Rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020 - Etelä-Savo

Download Report

Transcript Rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020 - Etelä-Savo

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
Etelä-Savon infotilaisuus 5.3.2014
Mikkeli
Juha Pulliainen
5.3.2014
Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen
tulostavoitteet ja yhteensovituksen
Landsbygdsutvecklings
program för landskapet
Åland 2014-2020
Entreprenörskap och
kompetens
Strukturfondsprogram på
Åland 2014-2020
Kestävää kasvua
ja työtä 20142020
Suomen
rakennerahastoohjelma
2
Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelma
2014 - 2020
Kumppanuussopimus
Partnerskapsöverenskommelse
Suomen
elinkeinokalatalouden
toimintaohjelma 20142020
Haasteita, joita ohjelmalla olisi ratkaistava 1
• Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt
kansainvälinen kilpailukyky ja kasvuyritysten vähäinen
määrä
• Tutkimus- ja innovaatioperustan laajentaminen
• Pk-yritysten heikompi kilpailukyky
• Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hyvä ympäristön laatu
• Korkea energiakulutus ja isot kasvihuonepäästöt
3
Haasteita, joita ohjelmalla olisi ratkaistava 2
• Työikäisen väestön väheneminen, ikääntymisen tai
poismuuton seurauksena
• Työttömyys, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät
• Muuttuvat osaamistarpeet ja joustavat siirtymät koulutusja työurilla
• Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen
• Hyvinvointi- ja terveyserojen sekä eriarvoisuuden kasvu
4
Rakennerahastojen rahoitus Suomessa
2014 - 2020
2007 - 2013
139
161
Perusrahoitus
368
305
1 022
EU
1 488 M€
Kansallinen 1 488 M€
Yhteensä
2 976 M€
5
(käyvin hinnoin)
1 476
Harvan asutuksen
erityisrahoitus (vain
IP-Suomi)
Alueellinen
yhteistyö
EU
1 983 M€
Kansallinen 2 215 M€
Yhteensä
4 198 M€
Rahoituksenjako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)
ESR; 39,5 %
EAKR
erityisrahoitus;
23,4 %
EAKR
perusrahoitus;
37,1 %
6
Euroopan
aluekehitysrahasto
(EAKR) 60,5 %
Euroopan sosiaalirahasto
(ESR) 39,5 %
Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö)
Valtakunnalliset teemat
EAKR
ESR
10 % n. 13,3 milj. euroa/v. (EU + kansallinen)
25 % n. 35,5 milj. euroa/v. (EU + kansallinen)
Alueiden rahoitus* (pl. valtakunnalliset teemat ja tekninen tuki)
Itä- ja Pohjois-Suomi
Etelä- ja Länsi-Suomi
Ahvenanmaa
70,61% n. 221 milj. euroa/v. (EU + kansallinen)
28,94 % n. 91 milj. euroa/v (EU+ kansallinen)
0,45 % n. 1,4 milj. euroa/v (EU+ kansallinen)
*) Kestävän kaupunkikehittämisen (5 %:ia EAKR:stä) rahoitus otetaan IP- ja ELSA-osuuksista alueen verkostossa
mukana olevien kaupunkiseutujen lukumäärän suhteessa.
7
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet (1)
1. Pk-yritysten kilpailukyky ( EAKR 328 milj. €)
•
•
•
•
Uuden liiketoiminnan luominen
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
(vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj. €)
• Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten
vahvuuksien pohjalta
• Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
• Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Vähähiilisen talouden edistämiseen 25% =
n. 190 milj. € EAKR
8
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet (2)
3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj. €)
• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
• Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. €)
• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
• Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. €)
• Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
6. Tekninen tuki (EAKR 39 milj. €)
9
Hankehaut
• Ensimmäisen hakukierroksen teemat hyväksytään
keväällä MYR:ssä
• Melko varovaisesti liikkeelle: ”pajatsoa” ei aiota tyhjentää
