LOfavør-forsikringene

Download Report

Transcript LOfavør-forsikringene

Forsikringspakke 2014
EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2014
Kollektiv hjemforsikring
Kodebokstav H på medlemskortet
• Medlemmenes innbo og løsøreforsikring
– Dekker bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
Brann
Vannskader
Tyveri
Skader ved uhell (ting som faller ned etc.)
Flytteforsikring
Rettshjelp
Rettslig erstatningsansvar
– Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for
erstatning (forsikringssum), men det er begrensninger i
erstatningsbeløp for enkeltgjenstander og spesielle
skadetyper
• Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har
en samlet forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden
på kr 300 000
LOfavør Reiseforsikring
Kodebokstav R på medlemskortet
• Fritidsreiser av inntil 45 dagers varighet
–
–
–
–
Familieforsikring, gjelder i hele verden
Alle typer reiser - ingen krav til overnatting
Reisegods, bagasje
Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader
• 75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke
–
–
–
–
Hjemtransport
Reiseansvar
Avbestilling
Skadehjelp på stedet gjennom SOS International
• Kåret til verdens beste alarmsentral 6 ganger de siste 11 årene
LOfavør Grunnforsikring
Kodebokstav G på medlemskortet
• Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved
dødsfallet
– Ved medlemmets død
– Ved ektefelle/samboers død
– Ved barns død (barn under 21 år)
– Forsikringssum opp til kr 73 201, minimum kr 7 697
• Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har doble
erstatningssummer på LOfavør Grunnforsikring
– Obligatorisk. Dekkes av medlemskontingenten
Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet
• Uføreforsikringen:
•
Utbetales hvis medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør eller mottar
arbeidsavklaringspenger
• 1% av forsikringssummen (kr 4 688) utbetales månedlig fra den 13.
sykemeldingsmåneden
• Resten av forsikringssummen utbetales ved minst 50% varig
arbeidsuførhet
• Utbetales tidligst 2 år etter første sykemeldingsdag
– Forsikringssum 5,5xG (kr 468 848) fram til medlemmet fyller 51 år
• Forsikringssummen reduseres med 0,3xG (kr 25 574) for hvert år
medlemmet er eldre enn 50 år når forsikringen forfaller til utbetaling
• Opphører ved fylte 60 år
• Ektefelleforsikringen:
– Utbetales ved ektefelle/samboer/partners død
– Forsikringssum 5xG (kr 426 225) fram til medlemmet fyller 51 år
• Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (21 311) for hvert år
medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer
• Forsikringssummen er fast på 2,5xG (kr 213 133) fra 60 – 67 år
5
Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet
• Uføre medlemmer, medlemmer som mottar forskuttering, og
medlemmer over 60 år får dødsrisikoforsikring
– Medlemmer som var uføre ved innføring av pakka og medlemmer
som blir uføre (og får utbetalt erstatning varig eller forskudd)går
automatisk over på dødsrisikoforsikringen dersom de fortsetter å
betale
– Yrkesaktive medlemmer får automatisk en dødsrisikoforsikring når
uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år
– Også for medlemmer som har denne dødsrisikoforsikringen er
ektefelle/samboer/partner forsikret på samme måte
– Prisen for dødsrisikoforsikringen er den samme som for
uføreforsikringen
6
Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet
• Alle nye medlemmer blir med i forsikringen uten
helsevurdering så sant de ikke reserverer seg
– Medlemmer som innen to år etter innmelding blir uføre av en
sykdom de visste om at de hadde på innmeldingstidspunktet vil
ikke få uføreerstatning
– Ved uførhet som inntrer etter minst to års medlemskap i
forsikringen er det ingen restriksjoner m.h.t. årsak
– Medlemmer som har reservert seg, og som senere vil trekke
