Lofavør pensjonskapitalbevis

Download Report

Transcript Lofavør pensjonskapitalbevis

LOFAVØR
FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE
LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING
Hovedmålsetning:
LOfavør skal understøtte LOs
organisatoriske hovedmålsetning om
en ytterligere styrkning av posisjonen
som den ledende arbeidstaker
organisasjonen i Norge gjennom å:
Bidra til flere nye medlemmer
Bidra til større medlemslojalitet
Vi arbeider ut i fra det medlemmene
oppfatter som det viktigste i
medlemskapet
TRYGGHET
MÅLSETNING FOR LOFAVØR
Hovedmålsetning:
LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske
hovedmålsetning om en ytterligere styrkning av posisjonen
som den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Norge
gjennom å:
• Bidra til flere nye medlemmer
• Bidra til større medlemslojalitet
Visjon:
Trygghet for den enkelte – merverdi i medlemskapet
LOfavør skal bygge opp under tryggheten medlemskapet
med:
Trygghet i privatlivet
LOFAVØR.NO
LOFAVØR.NO registreringsskjema for app og min side
Om du registrerer deg via appen eller
lofavør.no trenger du bare å lage et
passord, da det er det det samme
passordet du skal bruke på begge steder
MEDLEMSKAPET NÅ PÅ MOBILE N
Du kan enten gå inn via lofavør.no/Min side å registrere deg der som ny bruker, eller du kan laste ned vår app og registre deg der (se etter riktig ikon da
vi har flere apper du kan laste ned).
Du velger da et eget passord som du skal bruke både på www.lofavør.no/Min side og på appen.
KOLLEKTIV HJEM
Som medlem i et LO- forbund har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Dette er den eneste
innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, noe som gir deg trygghet for
at du får tilbake det tingene dine er verdt
Forsikringen gjelder på:
- Medlemmets faste bosted i Norden
- I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden
- Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
- På nytt bosted etter flytting
- Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig
Kode H
på kortet
- Egenandelen er på kun kr 3000.Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem
bortfaller egenandelen. Skadebeløpet må imidlertid overstige kr 1000.NYTT 2015 Student- og lærlingmedlemmer slipper også egenandelen hvis
skaden overstiger kr 1000.-
NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap
Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer
som har valgt å reservere seg
For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder
forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen
er begrenset til kr 300.000.-
KOLLEKTIV HJEM
Forsikringen dekker blant annet:
-
-
Skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og
vannledningsskade
Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol
Tyveri i forbindelse med innbrudd
Skader ved typiske uhell
Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn,
campingvogn eller båt
Matvarer i fryseboks
Låst sykkel utenfor forsikringsstedet
Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden
Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson
Ansvarsforsikring
-
Nytt 2015: ID tyveri
-
Kode H
på kortet
GRUNNFORSIKRING
LOfavør Grunnforsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall – Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og
forsørgelsesbyrde vanligvis er størst.
Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.
Forsikringen dekker blant annet
- Deg som medlem
- Ektefelle /samboer og hjemmeboende ugifte barn under
21 år
- Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid
- Hele døgnet i hele verden
- kr 44185.-, kroner per barn under 21 år ved dødsfall
Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel
forsikringssum
NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet
ditt
Kode G
på kortet
GRUNNFORSIKRING
FRITIDSULYKKESFORSIKRING
Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden.
Forsikringen dekker blant annet
Deg som medlem frem til fylte 70 år
Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk
invaliditet eller død
Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og
lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av
trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av
forsikringssummen
Behandling og opphold hos private legevakter og
klinikker etter samme satser som ved behandling i
offentlig institusjon
Kode F
på kortet
Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte
yrkesskadeforsikringen
FORDELSLEVERANDØRER
FORSIKRINGER
Du får rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har:
-3 forsikringer (eller kun hus+bil) gir 10 % rabatt
- 4 forsikringer gir 15 % rabatt
Felles for LOfavør skadeforsikringer
- Lavere egenandel
- Hurtigere opptjening av bonus
- 5 forsikringer (eKunde) gir 20 % rabatt
LOfavør Reiseforsikring fra 12.05 2014 teller denne med i trappen
LOfavør Barne- og ungdomsforsikring
LOfavør Husforsikring (sopp og råte inkludert i begge)
LOfavør Uførepensjon
LOfavør Bilforsikring
LOfavør Livsforsikring
LOfavør Motorsykkelforsikring
LOfavør Kritisk sykdom
LOfavør Campingvogn/tilhenger
LOfavør Betalingsforsikring boliglån
.
LOfavør Uførekapital
LOfavør Moped og snøscooter
.
LOfavør Verdisak
Følgende avtaler vil gjøres tellende fra 11 mai 2014:
LOfavør Ulykkesforsikring
LOFavør Kollektiv Reise forening
LOfavør Fritidsbåt
LOfavør Fritidshus
LOfavør Hunde- og katteforsikring
LOfavør Student- lærlingforsikring
Gruppeavtaler forbund:
-Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring
-Fagforbundets Gruppeforsikring
-NNNs Uføreforsikring
-NAFs Gruppeforsikring
-NFFs Gruppelivsforsikring
-NOFs Gruppeforsikring
-EL & IT forbundets uføre- og ektefelleforsikring
LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING
* Uthevet i grønt er nytt fra 01.01 2015
SOS International
Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden:
tlf fra utlandet +45 38 48 88 35
LOFAVØR TOPP REISEFORSIKRING
* Uthevet i grønt er nytt fra 01.01 2015
SOS International
Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden:
tlf fra utlandet +45 38 48 88 35
BANK
Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem
Økonomisk rådgivning tilpasset deg
Dyktige rådgivere kan hjelpe deg med det du måtte lure på:
Hvor mye kan jeg låne?
Leie eller eie?
Sparing og pensjon
Hvilke forsikringer har jeg gjennom mitt medlemskap?
Fordeler for deg:
LOfavør Ung
LOfavør Brukskonto
LOfavør Sparekonto
LOfavør Boliglån
LOfavør Konfliktlån
LOfavør Forskudd på lønnsgaranti
LOfavør BSU med dobbel rente første året! Som ny BSU sparer
0,25 prosentpoeng høyere enn normal BSU rente
LOfavør Boliglån UNG - rabatt på boliglån og fri etablering
LOfavør Betalingsforsikring UNG- uten krav til helseerklæring!
LOFAVØR PENSJONSKAPITALBEVIS
Ved å samle dine avtaler unngår du unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får bedre kontroll over din fremtidige pensjon
Hva er pensjonskapitalbevis?
Dersom du jobber på en arbeidsplass som sparer til pensjon for sine ansatte i en innskuddsbasert tjenestepensjon får du pensjonskapitalbevis når
du:
- Slutter i jobben etter minst 12 mnd
- Ønsker å starte uttak av pensjon
Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene på ett sted?
Du unngår unødvendige årlige gebyrer
Enklere oversikt og bedre kontroll over egen pensjon
Hvorfor velge LOfavør pensjonskapitalbevis?
Lavere forvaltningskostnader
Nedtrapping av aksjeandel i forhold til din alder
Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden
LOFAVØR BILLÅN
Medlemsfordelen for deg
Gunstig lån.
Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt
konkurransedyktig rente
Frihet. Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er
panteobjektet. Det betyr at du sparer sikkerheten i boligen din,
noe som gir deg større frihet
Med bilen som eneste sikkerhet for lånet, kan du få inntil 10 års
nedbetalingstid
Betalingsforsikring
Med forsikret billån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje.
Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker
forsikringen billånet.
Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per
skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned.
Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 600.000
kroner.
Forsikringen koster 7,7 % av månedlig terminbeløp inkludert
gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker.
Medlåntaker dekkes ved tap av liv.
MOBILT BREDBÅND
Du får markedets gunstigste betingelser på R90 Mobil bredbåndsrouter med Alltid abonnement. Dette er bestselgeren til ice.net.
R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,-
LOfavør Alltid abonnementet
- 8GB til kr 259,- per måned
- Gratis frakt
- 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement*
Besparelser sammenliknet med ordinære priser.
R90 Mobil Bredbåndsrouter
Månedsavgift for abonnementet
Alltid LOfavør Avtale
Frakt
Kostnad første år
Ordinær pris
LOfavør pris
Kr 499,-
Kr 1,-
Kr 299,Kr 99,Kr 4 186,-
Kr 259,Kr 0,Kr 3 109,-
Besparelse første år Kr 1 077,Påfølgende år betaler du kun for abonnementet.
*Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser.
ADVOKATFORSIKRING
Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både å unngå problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt.
Medlemsfordel
Advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen:
- Familierett
- Arverett
- Kjøpsrett
- Fast eiendom (ikke kjøp og salg)
- Identitetstyveri
- Førekortbeslag i trafikksaker utenfor arbeidsforhold
15 timer rådgivning fra advokat pr år
Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet
Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
Advokatforsikringen kan tillegnes :
individuellt
- 149.- i mnd
Kollektivt (min 20 personer)
- Klubb/avd/forening 80.- i mnd
Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.
Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen.
ADVOKATBISTAND
Medlemsfordeler for deg
Juridisk rådgivning
Medlemstelefonen:
Enkelte spørsmål og anbefalinger til videre prosess er gratis.
Mange saker kan løses via hjelp på e-post.
Enkelte svar eller anbefaling om videre prosess er gratis
Kr 375,-. Juridisk svar på ditt spørsmål/Juridisk vurdering
Kr 750,-. Arbeid på timebasis
.
20% rabatt på alle juridiske kontrakter
Det tas forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og
domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.
Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din innen en virkedag
Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater (inkl mva kr 1206.-)
STRØM
LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler!
For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser.
Medlemsfordeler for deg
- Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris
- Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid.
(Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår)
-Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot
en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets
husstander)
Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no – strøm
SPAREPAKKEN koster kun kr 1,50 pr dag og inngår som en standard del av
garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i
SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.
KREDITTKORT
Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for
deg og din økonomi.
Visste du for eksempel at:
… LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen
tømt.
… hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet
opp på din brukskonto.
… kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at
ingen får tilgang til din konto.
… betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går
konkurs?
HOTELL
Nordic Choice Hotels
Scandic Hotels
Medlemsfordeler for deg
Du får 20% rabatt på alle kjedens
hoteller i Norge
10% rabatt på alle kjedens hoteller i
Sverige, Danmark og Baltikum
Tilbudet gjelder hele uken på
forespørsel.
Oppgi at du er medlem av et LOforbund når du bestiller.
NB! Overnattingen bør forhåndsbestilles via lofavør.no/hoteller for å få
medlemsfordelen.
EIENDOMSMEGLER
EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å ha dyktige meglere med god
lokalkunnskap i det området du ønsker å selge din bolig
LEIEBIL
Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å redusere miljøeffektene av virksomheten
Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste produktene med minst mulig miljøbelastning
Medlemsfordeler for deg
-10% rabatt på forhåndsbetalte leier over hele verden
- Inntil 33% rabatt på kampanjepriser over hele verden ( inntil 40% i Norge)
- Gratis medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards
Du er garantert rabatten når du bestiller via lofavør.no