kerralla
• Haku alkaa todennäköisesti 5.5., EURAn pitäisi olla
silloin valmis hakemusten jättämiselle
• Haku päättynee 31.8., MYR:n päätös tarvitaan. Pyritään
valtakunnallisesti samankaltaiseen aloitukseen
• Ensimmäiset päätökset loppusyksystä; pyritään 90
päivän mediaaniarvoon käsittelyajoissa
• Seuraavat hakukierrokset mietinnässä (ajankohta,
teemat)
10
Hankkeiden sisällöstä ja niiden rahoituskäsittelystä
• Keskimäärin nykyistä pienempiä ja lyhyempiä hankkeita
(rahoituksen riittävyys)
• Selkeästi fokusoidumpia hankkeita, joiden kohderyhmä
ja vaikuttavuustavoite on jo hankkeen alussa hyvin
tiedossa (Huom. ns. suoritusvaraus ohjelmassa)
• Kilpailu rahoituksesta kiristynee, hakemuksia tulee EteläSavon ulkopuolelta joissakin hakuteemoissa
todennäköisesti nykyistä enemmän
• Hankkeiden valinta tapahtuu MYR:ssä ja sen elimissä,
päätöksenteko RR-ELYssä ja mahdollisesti ns.
koordinoivassa maakuntaliitossa
11
Rahoitusosuudet
• EU-rahan julkisen rahoituksen vastinpari jakautuu ohjelmassa niin, että valtion osuus on 75 % ja kuntien 25 %
• Koska joissakin tukimuodoissa (esim. yritystuet,
työllisyyspoliittiset toimet) ei kuntien rahoitusta juuri ole,
muissa hanketyypeissä tarvitaan kuntarahaa enemmän
• Hankkeen rahoitusjakauma (kuntaraha, osallistumismaksut ja muu yksityinen rahoitus) pitää olla selvillä jo
hakemuksen käsittelyvaiheessa
• Toteuttajaorganisaation laskennallista rahoitusta ei enää
hyväksytä
12
Uudet kustannusmallit
• Ns. flat rate –malli lähtökohtaisesti käytössä lähes
kaikissa hankkeissa
• Muut kustannusmallit vain erityisestä syystä
• Ns. lump sum –mallin raja nousee 100 000 €:oon, mikä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien hankkeiden
budjetti on 99 600!
13
Myöntövaltuudet Etelä-Savossa (milj. €)
2014
EAKR:
ESR:
14
2007-2013 keskim.
2014-2020 keskim.
14,3
22
17
5,7
9,5
8
Vuoden 2014 myöntövaltuudet toimintalinjoittain
milj. €
•
•
•
•
•
15
TL 1 (EAKR):
TL 2 (EAKR):
TL 3 (ESR):
TL 4 (ESR):
TL5 (ESR):
6,2
8,1
2,7
1,9
1,1
Valtakunnalliset teemat 1
• EAKR:
• Osaamis- ja innovaatioverkostot alueiden älykkään
erikoistumisen tukena (Tekes)
• ESR:
• Työvoiman liikkuvuus Euroopassa – EURES (TEM/ELY)
• Nuorisotakuu (OKM/TEM/ELY)
• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen
edistäminen (TEM/ELY)
• Kotona Suomessa (OKM/TEM/ELY)
• Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille
(TEM/ELY)
16
Valtakunnalliset teemat 2
• Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä (TEM/ELY)
• Työterveys- ja turvallisuusinnovaatiot työn, työolojen,
terveyden ja työkyvyn edistäjinä (STM)
• Sukupuolten tasa-arvoa työelämää (STM)
• Osuvaa osaamista (OKM/ELY)
• Osallistavaa osaamista (OKM/ELY)
• Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan
osaamisen vahvistaminen (OKM/ELY)
• Luovaa osaamista (OKM/ELY)
17
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
kaupunkialueilla
• Toimet kohdistuvat erityisesti niille alueille, joilla ei toteuteta
maaseutu- ja kalatalousrahastosta rahoitettua yhteisölähtöistä
paikallista kehittämistä (Leader). Toiminta kohdistuu siten
ensisijaisesti isoihin kaupunkeihin ja yli 23 000 asukkaan kuntien
keskusta-alueille.
• Toiminnan muodot voivat vaihdella, mutta yhteisenä piirteenä on
omaehtoinen, alhaalta ylös suuntautuva, kansalaistoimijalähtöinen
paikallinen kehittämistoiminta.
• Toiminnan tulee perustua paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan
kehittämissuunnitelmaan, jonka päätavoitteina ovat työllistymis- ja
ansaintamahdollisuuksien edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja
yhteisöllisyyden lisääminen.
• •Kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla liittyvät
kunnat osallistuvat hankkeiden toimintaan omalla rahoituksellaan.
18