oppnå mer.
Roar Flåthen, LO-leder
-Vi skal styre vår egen skute
- Gjennom LO får vi bedre tilgang til de
rom der beslutninger tas for den maritime
virksomheten. Medlemskapet styrker oss i
de viktigste sakene, og rokker ikke ved vår
selvstendighet.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Består som selvstendig forbund: Norsk Sjøoffisersforbund slipper å
endre vedtektene for å kunne bli LO-medlem. Hvert enkelt LO-forbund er
selvstendig og frittstående, med egne vedtekter, selvstendig økonomi, målsettinger og strategier. Og selvfølgelig muligheten til å trekke oss ut av LO igjen
dersom et medlemskap ikke innfrir forventningene.
“…styrker oss i de viktigste
sakene, og rokker ikke ved vår
selvstendighet…”
Uendret samarbeid med
andre forbund: Et LO-medlemskap
skal ikke rokke ved målsettingene for
det gode samarbeidet sjømanns
organisasjonene i mellom.
Det sier direktør Hans Sande i Norsk
Sjøoffisersforbund om den pågående
LO-diskusjonen. - Som ledere på sjøen
er vi vant med å stå overfor vanskelige
valg.Vi er faktabaserte fagfolk, og har en
Tariffoppgjørene rammes lite:
Hans Sande, direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.
grundig opplysnings- og diskusjonsprosEt eventuelt LO-medlemskap vil ikke få
ess foran oss i denne saken. Ingen skal få
nevneverdige konsekvenser – praktiske eller økonomiske – for Norsk
et eventuelt medlemskap tredd ned over hodet.
Sjøoffisersforbunds tariffarbeid.Vi skal fortsatt følge våre forbundsvise oppgjør.
- Det krevende arbeidet med å opprettholde stabile
rammevilkår for skipsfartsnæringen, er en kontinuerlig jobb
som krever økt styrke for ikke å miste
fokus og dagsorden. Også arbeidet
mot sosial dumping, som først og
fremst undergraver seriøse, norske
rederier og norske arbeidsplasser,
er krevende oppgaver som krever
større muskler. Det er dette som
er forutsetningen for at vi har
utredet LO-medlemskap.
- Det viktigste med utredningen har vært å få avklart at vi
som LO-medlem fortsatt
kan ha hånda på roret og
styre vår egen skute, sier
Sande og nevner blant
annet:
Styrket tillitsmannsarbeid: Styret mener et medlemskap vil kunne
styrke tillitsmannsapparatet gjennom skolering og økt ressurstilgang. Graden
av samarbeid skal helt og holdent styres av vårt tillitsmannsapparat.
Politisk uavhengig: Utgangspunktet for prosessen er at Norsk
Sjøoffisersforbunds styre mener vi er tjent med å være med i den
interesseorganisasjonen som har størst innflytelse i næringsog skipsfartspolitikken uavhengig av
regjering. LOs samarbeid
med utvalgte partier skaper
me r på alle
ikke forpliktelser for oss.
LOs med le mmer stgsemva lg
ortin
pa rt ier. Ve d sis te St
En forutsetning for å gå
me ne s
fo rdelte LO -med lem
inn i LO er at vi skal
g sli k:
stemme giv ni ng se
bestå som et politisk
% - H: 6,2%
uavhengig forbund.
A: 53,8& - FrP: 22,2
% - KrF: 2,1%
- Sp: 5,6% - SV: 5,4
.
- V: 1,5% - RV: 2%
Sjøkaptein Hans Sande,
direktør i Norsk
Sjøoffisersforbund
Visste
du at...
“Fri og
uavhengig”
I LOs FORMÅLSPARAGRAF heter det at ” LO
skal alltid være fri og uavhengig”. LO har med
andre ord ingen vedtektsfestet partitilknytning.
Valgkampstøtten til enkelte partier består bare så
lenge flertallet av LOs medlemsforbund ønsker
denne.
Å være medlem i et LO-forbund stiller ingen krav
til politisk aktivitet eller partipolitisk tilhørighet.
Norsk Sjøoffisersforbund skal fortsatt være en
partipolitisk nøytral organisasjon. Det innebærer
at vi ikke tar standpunkt til, eller har henvisning
til, politisk samarbeid og/eller ideologisk tema i
vedtekter og handlingsplaner – og legger vekt på
å ha et like godt samarbeidsklima med alle
politiske miljøer.
Av LOs medlemsforbund er det flere som har
vedtektsfestet samme politiske uavhengighet som
Norsk Sjøoffisersforbund. Blant disse er Norsk
Sjømannsforbund, Norges Offisersforbund, Norsk
Tjenestemannslag, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og IndustriEnergi (IE). Flere av disse
har også samme prinsipielle syn som Norsk
Sjøoffisersforbund på valgkampstøtte og bruker
LO-medlemskapet aktivt til å markere motstand
mot eller jobbe – og stemme - for avskaffelse av
denne.
