Transcript Muutosturva

SAK:N
LUOTTAMUSMIESKONFERENSSI
10.11.2012
Hannele Liesegang
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
1
Muutosturva
Tavoitteena työnantajan, työntekijöiden ja
työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyön
tehostamisella edistää nopeaa
työllistymistä ja lisätä muutoksen
aikaista turvaa
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
2
Työnantajan velvollisuudet
 Kirjallinen neuvotteluesitys, josta ilmoitus
viipymättä myös työ- ja elinkeinoviranomaisille
Työnantaja ja työ- ja elinkeinoviranomaiset kartoittavat
yhdessä muutosturvan ja julkiset työvoimapalvelut
irtisanotuille ja ns. tehostettu neuvotteluvelvollisuus
Mikäli neuvotteluesitys koskee vähintään 10 henkilöä,
tulee työnantajan tehdä työntekijöiden edustajille
työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
3
Muutosturva-asiantuntijan palvelut
Neuvonta ja opastus jo ennen neuvottelujen alkamista. Palaverit ja
tarvittavat materiaalit, irtisanomistilanteessa muutosturvaan liittyvä
asiat, lomautustilanteessa mahdollisuus ryhmälomautusmenettelyyn
Kyselyt ja kartoitukset palveluista tarpeen mukaan. Irtisanotuille ja
lomautetuille infotilaisuudet, informointi työnantajan puolesta.
Erillisprojektit suurissa irtisanomistilanteissa (neuvontapiste,
päivystys, työllistymissuunnitelmien laadinta)
Muutoskoulutus irtisanotuille ja toistaiseksi lomautetuille, sekä
TäsmäKoulutus määräaikaisesti lomautetuille ja/tai työhön
jääville(yhteishankintana).
Maksulliset palvelut, mm uudelleensijoittumispalvelut, muutoksen
johtaminen ja kohtaaminen, resurssikartoitukset yms.
TEM 2011 Muutosturva työnantajille
4
 Toimintasuunnitelman tulee pitää sisällään selvityksen
aikatauluista, menettelytavoista, noudatettavista
toimintaperiaatteista julkisia työvoimapalveluja
käytettäessä sekä selvityksen työnhaun ja koulutuksen
edistämiseksi
 Työnantajalla velvollisuus tiedottaa työntekijöille
oikeudesta työllistymisvapaaseen,
työllistymissuunnitelmaan ja osin muutosturvaan
liittyviin etuuksiin - työnantajan
informointivelvollisuus ensisijainen
 Työnantajalla velvollisuus antaa työ- ja
elinkeinohallinnolle tiedot irtisanotuista työntekijöistä
– irtisanotun suostumuksella myös tietoja työntekijän
tiedoista, taidoista ja koulutuksesta – työnantaja
huolehtii suostumuksista
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
5
Toimintasuunnitelman sisältö esim:
Perusteet
• Mitä? Miksi?
• Vaihtoehdot?
Aikataulu ja menettelytavat
•
•
•
•
Koska neuvotellaan? Kuinka kauan?
Miten neuvotellaan?
Koska ja miten irtisanotaan?
Työvelvoite ja irtisanomisaika
Arvio vaikutuksista
• Ketä? Kuinka monta?
• Irtisanomisjärjestys
Julkiset työvoimapalvelut
•
•
•
•
Infotilaisuudet
Erillisprojektit
Te-toimiston palvelut (www.mol.fi)
Ilmoittautuminen te-toimistoon
(viimeistään ensimmäisenä
työttömänä päivänä)
Muutosturva
•
•
•
•
Mitä muutosturva pitää sisällään?
Työllistymisvapaa, siitä sopiminen
Työllistymissuunnitelma
Muutosturvan ansioosa/muutosturvalisä
Työnhaku ja koulutus
• Sijoittuminen muihin tehtäviin
yrityksessä / tuki uuden työn
löytämisessä
• Uudelleensijoittumispalvelut, koulutus
• Voiko osallistua koulutukseen
irtisanomisaikana?
• Takaisinottovelvoitteen hoitaminen
Työsuhdeasiat (esimerkiksi)
•
•
•
•
Palkka- ja työtodistukset
Lomat
Terveydenhoito
Tietokoneet, puhelimet
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
6
Lomake - Työnantajan ilmoitus irtisanotuista
TEM 2011 Muutosturva työnantajille
7
Toimintamalli
yhteistoimintavelvoite
Tarve vähentää henkilöstöä
• neuvotteluesitys
• yhteys työ- ja
elinkeinotoimistoon
palvelujen selvittämiseksi
• päätös irtisanottavista
• tiedottamisvelvollisuus
työllistymisoikeuksista
• ilmoitus TE -toimistoon
Yt-neuvottelut
Neuvottelujen alussa
• toimintasuunnitelma
toimintaperiaatteet
Neuvottelussa
• perustelut
• vaikutukset
• vaihtoehdot
• työsuhde
päättyy
• tavoitteena
uudelleen
työllistyminen
Irtisanomisaika
• työllistymisvapaa
5 - 20 pv
• työllistymissuunnitelma
•Muutosturvan
ansio-osa tai
muutosturvalisä
enint. 200 pv
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
8
Muutosturvan sisältö
irtisanotulle
Työllistymisvapaa
Työllistymissuunnitelma
Ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osa tai
peruspäivärahan muutosturvalisä
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
9
Työllistymisvapaa
 Kaikilla vakinaisilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollis/
taloudellisista syistä, on oikeus palkalliseen
työllistymisvapaaseen omatoimiseen työnhakuun 5-20 työpäivää
 Ei koske määräaikaisia työsuhteita
Vapaa
Irtisanomisaika
Työsuhteen kesto
5 työpäivää
enint. 1 kk
alle 4 vuotta
10 työpäivää
yli 1- 4 kk
4 – 12 vuotta
20 työpäivää
yli 4 kk
yli 12 vuotta
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
10
Työllistymissuunnitelma
 Työnhakijaksi ilmoittautuneille järjestetään haastattelu TE- toimistossa,
tämän yhteydessä laaditaan työllistymissuunnitelma. Muutosturvan piiriin
kuuluville työllistymissuunnitelma laaditaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
 Edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi viimeistään 30 pvän kuluessa
työsuhteen päättymisestä, lomautusilmoituksen antamisesta tai
lomautuksen kestoa koskevan 180 pvän edellytyksen täyttymisestä.
Työllistymissuunnitelma lakkaa, jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika
täyttyy
Työllistymissuunnitelma irtisanotuille ja määräaikaisista työsuhteista tuleville:
 Irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja vähintään 3 vuoden
työhistoria yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
 Määräaikaisen työsuhteen päättyessä, jos työntekijälle on kertynyt
työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä vähintään 5 vuotta
työsuhteen päättymistä edeltäneen 7 vuoden aikana
 Työntekijä, joka on ollut vähintään 3 vuotta yhtäjaksoisesti tai 36
kuukautta 42 kuukauden aikana määräaikaisissa työsuhteissa samalla
työnantajalla
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
11
Työllistymissuunnitelma lomautetuille:
Työntekijä joka lomautetaan vähintään 180 päiväksi tai toteutunut
lomautus ja yhdessä sitä välittömästi uuden lomautuksen kanssa tulisi
kestämään vähintään 180 päivää ja jolla on lomautusilmoituksen
saadessaan työhistoriaa vähintään 3 vuotta yhden tai useamman
työnantajan palveluksessa
Työntekijä joka on ollut yhtäjaksoisesti lomautettuna vähintään 180
päivää ja jolla on lomautusilmoituksen saadessaan työhistoriaa
vähintään 3 vuotta yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
Lomautus katsotaan toteutuneeksi 180 päiväksi myös silloin kun
lomautuksen kestoksi on lomautusilmoituksessa merkitty ”toistaiseksi”
Koskee myös lomautettuja, jotka irtisanoutuvat itse oltuaan
yhtäjaksoisesti lomautettuna vähintään 200 päivää ja vähintään 3 vuoden
työhistoria yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
12
Ansiopäivärahan muutosturvan ansioosa ja peruspäivärahan muutosturvalisä
Edellytyksenä kuuluminen muutosturvan piiriin ja henkilökohtaisen
työllistymissuunnitelman laadinta työ- ja elinkeinotoimistossa
Voidaan maksaa aikaisintaan työttömyyden alkamisesta lukien, enintään 200
päivän ajalta, työllistymistä edistäviin palveluihin, eli