reservasjonen tilbake må levere helseerklæring
7
Uføre- og ektefelleforsikringen
• Reservasjonsrett
– Alle nye medlemmer kan reservere seg mot å være med på
Uføre- og ektefelleforsikringen
• Medlemmer som ønsker å reservere seg vil ved innmelding motta
informasjon fra forbundet sammen med en egen reservasjonserklæring
som må returneres innen 3 uker
– De som blir pensjonister kan reservere seg mot å fortsette å være
med på Reiseforsikringen og på dødsrisikodelen av Uføre- og
ektefelleforsikringen
8
LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Kodebokstav F på medlemskortet
• Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år
• Dør
• Blir medisinsk invalid
• Behandlingsutgifter ved ulykkesskader
– som følge av ulykke i fritiden
– Obligatorisk for medlemmer som omfattes av
Landsoverenskomsten for elektrofag samt Heisoverenskomsten
Premien betales av LO
Forsikringssum
Dødsfall enslig
medlem
Dødsfall medlem
med familie
100% livsvarig
medisinsk invalid
Kr 10 000
Kr 100 000
Kr 200 000
Forsikringspakken 2014
Pakke
Skade
Innbo
Brann og vannskader
Tyveri fra bygning
Tyveri fra bil og båt
Tilfeldige skader
Transportskader
Flytteforsikring
Person
Reise
Reisegods - også på
dagsreiser i Norden
Sykdom/hjemtransport
Lege/sykehus
Reiseansvar
Reiseulykke
Avbestilling
Skadehjelp på stedet
Død
Uførhet
Enslig medlem
Medlem
kr 30499* (+ kr 10 000**)
kr 468848
Medlem m/familie
kr 73 201 (+ kr 100 000**)
Ektefelle/samboer/reg.partner
kr 499 426
Barn u/21 år
kr 17755
Invaliditet
Ved ulykke i fritiden
kr 200 000
Ytelsen er basert på
at G =85 245
* Fra fylte 60 til 67 år økes summen med kr 213 113
** Tillegg ved død som følge av ulykke i fritiden
Dekningene som framkommer med rødt gjelder kun for medlemmer
som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag
Forsikringspakke 2014
600000
Erstatningprofil for personforsikringsdelen
inkl. Grunnforsikringen
500000
400000
300000
200000
Ytelsen er basert på
at G = kr 85 245
100000
0
20 år
30 år
40 år
Uførhet medlem
Død medlem
50 år
Død ektefelle
60 år
67 år
Død medlem og ektefelle
Hva koster forsikringspakken i 2014?
• Forsikringspakken koster til sammen kr 479 pr. måned.
– Delt opp pr. forsikring blir det (økning i 2014 i parentes):
•
•
•
•
12
Kollektiv hjem:
Reiseforsikring:
Grunnforsikringen:
Uføre- og ektefelleforsikringen:
kr 69 (+ 2)
kr 78 (+ 23)
kr 35 ( 0 )
kr 297 (- 13)
Forsikringspakken 2014
• Hvem betaler hva?
–
–
–
–
–
De som har hele forsikringspakka:
De som er reservert mot kollektiv hjem (og reise):
De som er reservert mot uføre- og ektefelleforsikringen:
De som er reservert mot alle disse:
Pensjonister under 75 år:
kr 479
kr 332
kr 182
kr 35
kr 75
• I tillegg betaler de Uføre-/ektefelleforsikringen og
reiseforsikringen dersom de ikke er reservert mot disse
– Pensjonister over 75 år:
– Lærlinger*:
*
13
Lærlinger har kollektiv hjem, reiseforsikring og grunnforsikring
0
0
Frivillig Gruppelivsforsikring
• Gruppelivsforsikring for medlemmet:
– Utbetaling 5G (kr 426 225) ved medlemmets død
• Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (21 311) for hvert år
medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer
• Opphører ved fylte 60 år
• Kr 100 pr. måned i 2014
– Trekkes sammen med kontingenten
• Samlet trekk vil da bli kr 579 pr. måned for de som har denne i tillegg
til resten av forsikringspakka
14
Skadebehandling
• Skader skal meldes pr. telefon
Felles telefonnummer 02300
for hele landet
• Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema
dersom det er nødvendig for behandling av skaden
– Krav på LOfavør Grunnforsikring kan også meldes på telefon
Her er nummeret 21 02 50 58, eller man kan benytte skjemaet
”Melding om dødsfall”
– Krav om erstatning på Uføre- og Ektefelleforsikringen samt på
Frivillig Gruppelivsforsikring meldes til EL & IT Forbundet som
bekrefter medlemskapet for SpareBank 1