Dersom NSOF velger LO-medlemskap, skal
organisasjonen bruke sin plass i LO til å arbeide
for å avvikle sentral støtte til valgkampfond,
uansett parti.
3
Brosjyre Sjømannsforbundet.pdf
4
29.01.12
18:52
Har du spørsmål om LO-medlemskapet?
Send dem til oss på [email protected]
Alle spørsmål vil bli besvart.
Norsk Sjøoffisersforbund
[email protected]
oss!
PB 2000 Vika, N - 0125 OSLO Rosenkrantz gt 15
Te l e f o n : 2 2 0 0 5 5 0 0 F a k s : 2 2 0 0 5 5 0 1 E - p o s t : o s l o @ s j o o f f . n o
Flere og bedre medlemsfordeler
En fast tilknytning til LO gir medlemmene en rekke nye, individuelle og kollektive fordeler som
kan merkes i lommeboken.
C
NSOF tilbyr i dag en lang rekke personlige og
økonomiske fordeler til medlemmene, Et medlemskap i LO gir enda flere muligheter, men
medlemmene kan også velge bort hele eller deler av
dette fordelsprogrammet, hvis de ønsker det.
I fordelsprogrammet LOfavør ligger landets antagelig beste
kollektive ordninger. Her finnes medlemstilbud innen bank,
forsikring, eiendomsmegling, billån, kredittkort, strømrabatter, feriereiser, telefonirabatter og hotellrabatter. LO tilbyr
også gunstige forsikringsløsninger for hjem, liv,
fritid, reise og advokatbistand.
Dette er fordeler som medlemmer i NSOF kan
velge å reservere seg mot dersom de ønsker det.
Her er en kort oversikt over noen ordninger
NSOFs medlemmer kan nyte godt av i LOfavør:
M
Y
CM
BANK &
FORSIKRING
MY
CY
DETTE HAR DU I DAG
NSOFs gruppelivsforsikring: Seilende
medlemmer under 62 år er dekkes for
kr 150 000 ved dødsfall som følge av sykdom
eller ulykke.
CMY
Innbo og andre skadeforsikringer:
Mulighet til å tegne innboforsikring og andre
private forsikringer gjennom Sjøoffiserenes
forsikringskontor.
K
JUS
FERIE
ANNET
DETTE FÅR DU I TILLEGG HVIS NORSK SJØOFFISERFORBUND VELGER LO
Alle som velger å være med på de nye kollektive ordningene får en høyere livsforsikring.
Eks: For en gift 30-åring øker utbetalingen fra 150.000 til 218.024,- For en pensjonert
64-åring med ektefelle øker utbetalingen fra 2.000,- til 17.800,Norges beste innboforsikring: Kollektiv Hjem er den eneste innboforsikringen i Norge uten
øvre forsikringssum, noe som gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Du
sparer minst 700 i året! Du får også mulighet til å tegne reiseforsikring, husforsikring, bilforsikring,
barne- og ungdomsforsikring, uførepensjon, kritisk sykdom og mange andre private forsikringer til en
gunstig pris gjennom LOfavør/Sparebank1.
Banktjenester: Medlemslån, billån, konfliktlån, eiendomsmegling, kredittkort og andre
bankfordeler.
Advokat: Juridisk telefonservice
i private saker
Advokatforsikring: Betal en premie på 110,- per måned og får du din egen advokat i
privatlivet! Uten forsikringen får du likevel 20 % rabatt hos advokat.
Mulighet for å leie flotte feriehus ogleiligheter i Oslo, Bergen, Spania og på Bjorli
Rabatt på leiebil og en lang rekke hoteller.
Reisebyrå: Fordeler på ferier gjennom LOfavør Feriereiser!
Nettbutikk, kollegastøtte, ulike
stipendordninger og mye mer.
En av landets beste strømavtaler, fordeler på mobil, bredbånd og telefoni.
For flere opplysninger om LO Favør, se www.lofavor.no eller www.sjooff.no.
4
Godt samarbeid
siden 1997
NSOF har helt siden 1997 hatt
en omfattende samarbeidsavtale
med LO med felles mål om å
styrke saker som berører
sjømannsstanden.
Blant sakene vi i fellesskap har
jobbet med er:
Opprettholde nettolønnsordningen
Skape bedre rammevilkår for
skipsfartsnæringen
Gjeninnføre kravet om
abeidstillatelse for utenlandske
mannskaper på oppdrag i
norske farvann.
Sikret krav om norske lønnsog arbeidsforhold i
kystvernberedskapen.
ed lemme r.
...LO ha r 877.000 en ke ltm
pr ivat og
…22 fagf or bu nd innen
knyt te t LO.
of fe nt lig se kt or er til
i
…a nt allet me dle mmer
r fra 340 til
LO -fo rb un de ne va rie re
til både små og
300.000. De t er pla ss
st ore fo rb un d i LO.
Visste
du at...