Työelämävalmennukseen

Työkokeiluun

Työ- ja koulutuskokeiluun

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen,

Omaehtoiseen työttömyysetuudella tuettuun
opiskeluun

Maahanmuuttajien rinnastettuihin toimenpiteisiin

Kuntouttavaan työtoimintaan
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
13
Ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osan ja
peruspäivärahan muutosturvalisän suuruus
 maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enintään 200
päivää
 lisätietoa: www.tyj.fi ja www.kela.fi
 peruspäivärahan (v.2012: 31,36 €/pvä) muutosturvalisä on 4,59 €/pv
Kuukausipalkka €
Ansiopäiväraha €/pv
Muutosturvan ansioosalla korotettu
päiväraha €/pv
1500
47,41
54,54
2000
57,46
69,08
2500
67,51
83,58
3000
77,56
98,10
4000
91,28
120,11
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
14
Yhteishankintakoulutus
MuutosKoulutus
TäsmäKoulutus
RekryKoulutus
Kohderyhmä
Kaikki työnantajat
Kaikki työnantajat,
erityisesti pienet ja
keskisuuret yritykset
Kaikki työnantajat
Käyttötarkoitus
Irtisanomistilanteet ja
toistaiseksi jatkuvat
lomautukset
Merkittävä
teknologinen tai
toiminnallinen
muutosprosessi,
määräaikaiset
lomautukset
Kun on rekrytointitarve
Maksuosuudet
Työnantajan
maksuosuus 20 %
Työnantajan
maksuosuus 20 – 75
%, riippuen yrityksen
koosta ja siitä onko
yleis- vai
erityiskoulutus
Työnantajan
maksuosuus 30 %
Sisältö
Ammatillinen koulutus,
myös valmentava
koulutus,
kesto 10 pv – 2 vuotta
Ammatillinen koulutus,
ammattitaidon
kehittäminen,
kesto 10 pv – 2 vuotta
Ammatillinen koulutus,
ammattitaidon
kehittäminen,
kesto 10 pv – 2 vuotta
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
15
Julkiset työvoimapalvelut
Työnvälitys, työnhakukeskukset
Sähköiset verkkopalvelut www.mol.fi
Urasuunnittelu ja ammatinvalinnanohjaus
Ammatti- ja koulutustietopalvelu
työvoimakoulutus
Tuettu työ, esim. starttiraha
Kuntoutusneuvonta
Työttömyysturvan vireille laittaminen
Liikkuvuusavustus
TEM 2012 Muutosturva työnantajille
16
MUUTOSTURVA-ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ
YRITYKSEN LUOTTAMUSMIEHEN ROOLISTA KOKO MAAN ALUEELLA
Kaiken A ja O
□ keskinäinen luottamus muutosturva-asiantuntijan kanssa → ollaan apuna, Tetoimistoilla tarjolla muutakin kuin karensseja
□ luottamusmiehen tulisi olla työnantajan ja myös Te-toimiston
yhteistyötyökumppani
□ asioihin paneutuminen, vahva rooli Te-toimistojen palveluiden esille
tuomisessa
□ yhteisistä tavoitteista sopiminen → yhteinen tapaaminen muutosturvaasiantuntijan, työntekijän- ja työnantajan edustajan kanssa → YTneuvottelukunta
□ yhteisiin tavoitteisiin suuntautuminen, yhteen hiileen puhaltaminen
□ sitoutuminen näkyy yllättävän hyvin ulospäin, niin irtisanotuille kuin muillekin
□ luottamusmiehen ja muutosturva-asiantuntijan välinen yhteinen keskustelu/
oma aktiivisuus
□ luottamusmies passiivinen, mennään minikaavan mukaan → huonot tulokset,
YT:n rikkomukset
□ aktivoijan rooli. Osaava luottamusmies neuvottelee aktiivisuuteen tähtäävistä
toimenpiteistä
□ luottamusmiehen perehtyminen Te-toimiston palveluihin tärkeä
□ luottamusmiehen rooli tärkeä irtisanottujen aktivoimisessa osallistumaan
erilaisiin työnantajan hankkimiin palveluihin, infoihin ja koulutuksiin
17
linkit kokomaa, muutosturva, palveluita muutostilanteisiin, kiinni työelämään, työttömyysturva
KIITOS !