Skole – hjem - Dysleksi Norge

download report

Transcript Skole – hjem - Dysleksi Norge

Skole – hjem samarbeid
Fra Dysleksivennlig Skole:
•
•
•
•
Foreldres engstelse tas på alvor
•
•
Skolen legger til rette for kontakt mellom foresatte
Foreldre sees på som en ressurs
Jevnlige møter mellom hjem/skole
Skolen arrangerer kurs for foresatte innen dysleksirelaterte
tema
Skolen formidler kontakt til den lokale dysleksiforeningen
Forventningsavklaring
• Forveningsavklaring elev-heim-skole-skoleeierDysleksi Brønnøy
Målet med forventningsavklaringen er å tydeliggjøre
hva partene kan forvente av hverandre.
• Det er viktig å minne om at forholdet mellom skole og
hjem er basert på gjensidig respekt og tillit, og at målet
er å sette barnets interesser først.
• Forventningsavklaringen omfatter følgende parter:
eleven, heim, skole, skoleeier og Dysleksi Brønnøy.
Eleven
•
•
•
•
tar imot tilrettelagte tiltak
tar i bruk hjelpemidler og verktøy
tar godt vare på pc og andre hjelpemidler
bidrar i tilrettelegging for egne behov
Hjemmet
• setter alltid barnets interesse først
• følger opp at skolen tilrettelegger i forhold til rettigheter
• etterstreber å opprettholde en god dialog med skolen, og tar opp
problemstillinger på en saklig måte
• lar ikke eventuelle uenigheter med skolen gå ut over eleven slik at
misnøye smitter over
• støtter og motiverer eleven i bruk av metoder og verktøy
• skanner skolebøker gjerne i samarbeid med andre foresatte på
trinnet
• sørger for utstyr som er av personlig karakter(c-pen/elektroniske
ordbøker etc) som ikke dekkes av kommunen eller
Hjelpemiddelsentralen
Skolen
• Har som mål at skolen skal bli en ”Dysleksivennlig skole” ut ifra
Dysleksi Norges kriterier
• Setter alltid barnets interesse først
• Anerkjenner at foreldrene kjenner sine barn best, og lytter til
foreldrenes eventuelle bekymringer
• Forstår betydningen av å forklare hva som skal gjøres i stede for å si:
”Vi gjør det vi kan”
• Arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø
• Har ressurspersoner med spesielt ansvar
– for tilrettelegging for dyslektiske elever
– hjelpemidler og verktøy
– å bistå lærere i bruk av verktøy, hjelpemidler og metoder
• Har rutiner for kartlegging av elevene som gjør at elevenes
leseutvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes
Skolen
• Iverksetter passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og
skriveutvikling
• Gir informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven
• Har et læremiddeltilbud til elever med lese- og skrivevansker
(lydbøker/digitale bøker)
• Sørger for å ha nødvendig hjelpemidler tilgjengelig (pc, elektroniske
tavler, bokskanner, arksanner osv)!
• Setter av ressurser til kompetanseheving for lærerne innen bruk av
verktøy, hjelpemidler og metoder
• Ser til at lærerne bruker dysleksivennlige metoder i undervisningen
• Gir dyslektikere muligheter til å få vist hva de kans i det daglige og
gjennom tilrettelegging på prøver og eksamen (elektroniske prøver,
pc, hodetelefoner, muntlige besvarelser, lesehjelp underveis mm)
Skoleeier
• Har et overordnet mål om at grunnskolene i Brønnøy kommune skal
tilfredsstille kravene til ”Dysleksivennlig skole” satt av Dysleksi Norge
• Er klar over sitt ansvar for finansiering av ordinært datautstyr
• Er mottaker for søknad om ordinært datautstyr fra elever
• Sørger for at elever som har dysleksi får tilgang til pc
• Har planer som sikrer kompetanseheving av kommunens lærere
innen IKT og spesialpedagogikk som omfatter dysleksi
• Sørger for at skolene i kommunen gir like rettigheter i bruk av
hjelpemidler/verktøy i skolearbeidet, under prøver og på eksamen
• Tilrettelegger for lik tilgang til utstyr og elektroniske hjelpemidler i
klasserommet ved kommunens skoler (pc, elektroniske tavler, bok/arkskannere etc)
• Velger programvare som skal benyttes ved kommunens skoler
Lokallaget
• driver likemannsarbeid
• bidrar til økt mestrings- og selvfølelse for barn
og ungdom gjennom å arrangere kurs,
studieringer og mestrings- og sosiale
aktiviteter
• skal bidra til å fronte dysleksisaken i
lokalsamfunnet
Takk for meg!
Min e-postadresse:
Mitt telefonnummer: